Tereny inwestycyjne zlokalizowane w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Lokalizacja Nieruchomości DPP na tle miasta Dzierżoniów – oznaczona kolorem czerwonym

 

1. Opis lokalizacji

Zdjęcie terenu o powierzchni ok. 3,32 ha (oznaczony kolorem niebieskim) przeznaczonego pod kolejny etap rozbudowy Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego w odniesieniu do istniejących obiektów.

Tereny do zagospodarowania, przeznaczone pod lokalizację inwestycji obiektów produkcyjnych i magazynowych są położone przy ul. Strefowej i obejmują obszar o powierzchni 3.32 ha („Nieruchomość DPP”). Działka, będąca własnością Spółki, wchodzące w skład nieruchomości są położone w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie Miejskiej Dzierżoniów, w obrębie ewidencyjnym 0005 Zachód. Działka znajduje się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

2. Połączenie transportowe

Połączenie drogowe:

Obecnie dostęp do Nieruchomości DPP zapewnia droga o parametrach odpowiednich dla transportu ciężkiego (ul. Strefowa) łącząca się bezpośrednio z ulicą Brzegową.

Opisany układ połączony jest za pośrednictwem ul. Ciepłowniczej z drogą wojewódzką
nr 383.

Połączenie kolejowe:

W odległości ok. 600m od granicy działki przebiega linia kolejowa relacji Jaworzyna Śląska – Świdnica – Ząbkowice Śląskie.

Najbliższe lotniska:

Wrocław Strachowice – 60km

 

3. Warunki zagospodarowania

W dniu 23 października 2006r. Uchwałą Rady Miejskiej w Dzierżoniowie Nr XLIV/425/2006 wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w zachodniej części Dzierżoniowa. Zgodnie z obowiązującym planem Nieruchomość DPP znajduje się na obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem P3, przeznaczonym na cele zabudowy przemysłowej, składów i magazynów.

Obecnie teren nie jest użytkowany. Nie występują na nim żadne zabudowania, odpady, zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Dla prezentowanej nieruchomości nie stwierdzono występowania ryzyka zalań bądź obsunięć terenu.

Przez nieruchomość nie przebiegają sieci nadziemne oraz podziemne.

Różnica poziomów terenu na całej długości nieruchomości wynosi ok. 4m, czyli spadek podłużny terenu wynosi ok. 1%.

Na podstawie badań geologicznych z listopada 2005r wykonanych na sąsiednich terenach można stwierdzić, że grunty na rozpatrywanej nieruchomości są gruntami nośnymi i nadają się na bezpośrednie posadowienie fundamentów.

Nieruchomość DPP jest położona na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”

 

4. Istniejąca infrastruktura

Energia elektryczna

Przyłączenie terenów do sieci elektroenergetycznej za pomocą stacji transformatorowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Strefowej.

Gaz

W granicach działki drogowej (ul. Strefowa) przebiega gazociąg średniego ciśnienia DN 160mm. Infrastruktura pozwala na przyłączeni obiektu do sieci.

Woda

Dostawę wody zapewnia Dzierżoniowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zasilanie w wodę przewidziane jest z wybudowanego wodociągu Ø225mm, który znajduje się w działce drogowej (ul. Strefowa)

Kanalizacja sanitarna

Odbiór ścieków oraz ich odprowadzenie do oczyszczalni ścieków zapewnia Dzierżoniowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. Ścieki sanitarne będą odprowadzane
do kanalizacji sanitarnej Ø200mm.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe mogą być odprowadzane do systemu rowów odprowadzających po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego.

Telekomunikacja

W Dzierżoniowie działają dwaj niezależni operatorzy telekomunikacyjni. Operatorzy ci na swój koszt doprowadzą do wskazanego punktu swoje sieci. Operatorzy ci oferują pełny zakres usług telekomunikacyjnych z możliwością wyboru planu taryfowo-cenowego. Ponadto nieruchomość posiada całkowite pokrycie stacjami przekaźnikowymi trzech operatorów telefonii komórkowej.