Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

Wałbrzych, dnia 30.01.2019 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie  wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 ust. 2 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Zakład Kominiarski „Florianek” Marcin Buciak
Ul. Basztowa 33/3
58-316 Wałbrzych

 

Załącznik


 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 ust. 2 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. :

 

 • Świdnicki Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 28 A

4

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Towarowej 30

1

 

 • Świebodzicki Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Budynek biurowo- socjalny przy hali G

1

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala A

1

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala B i C

4

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala D

1

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną hala F

2

Budynek usługowy (wulkanizacja)

1 (kocioł na paliwo ciekłe)

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną hala H

1

 

 • Świebodzice, Szosa Świdnicka 57

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Obiekt produkcyjno – usługowy

1 (kocioł na paliwo stałe)

 

 • Wałbrzyski Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Uczniowska 34

3

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Południowa 3

1

 

 • Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno- techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowej 17

1

Hala magazynowo – produkcyjna z częścią socjalno – techniczną zlokalizowana przy ul. Strefowa 19

2

 

 • Żarów

Nazwa obiektu

Ilość kotłów gazowych

Budynek biurowo – usługowy ul. Zamkowa 1

1

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację : o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 09.02.2019 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2019 r. do godziny 10.00

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych

Wałbrzych, dnia 24.01.2019 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie wykonania przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

ADB KOMFORT
Małgorzata Klimuntowska
Ul. Kilińskiego 27
58-200 Dzierżoniów

 

Załącznik

 


 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

 

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu/serwisu bram w ilości zgodnie z poniższą tabelą:

 

Rodzaj bram segmentowych

Ilość
Bramy segmentowe kurierskie ręczne 22 szt.
Bramy dokowe wraz z rampami z napędem elektrycznym 6 szt.
Pozostałe bramy segmentowe z napędem elektrycznym 4 szt.

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie sporządzi stosowne protokoły, w których umieści informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli oraz zakresie stwierdzonych usterek.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zlecenia, ale nie później niż do 22.02.2019 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

 

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2019 r. do godziny 10.00

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

 

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie prac budowlanych w przyziemiu hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne polegające na wykonaniu remontu przyziemia w hali G na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

 

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:
do 15.02.2019 r.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1 Wypełniony formularz informacji o Oferencie podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;
6.2 Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2.

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5.W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

9. Terminy składania ofert.

9.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019r. lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: ipd@ipdevelopment.pl.

 

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. odrzucenia wszystkich ofert,
11.2.3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy:

 1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
 2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
 3. Załącznik nr 2 – Uszczegółowiony zakres wykonania robót

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działkę nr. 751/11 w Świebodzicach wraz z projektem drogi wewnętrznej.”

1.Nazwa i adres Zamawiającego
INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2.Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są prace projektowe polegające na zaprojektowaniu zjazdu z ul. Kasztanowej na działkę nr 751/11 w Świebodzicach oraz drogi wewnętrznej, zgodnie z poniższym zakresem:

– wykonanie mapy do celów projektowych,

– wykonanie badań geotechnicznych;

– zaprojektowanie zjazdu z ul. Kasztanowej (droga gminna) na działkę nr 751/11 – w załączeniu proponowana koncepcja lokalizacji zjazdu,

– uzyskanie decyzji o lokalizacji zjazdu/uzgodnienie lokalizacji zjazdu z odpowiednim organem;

– zaprojektowanie drogi wewnętrznej na działce nr 751/11 o kategorii ruchu KR4 – w załączeniu proponowana koncepcja lokalizacji drogi;

– wykonanie projektu organizacji ruchu tymczasowego oraz docelowego,

– uwzględnienie ew. przeprojektowania dróg wewnętrznych Świebodzickiego Parku Przemysłowego pod ruch samochodów ciężarowych (TIR);

– należy uwzględnić zaprojektowanie infrastruktury towarzyszącej (m.in. oświetlenie, odwodnienie itp.

– wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem.

3.Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia z Zamawiającym, preferowany termin do 31.01.2019 r.

4.Wizja lokalna miejsca objętego pracami projektowymi.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu objętym pracami projektowymi. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6.Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7.Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8.Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.Terminy składania ofert. 

9.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2018r. do godziny 11.00.
9.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu 

10.Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11.Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12.Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 Informacje O Oferencie
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty
3. Załącznik nr 1 – Proponowana lokalizacja zjazdu i drogi wewnętrznej.
Załącznik nr 1 A
Załącznik nr 1 B

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie prac instalacyjno-montażowych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74,
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac instalacyjno-montażowych zgodnie z poniższą tabelą:

I. Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zakres prac

1

hala G

kotłownia

podwyższyć przewody wentylacyjne ponad dachem oraz wykonać górne wyloty i zainstalować nasady kominowe

2

budynek B i C

kotłownia

zaprojektować i wykonać wentylację nawiewną

3

hala F (ATP)

pomieszczenie socjalne, magazyn, szatnia

wykonać wentylację kanałami blaszanymi ocieplanymi wyprowadzonymi ponad dach

pomieszczenie hali

wykonać wentylację kanałem blaszanym

kotłownia

zaprojektować i wykonać wentylację nawiewną

4

hala D

kotłownia

zaprojektować i wykonać wentylację nawiewną

 

  II. Świdnicki Park Przemysłowy ul. Towarowa 28A

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zalecenie

1

hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną

kotłownia

wykonać wentylację nawiewna i wywiewną kotłowni

 

III. Wałbrzyski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zalecenie

1

Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34

kotłownia w pomieszczeniu gospodarczym

wykonać/zmodernizować wentylację nawiewną

2

Wałbrzych, ul. Południowa 3

kotłownia

wykonać wentylację kanałem blaszanym

 

IV. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

Pomieszczenie

Zalecenie

1

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19

Kotłownia (BROEN)

wykonać wentylacje nawiewną w systemie „Z” o średnicy zapewniającej prawidłowy i wystarczający napływ powietrza

Kotłownia (FRANKLIN)

wykonać wentylacje nawiewną w systemie „Z” o średnicy zapewniającej prawidłowy i wystarczający napływ powietrza

2

Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17

kotłowni (BROEN)

wykonać wentylację nawiewną w systemie „Z” o średnicy zapewniającej prawidłowy i wystarczający napływ powietrza

 

3. Cena zamówienia.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie poszczególnych prac.

 

4. Termin wykonanie zamówienia.

a) rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
b) zakończenie prac – do ustalenia jednak nie później niż do 31 stycznia 2019r.

 

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1 Wypełniony formularz nr 1 – informacje o ofercie;
6.2 Wypełniony formularz nr 2 – formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1 Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2 Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3 Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4 Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia na koszt własny wizji lokalnej w miejscach objętych robotami po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
8.5 Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.6 W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.7 Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 14.12.2018r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

 

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Wykonanie prac instalacyjno-montażowych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.12.2018r. do godziny 10.00.

 

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

11. Warunki uzupełniające.

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
12.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
12.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
Formularz nr 2 – Formularz oferty

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie III (trzeciego) pisemnego przetargu nieograniczonego

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

 

Ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie III (trzeciego) pisemnego przetargu nieograniczonego

 


§ 1. Przedmiot przetargu

1/1. Działka gruntu nr 676/20, o powierzchni 0,1476 ha, zabudowana budynkiem hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położona w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, Obręb 0004 Ciernie, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1S/00024111/1, stanowiąca własność Spółki (dalej jako „Działka I”, zaś hala produkcyjna dalej jako „Hala” lub „Obiekt”);

1/2. Udział wynoszący 3277/100000, we współwłasności nieruchomości, obejmujący działkę drogową nr 676/15 o powierzchni 0,2706 ha, Obręb 0004 Ciernie, położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00068247/3, który to udział odpowiada powierzchni 88,68 m2 (dalej jako „Działka II”);;

Wraz z przynależnymi udziałami w:

sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, ogrodzeniu terenu, moście żelbetonowym, drogach transportu wewnętrznego – w udziale wynoszącym 3,28% oraz placach utwardzonych i chodnikach – w udziale wynoszącym 2,26%

Działka I oraz Działka II, wraz z przynależnymi udziałami o których mowa powyżej, dalej łącznie jako „ Nieruchomość” lub „Przedmiot Przetargu”.

 

Data rozpoczęcia: 2018- 11-26
Data zakończenia: 2018-12-20

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w III pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych, wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Parterowa hala nie podpiwniczona, wykonana w konstrukcji szkieletowej żelbetowej prefabrykowanej, ze ścianami osłonowymi murowanymi z cegły ceramicznej, pokryta połacią dachową jednospadową, kryta papą. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Posadzki lastrykowe i betonowe pokryte płytkami PCW. Okna stalowe, pojedynczo szklone, drzwi drewniane płycinowe. Wrota dwuskrzydłowe stalowe. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Kat. III.

 

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1. Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice, zatwierdzone Uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 16 lutego 2012 r., dla niniejszej nieruchomości przewiduje: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Zgodnie z zapisami ewidencji gruntów Nieruchomość stanowi tereny przemysłowe (oznaczenie Ba).

2. W dziale III – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia księgi wieczystej SW1S/00068247/3, tj. Działki II, wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością – służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę nr 676/15 do ulicy Szosa Świdnicka – na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek o numerach: 676/4, 676/9 i 676/11, zlokalizowanych w obrębie Ciernie 4 w Świebodzicach.

3. W dziale III – Prawa, Roszczenia i Ograniczenia księgi wieczystej SW1S/00024111/1, tj. Działki I, wpisane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

a) Nieodpłatna służebność przechodu i przejazdu przez działkę nr 676/8 drogą prowadzącą od strony ulicy Szosa Świdnicka na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki gruntu nr 676/4;

b) Służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem ziemi o szerokości 7 metrów przylegającym bezpośrednio do działki nr 676/11 i na długości do granicy z działką 676/4 przez działkę nr 676/18 – na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek o numerach: 676/4 i 676/11, zlokalizowanych w obrębie Ciernie 4 w Świebodzicach;

c) Służebność gruntowa na mocy której każdoczesny właściciel nieruchomości- działek gruntu o numerach 676/7 i 676/2, (a także jego pracownicy, zleceniodawcy, klienci i dostawcy oraz inne osoby reprezentujące jego prawa), będą uprawnieni do całodobowego, nieograniczonego czasowo i bezpłatnego korzystania z posadowionego na niej toru kolejowego i bocznicy kolejowej- wyłącznie do celów manewrowych bez postoju rozładunkowego.

4. Na podstawie umowy najmu z dnia 16 maja 2014 roku Hala została wynajęta na rzecz podmiotu trzeciego (dalej jako „Najemca”). Umowa najmu została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 maja 2024 roku.

5. Najemcy, w stosunku do Nieruchomości, przysługuje prawo pierwokupu. Prawo pierwokupu przysługuje Najemcy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Z uwagi na powyższe, Spółka poinformuje Najemcę o umowie zawartej z oferentem, innym niż Najemca, którego oferta została wybrana. Najemca może wykonać prawo pierwokupu w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia od Spółki.

6. Na Działce II został wybudowany przez właściciela sąsiedniej nieruchomości, będącego jednocześnie współwłaścicielem Działki II, bez zgody Spółki, budynek stacji transformatorowo-kontenerowej. Spółka wzywała podmiot o którym mowa w zdaniu poprzednim do zaniechania naruszeń. Podmiot ten wystąpił o podział Działki II poprzez wydzielenie z Działki II działki 676/28 o powierzchni 28 m2. Z uwagi na powyższe, istnieje ryzyko wystąpienia do właściciela Działki II z roszczeniami z tym związanymi, w szczególności z roszczeniem wskazanym w art. 231 § 1 Kodeksu Cywilnego.

7. Poza określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu.

8.Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

9. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 

3/ CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/00). Sprzedaż Nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

 4/ VADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/00).

 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości-działka 676/20 oraz udział w działce 676/15–Świebodzice”.

 

5/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz w siedzibie Spółki.

 

6/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

 

7/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. do godz.12:00.

 2. Oznaczenie koperty: „III pisemny przetarg nieograniczony – Nieruchomość Świebodzice ul. Świdnicka 57-działka 676/20 oraz udział w działce 676/15.

 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

 

8/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

9/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 grudnia 2018 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10: 30

 

10/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.

 2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

11/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

2/ Załącznik nr 1 – Formularz Oferty

3/ Załącznik nr 2- Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektów zlokalizowanych w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala A i F.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe polegające na wykonaniu (wybudowaniu) wewnętrznej instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacją projektową będącą załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego, wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 28.12.2018 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia ww. terminu.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1 Wypełniony formularz informacji o Oferencie podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;
6.2 Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2.0

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektów zlokalizowanych w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala A i F.”

(Nie otwierać przed dniem 06.12.2018r. godz. 12:30)

9. Terminy składania ofert.

9.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2018r. do godziny 12:00.
9.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. odrzucenia wszystkich ofert,
11.2.3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy:

1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa.
4. Załącznik nr 2 – Uszczegółowiony zakres wykonania robót

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości

INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

Samodzielny lokal mieszkalny nr 17(siedemnaście) w budynku mieszkalnym czterokondygnacyjnym, zawierającym 30 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy(garaż) zlokalizowanym przy ulicy Władysława Orkana nr 23B w Wałbrzychu, usytuowany na drugim piętrze, składający się z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki, kuchni, pokoju dziennego, sypialni i logi, o łącznej powierzchni użytkowej 43,37 m 2.

Data składania ofert: od 22.11.2018 r. do 10.12.2018 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 11.12. 2018 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 17 o pow. 43,37 m2 usytuowanym w budynku mieszkalnym przy ulicy Orkana 23B w Wałbrzychu, stanowiącej własność Spółki (dalej „Lokal).

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Samodzielny Lokal usytuowany na drugim piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Władysława Orkana 23B w Wałbrzychu, oznaczony numerem 17 (siedemnaście), złożony z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki, kuchni, pokoju dziennego, sypialni i logi, o łącznej powierzchni użytkowej 43,37 m2 9liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997).

 2. Budynek o którym mowa w ust. 1 powyżej posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 6 (dalej jako „Budynek”).

 3. Z Lokalem związany jest udział wynoszący 154/10.000 w nieruchomości wspólnej, opisanej w ust. 6, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (dalej łącznie jako „Nieruchomość Wspólna”).

 4. Zbycie Lokalu wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

 5. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 4 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

 6. Spółka jest w udziale wynoszącym 595/10.000 współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, składającej się z działki gruntu nr 359/15 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć przez piętnaście), o powierzchni 0,2910 ha (dwadzieścia dziewięć arów dziesięć metrów kwadratowych), na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 roku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą Kw nr SW1W/00082584/4, zwanej dalej „Nieruchomością”.

 7. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082584/4 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy Spółki.

 8. Dział czwarty księgi wieczystej Kw nr SW1W/00082584/4 żadnych wpisów nie zawiera, natomiast w dziale trzecim wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki gruntu o numerach: 360/46, 360/47, 360/24, 360/30 i 360/43 stanowiące drogi wewnętrzne, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 360/7 objętej Kw nr SW1W/00077334/9, działki nr 360/11 objętej Kw nr SW1W/00077331/8, działki nr 360/10 objętej Kw nr SW1W/00077329/1, działki nr 360/12 objętej Kw nr SW1W/00077333/2, działki nr 360/38 objętej Kw nr SW1W/00077332/5, działki nr 360/8 objętej Kw nr SW1W/00078098/9, działki nr 360/9 objętej Kw nr SW1W/00078834/1, działki nr 360/31 objętej Kw nr SW1W/00080490/4, działki nr 360/39 objętej Kw nr SW1W/00080493/5, działki nr 360/40 objętej Kw nr SW1W/00081408/0, działki nr 360/3 objętej Kw nr SW1W/00081430/3 i działki nr 360/33 objętej Kw nr SW1W/00081539/7.
 9. Prawo własności nieruchomości Spółka nabyła na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 r.
 10. Spółka otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 305/2010 r. wydaną w dniu 07.07.2010 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej na terenie nieruchomości przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzych

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Lokalu wraz z Nieruchomością Wspólną wynosi 126.510,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/00) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Lokalu wraz z Nieruchomością Wspólną ponosi kupujący.

 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 6.325 ,50zł (słownie: sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 50/100).

 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 17, ul. Władysława Orkana 23B w Wałbrzychu”.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Lokal w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

 1. członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

 2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

 3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

 4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

 5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz.12:00.

 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 17, ul. Władysława Orkana 23B w Wałbrzychu”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

 5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 11 grudnia 2018 r. w siedzibie spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Rozbudowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Oznaczenie Wykonawcy

2.1. Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenia Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie realizacji Przedmiotu Zamówienia.

 

 3. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia są roboty instalacyjno-montażowe w systemie „zaprojektuj i wybuduj” polegające na zaprojektowaniu (wykonanie prac projektowych uzgodnionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego i wskazanego ubezpieczyciela) i wykonaniu robót instalacyjno-montażowych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego oraz obowiązującymi normami oraz wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego:

Rozbudowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 2 – Wytyczne wykonania systemu SAP.

 

 4. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: od podpisania umowy do dnia 15.05.2019 r. to jest do tego dnia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać dokumentację, roboty instalacyjno-montażowe objęte zamówieniem oraz protokolarnie doręczyć Zamawiającemu wykonaną pełną i kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca może zaproponować w ofercie krótszy termin realizacji Zamówienia, niż przedstawiony powyżej, przy czym zaoferowany krótszy termin będzie wiążący dla Wykonawcy.

 

 5. Firmy wykluczone z udziału w postępowaniu.

5.1. Z ubiegania się o udzielenie Zamówienia wyklucza się:

5.1.1. Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością.
5.1.2. Oferentów, w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, układowe, likwidacyjne.
5.1.3. Oferentów, którzy złożą oferty częściowe lub wariantowe.
5.1.4. Oferentów, którzy złożą więcej niż jedną ofertę.

5.2. Zamawiający wykluczy Oferenta, jeśli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje są nieprawdziwe.

 

 6. Warunki zakwalifikowania Oferenta do Postępowania.

6.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta.
6.2. Oferent winien złożyć ofertę obejmującą całość Zamówienia; nie dopuszcza się do postępowania ofert wariantowych.
6.3. Do postępowania zostaną zakwalifikowani wyłącznie Oferenci:

6.3.1. uprawnieni do występowania w obrocie gospodarczym.
6.3.2. posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania Zamówienia, przy uwzględnieniu postanowień punktu 5 niniejszego zapytania ofertowego.
6.3.3. posiadający niezbędną wiedzę i udokumentowane doświadczenie.
6.3.4. którzy są zdolni organizacyjnie i finansowo do wykonania Przedmiotu Zamówienia.

6.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.

 

 7. Wymagane świadectwa i dokumenty.

W celu udokumentowania swojego doświadczenia objętego Zamówieniem oraz wiarygodności Oferent powinien załączyć do oferty następujące dokumenty:

7.1. wykaz co najmniej dwóch realizowanych przedsięwzięć, porównywalnych z Zamówieniem, a zrealizowanych przez Oferenta w okresie ostatnich trzech lat (wg Formularza nr 2),
7.2. dokumenty potwierdzające (referencje), że roboty wskazane zgodnie z pkt 7.1. zostały wykonane z należytą starannością.
7.3. odpis aktualny z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, np. krajowego rejestru sądowego, centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
7.4. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków,
7.5. oświadczenie Oferenta, że nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
7.6. aktualne informacje o Oferencie (wg Formularza nr 1),
7.7. stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania umowy lub innych dokumentów nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

 8. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

8.1. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót.
8.2. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

 9. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego postępowania.

9.1. Każdy Oferent może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w terminie do 23.11.2018 r. do godz. 12.00 (liczy się data wpływu wniosku).
9.2.
Zamawiający bez podawania źródła zapytania, udostępni treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej.
9.3. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i pytania składane przez Zamawiającego i Oferentów wymagają formy pisemnej.

 

 10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

10.1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

           Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl
            Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

10.2. Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia ustne nie są dla Oferentów i Zamawiającego wiążące.

 

 11. Dokumenty składające się na ofertę.

11.1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

11.1.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
11.1.2. Dokumenty wyszczególnione w punkcie 7 niniejszego zapytania.
11.1.3. Oświadczenie o braku zastrzeżeń, co do zakresu i terminu wykonania Przedmiotu Zamówienia.

 

 12. Waluta oferty.

12.1. Ceny jednostkowe i całkowite winny być podane przez Oferenta wyłącznie w złotych (PLN) netto i brutto.
12.2. Wszystkie płatności Umowne będą realizowane jedynie w złotych (PLN).

 

 13. Opis sposobu obliczania ceny.

13.1. Zamawiający wymaga określenia w ofercie ceny ryczałtowej za realizację Przedmiotu Zamówienia w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku, podając je w zapisie liczbowym i słownym.
13.2. Pod pojęciem „cena ryczałtowa” należy rozumieć wynagrodzenie na warunkach określonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.
13.3. Pojęcia netto i brutto odnoszące się do ceny ryczałtowej oznaczają odpowiednio: cena ryczałtowa bez uwzględnienia VAT (netto) lub cena ryczałtowa zawierająca obowiązujący VAT (brutto).
13.4. Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty i prace związane z pełną i prawidłową realizacją Przedmiotu Zamówienia, wynikające wprost z opisu Zamówienia oraz wszelkie inne koszty, jeżeli dobra praktyka, należyta staranność, pozwalają je przewidzieć, a są one niezbędne do wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami Umowy, obowiązującymi przepisami.
13.5. Wszystkie obliczenia, oraz wpisywanie ich wyników do dokumentów stanowiących ofertę należy wykonać ze szczególną starannością i poddać sprawdzeniu w celu uniknięcia omyłek rachunkowych i pisarskich.

 

 14. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją Ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

 15. Sposób przygotowania ofert.

15.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
15.2. Oferenci nie mogą zmieniać treści formularzy, które stanowią załączniki.
15.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – wszystkie strony oferty, w których zostaną dokonane poprawki, korekty błędów lub zmiany winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
15.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
15.5. Oferta winna mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.
15.6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
15.7. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
15.8. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach – należy stosować zewnętrzną i wewnętrzną kopertę, przy czym:

15.8.1. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisane:

Oferta na wykonanie usługi pn.:
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP)”
(Nie otwierać przed dniem 27.11.2018 r. godz. 10:30)

 

15.8.2. Koperta wewnętrzna powinna być oznakowana jak koperta zewnętrzna oraz posiadać nazwę i adres Oferenta.

 

16. Terminy składania ofert.

16.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2018 r. do godziny 10:00.
16.2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu Postępowania.

 

17. Otwarcie ofert.

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2018 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, ulica Uczniowska 16.

 

18. Kryteria oceny Ofert.

18.1 Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

18.2 Oferty podlegające ocenie będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

1) cena – 90% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 90, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,9
         gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę netto w złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

2) doświadczenie – 10% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 10, otrzyma oferta, w której Wykonawca wykaże i udokumentuje największą liczbę zrealizowanych robót, spełniających kryteria określone w Zapytaniu Ofertowym. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pd= (liczba zrealizowanych robót badanej oferty / największa liczba robót spośród badanych ofert)x100x0,1
         gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

a) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
b) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.

18.3 Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P = Pc + Pd
                 gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

18.4 Po zakończeniu oceny ofert, przeprowadzone zostaną negocjacje z Oferentami.

18.4.1 Do negocjacji zaproszeni zostaną maksymalnie trzech Oferentów, których oferty uzyskały największą ilość punktów przy ocenie ofert.

 

20. Wybór Oferenta.

20.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaoferuje najkorzystniejsze warunki w negocjacjach.
20.2. O wyborze oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Oferentów, poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej Zamawiającego.
20.3. Oferent, którego ofertę wybrano, zostanie poinformowany odrębnym pismem o miejscu i terminie podpisania Umowy.

 

21. Warunki uzupełniające.

21.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
21.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

21.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
21.2.2. odrzucenia wszystkich ofert,
21.2.3. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
21.2.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

21.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
21.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

22. Wykaz Załączników i Formularzy:

 1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
 2. Formularz nr 2 – Doświadczenie
 3. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
 4. Załącznik nr 2 – Wytyczne wykonania systemu SAP
 5. Załącznik nr 3 – Dokumentacja podwykonawcza istniejącego systemu SAP
 6. Załącznik nr 4 – Schemat systemu oddymiania
 7. Załącznik nr 5 – Dokumentacja architektoniczna obiektu

 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla rozbudowy obiektu w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 – Etap II”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74,
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie obiektu w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 – Etap II.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje wykonanie hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej1.076,10 m2 oraz dwukondygnacyjnej części biurowo-socjalnej o powierzchni użytkowej 1.530,30 m2 wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu.

Rozbudowa realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 423/2018 oraz decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 1338/2018.

Przetarg, którego dotyczy zapytanie wraz z projektem budowlanym: Rozbudowa w Świdnicy – Etap II

3. Termin wykonanie zamówienia.

a. Rozpoczęcie pełnienia nadzoru inwestorskiego: 24 października 2018 r.
b. Zakończenie pełnienia nadzoru inwestorskiego: 15 lipca 2019 r.

4. Wizja lokalna terenu budowy.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu budowy. Wizję wykonuje Oferent na koszt własny.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Imię i Nazwisko Jacek Lipicki
tel.: +48 537 980 908 fax.: 074 646 25 74
e-mail: jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

a. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
b. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

a. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
b. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
c. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
d. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
e. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres e-mail: jacek.lipicki@ipdevelopment.pl  
lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2018r. do godziny 10.00.

10. Wybór oferenta

Zleceniodawca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, takiej w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

a. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
b. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
c. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia. 

12. Wykaz Załączników i Formularzy

a. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie 
b. Formularz nr 2 – Formularz oferty
c. Projekt Umowy