Trzeci pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1302m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

14 listopada 2019 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 OGŁASZA

Trzeci pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1302m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 14.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 29. 11.2019 r. 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Niezabudowana działka gruntu nr 360/94 o powierzchni 1 302 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
  2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
  3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
  4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 19 MN)
  5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
  6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orny, oznaczony jako: RIII b-1095 m2 oraz RIVa- 207 m2.

II. CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 142 903,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzy złote 00/100) netto  plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa. 

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 7 145,15 zł (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 15/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 360/94 w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI.SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 29 listopada 2019 r. do godz.10:00.
  2. Oznaczenie koperty: „Trzeci pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 360/94 w Wałbrzychu”.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
  5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
  6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 29 listopada 2019 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczonego numerem 1 i miejsca postojowego nr „24” o powierzchni użytkowej 13,77 m2 oraz współudziału w części wspólnej garażu wielostanowiskowego

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
 dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczonego numerem 1 (jeden), złożonego z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki, kuchni, pokoju dziennego, 2 sypialni, pomieszczenia gospodarczego i loggi, o łącznej powierzchni użytkowej 68,10 m2 (dalej,jako „Lokal”) oraz związanego z Lokalem udziału wynoszącego 242/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość – działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha, obręb Piaskowa Góra nr 7, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00082584/4 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nieruchomość oraz części wspólne budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”).

 1. Miejsca postojowego nr „24” o powierzchni użytkowej 13,77 m2 oraz współudziału w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 254/10.000, udziału w nieruchomości wspólnej , którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha; części budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą SWIW/00082584/4, zlokalizowanego w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu zwanego dalej „Miejscem postojowym”.

Data składania ofert: od  28. 10.2019r. do 12. 11.2019r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 12. 11.2019r.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej opisanych

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI 

  1. Samodzielny Lokal usytuowany na parterze budynku mieszkalnego przy ulicy Władysława Orkana 23A w Wałbrzychu, oznaczony numerem 1 (jeden), złożony z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki z WC, kuchni, pokoju dziennego, 2 sypialni pomieszczenia gospodarczego i loggi, o łącznej powierzchni użytkowej 68,10 m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997). Opis Lokalu wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 2.
  2. Udział wynoszący 242/10.000 w nieruchomości wspólnej, opisanej w ust. 5 poniżej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
  3. Miejsce postojowe nr „24” o powierzchni 13,77 m2 wraz z współudziałem w części wspólnej garażu wielostanowiskowego w wysokości 254/10.000, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka gruntu nr 359/15 o powierzchni 0,2910 ha, częścią budynku i urządzeń, które służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą SWIW/00082584/4, wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną + wentylację mechaniczną z czujnikiem stężenia spalin, posadowione na Nieruchomości opisanej w ust. 6 poniżej.
  1. Budynek, o którym mowa w ust. 1 powyżej posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 5 (dalej, jako „Budynek”).

1) Spółka jest w udziale wynoszącym 441/10000 właścicielem nieruchomości zabudowanej, położonej w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, składającej się z działki gruntu nr 359/15 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć przez piętnaście), o powierzchni 0,2910 ha (dwadzieścia dziewięć arów dziesięć metrów kwadratowych), na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 roku, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych,,prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00082584/4. (dalej: Nieruchomość).

  1. Spółka jest współwłaścicielem wyodrębnionego z budynku, wyżej opisanego, lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, dla którego udział w nieruchomości wspólnej wynosi 289/10.000, położonego w Wałbrzychu przy ulicy Władysława Orkana nr 23A, 23B i 23C, obręb Piaskowa Góra nr 7, o powierzchni 974,41 m2 (dziewięćset siedemdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych metra kwadratowego), na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu z dnia 04 sierpnia 2010 roku, dla którego Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00082585/1, (dalej: Garaż).
  2. Zbycie Lokalu wraz z Miejscem postojowym wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
  3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 7 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
  4. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082584/4 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.
  5. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr SW1W/00082584/4 nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.
  6. Dział czwarty księgi wieczystej KW nr SW1W/00082584/4 żadnych wpisów nie zawiera, natomiast w dziale trzecim wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki gruntu o numerach: 360/46, 360/47, 360/24, 360/30 i 360/43 stanowiące drogi wewnętrzne, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 360/7 objętej KW nr SW1W/00077334/9, działki nr 360/11 objętej KW nr SW1W/00077331/8, działki nr 360/10 objętej Kw nr SW1W/00077329/1, działki nr 360/12 objętej Kw nr SW1W/00077333/2, działki nr 360/38 objętej Kw nr SW1W/00077332/5, działki nr 360/8 objętej Kw nr SW1W/00078098/9, działki nr 360/9 objętej Kw nr SW1W/00078834/1, działki nr 360/31 objętej Kw nr SW1W/00080490/4, działki nr 360/39 objętej Kw nr SW1W/00080493/5, działki nr 360/40 objętej Kw nr SW1W/00081408/0, działki nr 360/3 objętej Kw nr SW1W/00081430/3 i działki nr 360/33 objętej Kw nr SW1W/00081539/7.
  7. Prawo własności nieruchomości Spółka nabyła na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 21 lutego 2008 r.
  8. W dziale III nr. SW1W/00082585/1 wpisane są ostrzeżenia oraz wzmianki nie dotyczące udziału Spółki.
  9. W dziale IV kw. nr. SW1W/00082585/1 wpisane są hipoteki nie obciążające udziału Spółki oraz wzmianka nr DZ. KW. / SW1W / 6875 / 19 / 1 nie dotycząca udziału Spółki.
  10. Spółka otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr  305/2010 r. wydaną w dniu 07.07.2010 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie  budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej na terenie nieruchomości przy ul. Orkana 23A, 23B, 23C w Wałbrzychu.
  11. Spółka nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz brak jest podstaw prawnych dla zgłoszenia lub otwarcia postępowania upadłościowego, jak również nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki.
  12. Miejsce postojowe nr 24 jest obecnie przedmiotem najmu. Umowa Najmu zostanie wypowiedziana w terminie po zakończeniu niniejszej procedury przetargowej, a termin protokolarnego przekazania przedmiotu najmu Spółce ( miejsca postojowego nr 24 ) nastąpi przed podpisaniem umowy przyrzeczonej przeniesienia własności. 

 II. CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Lokalu wynosi 223. 148,15 zł netto (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych 15/100) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Cena wywoławcza Miejsca postojowego wynosi 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż Miejsca postojowego nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
  3. Cena wywoławcza łączna dla Lokalu i Miejsca postojowego oraz związanych z wymienionymi udziałami w nieruchomości wspólnej wynosi 233. 148,15 zł netto ( słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych 15/100).
  4. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % łącznej ceny wywoławcze netto j określonej w § 3 ust 3. 11. 657,41  zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem złotych 41/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 1 oraz Miejsca postojowego nr 24, ul. Władysława Orkana w Wałbrzychu”.
  4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Lokal i Miejsce postojowe w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwościco do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 12.11. 2019 r. do godz.10:00.
  2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 1, Miejsce postojowe nr 24 – Wałbrzych.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

  1. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12.11.2019 r. o godz. 10,30 w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 – I piętro. 

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
  2. Opis lokalu wraz z rzutem pomieszczeń

 

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

  1. Zakres okresowej kontroli zgodny zRozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku 3 ust. 3, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego systemu detekcji gazu;
  2. Poza Świebodzickim Parkiem Przemysłowym Zamawiający nie zapewnia podnośnika lub rusztowania. W Świebodzicach Zamawiający udostępni podnośnik nożycowy wraz z operatorem.
  3. Obiekty objęte kontrolą:

 

Lp. Obiekt Zakres kontroli Urządzenie
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 kontrola  – centrala MD-X.ZA24/2 – szt. 1 (hala str. prawa)

– centrala MD-8.A – 1 szt.  (hala str. lewa)

– centrala MD-16.A – 1 szt.  (hala główna)

– centrala MD-2.Z/A – 1 szt.  (dwie kotłownie)

– sygnalizator SL-32 – szt. 8

– detektor DG-14.EN/M – szt. 5 (hala str. prawa)

– detektor DEX/F12 – szt. 5 (hala str. lewa)

– detektor DEX/F12 – szt. 13 (hala główna)

– detektor DEX/F12 – szt. 2 (dwie kotłownie)

2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A kontrola – centrala Alkaster CS-4x – szt. 5

– sterownik STZ-08 – szt. 5

– sygnalizator SOA-08 – szt. 5

– detektor – Alkaster DEM-08W – szt. 17

3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 kontrola – centrala MD-8z – szt. 1

– sygnalizator SL-21 – szt. 1

– detektor – DEX/F4 – szt. 5 szt.

4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 kontrola – centrala MD-2.z – szt. 6

– centrala MD-4.z – szt. 2

– sygnalizator SL-32 – szt. 8

– detektor DEX/F4 – szt. 18 szt.

5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 kontrola – centrala Alkaster CS-8X – szt. 4

– sygnalizator SOA-08 – szt. 4

– detektor Alkaster DEM-08W – szt. 16

6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G (główna hala i kotłownia) kontrola – centrala CS4X – szt. 2 (hala główna)

– centrala CS8X – szt. 1 (hala główna)

– centrala MD-2.z – szt. 1 (kotłownia)

– sygnalizator SOA-08 – szt. 2 (hala główna)

– sygnalizator SL-32 – szt. 1(kotłownia)

– detektor DEX/F4 – szt. 1 (kotłownia)
– detektor DEM-08W – szt. 14 (hala główna)

7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A kontrola – centrala MD-2.z – szt. 1

– centrala MD-4.z – szt. 2

– sygnalizator SL-32 – szt. 3

– detector DEX/F4 – szt. 9

8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H kontrola  – centrala MD-8.z – szt. 1

– sterownik K-8P – szt. 1

– sygnalizator SL-32 – szt. 1

– detektor – DEX-12/N – szt. 4

 

3. Cena zamówienia.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie:

   1. Okresowej kontroli systemu detekcji gazu na obiektach Spółki;
   2. Niezbędne czynności konserwacyjne systemu detekcji gazu;
   3. Pracę podnośnika lub rusztowania.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Termin wykonanie zamówienia.

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
  2. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 15 grudnia 2019r.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel kom.691-324-666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1 Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;

7.2 Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 2. 

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Sposób przygotowania ofert.

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

10. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 08.11.2019 r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.

 

11. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 80% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 80, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,8

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) dotychczasowe doświadczenie – 20% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery serwisy systemów detekcji gazu w ostatnich 5 latach, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej serwisowanych systemów

Pd= 15 punktów za udokumentowanie 3 serwisowanych systemów
Pd= 10 punktów za udokumentowanie 2 serwisowanych systemów
Pd= 5 punktów za udokumentowanie 1 serwisowanego systemu
Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnego serwisowanego systemu

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= P+ Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

12. Warunki uzupełniające

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

12.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
12.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
12.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

13. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

               

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1. Niezabudowana działka gruntu nr 379 o powierzchni 1410 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7

21 pażdziernika 2019 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka) 

OGŁASZA

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1. Niezabudowana działka gruntu nr 379 o powierzchni 1410 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od  21.10.2019 r. do 05. 11..2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 05.11.2019 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Niezabudowana działka gruntu nr 379 o powierzchni 1410 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
  2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
  3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
  4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 5 MN)
  5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
  6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orny, oznaczony jako R IVa b- 0,0415 ha, RIVb- 0,0337 oraz łąki trwałe ŁIII- 0,0658 ha.

II. CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 154 800 00 zł (słownie złotych : sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100) netto plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa. 

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 7 740,00 zł  (słownie: siedem tysięcy siedemset czterdzieści  złotych  00/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 379 w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 11. 2019 r. do godz.10:00.
  2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 379 w Wałbrzychu”.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
  5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
  6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena.  Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 05.11. 2019 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
  2. Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych

 

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 369 o powierzchni 1356 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

11 pażdziernika 2019 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul . Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 OGŁASZA

Drugi pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości

1. Niezabudowana działka gruntu nr 369 o powierzchni 1356 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).

 

Data składania ofert: od 14. 10.2019 r. do 28.10.2019 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert) 28.10.2019 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70; fax (+ 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Niezabudowana działka gruntu nr 369 o powierzchni 1356 m2, położona w Wałbrzychu, obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00067553/7, (dalej: Działka lub Nieruchomość).
  2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
  3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
  4. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wałbrzychu nr LVI/431/06 z dnia 28 września 2006 r. przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (oznaczenie 5 MN)
  5. Nieruchomość wolna jest od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.
  6. Zgodnie z zapisami z ewidencji gruntów Działka stanowi grunt orny, oznaczony jako R III b- 0,0358 ha oraz łąki trwałe ŁIII- 0,0998 ha.

II. CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 148 830,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) netto  plus podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa. 

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 7 442,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 00/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży działki nr 369 w Wałbrzychu”.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do 28 października 2019 r. do godz.10:00.
  2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Działa nr 369 w Wałbrzychu”.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
  5. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
  6. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  7. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 28 października 2019 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 – I piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

 

 

Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi kwartalnych przeglądów oraz konserwacji systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 (hala produkcyjno-magazynowa).

Dodatkowe wytyczne:

   • Przeglądy okresowe muszą być wykonywane przez uprawnionego instalatora zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz obowiązującymi polskimi przepisami w tym zakresie;
   • Czwarty przegląd w roku należy przeprowadzić w zakresie jak dla obsługi rocznej.
   • W cenie jednego przeglądu należy uwzględnić koszty robocizny za wymianę do 5 elementów systemu np. czujka, ROP, sygnalizator, zasilacz, akumulator, moduł centrali. Ewentualny koszt pracy podnośnika oraz koszt niezbędnego materiału po stronie zamawiającego.

Zakres czynności w ramach obsługi kwartalnej:

   1. Sprawdzenie zapisów w książce pracy i podjęcie niezbędnych działań.
   2. Spowodowanie zadziałania przynajmniej jednej czujki lub ROPa w każdej strefie (grupie) w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie urządzenia alarmowe i pomocnicze.
   3. Sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo.
   4. Sprawdzenie czy CSP uaktywnia wszystkie trzymaki i zwalniaki drzwi ppoż.
   5. Sprawdzenie czy łącze do centrum obsługi alarmów działa poprawnie.
   6. Sprawdzenie czy nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek i ROPów oraz urządzeń alarmowych.
   7. Sprawdzenie czy w budynku zaszły zmiany w poziomie hałasu, powodujące konieczność modernizacji sygnalizacji akustycznej.
   8. Sprawdzenie czy każda zauważona nieprawidłowość została odnotowana w książce pracy.
   9. Podpięcie interfejsu diagnostycznego do centrali systemu SAP wraz z odczytem i analizą wszystkich zapisanych zdarzeń.

Zakres czynności w ramach obsługi rocznej:

   1. Przeprowadzenie zakresu czynności jak dla obsługi kwartalnej.
   2. Sprawdzenie każdej czujki (automatycznej i nieautomatycznej, np. ROP) na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta.
   3. Sprawdzenie czy system poprawnie uaktywniania wszystkie funkcje sterujące.
   4. Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
   5. Gdy jest to wskazane – dokonanie regulacji, resetu i dostrojenia wszystkich wymagających tego elementów systemu.
   6. Sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli takie zmiany wystąpiły – dokonać weryfikacji konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w instalacji.

Serwisant powinien sprawdzić także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne

   1. Sprawdzić zgodność instalacji z projektem powykonawczym, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz scenariuszem rozwoju pożaru pod kątem możliwych zmian i niezgodności.
   2. Sprawdzenie i przeprowadzenie prób dla wszystkich baterii akumulatorów zasilania rezerwowego.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: pierwszy przegląd należy wykonać w listopadzie 2019 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usługi kwartalnych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.”

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2019r. do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 80% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 80, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,8

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

 

b) dotychczasowe doświadczenie – 20% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery serwisowane systemy SAP w ostatnich 5 latach, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej serwisowanych systemów SAP Pd= 15 punktów za udokumentowanie 3 serwisowanych systemów SAP
Pd= 10 punktów za udokumentowanie 2 serwisowanych systemów SAP
Pd= 5 punktów za udokumentowanie 1 serwisowanego systemu SAP
Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnego serwisowanego systemu SAP

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= P+ Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

 

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Załącznik nr 1 cz.1 – Projekt systemu SAP
  4. Załącznik nr 1 cz.2 – Projekt systemu SAP

 

 

Zarządzanie i rozliczanie projektu UTWORZENIE “BIZNES INKUBATORA” – PARKU BIZNESU Z INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZICACH

Wałbrzych, dnia 14 października  2019r.    

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

            Informuję, iż wyniku przeprowadzonego postepowania, którego przedmiotem jest zarządzania i rozliczanie projektu UTWORZENIE „BIZNES INKUBATORA” – PARKU BIZNESU Z INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZICACH nr RPDS.01.03.04-02-0001/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 4 – 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty  złożonej przez: 

,,EffiCon” sp. z o.o. “  sp. k.

Ul. Awicenny 14

54-611 Wrocław


Wałbrzych, 01.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczy zarządzania i rozliczania projektu UTWORZENIE „BIZNES INKUBATORA” – PARKU BIZNESU Z INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZICACH nr RPDS.01.03.04-02-0001/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 4 – 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

I. Zamawiający i sposób organizacji zapytania ofertowego

1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.

2. Komunikacja Zamawiającego i Wykonawców

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami po stronie Zamawiającego:

   • Agnieszka Jaroszewska, tel. 74 6462570; email: agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl;
   • Marcin Bernat, tel. 791201666; email: marcin.bernat@ipdevelopment.pl;

II. Przedmiot zapytania ofertowego

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego zarządzania i rozliczania projektu  nr RPDS.01.03.04-02-0001/18, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 4 – 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW (schemat B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Do zadań Wykonawcy będzie należeć w szczególności:

1) weryfikacja właściwej realizacji Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie oraz załącznikami do umowy;

2) wsparcie Zamawiającego przy monitoringu wskaźników Projektu w okresie realizacji projektu;

3) weryfikacja faktur i innych dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków finansowych z Projektu pod kątem zgodności z umową o dofinansowanie;

4) przygotowywanie opisów do faktur w zakresie wymaganym realizacją Projektu;

5) sporządzanie wniosków zaliczkowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami;

6) sporządzanie wniosków rozliczeniowych wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami;

7) sporządzanie wniosków o płatność wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami;

8) sporządzanie odpowiedzi na uwagi przesłane przez IPAW po weryfikacji wniosków o płatność w terminie wyznaczonym przez Instytucję;

9) zamieszczanie wersji elektronicznych dokumentacji związanej z Projektem w systemie elektronicznym instytucji rozliczających Projekt;

10) aktualizacja wniosku o dofinansowanie dla potrzeb sporządzania stosownych aneksów;

11) sporządzanie harmonogramów płatności i ich aktualizacja w trakcie trwania Projektu;

12) sporządzanie uzupełnień w dokumentacjach rozliczeniowych zgodnie z wezwaniami instytucji rozliczających i kontrolujących Projekt;

13) weryfikacja promocji projektu;

14) pomoc doradcza w zakresie promocji projektu zgodnie z wytycznymi UE;

15) obsługa zamawiającego w zakresie SL;

16) uzgadnianie odpowiedzi na pytania związane z realizacją Projektu pojawiające się w trakcie jego realizacji a mogące wpływać na prawidłowość rozliczenia Projektu;

17) aktualizacja, uzupełnianie dokumentacji w zakresie rozliczania projektu w terminie umożliwiającym Zamawiającemu udzielenie stosownej odpowiedzi;

18) udział podczas kontroli prowadzonych przez instytucje rozliczające i kontrolujące Projekt w trakcie realizacji projektu;

19) udział w spotkaniach z IPAW w sprawach związanych z realizacją projektu.

 

III. Wymogi ustanowione względem wykonawców i ich ofert

1. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania wiedzy i doświadczenia.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje usługę rozliczania co najmniej 3 projektów dofinansowywanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, z czego co najmniej 1 o budżecie nie mniejszym niż 17 mln zł i wartości dofinansowania, co najmniej 8 mln zł;

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że zatrudnia co najmniej jedną osobą posiadającą nie mniej niż 5 lat doświadczenia w rozliczaniu projektów finansowanych  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na rzecz beneficjentów lub Instytucji Zarządzającej RPO WD lub Instytucji Pośredniczącej RPO WD.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej zawodowej obejmującą konsulting, w tym doradztwo w zakresie rozliczania i monitoringu projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich o sumie gwarancyjnej co najmniej 1,0 mln zł.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły  „spełnia/nie spełnia”. Nie wykazanie spełniania chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu.

2. Podstawy do wykluczenia wykonawcy i odrzucenia jego oferty

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:

   • zostanie złożona po upływie wyznaczonego terminu,
   • oferta nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, gdzie wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym a wykonawcą jest przesłanką do wykluczenia wykonawcy z zapytania ofertowego.

Za powiązania kapitałowe lub osobowe przyjmuje się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą/wnioskodawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Lista dokumentów i oświadczeń wymaganych od wykonawcy

Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

1) uzupełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1;

2) uzupełnione i podpisane załączniki do zapytania ofertowego;

3) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby (odpowiednio: osób) podpisujących ofertę nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji.

 

IV. Termin składania ofert i sposób przygotowania oferty 

1. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2019 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Zarządzanie i rozliczanie projektu UTWORZENIE „BIZNES INKUBATORA” – PARKU BIZNESU Z INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZICACH”.

„Nie otwierać do godz. 12.00”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

Oferty należy sporządzać w języku polskim. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Jeden wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W cenie realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić całość przedmiotu zamówienia.

3. Termin ważności ofert

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,  nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

V. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 

1. Kryteria oceny ofert i ich waga 

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana

 do poszczególnych kryteriów oceny ofert

1 A Cena 50 pkt
2 B Liczba współfinansowanych z RPO WD projektów, przy realizacji, których Wykonawca uczestniczył, które zostały rozliczone i zakończone przez Wykonawcę 30 pkt
3 C Liczba projektów, dla których Wykonawca uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.3 RPO WD 2014-2020 20 pkt
4 S SUMA (maksymalna liczba punktów) 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

   1. Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena oferty z najniższą ceną)/(cena badanej oferty)) * 50 pkt 

   1. Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Liczba współfinansowanych z RPO WD projektów, które zostały zakończone i rozliczone przez Wykonawcę”. Za wykazanie „B”:
   • 0 projektów – 0 pkt
   • od 1 do 3 projektów – 10 pkt
   • od 4 do 6 projektów – 20 pkt
   • 7 projektów i więcej – 30 pkt
   1. Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Liczba projektów, dla których Wykonawca uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.3 RPO WD 2014-2020”. Za wykazanie „C”:
   • 0 projektów – 0 pkt
   • 1 projekt            – 4 pkt
   • 2 projekty             – 8 pkt
   • 3 projekty             – 12 pkt
   • 4 projekty             – 16 pkt
   • 5 projektów i więcej – 20 pkt 

2. Sposób dokonania oceny ofert 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów „S” wg poniższego wzoru: 

S=A+B+C

Do porównania ofert brana będzie cena brutto zamówienia. Jeżeli wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek  rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania    u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty i zamknięcie zapytania ofertowego

Zamawiający w terminie 7 dni liczonych od dnia upłynięcia terminu składania ofert dokona wyboru oferty najkorzystniejszej albo zdecyduje o zamknięciu zapytania ofertowego.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego zostanie zamieszczona na stronie www Spółki.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, pocztą elektroniczną.

W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą lub uchylania się przez tego wykonawcę od jej zawarcia, Zamawiający ma prawo zaprosić do podpisania umowy kolejnego z wykonawców, który złożył drugą w kolejności najwyżej ocenioną ofertę, a w przypadku gdyby on również nie wyraził zgody na zawarcie umowy, kolejnego z Wykonawców z najwyżej ocenioną ofertą.

 

VI. Realizacja przedmiotu zamówienia, umowa o zamówienie oraz podstawy do zmiany jej treści 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową bez uwag.

Realizację projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie przewidziano w okresie od 20.09.2019r. do 23.08.2021r.

2. Umowa i warunki wprowadzenia zmian do jej treści

1) Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta została wybrana, umowę na realizację zamówienia. Treść umowy zostanie przedstawiona wyłącznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy o zamówienie w toku jej realizacji.

2) Kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w pkt II, 1. Opis przedmiotu zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z winy Wykonawcy;

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

a) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

4) Forma rozliczenia z Wykonawcą. Za realizację zadania, Wykonawca będzie otrzymywał stałą miesięczną kwotę ryczałtową w okresie realizacji projektu.

 

VII. Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

   • poprawienia oczywistych omyłek pisemnych, rachunkowych oraz innych omyłek (w tym prowadzących do zmiany oferty, za pisemną zgodą wykonawcy uzyskaną w wyznaczonym terminie),
   • wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty w wyznaczonym terminie, jeżeli ta budzi wątpliwości,
   • zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców o zmianie zapytania ofertowego w sposób tożsamy jak dla rozesłania zapytania ofertowego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędne będzie uzyskanie dodatkowego czasu na wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do dokonania tych zmian.
   • odwołania zapytania ofertowego, zamknięcia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,
   • zamknięcia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przypadku odwołania lub zamknięcia zapytania ofertowego wykonawcom nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

Zamawiający nie przewiduje postępowania odwoławczego od decyzji Zamawiającego podjętych w trakcie zapytania ofertowego.

 

VIII. Załączniki

 

IX. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000309190, NIP: 8862887034, REGON: 020686631 (dalej jako „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO”).
  2. Kontakt z osobą, która może udzielić informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: ipd@ipdevelopment.pl lub pod numerem telefonu: +48 74 646 25 70. Pełną informację odnośnie przetwarzania danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej http://www.ipdevelopment.pl/rodo/.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
   • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
   • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
   • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. nie przysługuje Pani/Panu:
   • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej (hala produkcyjno-magazynowa) przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu, w trybie II (drugiego) pisemnego przetargu nieograniczonego

§1.  Przedmiot przetargu

na który składają się:

1/ działka ew. nr 4/7, o powierzchni 5 386 m2, położona w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3. 
2/ hala magazynowo- produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 1619,10 m2. 

Data rozpoczęcia: 2019-09-26
Data zakończenia: 2019-10-14

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w II pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej , wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS NIERUCHOMOSCI  ZABUDOWANEJ

Hala magazynowo -produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni 1619,10 m2 usytuowana na działce o nr. ew.  4/7, o powierzchni 5386 m2, położonej w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Hala położona jest w południowej części Wałbrzycha, na obszarze zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, zapewniony bardzo dobry zjazd z drogi krajowej nr 35 (ulicy gen. Wł. Sikorskiego bezpośrednio w ulicę Moniuszki, dojazd do hali, ok 300m.

2/ Działka, na której posadowiona jest Hala ma kształt regularny, teren płaski, obszar wolny od zabudowy, zagospodarowany na miejsca parkingowe, ciągi komunikacyjne. Całość ogrodzona.

3/ Hala to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dwuspadowym dachem, wybudowany w konstrukcji stalowej w 1998 roku.

4/ Na powierzchnię użytkową budynku (1619,10 m 2) składają się pomieszczenia usługowe, magazynowe, biurowe oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne.

5/ Długość hali: 40 m, szerokość 40 m, wysokość hali w najwyższym punkcie: 3,5 m do 4,5 m.

5/ W rejonie lokalizacji Hali znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telefonu.

6/ Dla działki 4/7 Obręb nr 33 Podgórze przy ulicy Południowej 3 w Wałbrzychu, na której usytuowana jest Hala nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu. Wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wałbrzycha teren położony jest na terenie oznaczonym I 3.1- Zabudowa staromiejska.

7/ Obecnie obiekt jest nieużytkowany i nie jest przedmiotem umów zobowiązaniowych.

8/ W dniu 19.09.2019 zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy ul. Południowej w Wałbrzychu”.

9/ Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

10/ Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 9 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

3/ CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). Sprzedaż Nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

4/ VADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 45 000,00 n zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/00).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium Hala Południowa –Wałbrzych”.

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe, www.biznespolska.pl  oraz w siedzibie Spółki.

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia 14  października  2019 r. do godz. 10,00.
  2. Oznaczenie koperty: „II pisemny przetarg nieograniczony – Hala Południowa –Wałbrzych”.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 października 2019 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10: 30

 9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

  1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.
  2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 10/ ZAŁĄCZNIKI. 

1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu
2. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
3. Załącznik nr 2- Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych
4. Dokumentacja zdjęciowa 

 

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

Wałbrzych, dnia 21.10.2019 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie zapytania ofertowego pn. „Zaprojektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Laboratorium Badań Środowiska Pracy dr inż. Ryszard Subocz

Ul. Wioślarska 4

59-216 Kunice

Załącznik


1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie (wykonanie projektu wykonawczego) instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego dla części magazynowo-produkcyjnej (hala) obiektu zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.

Dodatkowe wytyczne do projektowania:

  • należy wykonać projekt wykonawczy oświetlenia awaryjnego wraz z doborem opraw,
  • wszystkie oprawy muszą posiadać diody sygnalizacyjne LED (sygnalizacja obecności napięcia w sieci oraz wskazanie stanu naładowania baterii/akumulatora),
  • rozprowadzenie okablowania przewidzieć w korytach kablowych (istnieje możliwość wykorzystania istniejących koryt kablowych),
  • wysokość montowanych opraw w wolnej przestrzeni (poza ścianami i słupami) należy dobrać tak, aby nie ograniczać możliwości wysokiego składowania,

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania umowy/zlecenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego –
ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 
będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2019r. do godziny 12.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 80% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 80, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,8

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

 

b) dotychczasowe doświadczenie – 20% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery wykonane i przekazane do realizacji projekty w ostatnich 5 latach, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej opracowanych projektów
Pd= 15 punktów za udokumentowanie 3 opracowanych projektów
Pd= 10 punktów za udokumentowanie 2 opracowanych projektów
Pd= 5 punktów za udokumentowanie 1 opracowanego projektu
Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnego opracowanego projektu

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= P+ Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
     11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
     11.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
     11.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Załącznik nr 1 – Projekt instalacji elektrycznej.
  4. Załącznik nr 2 – Wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu

Zapytanie ofertowe na: “Realizację usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

a) Odśnieżanie terenów utwardzonych:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość
1 Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 droga dojazdowa do hali (asfalt)

 

około 1400 m2;
droga wokół hali + place manewrowe (asfalt) około 5800 m2;
parking (kostka betonowa) około 740 m2;
chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca około 550 m2;

 

b) Odśnieżanie dachów:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość
 

1

Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 dach hali wraz z częściami dobudowanymi + biurowca (starego i dobudowanego) + budynek techniczny (membrana PCV) około 8050 m2;
2 Dzierżoniowski Park Przemysłowy Hala przy ul. Strefowa 19 dach hali + biurowca (membrana PCV) około 2000 m2
3 Wałbrzyski Park Przemysłowy Hala przy ul. Uczniowska 34 dach hali + biurowca + budynku technicznego ( membrana PCV) około 3200 m2
4 Hala przy ul. Południowa 3 dach z blachy falistej

 

około 1600 m2
5 Świebodzicki Park Przemysłowy Hala A przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali A ( membrana PCV) około 1700 m2;
6 Hala B i C przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali B + C ( membrana PCV, papa)

 

około 650 m2;
7 Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali D ( membrana PCV) około 400 m2
8 Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali E (membrana PCV, papa) około 550 m2;
9 Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali F ( papa) około 850 m2;
10 Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali G (membrana) około 7600  m2
11 Hala H przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali H (membrana)

 

około 1800m2

 

3. Cena zamówienia .

Prosimy o wycenę poszczególnych lokalizacji osobno, ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.

a) Cena za jednorazową usługę,

b) Cena ryczałtowa za miesiąc.

4. Termin wykonanie zamówienia .

Okres realizacji usługi: od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 15 grudnia 2019 r. do 15 marca 2020 r.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. kom.691-324-666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Wojciech Kloc, tel.(+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;

7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 2.

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Sposób przygotowania ofert.

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

10 Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie osobiście, lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2019r. do godziny 10.00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”

(nie otwierać przed dniem 04.10.2019 r. godz. 10:00).

11. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

12. Warunki uzupełniające.

12.1 Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

a) złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

13. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  3. Formularz nr 3 – Załącznik nr 3 – Mapy z zaznaczonymi zakresami.