Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Invest-Park Development Sp. z o.o. V kadencji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Invest-Park Development Sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała Pana Pawła Kurtasza na Prezesa Zarządu Spółki V kadencji.

 


 

Rada Nadzorcza „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, działając na podstawie § 19 ust.2 Umowy spółki oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 64/2019 z dnia 28.06.2019 roku, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.

Kandydatem na stanowisko członka zarządu może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymienione w punkcie od 1 do 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Kandydatem  na stanowisko członka zarządu nie może być osoba, która spełnia  przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim , poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Ważne informacje

Pisemne zgłoszenia kandydatów /dalej: zgłoszenia/ będą przyjmowane w siedzibie Spółki,
w sekretariacie (I piętro) pod adresem: 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 /dalej: siedziba Spółki/ w terminie do dnia 15.07.2019 do godz. 9.45, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500. Zgłoszenia można również doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 9.45 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, (odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),
 • wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego wraz
  z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulą informacyjną –  wzór kwestionariusza wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz  klauzulą informacyjną stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 roku dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii:  
 • oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj.Dz. U. z 2019 poz. 430, z późn. zm.)

albo

 • informację o uprzednim złożeniu oświadczenie lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15.07.2019 o godz. 10.00

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane w siedzibie Spółki w dniu 15.07.2019 o godz. 11.00. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej.

W okresie od 01.07.2019 do 12.07.2019 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 
w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:

 • Umowa Spółki,
 • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
 • opinia i raport biegłego rewidenta za 2018 rok,
 • sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, opublikuje jego wyniki na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów.

 

Załączniki:

I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 439, o powierzchni 1707 m2 położonej w Świdnicy, Obręb Zawiszów

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

 

I  Pisemny przetarg  nieograniczony  jednostopniowy

 dotyczący sprzedaży nieruchomości:

 

1/ działki gruntu nr 439, o powierzchni 1707 m2  położonej w Świdnicy , Obręb Zawiszów dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1S/00074566/0, stanowiącej własność Spółki;

 

Data rozpoczęcia: 2017-07-13
Data zakończenia: 2017-07-31

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym  – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej wymienionej, stanowiących własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość”.

 

1/ OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość niezabudowana – działka gruntu o nr 439 położona w Świdnicy, przy ulicy Bolesława Krzywoustego. Działka zlokalizowana w obrębie domów wielorodzinnych, terenów zielonych i w pobliżu infrastruktury drogowej

2/ PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość niezabudowana – działka gruntu o nr 439 położona jest na obszarze na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Zawiszów , zatwierdzonego przez Radę Miejska w Świdnicy uchwałą nr XIII/153/03 nr 26 z dnia 10 .02. 2004; poz. 468.

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi; 153 630,00 zł/ netto   (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych, 00 groszy), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto, tj. tj. 7 682,00 zł        ( słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote, 00 groszy).

 2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia  31 lipca 2017 r.  na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nr  02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ  W Świdnicy  -01 sierpnia  2017.

5/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

6/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

7/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/  Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony, – jednostopniowy –  01 sierpnia 2017r.

 3/  Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

8/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01 sierpnia 2017 r w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Ogłoszenie o przetargu;

2/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

3/  Załącznik nr 1 – Wzór oferty

4/  Załącznik nr 2- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla działki 439 – obr.  2 Zawiszów przy ul. B. Krzywoustego W Świdnicy


 

I Pisemny przetarg nieograniczony łączny jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych: 1/ działki gruntu nr 1377/1, o powierzchni 33.121 m2; 2/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2; 3/ działki gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160 m2, położonych w Dzierżoniowie, Obręb nr 3, woj. Dolnośląskie

Data rozpoczęcia: 2017-07-10
Data zakończenia: 2017-07-24

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym łącznym – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych wyżej wymienionych, stanowiących własność Spółki, zwanych dalej „nieruchomość”.

1/ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ działka gruntu nr 1377/1 , o powierzchni 33.121 m2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 Dolny , dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00045423/0,

2/ działka gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 0003 Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00045423/0.

3/ działka gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160m 2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1D/00049433/1.

 2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 06 października 2008 r., Dz.Urz. Woj. Doln. Z 2008 r., nr 303, poz.3500) przeznaczonych pod „zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej i towarzyszącą funkcja usługową”.

2/ Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz. U. z 2015r. nr 1774 z późn. zm.

 3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 3 439 609,00 zł ( słownie : trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych,00 groszy), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj.

171 980,45 zł ( słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 45/100);

2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 21 lipca 2017 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ W DZIERŻONIOWIE– LIPIEC 2017.

 4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

 5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

 6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/ Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony, łączny- jednostopniowy – 24 lipca 2017r.

3/ Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LIPCA 2017 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/ „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Ogłoszenie o przetargu

2/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

3/ Załącznik nr 1 – Wzór oferty

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT wśród najdynamiczniejszych firm dolnośląskich

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” została wyróżniona w 16. edycji rankingu najdynamiczniej rozwijających się firm “Gazele Biznesu”.

IMG_4538

Spółka w badaniu za lata 2012-2014 uzyskała w porównaniu do firm działających na terenie w województwa dolnośląskiego wysoką 4. lokatę, natomiast w rankingu ogólnopolskim miejsce 21.

Więcej informacji nt. rankingu na stronie http://gazele.pb.pl/

Ranking Gazele Biznesu — to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. I edycja rankingu Gazele Biznesu odbyła się w 2000 roku. Gazela to firma małej lub średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych zgłoszonych przedsiębiorstw.

Źródło: http://gazele.pb.pl/

Informacje o ofertach zakwalifikowanych do Etapu II – negocjacji wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego budowa hali w miejscowości Chocicza Mała

Informacje o ofertach zakwalifikowanych do Etapu II – negocjacji.

 

Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie pełnił swoją funkcję przy realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” hali przemysłowej wraz z budynkiem(ami) biurowym(i), budynkiem technicznym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej  w miejscowości Chocicza Mała na działkach gruntu 11/12, 16/6, obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września – Obszar Wiejski wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” uprzejmie informuje, że do Etapu II – negocjacji zostali zakwalifikowani poniższy Oferenci:

 

 1. eR Grupa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna;
 2. NBQ SI Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin;

 

lp Nazwa firmy cena netto z oferty cena brutto z oferty Punkty Suma punktów Pozycja
Cena
1 Komplet Inwest Sp. J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska-Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 88 700,00 109 101,00 oferta wykluczona
2 eR GRUPA Sp z o.o. z siedzibą w Pszczynie 79 000,00 97 170,00 100,00 100,00 1
3 Expertnadzory Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Strzelinie 136 500,00 167 895,00 57,88 57,88 4
4 NBQ SI Sp z o.o. z siedzibą w Szczecinie 94 000,00 115 620,00 84,04 84,04 2
5 Safege Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie 118 000,00 145 140,00 66,95 66,95 3