Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż pakietu akumulatorów zasilających instalację oświetlenia awaryjnego w stacji nN zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż
pakietu akumulatorów zasilających
instalację oświetlenia awaryjnego w stacji
nN zlokalizowanej w Świebodzicach
przy ul. Wałbrzyskiej 38
na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest demontaż wraz z utylizacją istniejącego pakietu 9 akumulatorów kwasowych oraz dostawa i montaż nowego pakietu akumulatorów o następujących parametrach:

– napięcie nominalne każdego z akumulatorów w pakiecie: 12 V,

– pojemność nominalna każdego akumulatora w pakiecie: 150 Ah,

– minimalna żywotność akumulatorów: 5 lat (potwierdzone odpowiednim dokumentem np. deklaracja producenta).

Pakiet składa się z 9 akumulatorów połączonych szeregowo. Nowy pakiet akumulatorów musi posiadać takie wymiary, aby zmieścić się w miejscu ich montażu o wymiarach: 172 cm x 68 cm. Po stronie Oferenta leży dostawa odpowiednich akcesoriów (np. mostki połączeniowe) niezbędnych do podłączenia i uruchomienia pakietu akumulatorów. Okres gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia: min. 24 miesiące.  

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel.791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Arkadiusz Kawałko, tel. 605 615 503, arkadiusz.kawałko@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 18.03.2020 r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Dostawa i montaż pakietu akumulatorów zasilających instalację oświetlenia awaryjnego w stacji nN zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zakresu zapytania ofertowego.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna istniejącego pakietu akumulatorów

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,01 kW w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, dz. gruntu nr 51/5; 188/3”.

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,01 kW w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, dz. gruntu nr 51/5; 188/3”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,01 kW w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, dz. gruntu nr 51/5; 188/3, zgodnie z poniższym zakresem:

a) Wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej;

b) Wykonanie (wybudowanie, montaż) instalacji z elementów i urządzeń instalacji powierzonych przez Zamawiającego:

   • Moduły fotowoltaiczne JA Solar JAP 60S10 290/S.C. – 169 szt.
   • Falowniki OMNIK Omniksol-20k-TL2 – 2 szt.
   • Podkonstrukcja BAKS W-H4G2 zgodnie z załącznikiem nr 1;

c) Dostarczenie i zamontowanie pozostałych brakujących elementów instalacji i urządzeń;

d) Wykonanie ręcznych wykopów (odkrywek) w celu potwierdzenia przebiegu zinwentaryzowanego kabla sN. Kabel sN przebiega przez teren montażu instalacji.

e) Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane

f) Podłączenia okablowania i zabezpieczeń od strony AC i DC

g) Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN

h) Montaż i uruchomienie falowników wraz z konfiguracją i podłączeniem do internetu (urządzenia dostarcza Wykonawca, kartę operatora sieciowego dostarcza Zamawiający)

i) Zgłoszenie instalacji do dystrybutora OSD

j) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

k) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznej:

l) Łączna moc modułów fotowoltaicznych 49,01 kW

m) Rodzaj ogniwa: polikrystaliczne

n) Kąt nachylenia podkonstrukcji: 30 stopni

o) Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja wbijana

p) Teren przeznaczony pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną oznaczono w Załączniku nr 4 do zapytania

q) Elementy instalacji fotowoltaicznej należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem skrajni nie mniejszej niż 2.0 m od krawężnika drogowego oraz granic nieruchomości

r) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić z zachowaniem południowego ustawienia

s) Moduły fotowoltaiczne należy zaprojektować i rozmieścić w sposób niepowodujący ich zacieniania

t) Wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na terenie inwestycji przygotowany przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do zapytania. Zamawiający dopuszcza inne warianty rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 7 tygodni od podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli w okresie od 01.02.2017 r. do 01.02.2020 r., została zrealizowana w charakterze wykonawcy minimum jedna naziemna instalacja fotowoltaiczna o mocy co najmniej 40 kW potwierdzona referencjami lub protokołem odbioru końcowego.

5. Miejsce wykonania robót

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat Dzierżoniowski, adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Strefowa 19. Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy brakujących materiałów oraz elementów instalacji do miejsca wykonania.

6. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

7. Rozładunek

Rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

9. Dokumenty składające się na ofertę

9.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

9.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

9.3. Szczegółowe warunki gwarancji wraz z warunkami jej utrzymania

10. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

12. Sposób przygotowania ofert

12.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

12.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

12.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

12.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

12.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

13. Terminy składania ofert

13.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2020 r. do godziny 10.00.

13.2. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,01 kW w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, dz. gruntu nr 51/5; 188/3”

13.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

 

 

14. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 100% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 100, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę.

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

15. Warunki uzupełniające

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
  2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty
  3. Załącznik nr 3 – Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych
  4. Załącznik nr 4 – Plan zagospodarowania terenu z oznaczeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną
  5. Załącznik nr 5 – Wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych
  6. Załącznik nr 6 – Zestawienie podkonstrukcji

Zapytanie ofertowe – „Przegląd wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe – „Przegląd wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu kotłów gazowych wraz z ich konserwacją, która powinna obejmować w szczególności:

  • Czyszczenie głównego wymiennika ciepła ,
  • Płukanie palnika kotła,
  • Czyszczenie elementów zapłonowych,
  • Kontrolę zabezpieczeń kotła,
  • Kontrolę szczelności wodnej i gazowej kotła,
  • Kontrolę naczynia wzbiorczego kotła,
  • Kontrolę mocy kotła,
  • Kontrolę filtrów kotła,
  • Kontrolę automatyki,
  • Kontrolę szczelności układu spalinowego,

Szczegółowa lokalizacja obiektów wraz z rodzajem zainstalowanych kotłów:

Lp. Lokalizacja Dane kotła Rok produkcji kotła
1 Dzierżoniów ul. Strefowa 17 DE DIETRICH MCA 115 107 kW 2011
2 Dzierżoniów ul. Strefowa 19 2 x BROTJE WGB 110 E 110 kW 2014
3 Świdnica ul. Towarowa 28A 4 x DE DIETRICH MCA 45 40 kW 2014
4 Świdnica ul. Towarowa 30 DE DIETRICH MCA 115 107 kW 2011
5  

 

Wałbrzych ul. Uczniowska 34

a) VIESSMAN VITODENS 100-W WB1B 23,70KW

b) TERMET MINITERM TURBO GCO-DP-21-13-24/24 24 kW

c) VIESSMANN VITODENS 200-W WB2B 72,6 kW

 

 

2010

 

6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala G VIESSMANN VITOPLEX 100 PV1 400 kW 2011
7 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala F 2 x DE DIETRICH MCR/II 24/28 MI 23,60 kW 2010
8 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 bud. B i C 2 x BROTJE WGB 28 E 28 kW 2014
9 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala A BROTJE WGB 70 E 70 kW 2014
10 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala D BROTJE WGB 15 E 28 kW 2011

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 20.03.2020 r.

4, Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. (+48) 74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2020 r. do godziny 10.00.

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki – najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.

Ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowane budynkiem hotelowo-biurowym położona w Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1 , powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie.

Wałbrzych, 10 lutego 2020 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

 

 

Ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowane budynkiem hotelowo-biurowym położona w Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1 , powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie.

 

§1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana zabytkowym budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 1043,02 m2, położona w miejscowości Żarów, przy ul. Zamkowej nr 1, którą stanowią działki gruntu nr 61 i 62/4, o łącznej powierzchni 0,2331 ha, AM-4, obręb Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019388/5

Data rozpoczęcia: 2020-02-10
Data zakończenia: 2020- 03-10

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w II  pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej , wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS I LOKALIZACJA NIERUCHOMOSCI  ZABUDOWANEJ

Na teren nieruchomości składają się dwie działki ewidencyjne o nr 61, o powierzchni 0,2051 ha i o nr 62/4 o powierzchni 0,0280 ha, zabudowane, o łącznej powierzchni 0,2331 ha. Kształt nieruchomości zwarty, dogodny do zabudowy. Ukształtowanie terenu płaskie, z niewielkim spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość jest ogrodzona: od frontu ogrodzenie kute na podmurówce i słupach murowanych z bramą wjazdową, od południa ogrodzeniem stalowym w systemie panelowym, od zachodu starym ogrodzeniem murowanym z cegły ceramicznej. Na działkach znajduje się zabytkowy budynek usługowo-mieszkalny (dawna Villa Treutler-Schlosser) z częścią dobudowaną wraz z instalacjami wewnętrznymi. Teren w pełni zagospodarowany: wyłożony kostką brukową, obsiany trawnikiem, istniejąca zieleń w postaci okazów wiekowych drzew liściastych. Grunt posiada dostęp do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej. Wjazd oraz wejście na teren działki od strony północnego-wschodu z działki drogowej (ul. Zamkowej) – droga publiczna, o nawierzchni asfaltowej.

Budynek usługowo-mieszkalny – dawna Villa Treutler-Schlosser. Budynek jest w zabudowie wolno stojącej, o 3 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony. Obiekt został rozbudowany w głąb posesji. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek pełnił funkcję mieszkalną, obecnie siedziba przedszkola na parterze, na piętrze   i poddaszu pokoje mieszkalne, nieużytkowane, uprzednio zamieszkałe przez pracowników podstrefy ekonomicznej.

Budynek przy ul. Zamkowej widnieje w Wykazie zabytków w powiecie świdnickim (stan styczeń 2016 r.), rodzaj obiektu: dom mieszkalny, obiekt/zespół: willa. Rok budowy: 1870 (zgodnie z kartoteką budynku).

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Żarów przy ul. Zamkowej nr 1. Lokalizacja nieruchomości bardzo korzystna – w centralnym obrębie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego. Najbliższe sąsiedztwo lokalizacji stanowi zabudowa usługowa i mieszkalna, z dużą ilością zieleni, w tym budynek Urzędu Miejskiego, tereny szkoły z boiskiem. W pobliżu tereny zielone – zabytkowy park miejski. Nieruchomość od północnego-wschodu sąsiaduje z drogą dojazdową (ul. Zamkowa – droga asfaltowa). Dogodny dostęp środkami komunikacji samochodowej i publicznej. Możliwość parkowania wzdłuż ulicy lub na parkingu miejskim. Strefa płatnego postoju nie obowiązuje. Dostęp do obiektów usługowo-handlowych jest bardzo dobry. Teren sąsiedztwa z pełną infrastrukturą techniczną: sieć wodociągowa, kanalizacyjna (miejska), gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zamkowej (działka nr 60, AM-4, obręb Żarów).

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczenie budynku: budynek biurowo-mieszkalny o pow. uż. 1043,02 m2   i kubaturze 4350,00 m3.

Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń):

 

PARTER

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
1.1 schody 15,52
1.2 hol wejściowy + korytarz 27,53
1.3 pomieszczenie usługowe 28,04
1.4 pomieszczenie usługowe 29,26
1.5 pomieszczenie usługowe 34,01
1.6 pomieszczenie usługowe 42,13
1.7 kuchnia 13,12
1.8 korytarz 13,12
1.9 sala konferencyjna 29,68
1.10 WC 5,04
1.11 WC 5,81
1.12 pomieszczenie usługowe 50,28
1.13 pomieszczenie usługowe 7,99
RAZEM P.U. 301,53
PIĘTRO

 

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
2.1 hol 22,41
2.2 pokój 28,95
2.3 łazienka 10,13
2.4 pokój 19,38
2.5 łazienka 4,81
2.6 przedpokój 4,74
2.7 pokój 27,15
2.8 łazienka 5,20
2.9 przedpokój 4,01
2.10 pokój 17,53
2.11 łazienka 5,20
2.12 przedpokój 3,23
2.13 kuchnia 10,90
2.14 pokój 17,32
2.15 łazienka 3,30
2.16 pomieszczenie gospodarcze 10,69
2.17 klatka schodowa 16,09
RAZEM P.U. 211,04
PODDASZE
L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
3.1 hol 27,48
3.2 pokój 30,74
3.3 łazienka 7,82
3.4 pokój 20,57
3.5 łazienka 4,83
3.6 przedpokój 5,72
3.7 pokój 26,53
3.8 łazienka 5,20
3.9 przedpokój 4,01
3.10 pokój 18,18
3.11 łazienka 5,20
3.12 przedpokój 3,44
3.13 kuchnia 11,09
3.14 pokój 18,14
3.15 łazienka 3,36
3.16 przedpokój 3,44
3.17 klatka schodowa 15,55
RAZEM P.U. 211,30
ŁĄCZNA P.U. 723,87
         

 

Nieruchomość objęta jest dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obszarze miasta Żarowa, zatwierdzony uchwałą nr LVI/343/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 2006 r. działka gruntu nr 61 i część działki gruntu nr 62/4 (ok. 38%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A.34 Ut – teren usług turystycznych (hotel).

Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian. Budynki oznaczone na rysunku planu ujęte w ewidencji zabytków nieruchomych, objęte są ochroną wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane. Teren zlokalizowany jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgadniania  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie, zatwierdzony uchwałą nr XXVII/144/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2008 r. część działki gruntu nr 62/4 (ok. 62%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej

3/ STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

1.Zgodnie z zapisami z Księgi Wieczystej nr SW1S/00019388/5, właścicielem nieruchomości jest “INVEST- PARK DEVELOPMENT ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu. W dziale III i IV księgi wieczystej brak jest  wpisów.

2.Na podstawie umowy najmu z dnia 13.10.2017 roku część nieruchomości tj. parter budynku o pow. 327,53 m2 , taras o pow. 51,63 m2 , pomieszczenie magazynowe w piwnicy o pow. 9,84 m2 ,  została wynajęta na rzecz placówki przedszkolnej. Umowa najmu  zawarta na czas określony tj. do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Na dzień ogłoszenia przetargu w zakresie ww. umowy najmu zostało złożone najemcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

3. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany  do wykonania wymagań Decyzji nr K.6131.90.2018 z dnia 24 września 2018 r. w zakresie warunków, które pozwoliły Spółce IPD Sp. z o.o. usunąć dąb czerwony o obwodzie pnia 370 cm tj.:

a) dbania o nasadzone drzewa ( Spółka dokonała nasadzeń 03.06.2019 r.) przez okres 3 lat od wykonania nasadzeń.

b) poinformowanie Burmistrza Miasta Żarówa po trzech latach od daty wykonania nasadzeń   czerwcu 2022 r.

4. Poza określonymi w ust. 2 i 3 powyżej , Nieruchomość wolna  jest od wszelkich  długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu.

4.Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

5.Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 2 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

4/ CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) netto.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.
  4. Sprzedaż Nieruchomości objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43. ust 1 pkt 10. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
  5. Sprzedaż nieruchomości zgodnie art. 43. ust. 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów może zostać objęta podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej.

5/ VADIUM

1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840
3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Żarowie ”.

6/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz w siedzibie Spółki.

7/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

8/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia  10 marca 2020 r. do godz.10:00.
  2. Oznaczenie koperty: „Drugi pisemny przetarg nieograniczony – nieruchomość zabudowana w Żarowie”.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

9/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

10/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 marca 2020 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10: 30

11/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

  1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.
  2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

12/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu,

2// Załącznik nr 1 – Formularz Oferty,

3. Załącznik nr 2- Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych.

 

„Wykonanie robót budowlanych w ramach utworzenia „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Wykonanie robót budowlanych w ramach utworzenia

„Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

 

Informacja o wyniku postępowania:

Informacja o wybranym wykonawcy

 

 

W ramach zamówienia zostanie utworzony Park Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach pod nazwą „BIZNES INKUBATOR”. Obiekt pełnił będzie funkcje centrum powstawania i rozwoju MŚP na terenie Gminy Świebodzice. Projekt zlokalizowany przy ul. Strefowej w Świebodzicach na działce nr 526 obręb 0001 Pełcznica 1. Roboty budowlane obejmują w szczególności wykonanie:
• hali produkcyjno-magazynowej z częścią administracyjno-socjalno-usługową;
• portierni;
• terenów utwardzonych (placu manewrowego, drogi wewnętrznej, parkingów, chodników);
• przyłączy oraz zewnętrznych instalacji: energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej, instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem;
• ogrodzenie działki;
• dwa wjazdy/wyjazdy;
• zagospodarowanie terenów zielonych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
– załącznik nr 1 dokumentacja budowlana;
– załącznik nr 2 umowa o roboty budowlane wraz z załącznikami do umowy Załącznikiem nr 1: Wytyczne wykonania robót i Załącznikiem nr 5: Karta gwarancyjna.

Dostępne do pobrania pod adresem:

Instalacje-sanitarne1.zip

Instalacje-sanitarne2.zip

PZT1.zip

PZT2.zip

ARCHITEKTURA_dwg.zip

Konstrukcja-dwg.zip

Elektryka.zip

ARCHITEKTURA-I-KONSTRUKCJA-PDF.zip

Decyzje.zip

PROJEKT-BUDOWLANY-zag-terenu.zip

PROJEKT-BUDOWLANY-Arch.zip

 

 

BI-Zal_5-dU-Karta-Gwarancyjna-31.01.2020.doc

BI-Zal_1-dU-Wytyczne-31.01.2020.doc

BI-Formularz-oferty-31.01.2020.docx

BI-Umowa-31.01.2020.doc

BI-Zapytanie-ofertowe-31.01.2020.docx  – nieaktualne

Modyfikacje:

BI Zapytanie Ofertowe 31.01.2020 Modyfikacja 24.02.2020

Załącznik-nr-4-do-ZO-24.02.2020.pdf

 

Pytania i odpowiedzi:

pytanie-i-wyjaśnienie-1_11.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-2_11.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-3_11.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-4_11.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-5_11.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-6_17.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-7_17.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-8_24.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-9_24.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-10_24.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-11_24.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-12_26.02.2020.pdf

pytanie-i-wyjaśnienie-13_26.02.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-14_27.02.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-15_27.02.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-16_27.02.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-17_03.02.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-18_04.03.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-19_05.03.2020.pdf

pytania-i-wyjaśnienie-20_05.03.2020.pdf

Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynki mieszkalnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego 17 w Świdnicy

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu
Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 

 

Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości

 

1.Samodzielnego Lokalu usytuowanego w budynki mieszkalnym przy ulicy Bolesława Krzywoustego 17 w Świdnicy, oznaczonego numerem 3 (trzy)), złożonego z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki + WC, kuchni, dwóch (2) pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 57,18 m2 (dalej jako „Lokal”) oraz związanego z Lokalem udziału wynoszącego 286/10.000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi nieruchomość – działka gruntu nr 437 o powierzchni 0,2177 ha położonej w Świdnicy, obręb 0002 Zawiszów, dla której to nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą SW1S/00074120/2, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (Nieruchomość oraz części wspólne budynku są zwane łącznie „Nieruchomością Wspólną”).

 

Data składania ofert: od 29 stycznia  2020 r.
Data zakończenia (data wyboru ofert): 26 luty  2020 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl 

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej opisanych

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 1. Samodzielny Lokal usytuowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o 24 (dwudziestu czterech ) lokalach mieszkalnych , o pow. zabudowy 680,50 m 2 przy ulicy Bolesława Krzywoustego nr 17 w Świdnicy, oznaczony numerem 3 (trzy), złożony z następujących pomieszczeń: przedpokoju, łazienki z WC, kuchni, dwóch pokoi, o łącznej powierzchni użytkowej 57,18 m2(liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997). Opis Lokalu wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 2.
 2. Udział wynoszący 286/10.000  w nieruchomości wspólnej, opisanej w ust. 4 poniżej, którą stanowi działka gruntu nr 437 o powierzchni 0,2177 ha oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 3. Budynek, o którym mowa w ust. 1 powyżej posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 4 (dalej jako „Budynek”).
 4. Spółka jest w udziale wynoszącym 286/10.000 właścicielem nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę gruntu 437 o pow. 0,2177 ha, której cześć składową stanowi budynek mieszkalny wielorodzinny, położonej w Świdnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 17-19-21, na podstawie Umowy Przeniesienia Własności Nieruchomości z dnia 18.03.2008r., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Świdnicy  prowadzi Księgę Wieczystą KW numer SW1S/00074120/2 (dalej: Nieruchomość).
 5. Zbycie Lokalu wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 6. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 5 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 7. Nieruchomość, dla której jest prowadzona księga wieczysta SW1S/00074120/2  nie jest obciążona prawami ani roszczeniami osób trzecich, nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu, poza wynikającymi z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu oraz umowy spółki.
 8. Dział czwarty księgi wieczystej KW nrSW1S/00074120/2  żadnych wpisów nie  zawiera, natomiast w dziale trzecim wpisane są trzy nieodpłatne służebności:

a) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu numer 293/4 o powierzchni 0,1707 ha położonej w Świdnicy, przy ul. Bolesława Krzywoustego – w postaci prawa korzystania z części działki gruntu nr 293/1, przeznaczonej na cele rekreacyjne oraz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu numer 293/1 – celem dostępu do ulicy Bolesława Krzywoustego w Świdnicy, oraz terenów rekreacyjnych, znajdujących się na działce gruntu numer 293/1.

b) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu numer 293/2 o powierzchni 0,2680 ha, położonej w Świdnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego – w postaci prawa korzystania z części działki gruntu numer 293/1, przeznaczonej na cel rekreacyjne orz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu 293/1 – celem dostępu do terenów rekreacyjnych znajdujących się na działce gruntu numer 293/1.

c) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu 293/3 o powierzchni 0,3196 ha, położonej w Świdnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego – w postaci prawa korzystania z części działki gruntu numer 293/1, przeznaczonej na cele rekreacyjne oraz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu 293/1- celem dostępu do terenów rekreacyjnych, znajdujących się na działce gruntu numer 293/1.

 

 1. Prawo własności nieruchomości Spółka nabyła na podstawie umowy przeniesienia własności z dnia 18.03.2008 r. od Gminy Miasto Świdnica
 2. Opisana Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu numer 293/1 posiada uprawnienie w postaci prawa korzystania z części gruntu numer 293/4, przeznaczone na cele rekreacyjne oraz prawa przejścia i przejazdu przez działkę gruntu nr 293/4 – celem dostępu do ulicy Bolesława Krzywoustego w Świdnicy – oraz do terenów rekreacyjnych, znajdujących się na działce gruntu numer 293/4, ustanowione przez Spółkę w akcie notarialnym z dnia 6 grudnia 2010 r.
 3. Spółka otrzymała decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr  125/10  wydaną w dniu 12.07.2010 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej na terenie nieruchomości przy ul. Bolesława Krzywoustego 17-19-21 w Świdnicy.
 4. Spółka nie jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz brak jest podstaw prawnych dla zgłoszenia lub otwarcia postępowania upadłościowego, jak również nie toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości Spółki.
 5. W lokalu znajdują się elementy umeblowania pozostawione przez najemcę lokalu, których  Spółka nie ma obowiązku usunięcia.

 

II CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Lokalu wynosi 285. 900,00 zł  (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100) .
 2. Sprzedaż Lokalu nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % łącznej ceny wywoławczej  tj. 14. 295,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 3 ul. Bolesława Krzywoustego 17 w  Świdnicy ”.
 4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium.

 

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe. Oferent może obejrzeć Lokal i Miejsce postojowe w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu, jako oferenci, mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 • członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
 • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
 • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
 • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
 • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia  26 lutego 2020 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „ Przetarg nieograniczony – Lokal nr 3 Świdnica ul B. Krzywoustego 17.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26 lutego 2020  r. o godz. 10:30  w siedzibie „INVEST- PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 – I piętro.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
 2. Opis lokalu wraz z rzutem pomieszczeń
 3. Klauzula informacyjna RODO

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

Wałbrzych, dnia 30.01.22020 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Kominiarski “Florianek” Marcin Buciak
Ul. Basztowa 33/3
58-316 Wałbrzych

Załącznik


Zapytanie ofertowe  na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

 Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 dla następujących obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o. :

Lp. Obiekt Ilość kotłów gazowych
1 Świdnica ul. Towarowa 28A 4 szt.
2 Świdnica Ul. Towarowa 30 2 szt.
3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38; Budynek biurowo- socjalny przy hali G 1 szt.
4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38; hala G (najemca Ameoli) 1 szt.
5 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38;  hala A 1 szt.
6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38;  hala B i C 4 szt.
7 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38;  hala  D 1 szt.
8 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38;  hala F 2 szt.
9 Hala magazynowo produkcyjna z częścią socjalno – techniczną hala H 1 szt.
10 Wałbrzych przy ul. Uczniowskiej 34 3 szt.
11 Dzierżoniów ul. Strefowa 17 1 szt.
12 Dzierżoniów ul. Strefowa 19 2 szt.
13 Żarów przy ul. Zamkowej 1 1 szt.
     

 

Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 09.02.2020 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2019 r. do godziny 10.00

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

Wałbrzych, dnia 12.02.2020 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowe umieszczonego na stronie internetowej Spółki, w sprawie “Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: 

“MONEKS” Krzysztof Sadowski
Grodziszcze 8
58-112 Grodziszcze

Załącznik


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

a) Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z  3 ust. 2, Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

– Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, drzwi pożarowych  oraz urządzeń oddymiających (klapy).

– Uzupełnienie/dostarczenie brakujących gaśnic; uzupełnienie proszka gaśniczego.

– Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

– Obiekt objęty kontrolą:

Lp. Obiekt Zakres kontroli
1 Żarów ul. Zamkowa 1 2 szt. hydranty wewnętrzne DN 25

1 szt. hydranty zewnętrzne DN 80

Klapa oddymiająca – okno

2 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek A 4 szt. hydranty wewnętrzne DN 52

2 szt. drzwi ppoż. EI30

Uzupełnienie/sprawdzenie gaśnic

4 szt. hydranty zewnętrzne naziemne DN 80

 

3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek F 2 szt. hydranty wewnętrzne DN 52

 

4 Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52

4 szt. drzwi ppoż. EI30

2  szt. hydranty zewnętrzne DN80

Uzupełnienie/sprawdzenie gaśnic

5 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 6 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52

6 szt. drzwi ppoż. EI30

3 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Uzupełnienie/sprawdzenie gaśnic

6 Świdnica ul. Towarowa 28A 9 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52

4 szt. drzwi ppoż. EI30

1 szt. hydrant zewnętrzny DN 80

Uzupełnienie/sprawdzenie gaśnic

 

4. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 31.03.2020 r.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

   • Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
   • Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

8. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2020 r. do godziny 10.00

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

   • Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
   • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
   • Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
   • Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu bram w ilości zgodnie z poniższą tabelą:

 Rodzaj bram segmentowych Ilość
Bramy segmentowe kurierskie ręczne 22 szt.
Bramy dokowe wraz z rampami z napędem elektrycznym 6 szt.
Pozostałe bramy segmentowe z napędem elektrycznym 4 szt.

 

2.2. Zakres dla przeglądu bram:

a )Sprawdzenie stanu zabezpieczeń;

b) Sprawdzenie stanu i regulacja sprężyn;

c) Sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja rolek jednych;

d) Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja napędu;

e) Sprawdzenie stanu technicznego i regulacja linek napędowych;

f) Czyszczenie i smarowanie zawiasów;

g) Czyszczenie i smarowanie trakcji pionowej i poziomej;

h) Sprawdzenie układów elektronicznych sterowania/programowanie;

i) Sprawdzenie poprawności działania radiolinii;

j) Doraźne prace naprawcze niewymagające wymiany części;

k) Diagnostyka i raport uszkodzeń i zużycia eksploatacyjnego;

l) Wycena napraw i wymiany części spoza zakresu wyżej wymienionych prac.

 

2.3. Zakres prac dla przeglądu z regulacją i konserwacją ramp:

a) Smarowanie, czyszczenie i regulacja zawiasów;

b) Sprawdzenie stanu połączeń spawanych;

c) Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń;

d) Sprawdzenie poprawności działania hydrauliki;

e) Ocena stanu oleju;

f) Sprawdzenie poprawności działania opcji elektrycznych;

g) Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń serwisowych;

h) Doraźne prace naprawcze niewymagające wymiany części;

i) Diagnostyka i raport uszkodzeń i zużycia eksploatacyjnego;

j) Wycenia napraw i wymiany części spoza zakresu wyżej wymienionych prac.

 

2.4. Wykonawca po dokonanym przeglądzie sporządzi stosowne protokoły, w których umieści informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli oraz zakresie stwierdzonych usterek.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 14 dni od daty otrzymania zlecenia, ale nie później niż do 21.02.2020 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2020r. do godziny 10.00

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe – „Dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczych dla instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49 kW do 49,9 kW, zgodnie z poniższym zakresem:

Moduły fotowoltaiczne

a) Łączna moc modułów fotowoltaicznych od 49 kW do 49,9 kW
b) Maksymalne wymiary modułu: 1680 x 1010 x 45 mm
c) Maksymalna waga modułu: 20,0 kg
d) Rodzaj ogniwa: polikrystaliczne
e) Przednia powłoka: szkło hartowane, wysoce przepuszczalne, niska zawartość żelaza, gr. min. 3,0 mm
f) Rama: anodowane aluminium
g) Minimalna wydajność modułu: 17,0 %
h) Minimalna moc modułu: 275W
i) Minimum 12 letnia gwarancja produktu
j) 25 letnia gwarancja na linową pracę modułów instalacji:

  • Minimalnie 97% mocy znamionowej w ciągu pierwszego roku. Następnie spadek o maks. 0.7% na rok
  • Przynajmniej 90.0% mocy znamionowej po 10 latach
  • Przynajmniej 80.0% mocy znamionowej po 25 latach

Falowniki

k) Łączna moc falowników: dostosowana do mocy instalacji fotowoltaicznej. Łączna moc znamionowa falowników nie powinna być niższa a niżeli 80% mocy modułów fotowoltaicznych
l) Ilość falowników: jeden falownik na grupę modułów na podkonstrukcji
m) Rodzaj falowników: beztransformatorowy

Podkonstrukcja modułów

n) Kąt nachylenia podkonstrukcji: 30 stopni
o) Materiał: Stal ocynkowana ogniowo / Stal nierdzewna / Stal z powłoką Magnelis / Aluminium
p) Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja wbijana, wiercona lub na fundamencie żelbetowym
q) Elementy konstrukcyjne, połączenia oraz zakotwienie powinny być zaprojektowane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz powinny być dostosowane do obciążeń środowiskowych występujących w lokalizacji montażu (I strefa obciążenia śniegiem, III strefa obciążenia wiatrem) oraz warunków gruntowo-wodnych. Dokumentacja geotechniczna stanowi Załącznik nr 3 do zapytania.
r) Oferta powinna uwzględniać komplet akcesoriów montażowych, kotew i łączników.

Koncepcja rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych

s) Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na terenie przeznaczonym pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną
t) Teren przeznaczony pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną oznaczono w Załączniku nr 4 do zapytania
u) Elementy instalacji fotowoltaicznej należy rozmieścić z zachowaniem skrajni nie mniejszej niż 2.0 m od krawężnika drogowego oraz granic nieruchomości
v) Moduły fotowoltaiczne należy rozmieścić z zachowaniem południowego ustawienia
w) Moduły fotowoltaiczne należy rozmieścić w sposób niepowodujący ich zacieniania
x) Wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na terenie inwestycji przygotowany przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do zapytania. Zamawiający dopuszcza inne warianty rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych.

Oferta powinna zawierać rysunek zestawczo-montażowy konstrukcji oraz zestawienie wszystkich oferowanych elementów, urządzeń oraz akcesoriów i łączników.

Moduły fotowoltaiczne falowniki oraz podkonstrukcja muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa oraz norm jakościowych, niezbędne do wbudowania tych elementów na terytorium Polski, jak również posiadać wszelkie wymagane polskim prawem certyfikaty.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy Przedmiotu Zamówienia: do 10 lutego 2020 r.

4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia

Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy przedmiotu zamówienia. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat Dzierżoniowski, adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Strefowa 17.

5. Rozładunek

Rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy odbędzie się na koszt Zamawiającego.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2
7.3. Techniczny opis urządzeń będących przedmiotem oferty, zawierający w szczególności:

  • nazwę producenta
  • markę model i typ
  • opis parametrów technicznych

7.4. Szczegółowych warunków gwarancji wraz z wymaganiami jej utrzymania

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za dostawę przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek dostawcy.

10. Sposób przygotowania ofert

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako dostawca indywidualny i jednocześnie jako dostawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.
10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
10.6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
10.7. Dopuszczalne jest złożenie oferty w dwóch lub większej ilości wariantów dla urządzeń różnych producentów, modeli i typu.

11. Terminy składania ofert

11.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r. do godziny 10.00.
11.2. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

 

i opisana:

 

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Dostawie krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW”

11.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

12. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

13. Warunki uzupełniające

13.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
13.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
13.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
13.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia. k

14. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
 2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty
 3. Załącznik nr 3 – Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych
 4. Załącznik nr 4 – Plan zagospodarowania terenu z oznaczeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną
 5. Załącznik nr 5 – Wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych