Zapytanie ofertowe – „Wykonanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działki gruntu nr 751/10 i 751/11 położone w Świebodzicach oraz wykonanie drogi wewnętrznej”

Wałbrzych, dnia 11.06.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Prac polegających na wykonaniu zjazdu z ulicy Kasztanowej na działkach gruntu nr 751/10 i 751/11 położonych w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:


F.P.U.H VOLT Janusz Wróbel
Ul. Ciernie 174
58-160 Świebodzice

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane drogowe zgodnie z załączonymi projektami oraz poniższym zakresem:

 • Obsługa geodezyjna podczas wykonywania robót;

 • Zdjęcie warstwy humusu i zagospodarowanie jej w granicy działki 751/11;

 • Demontaż oraz utylizacja część istniejącego ogrodzenia;

 • Korytowanie i wykonanie warstw podbudowy (grunt z wykopów do zagospodarowania w granicach działki 751/11);

 • Obsługa geotechniczna podczas wykonywania robót;

 • Ustawienie krawężników na ławach betonowych;

 • Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 10cm i 6cm;

 • Uzgodnienie przełożenia studzienki teletechnicznej z właścicielem sieci;

 • Zabezpieczenie istniejących kabli elektrycznych rurami osłonowymi;

 • Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego;

 • Uzgodnić szczegółowe warunki wykonania prac w sąsiedztwie czynnych linii napowietrznych z zarządcami sieci;

 • Wymiana istniejącego koryta ściekowego na odwodnieni szczelinowo monolityczne i wykonanie wlotu do istniejącego rowu przydrożnego;

 • Skompletowanie dokumentacji powykonawczej w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do trzech miesięcy od podpisania umowy.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie robót budowlanych pn.: 
„Wykonanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działki gruntu nr 751/10 i 751/11 położone w Świebodzicach oraz wykonanie drogi wewnętrznej”

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2019r. do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,

  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,

  • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. 
Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Decyzja lokalizacyjna zjazdu z drogi publicznej
4. Uzgodnienie projektu zjazdu
5. Uzgodnienie z PSE
6. Warunki geotechniczne
7. Projekt zjazdu
8. Projekt drogi wewnętrznej

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki”

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

AWAS-SERWIS Sp. z o .o.
Ul. Egejska 1/34
02-764 Warszawa

Biuro:
Ul. K. Szpotańskiego 40
04-760 Warszawa

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

a) Jednokrotne czyszczenie separatorów ( 7 szt.);
b) opróżnianie odstojnika szlamu,
c) usunięcie odpadów nagromadzonych w urządzeniach,
d) płukanie i mycie separatora,
e) kontrola części betonowych i stalowych na uszkodzenia itp.
f) napełnienie separatora czystą wodą (Zamawiający wskaże punkty czerpalne wody),
g) przegląd urządzeń

2.2. Wywóz zanieczyszczeń i osadów w miejsce utylizacji.

2.3. Po wykonaniu czynności czyszczenia separatorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac serwisowych z kodem i ilością odebranych odpadów oraz dostarczy dokument potwierdzający przekazanie odpadów z czyszczenia separatorów do utylizacji.

2.4.Obiekty podlegające kontroli:

 

lp.

Obiekt

Rodzaj separatora

1

Świdnicki Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30

separator koalescencyjny ropopochodnych z obejściem hydraulicznym PURATOR SEPURATOR 2000: SEP 10/100-1-2,0

2

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28 A

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem i by-passem PURAQUA PUR-K-6/60(1200)

3

Dzierżoniowski Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z osadnikiem HAURATON AQUAFIX SKBP 10/100

4

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19

separator wirowo-koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem BLUE SUPER MAX integrowany z osadnikiem BM-6/60-1,2-1,0

5

Wałbrzyski Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Uczniowska 34

separator ropopochodnych JPRSYSTEM typ SWODBK 30/300 z by-passem i odmulaczem

6

Świebodzicki Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych PURAQUA PUR-K-3/30(900)

7

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G

separator koalescencyjny substancji ropopochodnych z by-passem Biocent BIOSEPT-CB 60/600

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do 15.07.2019 r.
Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2019r. do godziny 12.00.

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
3. Separatory

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

MONEKS” Krzysztof Sadowski
Grodziszcze 8
58-112 Grodziszcze

Załącznik


 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

a) Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z § 3 ust. 2, Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

– Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych, węży hydrantowych, hydrantów zewnętrznych, drzwi pożarowych oraz urządzeń oddymiających (klapy).

– Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, w razie potrzeby uzupełnienia proszka gaśniczego lub dostawa nowej gaśnicy.

– Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

– Obiekt objęty kontrolą:

Lp. Obiekt Zakres kontroli
1 Wałbrzych ul. Południowa 3 3 hydranty wewnętrzne DN 52

2 szt. hydrant zewnętrzny DN 80

2 Wałbrzych ul. Uczniowska 34 5 szt. drzwi ppoż. EI30

4 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy hali G 9 hydrantów wewnętrznych DN 52 wraz z wężami hydrantowymi

3 klapy oddymiające

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G 15 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (hala)

5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (przyziemie)

9 szt. drzwi ppoż. EI60

5 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek A 2 szt. drzwi ppoż. EI30

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H 3 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52

1 szt. drzwi ppoż. EI 60

2 szt. drzwi ppoż. EI30 (kotłownia i hydroforownia)

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

7 Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 4 szt. drzwi ppoż. EI30

2 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

8 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 6 szt. drzwi ppoż. EI30

3 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

9 Świdnica ul. Towarowa 28A 4 szt. drzwi ppoż. EI30

1 szt. hydrant zewnętrzny DN 80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

10 Świdnica Ul. Towarowa 30 6 szt. drzwi ppoż. EI30

6 szt. klap oddymiających (cześć dobudowana)

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

 1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 15.07.2019 r.

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 1. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2019r. do godziny 10.00.

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 1. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony sprzedaży nieruchomości samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 24 na III piętrze budynku wielokondygnacyjnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, składającego się z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, kuchni, salonu, 2 pokoi, komunikacji, o łącznej powierzchni użytkowej 71,02 m2

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1. Samodzielny Lokal usytuowany na trzecim piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, oznaczony numerem 24 (dwadzieścia cztery), złożony z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, komunikacji, salonu, 2 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 71,02 m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997) wraz z udziałem wynoszącym 333/10.000 części we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki gruntu numer 1372/2, na której budynek ten jest posadowiony.

2. Komórka lokatorska oznaczona numerem 24, przynależna do Lokalu o powierzchni 2,27 m2 położona w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B.

3. Udział wynoszący 139/10 000 działki gruntu nr 1372/3 o powierzchni 0,0240 ha, zwany dalej „Udziałem”, na której urządzony jest plac zabaw), przy czym Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości wyżej opisanej przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 tj. z dnia 2018.01.15).

 

Data składania ofert: od 09. 05. 2019 r. do 23. 05. 2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 24.05.2019
r.

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Samodzielny Lokal usytuowany na trzecim piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, oznaczony numerem 24 (dwadzieścia cztery), złożony z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, komunikacji, salonu, 2 pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 71,02 m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997) wraz z udziałem wynoszącym 333/10.000 części we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki gruntu numer 1372/2, na której budynek ten jest posadowiony. Opis Lokalu wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 1

 1. Komórka lokatorska oznaczona numerem 24, przynależna do Lokalu o powierzchni 2,27 m2 położona w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B. Plan komórki stanowi Załącznik nr 2.

 1. Udział wynoszący 139/10 000 działki gruntu nr 1372/3 o powierzchni 0,0240 ha, zwany dalej „Udziałem”, na której urządzony jest plac zabaw), przy czym Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości wyżej opisanej przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 tj. z dnia 2018.01.15).
 1. Budynek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, o powierzchni użytkowej 2.198,50 m2 posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 7, działce gruntu nr 1372/2 (dalej jako „Budynek”).

 2. Zbycie Lokalu, Komórki lokatorskiej oraz udziału wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 5 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 4. Spółka jest współwłaścicielem nieruchomości – działki gruntu nr 1372/2 o powierzchni 0,2964 ha oraz działki gruntu nr 1372/3 o powierzchni 0,0240 ha, położonych w Dzierżoniowie, obręb Dolny, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgi wieczyste nr SW1D/00049360/8, i nr SW1D/00049433/1 zwanych dalej „Nieruchomością”

 5. Prawo własności do Nieruchomości, działek gruntu o numerach 1372/2 i 1372/3 nabyła od Gminy miejskiej Dzierżoniów na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 15 czerwca 2009 roku.

 6. Nieruchomość, dla której jest prowadzone są księgi wieczyste: nr SW1D/00049360/8, i nr SW1D/00049433/1 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy Spółki.

 7. W księdze wieczystej Kw nr SW1D/00049360/8 wpisane są:

A/ w dziale I-SP- służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/4 w celu dostępu do drogi publicznej z działki gruntu nr 1372/2, na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki gruntu nr 1372/2;

B/ w dziale III- służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 1372/2 w celu dostępu do drogi publicznej z działki gruntu numer 1372/1 na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działki gruntu nr 1372/1 oraz służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 1372/2, w celu dostępu do drogi publicznej z działki gruntu numer 1372/3, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika działki gruntu nr 1372/3.

 1. W księdze wieczystej KW nr SW1D/00049433/1wpisane są:

A/ w dziale I-SP- uprawnienia wynikające z ustanowionej służebności gruntowej w postaci przejścia i przejazdu prze działkę gruntu nr 1372/4 położona w Dzierżoniowie, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu nr 1372/3.

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Lokalu, Komórki lokatorskiej i Udziału wynosi 218.955, 00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Lokalu wraz z Nieruchomością Wspólną ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 4. Cena ustalona w ust. 1 obejmuje udział w prawie własności Nieruchomości i w częściach wspólnych Budynku. Nieruchomość oraz części wspólne Budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”.

 5. Cena wywoławcza uwzględnia stan techniczny Lokalu i Nieruchomości Wspólnej.

 

III. WADIUM

1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 10.948,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 00/100).

2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 24 ul. Lawendowa 1 w Dzierżoniowie”.

4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Przedmiot przetargu w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

 4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 23 maja 2019 r., do godz.12:00.

2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 24, ul. Lawendowa 1 w Dzierżoniowie”.

3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

5.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 24 maja 2019 r. w siedzibie spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 10:30.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1302 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
dotyczący sprzedaży nieruchomości
Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1302 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra,
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 06 maja 2019 r. do 20 maja 2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 20 maja
2019 r.

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1302 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 19 MN)

 5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

 6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orne, oznaczenie jako: RIII b- 1095 m2 oraz RIV a – 207 m2.

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 142.902,44 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dwa złote 44/00) netto plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 7.145,00 zł (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 00/00).

 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 360/94 w Wałbrzychu”.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

 4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 20 maja 2019 r. do godz.10:00.

 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 360/94 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU
Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 20 maja 2019 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 11:00.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

 1. SKMBT C35319041908180 06 05 2019
 2. SKMBT C35319041908181 06 05 2019
 3. Sprzedaż Działki 360 94 Specyfikacja 06 05 2019
 4. Załącznik Nr 2 Klauzula Informacyjna RODO

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony sprzedaży nieruchomości samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym czterokondygnacyjnym zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ulicy Orkana 23A oraz miejsca postojowego nr 34

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

 1. Samodzielnego Lokalu objętego księga wieczystą nr SW1W/00082952/5, usytuowanego w budynki mieszkalnego przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczonego numerem 2 (2)), złożonego z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki, kuchni, pokoju dziennego, 2 sypialni i logi, o łącznej powierzchni użytkowej 59,17 m2 (dalej jako „Lokal”) oraz związanego z Lokalem udziału wynoszącego 210/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość – działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha, obręb Piaskowa Góra nr 7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082584/4 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nieruchomość oraz części wspólne budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”).
 2. Miejsca postojowego nr „34” o powierzchni użytkowej 14,80 m2 oraz :współudziału w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 273/10.000, udziału w nieruchomości wspólnej , którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha; części budynku i urządzeń , które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą SWIW/00082584/4, zlokalizowanego w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu zwanego dalej” Miejscem postojowym

Data składania ofert: od 18. 04.2019 r. do 06. 05.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 06.05.2019 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej opisanych

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Samodzielny Lokal ,stanowiący odrębną nieruchomość, objęty Księgą Wieczystą o numerze SW1W/00082952/5, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczony numerem 2 (dwa), złożony z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki z WC, kuchni, pokoju dziennego, 2 sypialni i logi, o łącznej powierzchni użytkowej 59,17 m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997). Opis Lokalu wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 2.

 2. Udział wynoszący 210/10.000 w nieruchomości wspólnej, opisanej w ust. 5 poniżej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 3. Miejsce postojowe nr „34” o powierzchni 14,80 m2 wraz z współudziałem w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 273/10.000, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha, częścią budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą SWIW/00082584/4, wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną + wentylację mechaniczną z czujnikiem stężenia spalin, posadowione na Nieruchomości opisanej w ust. 6 poniżej.

 4. Budynek o którym mowa w ust. 1 powyżej posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 5 (dalej jako „Budynek”).

 5. Spółka jest w udziale wynoszącym 441/10.000 właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, składającej się z działki gruntu nr 359/15 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć przez piętnaście), o powierzchni 0,2910 ha (dwadzieścia dziewięć arów dziesięć metrów kwadratowych), na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 roku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082584/4. (dalej: Nieruchomość).

 6. Spółka jest współwłaścicielem wyodrębnionego z budynku, wyżej opisanego, lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, dla którego udział w nieruchomości wspólnej wynosi 3456/10.000, położonego w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, o powierzchni 974,41 m2 (dziewięćset siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych metra kwadratowego), na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu z dnia 04 sierpnia 2010 roku, dla którego Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082585/1, (dalej: Garaż).

 7. Zbycie Lokalu wraz z Miejscem postojowym wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 8. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 7 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 9. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082584/4 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.

 10. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082584/4 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.

 11. Dział czwarty księgi wieczystej Kw nr SW1W/00082584/4 żadnych wpisów nie zawiera, natomiast w dziale trzecim wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki gruntu o numerach: 360/46, 360/47, 360/24, 360/30 i 360/43 stanowiące drogi wewnętrzne, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 360/7 objętej Kw nr SW1W/00077334/9, działki nr 360/11 objętej Kw nr SW1W/00077331/8, działki nr 360/10 objętej Kw nr SW1W/00077329/1, działki nr 360/12 objętej Kw nr SW1W/00077333/2, działki nr 360/38 objętej Kw nr SW1W/00077332/5, działki nr 360/8 objętej Kw nr SW1W/00078098/9, działki nr 360/9 objętej Kw nr SW1W/00078834/1, działki nr 360/31 objętej Kw nr SW1W/00080490/4, działki nr 360/39 objętej Kw nr SW1W/00080493/5, działki nr 360/40 objętej Kw nr SW1W/00081408/0, działki nr 360/3 objętej Kw nr SW1W/00081430/3 i działki nr 360/33 objętej Kw nr SW1W/00081539/7.

 12. Prawo własności nieruchomości Spółka nabyła na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 r.

 13. W dziale III kw. nr. SW1W/00082585/1 wpisane są ostrzeżenia oraz wzmianki nie dotyczące udziału Spółki.

 14. W dziale IV kw. nr. SW1W/00082585/1 wpisane są hipoteki nie obciążające udziału Spółki oraz wzmianka nr DZ. KW. / SW1W / 6875 / 19 / 1 nie dotycząca udziału Spółki.

 15. W dziale III i IV księgi wieczystej Kw. nr. SW1W/00082952/5 brak wpisów.

 16. Spółka otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 305/2010 r. wydaną w dniu 07.07.2010 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej na terenie nieruchomości przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu.

 1. Spółka nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz brak jest podstaw prawnych dla zgłoszenia lub otwarcia postępowania upadłościowego, jak również nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki.

 2. Miejsce postojowe nr 34 jest obecnie przedmiotem najmu. Umowa Najmu została wypowiedziana pismem znak: L.dz. DliR/121/4/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., w którym wskazano termin protokolarnego przekazania przedmiotu najmu najpóźniej do dnia 10 maja 2019 r.

1. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Lokalu wynosi 205.912,00 zł (słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/00). Sprzedaż Lokalu nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 2. Cena wywoławcza Miejsca postojowego wynosi 10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych). Sprzedaż Miejsca postojowego nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 3. Cena wywoławcza łączna dla Lokalu i Miejsca postojowego oraz związanych z wymienionymi udziałami w nieruchomości wspólnej wynosi 215.912,00 zł ( słownie: dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 00/000).
 4. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej określonej w § 3 ust 3. tj. 10.795,60 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 60/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 2 oraz Miejsca postojowego nr 34, ul. Władysława Orkana w Wałbrzychu”.
 4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Lokal i Miejsce postojowe w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 06 maja 2019 r. do godz.10:00.

 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 2, Miejsce postojowe nr 34 – Wałbrzych.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

 1. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 06 maja 2019 r. o godz. 11,00 w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 – I piętro.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

1.Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2.Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są prace projektowo-instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego dla obiektu:

 • hala magazynowo – produkcyjna zlokalizowana w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.

Dodatkowe wytyczne do projektowania:

 • należy wykonać projekt wykonawczy rozbudowy oświetlenia awaryjnego wraz z doborem opraw,

 • wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora),

 • rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach kablowych (istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych),

 • wysokość montowanych opraw w wolnej przestrzeni (poza ścianami i słupami) należy dobrać tak, aby nie ograniczać możliwości wysokiego składowania,

 • wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po wykonaniu rozbudowy instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2019r. do godziny 12.00 lub przesłać na adres mailowy ipd@ipdevelopment.pl.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

 

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.

2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty

3. Załącznik nr 1 – Projekt instalacji elektrycznej.

4. Załącznik nr 2 – Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu

Zapytanie ofertowe na demontaż i montaż wodomierzy na hali G, przyziemiu oraz w budynku administracyjno – socjalnym na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie demontażu starych i montażu nowych wodomierzy – ilość 14 szt.

lp.

rodzaj

ilość

lokalizacja

1

1/2 cala mały, poziomo

1

przyziemie pom. -1.4

2

1/2 cala mały, pion

1

przyziemie pom. -1.6

3

1/2 cala mały, pion

1

przyziemie pom. -1.12

4

1/2 cala mały, pion

1

przyziemie pom. -1.20

5

1/2 cala mały

1

przyziemie pom. -1.15

6

1/2 cala

1

hala G, AluCast, pom. Za odlewnią

7

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 22-21

8

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 21-20

9

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 19-18

10

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 17-16

11

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 14-13

12

 duży

1

 Parter, przychodnia

13

1/2 cala

1

I piętro, oś między 20-21

14

1/2 cala

1

II piętro, oś miedzy 20-21

 

Do zadań wykonawcy należy:

– demontaż starych wodomierzy,
– dostawa oraz montaż nowych,
– plombowanie,
– sprawdzenie szczelności połączeń,
– dostarczenie protokołów.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 20 dni od daty otrzymania zlecenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2019 r. do godziny 10.00

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
3. Rzut hali

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości miejsca postojowego o numerze 29 zlokalizowanego na terenie garażu wielostanowiskowego w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu.

 

Data składania ofert: od 05.03.2019 r. do 19.03.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 20.03.2019
r.

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości – miejsca postojowego nr „29” o powierzchni użytkowej 15,87 m2 oraz:

– współudziału w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 0,0293;

– udziału w nieruchomości wspólnej , którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha;

– części budynku i urządzeń , które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą SWIW/00082584/4

zlokalizowanego w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu zwanego dalej” Miejscem postojowym”

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Spółka jest w współwłaścicielem lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, położonego w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, o powierzchni 974,41 m2 (dziewięćset siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych metra kwadratowego), na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu z dnia 04 sierpnia 2010 roku, dla którego Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082585/1 (dalej: Nieruchomość)
 2. Miejsce postojowe nr „29” o powierzchni 15,87 m2 waz z współudziałem w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 0,0293, udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha; części budynku i urządzeń , które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą SWIW/00082584/4, wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną+ wentylację mechaniczną z czujnikiem stężenia spalin posadowione jest na Nieruchomości opisanej w ust. 1

 3. Zbycie Miejsca postojowego wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 3 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 5. W dziale III wpisane ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości oraz przyłączenia do tej egzekucji w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego Przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Waldemara Wójcika nie dotyczą niniejszego Przedmiotu Przetargu, a jedynie udziału w prawie nr 15.

 6. W dziale IV wpisane hipoteki nie dotyczą niniejszego Przedmiotu Przetargu, a jedynie udziału w prawie nr 6 oraz nr 11.

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Miejsca postojowego wynosi 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/00). Sprzedaż Nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Miejsca postojowego ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Miejsca postojowego nr 29 przy ul. Władysława Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Miejsca postojowego można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Miejsce postojowe przed zgłoszeniem oferty.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

  1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 19 marca 2019 r. do godz.12:00.

 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Miejsce postojowe nr 29 przy ul. Władysława Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 20 marca 2019 r. w siedzibie spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c) oraz w zakresie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)”.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Na przeprowadzenia okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c) oraz w zakresie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

BUDSERWIS Dariusz Dzwilewski
ul. A. Dulin’a 6/20
80-180 Gdańsk

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

2.1.1. okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) Prawa Budowlanego polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych);

2.1.2. Okresowej kontroli polegającej na sprawdzenie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Prawa Budowlanego.

2.2. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach budowlanych osób przeprowadzających kontrolę.

2.3. Zawiadomienie PINB:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3.

2.4. Obiekty podlegające kontroli:

lp.

Obiekt

powierzchnia zabudowy (m2)

instalacje

zakres kontroli

1

Świdnicki Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30

6109,77

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

2

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28 A

4758,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

3

Dzierżoniowski Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 15-17

3705,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

4

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19

4521,30

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

5

Wałbrzyski Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Uczniowska 34

6200,23

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

6

hala produkcyjna z częścią socjalną i magazynową ul. Południowa 3

1734,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

7

Żarów

Budynek mieszkalny z częścią biurową – Zamkowa 1

493,71

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

8

Świebodzicki Park Przemysłowy

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A

1770,89

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

9

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C

621,55

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

10

hala produkcyjno – magazynowa z częścią socjalną i techniczną – hala D

421,81

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

11

hala magazynowa z częścią socjalną – hala E

553,60

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2)

12

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną – hala F

855,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

13

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G

7753,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

 

budynek administracyjno – socjalny przy hali G

1430,00

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;
– gazowa;
 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

14

hala produkcyjno – magazynowa z częścia administracyjno – socjalną i techniczną – hala H

1989,41

– wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;

– gazowa;

– separator ropopochodny

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

15

budynek magazynowy – bunkier 104-75

52,00

– wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

16

budynek magazynowy – bunkier 104-80

52,00

– wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

17

budynek magazynowy – wulkanizacja 109-22

172,00

– grzewcza -opalana paliwem ciekłym;

– wentylacja grawitacyjna

 – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia do 15.05.2019 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 18.03.2019 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty . Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c)
oraz w zakresie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)”.”.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2019r.  do godziny 10.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu