Zapytanie ofertowe – „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

Wałbrzych, dnia 30.01.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowe umieszczonego na stronie internetowej Spółki, w sprawie wykonania prac polegających na wykonaniu oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

“ELIOT-Systemy” Spz z o.o.
Ul. Fabryczna 35/1
65-463 Zielona Góra

Załącznik


 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są prace instalacyjno-montażowe zgodnie z poniższym zakresem:

wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego dla obiektu:

  • hala magazynowo – produkcyjna zlokalizowana w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 zgodnie z załączonym projektem wykonawczym.

 

Dodatkowe wytyczne do projektowania:

  • wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora),
  • rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach kablowych (istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych),
  • wysokość montowanych opraw w wolnej przestrzeni (poza ścianami i słupami) należy dobrać tak, aby nie ograniczać możliwości wysokiego składowania,
  • wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia po wykonaniu rozbudowy instalacji oraz dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Pozostałe parametry zgodnie projektem wykonawczym i obowiązującymi przepisami.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 08.01.2020 r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34  będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 80% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 80, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,8

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) dotychczasowe doświadczenie – 20% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery wykonane i odebrane instalacje oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w ostatnich 5 latach, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej wykonanych i odebranych instalacji

Pd= 15 punktów za udokumentowanie 3 wykonanych i odebranych instalacji

Pd= 10 punktów za udokumentowanie 2 wykonanych i odebranych instalacji

Pd= 5 punktów za udokumentowanie 1 wykonanej i odebranej instalacji

Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnej wykonanej i odebranej instalacji

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= P+ Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

 

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
 2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
 3. Załącznik nr 1 – Projekt instalacji oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.
 4. Załącznik nr 2 – Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynki mieszkalnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego 17 w Świdnicy, oznaczonego numerem 3 (trzy)), złożonego z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki + WC, kuchni, dwóch (2) pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 57,18 m2 (dalej jako „Lokal”) oraz związanego z Lokalem udziału wynoszącego 286/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość – działka gruntu nr 437 o powierzchni 0,2177 ha położonej w Świdnicy, obręb 0002 Zawiszów, dla której to nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SW1S/00074120/2, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nieruchomość oraz części wspólne budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”).

21 listopada 2019 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka) 

OGŁASZA

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynki mieszkalnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego 17 w Świdnicy, oznaczonego numerem 3 (trzy)), złożonego z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki + WC, kuchni, dwóch (2) pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 57,18 m2 (dalej jako „Lokal”) oraz związanego z Lokalem udziału wynoszącego 286/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość – działka gruntu nr 437 o powierzchni 0,2177 ha położonej w Świdnicy, obręb 0002 Zawiszów, dla której to nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SW1S/00074120/2, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nieruchomość oraz części wspólne budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”).

 

Data składania ofert: od 21 listopada  2019 r. do  12 grudnia 2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 12 grudnia 2019 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej opisanych

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI 

  1. Samodzielny Lokal usytuowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o 24 (dwudziestu czterech ) lokalach mieszkalnych , o pow. zabudowy 680,50 m 2 przy ulicy Bolesława Krzywoustego nr 17 w Świdnicy, oznaczony numerem 3 (trzy), złożony z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki z WC, kuchni, dwóch pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 57,18 m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997). Opis Lokalu wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 2.
  2. Udział wynoszący 286/10.000 w nieruchomości wspólnej, opisanej w ust. 4 poniżej, którą stanowi działka gruntu nr 437 o powierzchni 0,2177 ha oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  1. Budynek, o którym mowa w ust. 1 powyżej posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 4 (dalej jako „Budynek”).
  1. Spółka jest w udziale wynoszącym 286/10.000 właścicielem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu 437 o pow. 0,2177 ha, której cześć składową stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny, położonej w Świdnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 17-19-21, na podstawie Umowy Przeniesienia Własności Nieruchomości z dnia 18.03.2008r., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą KW numer SW1S/00074120/2 (dalej: Nieruchomość).
  1. Zbycie Lokalu wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki. 
  1. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 5 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu. 
  1. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta SW1S/00074120/2 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.
  1. Dział czwarty księgi wieczystej KW nr SW1S/00074120/2 żadnych wpisów nie  zawiera, natomiast w dziale trzecim wpisane są trzy nieodpłatne służebności:

a/ na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu numer 293/4 o powierzchni 0,1707 ha położonej w Świdnicy, przy ul. Bolesława Krzywoustego – w postaci prawa korzystania z części działki gruntu nr 293/1, przeznaczonej na cele rekreacyjne oraz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu numer 293/1 – celem dostępu do ulicy Bolesława Krzywoustego w Świdnicy, oraz terenów rekreacyjnych, znajdujących się na działce gruntu numer 293/1.

b/ na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu numer 293/2 o powierzchni 0,2680 ha, położonej w Świdnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego – w postaci prawa korzystania z części działki gruntu numer 293/1, przeznaczonej na cel rekreacyjne orz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu 293/1 – celem dostępu do terenów rekreacyjnych znajdujących się na działce gruntu numer 293/1.

c/ na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu 293/3 o powierzchni 0,3196 ha, położonej w Świdnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego – w postaci prawa korzystania z części działki gruntu numer 293/1, przeznaczonej na cele rekreacyjne oraz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu 293/1- celem dostępu do terenów rekreacyjnych, znajdujących się na działce gruntu numer 293/1.

  1. Prawo własności nieruchomości Spółka nabyła na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 18.03.2008 r. od Gminy Miasto Świdnica
  1. Opisana Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 293/1 posiada uprawnienie w postaci prawa korzystania z części gruntu numer 293/4, przeznaczone na cele rekreacyjne oraz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 293/4 – celem dostępu do ulicy Bolesława Krzywoustego w Świdnicy – oraz do terenów rekreacyjnych, znajdujących się na działce gruntu numer 293/4, ustanowione przez Spółkę w akcie notarialnym z dnia 6 grudnia 2010 r.
  1. Spółka otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 125/10 wydaną w dniu 12.07.2010 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej na terenie nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego 17-19-21 w Świdnicy.
  1. Spółka nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz brak jest podstaw prawnych dla zgłoszenia lub otwarcia postępowania upadłościowego, jak również nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki.
  1. W lokalu znajdują się elementy umeblowania pozostawione przez najemcę lokalu, których Spółka nie ma obowiązku usunięcia.

II    CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Lokalu wynosi 285. 900,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) .
  2. Sprzedaż Lokalu nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % łącznej ceny wywoławczej 14. 295,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 3 ul. Bolesława Krzywoustego 17 w Świdnicy ”.
  4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Lokal i Miejsce postojowe w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu, jako oferenci, mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
   • członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
   • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
   • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
   • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
   • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz.10:00.
  2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 3 Świdnica ul B. Krzywoustego 17.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

  1. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 – I piętro. 

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
  2. Opis lokalu wraz z rzutem pomieszczeń

Zapytanie ofertowe – „Dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW”.

17 grudnia 2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Informujemy, iż postępowanie którego przedmiotem jest „Dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW” zostaje unieważnione.

 


 

19 listopada 2019

Zapytanie ofertowe – „Dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczych dla instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49 kW do 49,9 kW, zgodnie z poniższym zakresem:

Moduły fotowoltaiczne

a) Łączna moc modułów fotowoltaicznych od 49 kW do 49,9 kW

b) Maksymalne wymiary modułu: 1680 x 1010 x 45 mm

c) Maksymalna waga modułu: 20,0 kg

d) Rodzaj ogniwa: polikrystaliczne

e) Przednia powłoka: szkło hartowane, wysoce przepuszczalne, niska zawartość żelaza, gr. min. 3,0 mm

f) Rama: anodowane aluminium

g)Minimalna wydajność modułu: 17,0 %

h) Minimalna moc modułu: 275W

i) Minimum 12 letnia gwarancja produktu

j) 25 letnia gwarancja na linową pracę modułów instalacji:

   • Minimalnie 97% mocy znamionowej w ciągu pierwszego roku. Następnie spadek o maks. 0.7% na rok
   • Przynajmniej 90.0% mocy znamionowej po 10 latach
   • Przynajmniej 80.0% mocy znamionowej po 25 latach

Falowniki

k) Łączna moc falowników: dostosowana do mocy instalacji fotowoltaicznej. Łączna moc znamionowa falowników nie powinna być niższa a niżeli 80% mocy modułów fotowoltaicznych

l) Ilość falowników: jeden falownik na grupę modułów na podkonstrukcji

m)Rodzaj falowników: beztransformatorowy

Podkonstrukcja modułów

n) Kąt nachylenia podkonstrukcji: 30 stopni

o) Materiał: Stal ocynkowana ogniowo / Stal nierdzewna / Stal z powłoką Magnelis / Aluminium

p) Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja wbijana, wiercona lub na fundamencie żelbetowym

q) Elementy konstrukcyjne, połączenia oraz zakotwienie powinny być zaprojektowane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz powinny być dostosowane do obciążeń środowiskowych występujących w lokalizacji montażu (I strefa obciążenia śniegiem, III strefa obciążenia wiatrem) oraz warunków gruntowo-wodnych. Dokumentacja geotechniczna stanowi Załącznik nr 3 do zapytania.

r) Oferta powinna uwzględniać komplet akcesoriów montażowych, kotew i łączników.

Koncepcja rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych

s) Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na terenie przeznaczonym pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną

t) Teren przeznaczony pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną oznaczono w Załączniku nr 4 do zapytania

u) Elementy instalacji fotowoltaicznej należy rozmieścić z zachowaniem skrajni nie mniejszej niż 2.0 m od krawężnika drogowego oraz granic nieruchomości

v) Moduły fotowoltaiczne należy rozmieścić z zachowaniem południowego ustawienia

w) Moduły fotowoltaiczne należy rozmieścić w sposób niepowodujący ich zacieniania

x) Wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na terenie inwestycji przygotowany przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do zapytania. Zamawiający dopuszcza inne warianty rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych.

Oferta powinna zawierać rysunek zestawczo-montażowy konstrukcji oraz zestawienie wszystkich oferowanych elementów, urządzeń oraz akcesoriów i łączników.

Moduły fotowoltaiczne falowniki oraz podkonstrukcja muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa oraz norm jakościowych, niezbędne do wbudowania tych elementów na terytorium Polski, jak również posiadać wszelkie wymagane polskim prawem certyfikaty.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy Przedmiotu Zamówienia: do 23 grudnia 2019 r.

4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia

Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy przedmiotu zamówienia. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat Dzierżoniowski, adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Strefowa 17.

5. Rozładunek

Rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy odbędzie się na koszt Zamawiającego.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7.3. Techniczny opis urządzeń będących przedmiotem oferty, zawierający w szczególności:

   • nazwę producenta
   • markę model i typ
   • opis parametrów technicznych

7.4. Szczegółowych warunków gwarancji wraz z wymaganiami jej utrzymania

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za dostawę przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek dostawcy.

10. Sposób przygotowania ofert

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako dostawca indywidualny i jednocześnie jako dostawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

10.6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

10.7. Dopuszczalne jest złożenie oferty w dwóch lub większej ilości wariantów dla urządzeń różnych producentów, modeli i typu.

11. Terminy składania ofert

11.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 10.00.

11.2. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

 

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Dostawie krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW”

11.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

12. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

13. Warunki uzupełniające

13.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

13.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

13.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia. 

14. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
  2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty
  3. Załącznik nr 3 – Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych
  4. Załącznik nr 4 – Plan zagospodarowania terenu z oznaczeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną
  5. Załącznik nr 5 – Wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu IPD na roboty budowlane: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjno – usługową (inkubator przedsiębiorczości) i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych w celu utworzenia parku biznesu w Świebodzicach przy ul. Strefowej ”

Wałbrzych, 13.11.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU

NA ROBOTY BUDOWLANE

 

Działając w imieniu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu (dalej jako Spółka) uprawnieni do jej reprezentacji, informujemy o planowanym zamówieniu na roboty budowlane pod nazwą:

„BUDOWA HALI PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNO – USŁUGOWĄ (INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI) I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH W CELU UTWORZENIA PARKU BIZNESU W ŚWIEBODZICACH PRZY UL. STREFOWEJ ”

 

Planowany termin zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie Spółki:

grudzień 2019 r. Planowany termin wykonania zamówienia/robót budowlanych:

do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Materiały:

 1. Projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu.
 2. Uzupełnienia, uszczegółowienie oraz wyjaśnienia do wybranych elementów.
 3. Wytyczne wykonania robót.
 4. Prawomocne pozwolenie na budowę.

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowane budynkiem hotelowo-biurowym położona w Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1 , powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana zabytkowym budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 1043,02 m2, położona w miejscowości Żarów, przy ul. Zamkowej nr 1, którą stanowią działki gruntu nr 61 i 62/4, o łącznej powierzchni 0,2331 ha, AM-4, obręb Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019388/5.

14 listopada 2019 r.

 

 

Data rozpoczęcia: 2019-11-14
Data zakończenia: 2019-12-20

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

www.ipdevelopment.pl

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl

 

zaprasza do uczestniczenia:

w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej , wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

1/ OPIS I LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
Na teren nieruchomości składają się dwie działki ewidencyjne o nr 61, o powierzchni 0,2051 ha i o nr 62/4 o powierzchni 0,0280 ha, zabudowane, o łącznej powierzchni 0,2331 ha. Kształt nieruchomości zwarty, dogodny do zabudowy. Ukształtowanie terenu płaskie, z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość jest ogrodzona: od frontu ogrodzenie kute na podmurówce i słupach murowanych z bramą wjazdową, od południa ogrodzeniem stalowym w systemie panelowym, od zachodu starym ogrodzeniem murowanym z cegły ceramicznej. Na działkach znajduje się zabytkowy budynek usługowo-mieszkalny (dawna willa) z częścią dobudowaną wraz z instalacjami wewnętrznymi. Teren w pełni zagospodarowany: wyłożony kostką brukową, obsiany trawnikiem, istniejąca zieleń w postaci okazów wiekowych drzew liściastych. Grunt posiada dostęp do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej. Wjazd oraz wejście na teren działki od strony północnego-wschodu z działki drogowej (ul. Zamkowej) – droga publiczna, o nawierzchni asfaltowej.
Budynek usługowo-mieszkalny, dawna Villa Schloesser. Budynek w zabudowie wolno stojącej, o 3 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony. Obiekt został rozbudowany w głąb posesji. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek pełnił funkcję mieszkalną, obecnie siedziba przedszkola na parterze, na piętrze i poddaszu pokoje mieszkalne, nieużytkowane, uprzednio zamieszkałe przez pracowników podstrefy ekonomicznej.
Budynek przy ul. Zamkowej widnieje w Wykazie zabytków w powiecie świdnickim (stan styczeń 2016 r.), rodzaj obiektu: dom mieszkalny, obiekt/zespół: willa. Rok budowy: 1870 (zgodnie z kartoteką budynku).
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Żarów przy ul. Zamkowej nr 1. Lokalizacja nieruchomości bardzo korzystna – w centralnym obrębie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego. Najbliższe sąsiedztwo lokalizacji stanowi zabudowa usługowa i mieszkalna, z dużą ilością zieleni, w tym budynek Urzędu Miejskiego, tereny szkoły z boiskiem. W pobliżu tereny zielone – zabytkowy park miejski. Nieruchomość od północnego-wschodu sąsiaduje z drogą dojazdową (ul. Zamkowa – droga asfaltowa). Dogodny dostęp środkami komunikacji samochodowej i publicznej. Możliwość parkowania wzdłuż ulicy lub na parkingu miejskim. Strefa płatnego postoju nie obowiązuje. Dostęp do obiektów usługowo-handlowych jest bardzo dobry. Teren sąsiedztwa z pełną infrastrukturą techniczną: sieć wodociągowa, kanalizacyjna (miejska), gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zamkowej (działka nr 60, AM-4, obręb Żarów).

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
Przeznaczenie budynku: budynek biurowo-mieszkalny o pow. uż. 1043,02 m2 i kubaturze 4350,00 m3.
Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń):

PARTER
L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
1.1 schody 15,52
1.2 hol wejściowy + korytarz 27,53
1.3 pomieszczenie usługowe 28,04
1.4 pomieszczenie usługowe 29,26
1.5 pomieszczenie usługowe 34,01
1.6 pomieszczenie usługowe 42,13
1.7 kuchnia 13,12
1.8 korytarz 13,12
1.9 sala konferencyjna 29,68
1.10 WC 5,04
1.11 WC 5,81
1.12 pomieszczenie usługowe 50,28
1.13 pomieszczenie usługowe 7,99
RAZEM P.U. 301,53
PIĘTRO

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
2.1 hol 22,41
2.2 pokój 28,95
2.3 łazienka 10,13
2.4 pokój 19,38
2.5 łazienka 4,81
2.6 przedpokój 4,74
2.7 pokój 27,15
2.8 łazienka 5,20
2.9 przedpokój 4,01
2.10 pokój 17,53
2.11 łazienka 5,20
2.12 przedpokój 3,23
2.13 kuchnia 10,90
2.14 pokój 17,32
2.15 łazienka 3,30
2.16 pomieszczenie gospodarcze 10,69
2.17 klatka schodowa 16,09
RAZEM P.U. 211,04
PODDASZE
L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
3.1 hol 27,48
3.2 pokój 30,74
3.3 łazienka 7,82
3.4 pokój 20,57
3.5 łazienka 4,83
3.6 przedpokój 5,72
3.7 pokój 26,53
3.8 łazienka 5,20
3.9 przedpokój 4,01
3.10 pokój 18,18
3.11 łazienka 5,20
3.12 przedpokój 3,44
3.13 kuchnia 11,09
3.14 pokój 18,14
3.15 łazienka 3,36
3.16 przedpokój 3,44
3.17 klatka schodowa 15,55
RAZEM P.U. 211,30
ŁĄCZNA P.U. 723,87

Nieruchomość objęta jest dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obszarze miasta Żarowa, zatwierdzony uchwałą nr LVI/343/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 2006 r. działka gruntu nr 61 i część działki gruntu nr 62/4 (ok. 38%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A.34 Ut – teren usług turystycznych (hotel).
Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian. Budynki oznaczone na rysunku planu ujęte w ewidencji zabytków nieruchomych, objęte są ochroną wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane. Teren zlokalizowany jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie, zatwierdzony uchwałą nr XXVII/144/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2008 r. część działki gruntu nr 62/4 (ok. 62%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej

3/ STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI
1.Zgodnie z zapisami z Księgi Wieczystej nr SW1S/00019388/5 właścicielem nieruchomości jest “INVEST- PARK DEVELOPMENT ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu. W dziale III i IV księgi wieczystej brak wpisów.
2.Na podstawie umowy najmu z dnia 13.10.2017 roku część nieruchomości tj. parter budynku o pow. 327,53 m2 , taras o pow. 51,63 m2 , pomieszczenie magazynowe w piwnicy o pow. 9,84 m2 , została wynajęta na rzecz placówki przedszkolnej.
Umowa najmu została zawarta na czas określony do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Umowa najmu wskazana wyżej może być rozwiązana przez Strony w drodze wypowiedzenia dokonywanego na piśmie pod rygorem nieważności na trzy miesiące naprzód, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, przy czym Strony wyłączają możliwość wypowiedzenia Umowy w okresie do dnia 30 kwietnia 2020 r. (Okres Wyłączenia).

3. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do wykonania wymagań Decyzji nr K.6131.90.2018 z dnia 24 września 2018 r. w zakresie warunków, które pozwoliły Spółce IPD Sp. z o.o. usunąć dąb czerwony o obwodzie pnia 370 cm tj.:
a) dbania o nasadzone drzewa ( Spółka dokonała nasadzeń 03.06.2019 r.) przez okres 3 lat od wykonania nasadzeń.
b) poinformowanie Burmistrza Miasta Żarówa po trzech latach od daty wykonania nasadzeń tj. czerwcu 2022 r.

4.Poza określonymi w ust 2 i 3 powyżej , Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu.
4.Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
5.Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

4/ CENA WYWOŁAWCZA
1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

5/ VADIUM
1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych: nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Żarowie ”.

6/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)
Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz w siedzibie Spółki.

7/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU
1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

8/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz.10:00.
2. Oznaczenie koperty: „Pisemny przetarg nieograniczony – nieruchomość zabudowana w Żarowie”.
3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

9/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

10/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 grudnia 2019 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI
„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,
O GODZ. 10: 30

11/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.
1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.
2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.
W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

12/ ZAŁĄCZNIKI.

1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu

2. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

3. Załącznik nr 2- Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych

4.Informacja uzupełniająca: W ślad za podaną ceną wywoławczą Nieruchomości to jest: 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości wskazujemy, że:

1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) netto.

2. Sprzedaż Nieruchomości objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43. ust 1 pkt 10. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Sprzedaż nieruchomości zgodnie art. 43. ust. 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów może zostać objęta podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej.

Żarów Zdjęcie Główne

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1302m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

14 listopada 2019 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 OGŁASZA

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1302m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 14.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 29. 11.2019 r. 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1 302 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
  2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
  3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
  4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 19 MN)
  5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
  6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orny, oznaczony jako: RIII b-1095 m2 oraz RIVa- 207 m2.

II. CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 142 903,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzy złote 00/100) netto  plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa. 

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 7 145,15 zł (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 15/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 360/94 w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI.SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 29 listopada 2019 r. do godz.10:00.
  2. Oznaczenie koperty: „Trzeci pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 360/94 w Wałbrzychu”.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
  5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
  6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 29 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczonego numerem 1 i miejsca postojowego nr „24” o powierzchni użytkowej 13,77 m2 oraz współudziału w części wspólnej garażu wielostanowiskowego

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczonego numerem 1 (jeden), złożonego z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki, kuchni, pokoju dziennego, 2 sypialni, pomieszczenia gospodarczego i loggi, o łącznej powierzchni użytkowej 68,10 m2 (dalej,jako „Lokal”) oraz związanego z Lokalem udziału wynoszącego 242/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość – działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha, obręb Piaskowa Góra nr 7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00082584/4 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nieruchomość oraz części wspólne budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”).

 1. Miejsca postojowego nr „24” o powierzchni użytkowej 13,77 m2 oraz współudziału w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 254/10.000, udziału w nieruchomości wspólnej , którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha; części budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą SWIW/00082584/4, zlokalizowanego w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu zwanego dalej „Miejscem postojowym”.

Data składania ofert: od  28. 10.2019r. do 12. 11.2019r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 12. 11.2019r.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej opisanych

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI 

  1. Samodzielny Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczony numerem 1 (jeden), złożony z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki z WC, kuchni, pokoju dziennego, 2 sypialni pomieszczenia gospodarczego i loggi, o łącznej powierzchni użytkowej 68,10 m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997). Opis Lokalu wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 2.
  2. Udział wynoszący 242/10.000 w nieruchomości wspólnej, opisanej w ust. 5 poniżej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  3. Miejsce postojowe nr „24” o powierzchni 13,77 m2 wraz z współudziałem w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 254/10.000, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha, częścią budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą SWIW/00082584/4, wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną + wentylację mechaniczną z czujnikiem stężenia spalin, posadowione na Nieruchomości opisanej w ust. 6 poniżej.
  1. Budynek, o którym mowa w ust. 1 powyżej posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 5 (dalej, jako „Budynek”).

1) Spółka jest w udziale wynoszącym 441/10000 właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, składającej się z działki gruntu nr 359/15 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć przez piętnaście), o powierzchni 0,2910 ha (dwadzieścia dziewięć arów dziesięć metrów kwadratowych), na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 roku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych,,prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00082584/4. (dalej: Nieruchomość).

  1. Spółka jest współwłaścicielem wyodrębnionego z budynku, wyżej opisanego, lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, dla którego udział w nieruchomości wspólnej wynosi 289/10.000, położonego w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, o powierzchni 974,41 m2 (dziewięćset siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych metra kwadratowego), na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu z dnia 04 sierpnia 2010 roku, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00082585/1, (dalej: Garaż).
  2. Zbycie Lokalu wraz z Miejscem postojowym wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
  3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 7 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
  4. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082584/4 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.
  5. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082584/4 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.
  6. Dział czwarty księgi wieczystej KW nr SW1W/00082584/4 żadnych wpisów nie zawiera, natomiast w dziale trzecim wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki gruntu o numerach: 360/46, 360/47, 360/24, 360/30 i 360/43 stanowiące drogi wewnętrzne, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 360/7 objętej KW nr SW1W/00077334/9, działki nr 360/11 objętej KW nr SW1W/00077331/8, działki nr 360/10 objętej Kw nr SW1W/00077329/1, działki nr 360/12 objętej Kw nr SW1W/00077333/2, działki nr 360/38 objętej Kw nr SW1W/00077332/5, działki nr 360/8 objętej Kw nr SW1W/00078098/9, działki nr 360/9 objętej Kw nr SW1W/00078834/1, działki nr 360/31 objętej Kw nr SW1W/00080490/4, działki nr 360/39 objętej Kw nr SW1W/00080493/5, działki nr 360/40 objętej Kw nr SW1W/00081408/0, działki nr 360/3 objętej Kw nr SW1W/00081430/3 i działki nr 360/33 objętej Kw nr SW1W/00081539/7.
  7. Prawo własności nieruchomości Spółka nabyła na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 r.
  8. W dziale III nr. SW1W/00082585/1 wpisane są ostrzeżenia oraz wzmianki nie dotyczące udziału Spółki.
  9. W dziale IV kw. nr. SW1W/00082585/1 wpisane są hipoteki nie obciążające udziału Spółki oraz wzmianka nr DZ. KW. / SW1W / 6875 / 19 / 1 nie dotycząca udziału Spółki.
  10. Spółka otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr  305/2010 r. wydaną w dniu 07.07.2010 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie  budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej na terenie nieruchomości przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu.
  11. Spółka nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz brak jest podstaw prawnych dla zgłoszenia lub otwarcia postępowania upadłościowego, jak również nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki.
  12. Miejsce postojowe nr 24 jest obecnie przedmiotem najmu. Umowa Najmu zostanie wypowiedziana w terminie po zakończeniu niniejszej procedury przetargowej, a termin protokolarnego przekazania przedmiotu najmu Spółce ( miejsca postojowego nr 24 ) nastąpi przed podpisaniem umowy przyrzeczonej przeniesienia własności. 

 II. CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Lokalu wynosi 223. 148,15 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych 15/100) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Cena wywoławcza Miejsca postojowego wynosi 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż Miejsca postojowego nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
  3. Cena wywoławcza łączna dla Lokalu i Miejsca postojowego oraz związanych z wymienionymi udziałami w nieruchomości wspólnej wynosi 233. 148,15 zł netto ( słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych 15/100).
  4. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % łącznej ceny wywoławcze netto j określonej w § 3 ust 3. 11. 657,41  zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 41/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 1 oraz Miejsca postojowego nr 24, ul. Władysława Orkana w Wałbrzychu”.
  4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Lokal i Miejsce postojowe w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwościco do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 12.11. 2019 r. do godz.10:00.
  2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 1, Miejsce postojowe nr 24 – Wałbrzych.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

  1. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12.11.2019 r. o godz. 10,30 w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 – I piętro. 

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
  2. Opis lokalu wraz z rzutem pomieszczeń

 

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

  1. Zakres okresowej kontroli zgodny zRozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku 3 ust. 3, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego systemu detekcji gazu;
  2. Poza Świebodzickim Parkiem Przemysłowym Zamawiający nie zapewnia podnośnika lub rusztowania. W Świebodzicach Zamawiający udostępni podnośnik nożycowy wraz z operatorem.
  3. Obiekty objęte kontrolą:

 

Lp. Obiekt Zakres kontroli Urządzenie
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 kontrola  – centrala MD-X.ZA24/2 – szt. 1 (hala str. prawa)

– centrala MD-8.A – 1 szt.  (hala str. lewa)

– centrala MD-16.A – 1 szt.  (hala główna)

– centrala MD-2.Z/A – 1 szt.  (dwie kotłownie)

– sygnalizator SL-32 – szt. 8

– detektor DG-14.EN/M – szt. 5 (hala str. prawa)

– detektor DEX/F12 – szt. 5 (hala str. lewa)

– detektor DEX/F12 – szt. 13 (hala główna)

– detektor DEX/F12 – szt. 2 (dwie kotłownie)

2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A kontrola – centrala Alkaster CS-4x – szt. 5

– sterownik STZ-08 – szt. 5

– sygnalizator SOA-08 – szt. 5

– detektor – Alkaster DEM-08W – szt. 17

3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 kontrola – centrala MD-8z – szt. 1

– sygnalizator SL-21 – szt. 1

– detektor – DEX/F4 – szt. 5 szt.

4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 kontrola – centrala MD-2.z – szt. 6

– centrala MD-4.z – szt. 2

– sygnalizator SL-32 – szt. 8

– detektor DEX/F4 – szt. 18 szt.

5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 kontrola – centrala Alkaster CS-8X – szt. 4

– sygnalizator SOA-08 – szt. 4

– detektor Alkaster DEM-08W – szt. 16

6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G (główna hala i kotłownia) kontrola – centrala CS4X – szt. 2 (hala główna)

– centrala CS8X – szt. 1 (hala główna)

– centrala MD-2.z – szt. 1 (kotłownia)

– sygnalizator SOA-08 – szt. 2 (hala główna)

– sygnalizator SL-32 – szt. 1(kotłownia)

– detektor DEX/F4 – szt. 1 (kotłownia)
– detektor DEM-08W – szt. 14 (hala główna)

7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A kontrola – centrala MD-2.z – szt. 1

– centrala MD-4.z – szt. 2

– sygnalizator SL-32 – szt. 3

– detector DEX/F4 – szt. 9

8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H kontrola  – centrala MD-8.z – szt. 1

– sterownik K-8P – szt. 1

– sygnalizator SL-32 – szt. 1

– detektor – DEX-12/N – szt. 4

 

3. Cena zamówienia.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie:

   1. Okresowej kontroli systemu detekcji gazu na obiektach Spółki;
   2. Niezbędne czynności konserwacyjne systemu detekcji gazu;
   3. Pracę podnośnika lub rusztowania.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Termin wykonanie zamówienia.

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
  2. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 15 grudnia 2019r.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel kom.691-324-666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1 Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;

7.2 Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 2. 

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Sposób przygotowania ofert.

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

10. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 08.11.2019 r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.

 

11. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 80% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 80, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,8

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) dotychczasowe doświadczenie – 20% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery serwisy systemów detekcji gazu w ostatnich 5 latach, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej serwisowanych systemów

Pd= 15 punktów za udokumentowanie 3 serwisowanych systemów
Pd= 10 punktów za udokumentowanie 2 serwisowanych systemów
Pd= 5 punktów za udokumentowanie 1 serwisowanego systemu
Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnego serwisowanego systemu

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= P+ Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

12. Warunki uzupełniające

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

12.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
12.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
12.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

13. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

               

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1. Niezabudowana działka gruntu nr 379 o powierzchni 1410 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7

21 pażdziernika 2019 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka) 

OGŁASZA

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1. Niezabudowana działka gruntu nr 379 o powierzchni 1410 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od  21.10.2019 r. do 05. 11..2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 05.11.2019 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Niezabudowana działka gruntu nr 379 o powierzchni 1410 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
  2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
  3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
  4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 5 MN)
  5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
  6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orny, oznaczony jako R IVa b- 0,0415 ha, RIVb- 0,0337 oraz łąki trwałe ŁIII- 0,0658 ha.

II. CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 154 800 00 zł (słownie złotych : sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100) netto plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa. 

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 7 740,00 zł  (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści  złotych  00/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 379 w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 11. 2019 r. do godz.10:00.
  2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 379 w Wałbrzychu”.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
  5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
  6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 05.11. 2019 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
  2. Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych

 

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 369 o powierzchni 1356 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

11 pażdziernika 2019 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul . Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 OGŁASZA

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości

1. Niezabudowana działka gruntu nr 369 o powierzchni 1356 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 14. 10.2019 r. do 28.10.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 28.10.2019 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Niezabudowana działka gruntu nr 369 o powierzchni 1356 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
  2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
  3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
  4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 5 MN)
  5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
  6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orny, oznaczony jako R III b- 0,0358 ha oraz łąki trwałe ŁIII- 0,0998 ha.

II. CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 148 830,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) netto  plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa. 

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 7 442,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 00/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 369 w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 28 października 2019 r. do godz.10:00.
  2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 369 w Wałbrzychu”.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
  5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
  6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 28 października 2019 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.