Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 383 o powierzchni 1122 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

26 maja 2020 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

 

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1. Niezabudowana działka gruntu nr 383 o powierzchni 1122 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od  27.05. 2020 r. do 15. 06..2020 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 15.06. 2020 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Niezabudowana działka gruntu nr 383 o powierzchni 1122 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
 2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
 6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orny, oznaczony jako: R IVa.

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 109 465,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) netto plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 5 473,25 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote 25/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 383 w Wałbrzychu”.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 15 czerwca 2020 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 383 w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 15 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – Wykonanie mebli na wymiar w biurze IPD (kuchnie, szafy)

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

„Wykonanie mebli na wymiar w biurze IPD (kuchnie, szafy)”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

– Meble kuchenne – 1 kpl

– Meble aneks kuchenny – 1 kpl

– Szafa wolnostojąca z drzwiami w systemie przesuwnym 1 szt.

– Szafka biurowa – 1 szt.

Poglądowe projekty znajdują się w załącznikach.

Wytyczne:

– Kuchnie

 1. Osprzęt firmy Blum
 2. Lodówka (zmywarka) do zabudowy
 3. Zlew i osadzenie w zestawie.
 4. Drzwi do szafek górnych łamane podnoszone do góry.
 5. Na ścianie kuchni „Aneks” szkło a w kuchni normalnej płyta.
 6. Fronty MDF lakierowany półmat RAL 9010
 7. Blaty R20027 – dąb Lancelot
 8. Wykończenie ściany nad blatem – szyba hartowana 6 mm (kolor lakierowania do ustalenia)
 9. Uchwyty metalowe
 10. Podświetlenie nadblatowe (taśma led w profilu)
 11. Sprzęt AGD dostarcza zamawiający – szczegóły do uzgodnienia przy realizacji

– Szafa

 1. Wolnostojąca z drzwiami w systemie przesuwnym.
 2. W pełni zabudowana (góra, plecy)
 3. Cokół zgodny z tymi w meblach kuchennych
 4. Fronty i jeden bok szafy lakierowany półmat RAL 9010
 5. Uchwyty i prowadnice w kolorze frontów

– Szafka

 1. Fronty lakierowany półmat RAL 9010
 2. Uchwyty metalowe

 

 1. Data zapytania: 26.05.2020

 

     3. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu: Posiadanie statusu przedsiębiorcy oraz uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia i co najmniej roczne doświadczenie przy realizacji podobnych projektów.

 

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 70% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 70, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,7

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) czas realizacji – 15% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 15, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent zadeklaruje wykonanie zlecenia do 4 tyg od otrzymania zlecenia.

Punktacja za czas realizacji będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 15 punktów za czas wykonania zlecenia do 4 tyg.

Pd= 10 punktów za czas wykonania zlecenia do 5 tyg.

Pd= 5 punktów za czas wykonania zlecenia do 6 tyg.

Pd= 0 punktów za czas wykonania zlecenia powyżej 6 tyg.

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

c) okres gwarancji – 15 % wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 15, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent zadeklaruje przynajmniej 36 miesięcy gwarancji.

Pg= 15 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas co najmniej 48 mies.

Pg= 10 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 36 mies.

Pg= 5 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 24 mies.

Pg= 0 punktów przy udzieleniu gwarancji na czas do 12 mies.

gdzie: Pg – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

 

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= Pc + Pd + Pg

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

 1. Wizja lokalna: możliwa do przeprowadzenia w dniach roboczych od poniedziałku do piątek w godzinach 7:30 – 15:30 po uprzednim umówieniu z zamawiającym

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej:

Oferta na „Wykonanie mebli na wymiar w biurze IPD (kuchnie, szafy)”

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:30, dnia 02.06.2020 r.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych o godz. 11:00, dnia 02.06.2020 r.

 

 1. Osoby do kontaktu:
  1. Grzegorz Kogut, tel. 793 224 666

                     mail: grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 

 1. Pozostałe postanowienia:
 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie Ofertowe Meble Kuchnia
 2. Umowa Meble Kuchenne
 3. Formularz Ofertowy Meble Kuchnia
 4. Protokół odbioru Meble Kuchenne
 5. Załącznik Nr 3 Klauzula Informacyjna RODO
 6. Szkic meble kuchnia i aneks
 7. Szkic meble szafa aneks
 8. Szkic szafa recepcja

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1
Czy fronty w szafce biurowej mają być zamykane na klucz?

Odpowiedź nr1
Wszystkie fronty w szafce biurowej mają być zamykane na klucz.

 

Pytanie nr 2
Po czyjej stronie leży montaż dostarczonego AGD, zlewozmywaka i podłączenie armatury wodnej w zamawianych meblach

Odpowiedź nr 2
Montaż dostarczonego AGD, zlewozmywaka i podłączenie armatury wodnej w zamawianych meblach leży po stronie wykonawcy i należy to uwzględnić w cenie oferty.

 

Wyniki postępowania:

Do realizacji zamówienia wybrana została firma: SOL-MEB Ewelina Przybyś; ul. Kościuszki 39; 32-020 Wieliczka

Zapytanie ofertowe – „Zakup i dostawa serwera typu RACK”

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

Zapytanie ofertowe – „Zakup i dostawa serwera typu RACK”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Urządzenie o parametrach nie gorszych niż:

 

  Produkt Szt.
Procesor Intel® Xeon® procesor E-2124 4/4 Cores/Threads 3.30 8M Cache LGA1151

1

Płyta główna X11SCM-F Motherboard

1

Obudowa SuperChassis 813MFTQC-350CB2

1

Radiator Heatsink 1U

1

Kieszeń Black Hot-swap Gen-4 2.5” to 3.5” HDD tray

2

Osłona 1U I/O Shield for X11SCM-F with EMI Gasket

1

Dysk Micron 5300 PRO 960GB 2.5 Non-SED Enterprise Solid State Dri

2

Pamięć 16GB DDR4-2666 2Rx8 ECC UDIMM

2

System Microsoft OEM Win Svr Standard 2019 PL x64 16Core

1

System Windows Server CAL 2019 Polish 5 Clt Device CAL

1

 

 1. Data zapytania: 22.05.2020
 2. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni po dostarczeniu zamówienia.
 4. Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
 5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

100% – cena zł netto

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej:

Oferta na „Zakup i dostawę serwera typu RACK”

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00, dnia 01.06.2020 r. 13:00, dnia 05.06.2020 r.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych o godz. 10:30, dnia 01.06.2020 r.13:30, dnia 05.06.2020 r.

 1. Osoby do kontaktu:

Grzegorz Kogut, tel. 74 646 2576

 

 1. Pozostałe postanowienia:
 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione     bez rozpatrzenia.
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Załączniki:

1. Zapytanie Ofertowe Serwer Rack

2. Formularz Ofertowy Serwer Rack

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr1
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę serwera typu RACK bardzo prosimy o informację dotyczącą gwarancji/serwisu.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający wymaga aby gwarancja na oferowane urządzenie (serwer i dyski) wynosiła co najmniej 36 miesięcy.
W przypadku awarii w okresie gwarancji:

 1. Dysku: będzie dostarczony dysk o nie gorszych parametrach, bez konieczności odsyłania uszkodzonego dysku.
 2. Serwera: wizyta serwisu nastąpi nie później niż na następny dzień roboczy od zgłoszenia awarii

W związku ze zmianami w zapytaniu wydłużony zostaje również termin składania ofert do dnia 05.06.2020 do godziny 13:00, natomiast otwarcie nastąpi 05.06.2020 o godzinie 13:30

 

Wyniki postępowania:

Do realizacji zamówienia wybrana została firma: Bizserver Sp. z o.o.; Albatrosów 1; 30-716 Kraków

Zapytanie ofertowe – Zakup, dostawa i konfiguracja centrali telefonicznej

 

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

 

Zapytanie ofertowe – „Zakup, dostawa i konfiguracja centrali telefonicznej”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Centrala obejmuje 4 wejściowe kanały SIP Trunk, 10 Użytkowników w technologii VOIP, 10 UT/NT/HDV Extension + telefony.

 

Urządzenia o parametrach nie gorszych niż:

Produkt Szt.
centrala KX NS 500 Basic control unit
– 6 ports analog trunk I/F w/CID (RJ45x3)
– 16 ports SLT I/F w/CID + MWL (RJ45x5)
– 2 ports DPT I/F (RJ45x1)
– 2 ports Power failure transfer
– 2 ports DISA /Simplified VM
1
Karta DSP VOIP SMALL 1
SIP H.323 – 4 channels 1
Tel. Panasonic KX-NT553 1
Licencje UT/NT/HDV Extension 10 users pakiet 1
KX-A239  zasilacz do telefonu 9
KX-NS0154CE  antena  DECT 1
KX-A421 CE zasilacz anteny 1
KX-NT551 telefon systemowy 8
Instalacja oraz podłączenie systemu , programowanie połączeń przychodzących 1

 

 1. Data zapytania: 05.2020
 2. Miejsce wykonania usługi: Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych
 3. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.
 4. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni po dostarczeniu zamówienia.
 5. Forma płatności: 14 dni po odebraniu wykonania usługi.
 6. Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
 7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

100% – cena zł netto

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej:

Oferta na „Zakup, dostawa i konfiguracja centrali telefonicznej”

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00, dnia 01.06.2020 r.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych o godz. 11:00, dnia 01.06.2020 r.

 1. Osoby do kontaktu:

Grzegorz Kogut, tel. 74 646 2576

 1. Pozostałe postanowienia:
 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

 

Załączniki:

1. Zapytanie Ofertowe Centrala Telefoniczna

2. Formularz Ofertowy Centrala Telefoniczna

 

Wyniki postępowania:

Do realizacji zamówienia wybrana została firma: FICEK ANNA Dystrybutor Panasonic; Ul. Domańskiego 1; 44-102 Gliwice

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż dwóch bram ogrodzeniowych dwuskrzydłowych na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej 17-19. ”

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż dwóch bram ogrodzeniowych dwuskrzydłowych na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej 17-19. ”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż dwóch bram dwuskrzydłowych ogrodzeniowych otwieranych ręcznie.

Zakres prac:

– wykopy pod fundamenty słupów raz z utylizacją urobku,

– wykonanie fundamentów betonowych pod słupy wraz z montażem słupów (montaż słupów w terenie zielonym),

– montaż kompletnych bram dwuskrzydłowych,

– po stronie Zleceniobiorcy jest dostarczenie wszystkich materiałów m.in. beton, elementy montażowe a także koszty transportu,

– lokalizacja bram została pokazana w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

– okres gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia 24 miesiące.  

Specyfikacja bram:

– brama uchylna o szerokości 7 m zamykana na kłódkę + zamek z kluczem, dwa pochwyty – 2 kpl.,

– słupki ogrodzeniowe (bramowe) z profili 120 mm x 120 mm – 2 kpl. (4 szt.),

– wysokość bramy dostosowana do ogrodzenia  o wysokość 1,73 m, nie mniejsza niż 1,60 m (ogrodzenie będzie wykonywane w późniejszym terminie),

– wszystkie elementy ocynkowane

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 04.06.2020 r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Dostawa i montaż dwóch bram dwuskrzydłowych na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej 17-19. ”

 

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zakresu zapytania ofertowego.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Załącznik nr 1 – Lokalizacja bram

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi

pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe Inspektor SANIT 29.04.2020

Umowa Inspektor Nadzoru SANIT 29.04.2020

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Nadzór Zapytanie Q&A 1 06.05.2020

 

Informacja o wyniku postępowania:

Informacja o udzieleniu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usług pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usług pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

Załączniki:

Zapytanie Ofertowe Inspektor EL 29.04.2020

Umowa Inspektor Nadzoru EL 29.04.2020

 

Pytania i odpowiedzi:

1. Nadzór Zapytanie Q&A 1 06.05.2020

 

Informacja o wyniku postępowania:

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe – „Naprawa bram i doków przeładunkowych na terenie hali w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

Zapytanie ofertowe – „Naprawa bram i doków przeładunkowych na terenie hali w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest naprawa bram ręcznych kurierskich, segmentowych oraz doków przeładunkowych firmy Hormann  w następującym zakresie:

I. hala DPDII:

– Dok nr 1: wymiana oleju DC10 HAFA, brama SPU40: wymiana: zawias boczny typ „6” – 1 szt., rolka KS – 1 szt., zawias pośredni FF – 1 szt.;

– Dok nr 2: wymiana oleju DC10 HAFA, brama SPU40: wymiana przewodu/kabla spiralnego – 1 szt.;

– Dok nr 3: wymiana oleju DC10 HAFA, brama SPU40: wymiana: osłona boczna rampy – 2 szt., rolka KS – 6 szt.,;

– Dok nr 4: wymiana oleju DC10 HAFA;

– brama nr 1 (SPU40): wymiana: profil dolny/szyna SPU40 – 2,04 mb, uszczelka dolna SPU – 2,04 mb;

– brama nr 16 (SPU40): wymiana uszczelki dolnej SPU – 2,04 mb;

– brama nr 17 (SPU40): wymiana: rolka KS – 6 szt., uchwyt rolki – 6 szt., zawias pośredni FF – 6 szt.;

– wymiana 8 szt. odbojów gumowych o wymiarach 500 x 250 x 90 (odboje dostarcza Zamawiający, materiały do montażu jak śruby/kotwy, klej itp. po stronie Zleceniobiorcy). W zakresie zleceniobiorcy znajduje się również demontaż i utylizacja istniejących zużytych odbojów – 8 szt.

II. hala FAURECIA

– Dok nr 1: wymiana oleju DC10 HAFA;

– Brama nr 2 (SPU40): wymiana przewodu/kabla spiralnego – 1 szt.;

– Brama nr 4 (SPU40): wymiana: rolka typ K – 6 szt., zawias boczny FF krótki – 6 kpl., zawias boczny FF średni – 6 kpl.

Okres gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia 12 miesięcy.  

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 11.05.2020 r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Naprawa bram i doków przeładunkowych na terenie hali w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zakresu zapytania ofertowego.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia lub gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji o Oferencie.
  2. Załącznik nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Załącznik nr 3 – Rzut hali z opisami bram

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy: Przeprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28

Wałbrzych, dnia 06.07.2020 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Działając w imieniu Spółki pod firmą „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (dalej: Spółka lub IPD), jako uprawnieni łącznie do jej reprezentacji, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargowego pod nazwą: „Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy: Przeprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28”, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez PEKABEX BET S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 27.

Załącznik: TUTAJ

 


 

Informacja o ofertach zakwalifikowanych do Etapu II – Negocjacji:

Oferta nr 2 – PEKABEX BET S.A.
Oferta nr 5 – P.A. NOVA S.A.
Oferta nr 6 – Atlas Ward Polska Sp. z o.o.

 

 

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przeprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28”.

 1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunków postępowania przetargowego, w tym w szczególności w zakresie przygotowania i złożenia ofert, kryteriów oceny ofert, warunków wyboru wykonawcy, określa Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) dostępna, na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipdevelopment.pl w zakładce „OGŁOSZENIA”.
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do 29 maja 2020 r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, na I piętrze.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 maja 2020 r. o godzinie 12.30 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (58-306), na I piętrze.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybrania oferty zgodnie z SIWP.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia lub unieważnienia Przetargu bez wybrania oferty, w tym bez podania przyczyny, a w szczególności gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu Przetargu  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej.

 

Załączniki:

01. Ogłoszenie

02. SIWP Cz. I Instrukcja Dla Wykonawców

03. Załącznik Nr 1 SIWP Cz. I Formularz Oferty

04. Załącznik Nr 2 SIWP Cz. I Oświadczenie

05. Załącznik Nr 3 SIWP Cz. I Doświadczenie

06. Załącznik Nr 4 SIWP Cz. I Kawlifikacje Zawodowe

07. Załącznik Nr 5 SIWP Cz. I Informacje O Przedsiebiorstwie

08. Villardczyków SIWP Cz. II Projekt Umowy

09. Załącznik Nr 5 SIWP Cz. II Karta Gwarancyjna

10. Załącznik Nr 7 SIWP Cz. II Decyzja PnB Nr 573 2019

11. Załącznik nr 7 SIWP cz. II – Projekt budowlany i wykonawczy pierwotny    

12. Villardczyków SIWP Cz. III Wytyczne Wykonania

13. Załącznik A1 SIWP Cz. III Koncepcja Zagospodarowania Terenu

14. Załącznik A2 SIWP Cz. III Zapewnienia Dostawy Wody I Odbioru ścieków

15. Załącznik A3 SIWP Cz. III Warunki Techniczne Odbioru Wód Opadowych

16. Załącznik A4 SIWP Cz. III Dokumentacja Geotechniczna Z Badań Podłoża Gruntowego.

 

Pytania i odpowiedzi:

 
Pytanie nr 1
Czy w modułach C i B w dalszym ciągu przewiduje się suwnice?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie przewiduje montażu suwnic.

 

Pytanie nr 2
Czy w modułach D i A jest dopuszczalne zastosowanie słupów środkowych (oś 6 i 22)?

Odpowiedź nr 2
W modułach D i A dopuszczalne jest zastosowanie słupów środkowych (oś 6 i 22).

 

Pytanie nr 3
Proszę o wyjaśnienie jak realizowane będą przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody? Zgodnie z pismem WPWiK z dnia 21.02.2018 r. brak jest sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w bezpośrednim sąsiedztwie działki, gdy tymczasem zgodnie z Projektem Wykonawczym z czerwca 2019 r. przyłącza te realizowane mają być od ul. Villardczyków (od północnej strony działki) z sieci projektowanych. Czy sieci te zostały już wykonane, a jeżeli nie, to w jaki sposób należy zrealizować wspomniane przyłącza?

Odpowiedź nr 3
Sieci wod-kan. w pasie drogowym ul. Villardczyków wskazane w projekcie wykonawczym jako projektowe zostaną wykonane do 31.03.2021 r.
Należy przewidzieć wykonanie przyłączy wraz z wpięciem się do przedmiotowych sieci w ul. Villardczyków.

 

Pytanie nr 4
Prosimy o określenie hierarchii dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź nr 4
Kolejność ważności dokumentów została określona w §4 Projektu Umowy stanowiącego cz. II SIWP.

 

Pytanie nr 5
W załączonej do przetargu dokumentacji, brak jest m.in. uzgodnienia na wjazd na teren inwestycji, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do rowu, uzgodnienia ZDKiUM odnośnie retencji wód opadowych czy warunków przyłączenia do sieci gazowej. Prosimy o informacje czy Inwestor jest w posiadaniu tych dokumentów, a jeżeli nie, to czy otrzymanie ich leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 5
Została zawarta umowa o przyłączenie do sieci gazowej, przyłącze gazu wraz z zespołem redukcyjno-pomiarowym jest w trakcie realizacji.
Przedmiot zamówienia nie obejmuje uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wykonanie operatu wodnoprawnego zostało już zlecone.
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz przebudowanie istniejącego zjazdu z drogi publicznej wraz z uzgodnieniami.

 

Pytanie nr 6
Prosimy o informacje czy Inwestor posiada warunki zasilania placu budowy.

Odpowiedź nr 6
Inwestor nie posiada warunków zasilania placu budowy. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację zasilania w energię elektryczną placu budowy.

 

Pytanie nr 7
Prosimy o informacje jak długo i w jaki sposób będzie akceptowana dokumentacja projektowa przez Inwestora/Nadzór Inwestorki.

Odpowiedź nr 7
Termin zatwierdzenia, zatwierdzenia z uwagami lub odrzucenia dokumentacji projektowej wynosi do 14 dni.

 

Pytanie nr 8
Prosimy o informację, ile czasu Nadzór Inwestorski będzie akceptował przekazane wnioski np. materiałowe.

Odpowiedź nr 8
Termin zatwierdzenia, zatwierdzenia z uwagami lub odrzucenia wniosków materiałowych wynosi do 7 dni.

 

Pytanie nr 9
Prosimy o informację, w jakim zakresie (dla jakich branż) GW ma uwzględnić wykonanie Projektów Wykonawczych?

Odpowiedź nr 9
Projekty wykonawcze należy wykonać w zakresie i formie: odpowiadającej projektowi budowlanemu oraz wykonawczemu stanowiącymi Załącznik nr 7 do Umowy oraz niezbędnej do prawidłowego wybudowania Obiektu.

 

Pytanie nr 10
Prosimy o informacje czy materiały/producenci wpisani w Projekcie Wykonawczym są obligatoryjni podczas sporządzania oferty?  Jeżeli nie i Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne to prosimy o wskazanie istotnych parametrów dla poszczególnych materiałów i urządzeń.

Odpowiedź nr 10
Inwestor dopuszcza zastosowanie wyrobów innych producentów o nie gorszych parametrach, po wcześniejszym pisemnym zatwierdzeniu wyrobu na podstawie np. karty materiałowej.

 

Pytanie nr 11
Prosimy o informacje jakie pomieszczenia Inwestor planuje, aby były wykonane w budynkach biurowych?

Odpowiedź nr 11
Przedmiot zamówienia opisany został w pkt. 4 SIWP Cz. I Instrukcja dla Wykonawców: Dla elementów Przedmiotu Zamówienia nie opisanych w części II i części III SIWP zastosowanie mają rozwiązania przedstawione w projekcie budowlanym oraz wykonawczym stanowiącym załącznik nr 7 do Projektu Umowy w szczególności rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, technologiczne oraz materiałowe. Udział powierzchni pomieszczeń o określonej funkcji i przeznaczeniu w odniesieniu do powierzchni użytkowej biurowca powinien odpowiadać wskaźnikowi z projektu budowlanego, przy czym Inwestor dopuszcza odchylenie do 15% od wskaźnika.

 

Pytanie nr 12
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie GW będzie dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej. Prosimy o udostępnienie specyfikacji.

Odpowiedź nr 12
Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49 kW do 50 kW na dachu części halowej.

 

Pytanie nr 13
Prosimy o informacje jakie maszyny/regały będą stały na posadzce przemysłowej na hali.

Odpowiedź nr 13
Inwestor nie posiada informacji o układzie stanowisk roboczych oraz rozkładzie regałów dla pomieszczeń halowych.

 

Pytanie nr 14
Prosimy o podanie rozstawu obciążeń skupionych (150kN) na posadzce na hali.

Odpowiedź nr 14
Inwestor nie posiada informacji o układzie obciążeń skupionych dla posadzki hali. Posadzkę należy zaprojektować zgodnie z pkt 3.2. lit. G Części III SIWP Wytycznych Wykonania Robót

 

Pytanie nr 15
Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie gruntu rodzimego do zasypek na sieciach, oczywiście z uwzględnieniem obsypki i nadsypki piaskowej zgodnej z normą.

Odpowiedź nr 15
Roboty należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Inwestor dopuszcza zastosowanie gruntu rodzimego do zasypek pod warunkiem udokumentowanie przydatności tego gruntu do wbudowania.

 

Pytanie nr 16
Prosimy o informację jakie pomieszczenia oraz powierzchnie należy przewidzieć w częściach socjalno- biurowych?

Odpowiedź nr 16
Przedmiot zamówienia opisany został w pkt. 4 SIWP Cz. I Instrukcja dla Wykonawców: Dla elementów Przedmiotu Zamówienia nie opisanych w części II i części III SIWP zastosowanie mają rozwiązania przedstawione w projekcie budowlanym oraz wykonawczym stanowiącym załącznik nr 7 do Projektu Umowy w szczególności rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, technologiczne oraz materiałowe. Udział powierzchni pomieszczeń o określonej funkcji i przeznaczeniu w odniesieniu do powierzchni użytkowej biurowca powinien odpowiadać wskaźnikowi z projektu budowlanego, przy czym Inwestor dopuszcza odchylenie do 15% od wskaźnika.

 

Pytanie nr 17
Czy zgodnie z przesłaną koncepcją zagospodarowania terenu będzie istniała możliwość wjazdu/wyjazdu/manewrowania samochodami ciężarowymi.

Odpowiedź nr 17
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprojektowanie i wybudowanie obiektu. Obiekt należy zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektant wykonujący projekt budowlany i wykonawczy jest zobowiązany spełnić wskazane warunki, w szczególności wykonać projekt zagospodarowania terenu. Koncepcja inwestorska zagospodarowania terenu ukazuje zamierzenie inwestycyjne, jego charakterystyczne parametry i wskaźniki. Szczegółowe rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, drogowe oraz instalacyjne należy zawrzeć w projekcie budowlanym oraz wykonawczym obiektu.

 

Pytanie nr 18
Czy Inwestor dopuszcza aby wadium wniesione w formie gwarancji było podpisane elektronicznie?

Odpowiedź nr 18
Inwestor dopuszcza wniesienie wadium w formie gwarancji bankowych złożonych w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzonej elektronicznym podpisem zwykłym lub kwalifikowanym osoby upoważnionej do składania oświadczeń ze strony banku.

 

Pytanie nr 19
Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Odpowiedź nr 19
Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Formy wadium zostały określone w pkt. 7.2  cz. I SIWP Instrukcji dla wykonawców. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub gwarancjach bankowych.

 

Pytanie nr 20
Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania wadium jako poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5. pkt2. Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Odpowiedź nr 20
Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie poręczenia funduszy poręczeniowych. Formy wadium zostały określone w pkt. 7.2  cz. I SIWP Instrukcji dla wykonawców. Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub gwarancjach bankowych.

 

Pytanie nr 21
Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Odpowiedź nr 21
Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w pkt. 8.3 cz. I SIWP Instrukcji dla wykonawców. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu lub gwarancjach bankowych.

 

Pytanie nr 22
Wnosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 5%. Powyższe wnioski przyczynią się do zmniejszenia obciążenia finansowego Generalnego Wykonawcy jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Odpowiedź nr 22
Zamawiający odmawia zmniejszenia wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy została określona w pkt. 8.2 cz. I SIWP Instrukcji dla wykonawców oraz wynosi 10% ceny brutto.

 

Pytanie nr 23
W związku z zapisami w SIWP dotyczącymi oceny ofert, wnosimy o podanie dla „okresu gwarancji” najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego w miesiącach.

Odpowiedź nr 23
Najkrótszy okres gwarancji został określony w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do cz. I SIWP Instrukcji dla wykonawców i wynosi 60 miesięcy.

 

Pytanie nr 24
W hali znajdują się moduły od A do E – proszę określić które z modułów będą częścią produkcyjną, a które częścią magazynową – wymagane do przyjęcia sposobu wentylowania poszczególnych modułów.

Odpowiedź nr 24
Wszystkie z modułów od A do E posiadają przeznaczenie produkcyjno-magazynowe.

 

Pytanie nr 25
W module E znajduje się zaznaczony punkt poboru mediów wody oraz kanalizacji czy jest to punkt poboru mediów dotyczący technologii części produkcyjnej – jakie urządzenia mają być z tego punktu zasilane, w jakiej wielkości będzie ten pobór i odbiór mediów oraz do jakich modułów woda i kanalizacja ma być przewidziana – wymagane do określenia wymaganych średnic punktów poboru oraz długości instalacji.  

Odpowiedź nr 25
Punkt poboru mediów w module E przeznaczony jest dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Instalacje należy zaprojektować i wykonać dla następujących przyborów sanitarnych: trzech umywalek, trzech płuczek ustępowych i jednego pisuaru. 

 

Pytanie nr 26
W PW pierwotnym każdy z modułów był wyposażony w osobne przyłącze wody ppoż – 8 przyłączy. Czy  mamy się kierować PW pierwotnym i zostawić takie rozwiązanie czy może instalację ppoż możemy założyć jako z jednego punktu przyłącza i rozprowadzić po pozostałych modułach.

Odpowiedź nr 26
Zamawiający dopuszcza zasilenie budynku w media z zewnętrznych doziemnych instalacji w liczbie mniejszej niż w projekcie wykonawczym pierwotnym. Minimalną ilość przyłączeń do mediów dla budynku należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w szczególności dla instalacji hydrantowej.

 

Pytanie nr 27
Czy z tego punktu poboru mediów mają być również zasilone budynki administarcyjno–biurowe ? Czy tak jak w projekcie wykonawczym pierwotnym budynki te mają być osobno zasilone w wodę i mieć osobne odprowadzenie kanalizacyjne.

Odpowiedź nr 27
Zmawiający dopuszcza zasilenie budynku w wodę do celów przeciwpożarowych oraz socjalno-bytowych z instalacji zewnętrznych jednym przyłączem. Na instalacji, należy zamontować zawór pierwszeństwa, automatycznie odcinający dopływ wody do instalacji socjalno-bytowej w przypadku gdy ciśnienie w instalacji ppoż. spadnie poniżej ustawionej wartości.

 

Pytanie nr 28
Czy mamy zakładać do hali produkcyjno-magazynowej 8 osobnych przyłączy gazowych do aparatów grzewczo wentylacyjnych oraz nagrzewnic gazowych w centralach  czy możemy zredukować ich ilość np. do dwóch przyłączy przy częściach administracyjno – biurowej o większej średnicy.

Odpowiedź nr 28
Zamawiający dopuszcza zasilenie budynku w media z zewnętrznych doziemnych instalacji w liczbie mniejszej niż w projekcie wykonawczym pierwotnym.

 

Pytanie nr 29
W ramach hali znajduje się stacja ładowania wózków akumulatorowych – proszę o podanie lokalizacji tego pomieszczenia oraz jego wielkości – wymagane do określenia wentylacji –zgodnie z ustaleniami zakładamy w każdym module stację ładowania wózków.

Odpowiedź nr 29
W każdym module hali należy zaprojektować i wykonać stację ładowania wózków akumulatorowych. Lokalizację oraz wielkości stacji ładowania wózków akumulatorowych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykorzystując rozwiązania zawarte w istniejącym projekcie wykonawczym

 

Pytanie nr 30
Czy w ramach hali produkcyjno–magazynowej przewidziane są dodatkowe pomieszczenia szatni oraz sanitariatów dla pracowników? (wymagania BHP) Ile osób będzie pracować w części produkcyjnej oraz magazynowej ? – wg. PW na jeden moduł 10 pracowników na najliczniejszej zmianie- proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź nr 30
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania pomieszczeń szatni oraz sanitariatów na hali. W części produkcyjno-magazynowej na każdej zmianie pracować będzie 16 osób na każde 1000 m2 powierzchni.

 

Pytanie nr 31
Ile osób jest przewidzianych w części administracyjno–biurowej ?– wymagane do określenia ilości wentylowanego powietrza oraz wymaganej ilości białego montażu ( przepisy BHP) – wg PW pierwotnego na każdej kondygnacji nie więcej niż 20 osób – proszę o potwierdzenie.

Odpowiedź nr 31
W każdym z modułów biurowych pracować będzie 15 pracowników.

 

Pytanie nr 32
Prosimy o rozwinięcie informacji w jakim zakresie Gwarant w ramach gwarancji ma wykonywać nieodpłatną konserwacje przedmiotu gwarancji?

Odpowiedź nr 32
Gwarant w ramach gwarancji zobowiązany będzie się do nieodpłatnej konserwacji i przeglądu przedmiotu gwarancji zgodnie z instrukcją obsługi i użytkowania oraz zaleceniami producentów zainstalowanych urządzeń. Nieodpłatna konserwacja obejmuje czynności wymiany materiałów eksploatacyjnych.  Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.

 

Pytanie nr 33
Czy należy przewidzieć zaplecze socjalne (toalety) wewnątrz hali (poza wydzieloną częścią socjalno-biurową)?

Odpowiedź nr 33
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w hali.

 

Pytanie nr 34
Czy dla modułu E należy przewidzieć również zaplecze socjalne?

Odpowiedź nr 34
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania pomieszczeń socjalnych w hali.

 

Pytanie nr 35
Prosimy o doprecyzowanie jaki typ oraz obciążenie wózka jest przewidziane w hali w celu zaprojektowania odpowiedniej posadzki.

Odpowiedź nr 35
Wytyczne dla posadzki zostały określone w pkt 3.2. lit. G Części III SIWP Wytycznych Wykonania Robót.

 

Pytanie nr 36
Czy jest możliwość, aby wykonać jedne schody dla dwóch części socjalnych?

Odpowiedź nr 36
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie czterech niezależnych modułów administracyjno-socjalnych. Każdy moduł powinien posiadać odrębne wejście oraz klatkę schodową. Każdy z modułów biurowych oraz halowych powinien posiadać niezależne opomiarowanie zużytych mediów.

 

Pytanie nr 37
Czy po zmianie rozmieszczenia modułów w hali założenia z projektu pierwotnego tj. inne wytyczne dla instalacji wentylacji dla modułów A, B, C oraz inne dla modułów G, H, D, E, F nadal obowiązują (analogicznie w obecnej aranżacji inne wytyczne dla modułu E, D oraz inne dla A, B, C)?

Odpowiedź nr 37
Dla pomieszczeń halowych należy zaprojektować system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o krotności wymiany powietrza n=2,0 wymiany/godz.

 

Pytanie nr 38
Jaka jest wysokość użytkowa/składowania w obrębie hali (wysokość, poniżej której nie mogą znajdować się ciągi instalacyjne)?

Odpowiedź nr 38
Rzędna dolnej krawędzi dźwigara w pomieszczeniach halowych została określona w pkt. 3.1. lit. c) cz. III SIWP Wytyczne Wykonania Robót i wynosi 8,00 m. Rzędna dolnej krawędzi najniżej położonych poziomych odcinków instalacji wynosi +7,30 m.

 

Pytanie nr 39
Do jakich celów przeznaczony jest przewidywany w module E, punkt poboru mediów (technologiczne, socjalne)?

Odpowiedź nr 39
Punkt poboru mediów w module E przeznaczony jest dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

 

Pytanie nr 40
Czy wszystkie moduły hali mają być przeznaczone na stały pobyt ludzi?

Odpowiedź nr 40
Wszystkie moduły hali przeznaczone są na stały pobyt ludzi.

 

Pytanie nr 41
Wnosimy o możliwość złożenia oferty przez konsorcjum firm, konsorcjum Naszych spółek występuje i realizuje wspólnie wiele projektów. Takiej informacji nie znalazłem w SIWP.

Odpowiedź nr 41
Uwzględniając wielkość i charakter przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego postępowaniem przetargowym, Zamawiający nie dopuszcza połączenia działań różnych podmiotów do wykonania przedmiotu zamówienia, co zostało wskazane w ramach SIWP, gdzie pod pojęciem Wykonawcy wskazano następujące podmioty: “za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia.” Dlatego też w postępowaniu przetargowym nie wezmą udziału (zostaną wykluczone) oferty złożone przez konsorcja przedsiębiorstw.

 

Pytanie nr 42
Czy w miejscu oznaczonym w rysunku koncepcyjnym jako teren przeznaczony pod rozbudowę obiektu należy wykonać humusowanie oraz nasianie traw?

Odpowiedź nr 42
Teren na północny-wschód od rowu odwadniającego i odwodnienia liniowego zamawiający zamierza pozostawić w stanie istniejącym. Dla południowo-zachodniej części działki do drogi z kruszywa należy wykonać humusowanie ziemią urodzajną, obsiew nasionami traw oraz pierwsze koszenie trawnika.

 

Pytanie nr 43
Dokumentacja geotechniczna z badań podłoża gruntowego wykonana została w czerwcu 2018.r Badania przedstawiają stan gruntu przed wykonaniem prac niwelacyjnych. Czy Inwestor posiada aktualną opinię geotechniczną?

Odpowiedź nr 43
Makroniwelacja działki nr 93/28 wykonana została w 2015 r. Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana została w 2018 r. oraz jest aktualna.

 

Pytanie nr 44
Czy Inwestor posiada aktualną mapę do celów projektowych?

Odpowiedź nr 44
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów na kopii aktualnej mapy do celów projektowych. Inwestor nie posiada aktualnej mapy do celów projektowych. Inwestor posiada mapę do celów projektowych sporządzoną w lutym 2019 r. na potrzeby pierwotnego projektu budowlanego.

 

Pytanie nr 45
Prosimy o informację  czy Inwestor jest w posiadaniu bardziej aktualnych badań geotechnicznych?

Odpowiedź nr 45
Inwestor nie posiada dodatkowych badań geotechnicznych.

 

Pytanie nr 46
Prosimy o informację czy Inwestor przed rozstrzygnięciem przetargu zamierza wykonać jeszcze jakiejś odwierty geotechniczne?

Odpowiedź nr 46
Inwestor nie przewiduje wykonania dodatkowych badań geotechnicznych. Inwestor zezwala na wykonanie dodatkowych badań lub inwentaryzacji terenu inwestycji przed złożeniem oferty przez Oferentów. O zamiarze przeprowadzenia badań należy zawiadomić zamawiającego a po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego. Koszty przeprowadzenia powyższych czynności ponosi Oferent.

 

Pytanie nr 47
Czy opisana w części konstrukcyjnej projektu w pkt. „1.5.2” wartość obciążenia śniegiem dla 1 strefy Sk=1,50 kN/m2 jest prawidłowa i ma być brana pod uwagę przy przygotowaniu oferty?

Odpowiedź nr 47
Wartość obciążenia śniegiem ukazana w pkt. 1.5.2 projektu jest poprawna.

 

Pytanie nr 48
Zgodnie z opisem technicznym PW architektury str. 15, świetliki należy wyposażyć w siatkę zabezpieczającą przed wpadnięciem do środka. Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia świetlika na całej długości, czy tylko w obszarze pod klapami?

Odpowiedź nr 48
Świetliki należy wyposażyć w siatkę zabezpieczająca na całej powierzchni.

 

Pytanie nr 49
Czy Zamawiający posiada zestawienie elementów wentylacji? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź nr 49
Zamawiający nie posiada zestawienia elementów wentylacji.

 

Pytanie nr 50
Prosimy o udostępnienie warunków docelowego przyłączenia energii elektrycznej.

Odpowiedź nr 50
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej do pobrania pod adresem:
2018 08 29 Warunki Przyłączenia TAURON

 

Pytanie nr 51
W projekcie instalacji niskoprądowych pojawiła się wzmianka o zaprojektowanym systemie do kontroli obciążeń od śniegu oraz wody. Prosimy o podanie wymagań dla tego systemu, wymaganej ilości czujników do pomiaru śniegu oraz do pomiaru wody na dachu. 

Odpowiedź nr 51
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania systemu kontroli ugięć konstrukcji dachu. Zamawiający zrezygnował z wykonania systemu.

 

Pytanie nr 52
Czy Inwestor dopuszcza zamianę murowanej wnętrzowej stacji transformatorowej na stację kontenerową np. prod. ZPUE Włoszczowa?

Odpowiedź nr 52
Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania stacji  transformatorowej na kontenerową.

 

Pytanie nr 53
Prosimy o wskazanie preferowanych producentów osprzętu instalacyjnego i oświetlenia.

Odpowiedź nr 53
Zamawiający nie określa producentów urządzeń. Dopuszcza się urządzenia spełniające parametry opisane w wytycznych i projekcie pierwotnym.

 

Pytanie nr 54
Prosimy o wskazanie preferowanych systemów, producentów instalacji niskoprądowych.

Odpowiedź nr 54
Zamawiający nie określa producenta systemów i instalacji niskoprądowych. Dopuszcza się urządzenia spełniające parametry opisane w wytycznych i projekcie pierwotnym.

 

Pytanie nr 55
Bramy zewnętrzne segmentowe – czy maja być otwierane na pilota czy przy pomocy konsoli zlokalizowanej przy bramie? Prosimy o podanie kolorystyki bram od strony wewnętrznej.

Odpowiedź nr 55
Bramy należy wyposażyć w panel sterujący zlokalizowany przy bramie.  Kolorystyka wewnętrzna bram: kolor biały.

 

Pytanie nr 56
Bramy dokowe – prosimy o podanie kolorystyki zewnętrznej i wewnętrznej.

Odpowiedź nr 56
Kolorystyka zewnętrzna bram: ciemnoszary RAL 7012. Kolorystyka wewnętrzna bram: kolor biały.

 

Pytanie nr 57
Proszę o podanie danych odnośnie systemu przeładunkowego przy dokach.

Odpowiedź nr 57
Zestaw dokowy powinien składać się z rampy przeładunkowej, uszczelnienia bram, odbojnic najazdowych i naprowadzaczy kół. Rampy przeładunkowe powinny spełniać parametry: szerokość platformy min: 2000 mm; długość platformy min: 2500 mm; wysięg w górę: 330 mm; wysięg w dół: 270 mm; nośność dynamiczna: 60kN; posiadać składaną klapę na zawiasach; powierzchnia platformy z blachy ryflowanej powlekanej w kolorze czarnym; skrzynka sterująca z wyłącznikiem bezpieczeństwa;

 

Pytanie nr 58
Kontrola dostępu – proszę o określenie lokalizacji kontroli dostępu w drzwiach i oknach.

Odpowiedź nr 58
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania systemu kontroli dostępu.

 

Pytanie nr 59
Czy należy uwzględnić w ofercie słupy pod przyszłą rozbudowę w osi K?

Odpowiedź nr 59
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania słupów pod przyszłą rozbudowę w osi K. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie fundamentów umożliwiających montaż słupów pod przyszłą rozbudowę.

 

Pytanie nr 60
Prosimy o informację gdzie planowane jest rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu.

Odpowiedź nr 60
Zamawiający nie określa szczegółowej lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachu. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie optymalnego rozwiązania instalacji fotowoltaicznej na dachu.

 

Pytanie nr 61
Czy oferta powinna obejmować instalacje, które występowały w pierwotnym projekcie, a nie zostały opisane w „Wytycznych wykonania” – instalacja monitoringu CCTV, system sygnalizacji włamania i napadu SSWIN, system monitoringu ugięcia dachu?

Odpowiedź nr 61
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji monitoringu CCTV oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania systemu monitoringu  ugięć dachu.

 

Pytanie nr 62
Czy Inwestor dopuszcza wycenę systemu oświetlenia awaryjnego z oprawami z autonomicznymi akumulatorami (bez systemu centralnej baterii)?

Odpowiedź nr 62
Przedmiot zamówienia dopuszcza wycenę oświetlenia awaryjnego z oprawami z autonomicznymi akumulatorami.

 

Pytanie nr 63
Dla ilu wózków należy przewidzieć stacje ładowania?

Odpowiedź nr 63
Stację ładowania wózków należy zaprojektować i wykonać dla dwóch wózków na każdy moduł hali, o parametrach jak w projekcie wykonawczym pierwotnym.

 

Pytanie nr 64
Czy dopuszcza się umieszczenie stacji ładowania w wydzielonym pomieszczeniu?

Odpowiedź nr 64
Zamawiający dopuszcza umieszczenie stacji ładowania w wydzielonym pomieszczeniu.

 

Pytanie nr 65
Czy Inwestor dopuszcza umieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu części biurowo-socjalnej?

Odpowiedź nr 65
Zamawiający dopuszcza umieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu części biurowo-socjalnej.

 

Pytanie nr 66
Po wizji lokalnej przeprowadzanej na działce Inwestora stwierdzono grunty w części północno-wschodniej niezgodne opisem geotechnik, prosimy o informację w jaki sposób Inwestor zamierza rozwiązać sytuacje, w której podczas wykonywania zadania okaże się, że podłoże gruntowe jest inne niż w opublikowanej opinii geotechnicznej?

Odpowiedź nr 66
Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego zostały wykonane w czerwcu 2018 r. Od wykonania opinii geotechnicznej Zamawiający nie prowadził robót budowlanych na terenie inwestycji. Ocena załączonych przez Inwestora warunków gruntowo-wodnych oraz ryzyko ich oceny spoczywają na oferencie.

 

Pytanie nr 67
Prosimy o informacje czy Inwestor dopuszcza wykorzystanie rumoszu skalnego wykopanego z placu budowy jako podbudowa pod projektowane drogi ?

Odpowiedź nr 67
Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiału podbudowy drogi na materiał pochodzący z wykopu.

 

Pytanie nr 68
Prosimy o informacje czy Inwestor dopuszcza zmianę podbudowy pod posadzkę z kruszywa 0,31,5 na stabilizację in situ ?

Odpowiedź nr 68
Zamawiający nie dopuszcza zamiany podbudowy pod posadzkę z kruszywa 0/31,5 na stabilizację in situ.

 

Pytanie nr 69
Prosimy o informacje czy Inwestor dopuszcza zmianę podbudowy pod drogami z warstwy mrozoochronnej na stabilizacje gruntową in situ ?

Odpowiedź nr 69
Zamawiający nie dopuszcza zamiany podbudowy drogi z warstwy mrozoochronnej na stabilizację in situ.

 

Pytanie nr 70
Prosimy o informacje czy Inwestor dopuszcza zmianę producenta zbiornika ppoż oraz prosimy o podanie wiodących parametrów dla tego zbiornika ?

Odpowiedź nr 70
Zamawiający dopuszcza zmianę producenta zbiornika p.poż.. Zbiornik powinien posiadać nie gorsze parametry niż zbiornik zastosowany w pierwotnym projekcie wykonawczym.

 

Pytanie nr 71
Prosimy o informacje czy Inwestor dopuszcza zmianę producenta świetlików dachowych oraz prosimy o podanie wiodących parametrów dla tych świetlików?

Odpowiedź nr 71
Zamawiający dopuszcza zmianę producenta świetlików dachowych. Świetliki dachowe powinny posiadać nie gorsze parametry niż świetliki zastosowane w pierwotnym projekcie wykonawczym.

 

Pytanie  nr 72
Czy Inwestor dopuszcza zamianę kabli zasilających miedzianych na aluminiowe powyżej przekroju 16mm2?

Odpowiedź nr 72
Inwestor dopuszcza zamianę kabli zasilających miedzianych na aluminiowe powyżej przekroju 16mm2, pod warunkiem że zamiana ta nie obniży parametrów sieci.

 

Pytanie 73
Czy należy przewidzieć wpięcie sygnałów alarmowych/monitorowania pompowni ppoż do instalacji SSP? Zamieszczony pierwotny projekt wykonawczy tego nie przewiduje.

Odpowiedź nr 73
Konieczność wpięcia sygnałów alarmowych i monitorowania pompowni ppoż. do instalacji SSP powinna wynikać obowiązującymi przepisów ppoż.

 

Pytanie 74
Czy dopuszcza się wprowadzenie wlz-ów nN (zasilających poszczególne moduły hali RH) do budynku w jednym miejscu i rozprowadzenie w budynku do poszczególnych najemców (prowadzenie wlz-ów przez inne moduły hali)?

Odpowiedź nr 74
Dopuszczalne jest ułożenie linii zasilających moduły w jednym wykopie i rozprowadzenie w budynku do modułów.

 

Pytanie nr 75
W wytycznych projektowych i wykonawczych w punkcie 5.2.a Meble do zabudowy zlewozmywaków: Czy zamawiający pisząc meble ma na myśli jedną szafkę pod zlewozmywak czy zestaw mebli? Proszę o wytyczne dotyczące mebli.

Odpowiedź nr 75
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie mebli do zabudowy zlewozmywaków. Zakres obejmuje wykonanie jednej szafki pod zlewozmywakiem dla montażu zlewozmywaka i odbioru obiektu przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wałbrzychu.

 

Pytanie nr 76
W projekcie pierwotnym załączono schemat kotłowni z kotłem gazowym o mocy ok. 50 kW, czy schemat oraz moc kotła powinno pozostać zgodnie z dokumentacją pierwotną czy jest możliwość przeprojektowania oraz zmiany mocy kotłów i schematu kotłowni dostosowując do nowych założeń projektowych?

Odpowiedź nr 76
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprojektowania oraz zmiany mocy kotłów i schematu instalacji w kotłowni dostosowując ich parametry do wytycznych projektowych i wykonawczych.

 

Pytanie nr 77
Czy uwzględnić w kalkulacji zbiornika i sieci  drugi etap – przyszłą rozbudowę obiektu?

Odpowiedź nr 77
Przedmiot zamówienia nie obejmuje instalacji zewnętrznych wody socjalno-bytowej i pożarowej za drogą z kruszywa. Instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej należy zaprojektować i wykonać bez uwzględniania wód opadowych z dachu i dróg rozbudowy.
 

Pytanie nr 78
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 66, oraz w nawiązaniu do zapisów udostępnionego projektu wykonawczego – pkt 3.3 „UWAGI: (…)Na  powierzchni  podłoża  gruntowego  należy  osiągnąć  wtórny  moduł odkształcenia  co  najmniej  E2  ≥  25  MPa  (dla  nośności  G4).  W  przypadku  gdy  wtórny  moduł odkształcenia na powierzchni podłoża wynosi E2 ≤ 25 MPa, należy wykonać wymianę gruntu.” oraz zapisami Wytycznych wykonania – SIWP Część III pkt 2.3. bb „Podłoże gruntowe o grupie nośności G2, G3, G4 należy doprowadzić do grupy nośności G1. Nośność rodzimego lub ulepszonego podłoża gruntowego powinna wynosić nie mniej niż E2 ≥ 80 MPa.” oraz w związku ze stwierdzonymi podczas wizji lokalnej rozbieżnościami z przekazaną dokumentacją geotechniczną w części wschodniej, prosimy o uściślenie, czy w ofercie należy przewidzieć wymianę gruntu na grunt dowieziony spełniający wymagania dla materiału nasypowego czy formę wzmocnienia podłoża i doprowadzenia do parametru G1 spełnia wyłącznie warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Rm=2,5MPa przewidziana w projekcie.

Odpowiedź nr 78
Zamawiający określił wytyczne projektowe i wykonawcze dróg w pkt 2.3. bb cz. III SIWP Wytyczne wykonania robót. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych kolejność ważności dokumentów została określona w §4 Projektu Umowy stanowiącego cz. II SIWP. Pytania oraz odpowiedzi stanowić będą załącznik do protokołu z negocjacji.

 

Pytanie nr 79
Zwracamy się z prośbą o uściślenie warstw podbudowy pod posadzkę – zgodnie z zapisami Wytycznych wykonania – SIWP Część III pkt 3.2. g „Górna warstwa podbudowy: kruszywo łamane 0/31,5 o gr. 20 cm. Dolna warstwa podbudowy: kruszywo łamane 0/31,5 o gr. 20 cm.” – bez betonu podkładowego, natomiast zgodnie z udostępnionym projektem wykonawczym – rysunek 18-24-WA-08, konstrukcja Pg1 – występuje podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm oraz 10 cm warstwa betonu podkładowego. W świetle powyższych zapisów, w nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 68 – doświadczenie Wykonawcy wskazuje, iż wykonanie warstwy stabilizacji gruntu oraz warstwy podbudowy z kruszywa łamanego jest rozwiązaniem szybszym, bardziej ekonomicznym oraz spełnia wszystkie z wymaganych kryteriów.

Odpowiedź nr 79
Zamawiający określił wytyczne projektowe i wykonawcze podbudowy posadzki w pkt 3.2. g cz. III SIWP Wytyczne wykonania robót. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych kolejność ważności dokumentów została określona w §4 Projektu Umowy stanowiącego cz. II SIWP. Pytania oraz odpowiedzi stanowić będą załącznik do protokołu z negocjacji.

 

Pytanie nr 80
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 69 prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami udostępnionego projektu wykonawczego branży drogowej – rysunek 18-24-WD-02 dotyczącego konstrukcji drogi pożarowej o nawierzchni z kruszywa łamanego, określającego konstrukcję jako:

 • Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 11 cm
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 25 cm
 • GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM RM=5MPa – GR. 20 CM
 • Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa – gr. 20 cm

a opisem technicznym do tego projektu – pkt. 3.3 określającymi tę samą konstrukcję jako:

 • Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 11 cm
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 25 cm
 • WARSTWA MROZOOCHONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O CBR ≥ 35% I K10 ≥ 8 M/DOBĘ
 • Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym Rm=2,5 MPa – gr. 20 cm

Odpowiedź nr 80
Konstrukcja drogi przeciwpożarowej powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię, który jest wskazany w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 24 lipca 2009 r  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Rozdział 6 Drogi pożarowe. Dwie górne warstwy konstrukcyjne drogi pożarowej należy przyjąć jako:

 • Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 11 cm
 • Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 25 cm

Niższe warstwy konstrukcyjne drogi należy zaprojektować zgodnie z wymogami powyższego Rozporządzenia, przy uwzględnieniu panujących warunków gruntowych.

 

Pytanie nr 81
Prosimy o informacji do jakiej klasy odporności ogniowej ma być zabezpieczona konstrukcja stalowa dachu?

Odpowiedź nr 81
Konstrukcja dachu powinna posiadać odporność ogniowa zgodną z przepisami w szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Pytanie nr 82
Prosimy o informacje czy Inwestor dopuszcza zamianę murów działowych na hali z bloczków wapienno-piaskowych na np. bloczki gazobetonowe ?

Odpowiedź nr 82
Inwestor dopuszcza zamianę  materiału ścian wewnętrznych hali z bloczków wapienno-piaskowych na bloczki gazobetonowe.

 

Pytanie nr 83
Prosimy o informacje czy Inwestor dopuszcza zamianę klinów dachowych z wełny na styropian ?

Odpowiedź nr 83
Izolację termiczną dachu należy wykonać z wełny mineralnej w pełnym zakresie.

 

Pytanie nr 84
Prosimy o informacje w jaki sposób mają być wykonane obróbki ogniomurów między strefami na dachu hali, czy mają być wykonane z membrany czy ma być na nich wykonana czapka z blachy ?

Odpowiedź nr 84
Attyki części biurowej i halowej należy wykonać wraz z obróbkami blacharskimi.

 

Pytanie nr 85
Prosimy o informacje czy Inwestor dopuszcza zmianę ukształtowania odwodnienia dachu ze zlewni w kształcie kopert na zlewnie korytowe ?

Odpowiedź nr 85
Odwodnienie dachu należy wykonać wraz ze spadkami kopertowymi do wpustów.

 

Pytanie nr 86
Czy stanowiska ładowania wymagają tylko zasilania czy należy także wyposażyć je w urządzenia ładujące? Jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź nr 86
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie stanowiska ładowania wraz z instalacjami elektrycznymi zasilającymi. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu urządzeń ładujących.

 

Pytanie nr 87
Czy na potrzeby zasilania stanowiska wystarczający będzie montaż gniazda trójfazowego?

Odpowiedź nr 87
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych zasilających do ładowania dwóch wózków akumulatorowych jednocześnie.

 

Pytanie nr 88
Prosimy o podanie parametrów opraw na słupach zewnętrznych oraz na elewacji.

Odpowiedź nr 88
Oprawy na słupach zewnętrznych oraz na elewacji powinny posiadać parametry nie gorsze niż oprawy wskazane w projekcie wykonawczym.

 

Pytanie nr 89
W opisie PW architektury str. 25 zamieszczono informacje dotyczące bramek wejściowych w formie barierek szklanych lub bramek obrotowych. Prosimy o wyjaśnienie czy opisane bramki należy umieścić w każdym z modułów obiektu?

Odpowiedź nr 89
Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania bramek obrotowych w części biurowej oraz przy portierni. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch furtek z domofonem w linii ogrodzenia terenu oraz w linii szlabanu.

 

Pytanie nr 90
Dokumentacja PW w obecnym kształcie nie wskazuje bezpośrednio ile bram dokowych i doków przeładunkowych (brak ich na rzutach architektury oraz rysunkach elewacji) należy przewidzieć w kalkulacji. Prosimy o wskazanie ile takich elementów należy wycenić.

Odpowiedź nr 90
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zestawów dokowych.

 

Pytanie nr 91
Czy może posiadają Państwo plik Załącznik A1 koncepcji Inwestora  PZT w wersji dwg?

Odpowiedź nr 91
Zamawiający udostępnia plik źródłowy Załącznika A1 cz. III SIWP Koncepcja inwestorska zagospodarowania terenu w formacie DWG:
13A Załącznik A1 SIWP Cz. III Koncepcja Zagospodarowania Terenu

 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie rozdziału wewnętrznej instalacji hydrantowej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego”

Wałbrzych, dnia 15.05.2020 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Wykonanie rozdziału wewnętrznej instalacji hydrantowej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

PPH „JKB” Sp. J.

ul. Spacerowa 13

58-100 Świdnica


1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) wykonanie rozdziału istniejącej wewnętrznej instalacji hydrantowej wraz z zaślepieniem miejsca rozdziału;

b) wykonanie nowego odcinka wewnętrznej instalacji hydrantowej o długości ok. 12 m i średnicy DN80, łączącego dwie istniejące instalacje: „A” i „B”. Nowo wykonany fragment instalacji należy wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych oraz zaizolować otuliną przeciwkondensacyjną o gr. min 19 mm;

c) wymiana fragmentu istniejącej instalacji „A” o średnicy DN50 na instalację o średnicy DN80 – fragment o długości ok. 30 m, osie A’-B i B-4 (zgodnie z załącznikiem graficznym);

d) sporządzenie projektu wykonawczego wraz ze stosownymi obliczeniami weryfikującymi poprawność doboru ww. średnic rur oraz potwierdzającymi prawidłowy przepływ i wydajność hydrantów;

e) uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. ppoż.;

f) wykonanie prac instalacyjno-montażowych określonych w projekcie;

g) wykonanie stosownych prób i sprawdzeń m.in. badanie wydajności hydrantów po wykonanych pracach, próby szczelności;

h) opracowanie i dostarczenie do zamawiającego dokumentacji powykonawczej.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

a) do 8 tygodni od daty podpisania zlecenia/umowy.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel.(+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 11.05.2020 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Wykonanie rozdziału wewnętrznej instalacji hydrantowej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego”

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
  2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
  3. Załącznik nr 3 – Rysunek instalacji