Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

   „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych
   tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.plwww.ipdevelopment.pl
  2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
   • 2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:
    1. Okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) Prawa Budowlanego polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
     • a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
     • b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
     • c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
    2. Okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Prawa Budowlanego w zakresie okresowej pięcioletniej kontroli sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, bez badania instalacji elektrycznej (odrębne zlecenie);
    3. Oraz okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3) Prawa Budowlanego.
   • 2.2 Protokół:
    • Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, który powinien zawierać co najmniej  zgodnie z art. 62a Prawa Budowlanego:
     • a) datę przeprowadzenia kontroli;
     • b) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
     • c) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
     • d) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
     • e) zakres kontroli;
     • f) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
     • g) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
     • h) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
     • i) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
   • 2.3 Zawiadomienie PINB
    • Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane.
   • 2.4 Obiekty podlegające kontroli

 

lp. Obiekt powierzchnia zabudowy (m2) instalacje zakres kontroli
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 8083,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A 4758,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 2354,06 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 4521,30 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 6200,23 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 1770,89 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C 621,55 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  socjalną i techniczną – hala D 421,81 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
9 hala magazynowa z częścią  socjalną – hala E 553,60 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
10 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  administracyjno – socjalną – hala F 790,42 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
11 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G 7753,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny – art. 62 ust. 1 pkt. 2   – art. 62 ust. 1 pkt. 3
12 budynek administracyjno – socjalny przy hali G 1430,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
13 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 1989,41 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)

– art. 62 ust. 1 pkt. 2

14 budynek magazynowy – bunkier 104-75 52,00  wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
15 budynek magazynowy – bunkier 104-80 52,00 wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
16 Świebodzicki Park Biznesu hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną
ul. Strefowa 5a
4941,38 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3

 

  1. Termin wykonania zamówienia.

   Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

   1. do 22.05.2023 r. (dotyczy wszystkich obiektów wskazanych w tabeli z pkt. 2.4);
   2. do 17.11.2023 r. (dotyczy obiektów kolejno lp. 1, 2, 3, 4, 5, 12 i 17 z tabeli w pkt. 2.4)

   Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

  2. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

   Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
  3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

   Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

   • Dagmara Komendera, tel. (+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
  4. Dokumenty składające się na ofertę.

   1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
   2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
  5. Okres związania ofertą.
   • Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
  6. Terminy składania ofert.

   Oferty należy składać:

„Oferta – Przeglądy budowlane”
w terminie do 17 kwietnia 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 17 kwietnia 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

   • 8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 17 kwietnia 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
     

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:
Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:
„Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.

 

 1. Warunki uzupełniające.
  • 9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  • 9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  • 9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  • 9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  • 9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 1. Wykaz Załączników i Formularzy

Ogłoszenie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowanej budynkiem hotelowo-biurowym położonej w Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1 , powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie.

Wałbrzych, 14.09.2021 r.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul . Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

Ofertę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ew. nr 62/4 oraz 61, zabudowanej budynkiem hotelowo-biurowym położonej      w  Żarowie przy ul. Zamkowej nr 1 , powiat Świdnicki, województwo Dolnośląskie.

 

§ 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, którą stanowią działki gruntu nr 61 i 62/4, o łącznej powierzchni 0,2331 ha,  zabudowana zabytkowym budynkiem usługowo-mieszkalnym o pow. użytkowej 1043,02 m2, położona w miejscowości Żarów, przy ul. Zamkowej nr 1, AM-4, obręb Żarów, gmina Żarów, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019388/5.

 

Data rozpoczęcia: 2021- 09-14
Data zakończenia: 2021-11-08

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej , wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS I LOKALIZACJA NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ

Na teren nieruchomości składają się dwie działki ewidencyjne o nr 61, o powierzchni 0,2051 ha i o nr 62/4 o powierzchni 0,0280 ha, zabudowane, o łącznej powierzchni 0,2331 ha. Kształt nieruchomości zwarty. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość jest ogrodzona: od frontu ogrodzenie kute na podmurówce i słupach murowanych z bramą wjazdową, od południa ogrodzeniem stalowym w systemie panelowym, od zachodu starym ogrodzeniem murowanym z cegły ceramicznej. Na działkach znajduje się zabytkowy budynek usługowo-mieszkalny (dawna Villa Treutler-Schlosser) z częścią dobudowaną wraz z instalacjami wewnętrznymi. Teren w pełni zagospodarowany: wyłożony kostką brukową, obsiany trawnikiem, istniejąca zieleń w postaci okazów wiekowych drzew liściastych. Nieruchomość posiada dostęp do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej. Wjazd oraz wejście na teren działki od strony północnego-wschodu z działki drogowej (ul. Zamkowej) – droga publiczna, o nawierzchni asfaltowej.

Budynek usługowo-mieszkalny – dawna Villa Treutler-Schlosser. Budynek jest w zabudowie wolno stojącej, o 3 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony. Obiekt został rozbudowany   w  głąb posesji. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek pełnił funkcję mieszkalną, obecnie siedziba przedszkola na parterze, na piętrze i poddaszu pokoje mieszkalne, nieużytkowane, uprzednio zamieszkałe przez pracowników podstrefy ekonomicznej.

Budynek przy ul. Zamkowej widnieje w Wykazie zabytków w powiecie świdnickim (stan styczeń 2016 r.), rodzaj obiektu: dom mieszkalny, obiekt/zespół: willa. Rok budowy: 1870 (zgodnie z kartoteką budynku).

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Żarów przy ul. Zamkowej nr 1. Lokalizacja nieruchomości bardzo korzystna – w centralnym obrębie miasta,                                 w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miejskiego. Najbliższe sąsiedztwo lokalizacji stanowi zabudowa usługowa i mieszkalna, z dużą ilością zieleni, w tym budynek Urzędu Miejskiego, tereny szkoły z boiskiem. W pobliżu tereny zielone – zabytkowy park miejski. Nieruchomość od północnego-wschodu sąsiaduje z drogą dojazdową (ul. Zamkowa – droga asfaltowa). Dogodny dostęp środkami komunikacji samochodowej i publicznej. Możliwość parkowania wzdłuż ulicy lub na parkingu miejskim. Strefa płatnego postoju nie obowiązuje. Dostęp do obiektów usługowo-handlowych jest bardzo dobry. Teren sąsiedztwa z pełną infrastrukturą techniczną: sieć wodociągowa, kanalizacyjna (miejska), gazowa, energetyczna                                                  i telekomunikacyjna.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Zamkowej (działka nr 60, AM-4, obręb Żarów).

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Przeznaczenie budynku: budynek biurowo-mieszkalny o pow. użytkowej  1043,02 m2 i kubaturze 4350,00 m3.

Zestawienie powierzchni użytkowej poszczególnych pomieszczeń):

 

PARTER

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
1.1 schody 15,52
1.2 hol wejściowy + korytarz 27,53
1.3 pomieszczenie usługowe 28,04
1.4 pomieszczenie usługowe 29,26
1.5 pomieszczenie usługowe 34,01
1.6 pomieszczenie usługowe 42,13
1.7 kuchnia 13,12
1.8 korytarz 13,12
1.9 sala konferencyjna 29,68
1.10 WC 5,04
1.11 WC 5,81
1.12 pomieszczenie usługowe 50,28
1.13 pomieszczenie usługowe 7,99
RAZEM P.U. 301,53
PIĘTRO

 

L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
2.1 hol 22,41
2.2 pokój 28,95
2.3 łazienka 10,13
2.4 pokój 19,38
2.5 łazienka 4,81
2.6 przedpokój 4,74
2.7 pokój 27,15
2.8 łazienka 5,20
2.9 przedpokój 4,01
2.10 pokój 17,53
2.11 łazienka 5,20
2.12 przedpokój 3,23
2.13 kuchnia 10,90
2.14 pokój 17,32
2.15 łazienka 3,30
2.16 pomieszczenie gospodarcze 10,69
2.17 klatka schodowa 16,09
RAZEM P.U. 211,04
PODDASZE
L.p. Rodzaj pomieszczenia P.U. [m2]
3.1 hol 27,48
3.2 pokój 30,74
3.3 łazienka 7,82
3.4 pokój 20,57
3.5 łazienka 4,83
3.6 przedpokój 5,72
3.7 pokój 26,53
3.8 łazienka 5,20
3.9 przedpokój 4,01
3.10 pokój 18,18
3.11 łazienka 5,20
3.12 przedpokój 3,44
3.13 kuchnia 11,09
3.14 pokój 18,14
3.15 łazienka 3,36
3.16 przedpokój 3,44
3.17 klatka schodowa 15,55
RAZEM P.U. 211,30
ŁĄCZNA P.U. 723,87

 

Nieruchomość objęta jest dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  w  obszarze miasta Żarowa, zatwierdzony uchwałą nr LVI/343/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 2006 r. działka gruntu nr 61 i część działki gruntu nr 62/4 (ok. 38%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A.34 Ut – teren usług turystycznych (hotel).

Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian. Budynki oznaczone na rysunku planu ujęte w  ewidencji zabytków nieruchomych, objęte są ochroną wraz z terenem posesji, na której są zlokalizowane. Teren zlokalizowany jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne wymagają uzgadniania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie, zatwierdzony uchwałą nr XXVII/144/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2008 r. część działki gruntu nr 62/4 (ok. 62%) znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem M/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Dodatkowe informacje: granice obszarów rehabilitacji obecnego zagospodarowania i infrastruktury technicznej, strefa „B” – ochrony konserwatorskiej, obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, strefa „K” – ochrony krajobrazu, granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej

3/ STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

 1. Zgodnie z zapisami z Księgi Wieczystej nr SW1S/00019388/5, właścicielem nieruchomości jest “INVEST- PARK DEVELOPMENT ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu. W dziale III i IV księgi wieczystej brak jest wpisów.
 2. Burmistrz Miasta Żarów wydał w dniu 24 września 2018 r. decyzję nr K.6131.90.2018 (stanowiącą Załącznik nr 3), która zezwalała „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. na usunięcie zagrażającego bezpieczeństwu drzewa (dęba czerwonego), jednocześnie nakładając obowiązek na Spółkę wykonania nowych nasadzeń (cztery sztuki drzew liściastych) oraz dbania o nie przez okres trzech lat od nasadzenia. Spółka w maju 2019 roku nasadziła cztery leszczyny. Okres ochronny obowiązuje do czerwca 2022 r.

Do obowiązków nowego właściciela będzie należało dbanie o przedmiotowe drzewa co najmniej do czerwca 2022 r. Po tym terminie nowy właściciel jest zobowiązany poinformować Burmistrza o wykonaniu decyzji.

 1. Poza określonymi w ust. 2 powyżej , Nieruchomość wolna jest od wszelkich długów, ograniczonych praw rzeczowych, hipotek i obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich i nie jest przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jej rozporządzaniu.
 2. Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 4 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

4/ CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2300000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych 00/100) netto.
 2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
 3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.
 4. Sprzedaż Nieruchomości objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43. ust 1 pkt 10. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług*.

5/ VADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 115000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Żarowie ”.

6/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe , www.biznespolska.pl oraz w siedzibie Spółki.

7/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem    w  formie aktu notarialnego.

8/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II  piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia  08 listopada 2021 r. do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pisemny przetarg nieograniczony – nieruchomość zabudowana w  Żarowie”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

9/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena.  Za  najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

10/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 LISTOPADA 2021 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16, II p. O GODZ. 10: 30

 

11/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.
 2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

12/ ZAŁĄCZNIKI I FORMULARZE.

1/ Formularz nr 1 – Formularz Oferty

2/ Formularz nr 2 – Klauzula informacyjna RODO

3/ Załącznik nr 1 Specyfikacja istotnych warunków przetargu

4/ Załącznik nr 2 Dokumentacja zdjęciowa

5/ Załącznik nr 3 Decyzja Burmistrza Miasta Żarów

 

* Na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług „podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art.43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1) są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2) złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości 1.Samodzielnego Lokalu mieszkalnego usytuowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, oznaczonego numerem 17 (siedemnaście), złożonego z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, komunikacji, salonu, 2 pokoi, o łącznej powierzchni mieszkalnej 65,94 m2, (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997) oraz komórki lokatorskiej oznaczonej numerem 17 o powierzchni 2,63 m2, przynależnej do tego lokalu , położonej w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B, wraz z udziałem wynoszącym 312/10000 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki gruntu numer 1372/2, na której budynek ten jest posadowiony objęte księgą wieczystą nr SW1D/00049360/8, zwanych dalej „Lokalem”.

4 sierpnia 2021r.  

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu

ul . Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka) 

OGŁASZA

 

 

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony

 dotyczący sprzedaży nieruchomości 

 

 1. Samodzielnego Lokalu mieszkalnego usytuowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, oznaczonego numerem 17 (siedemnaście), złożonego z następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, komunikacji, salonu, 2 pokoi, o łącznej powierzchni mieszkalnej 65,94  m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997) oraz komórki lokatorskiej oznaczonej numerem 17 o powierzchni 2,63 m2, przynależnej do tego lokalu  , położonej w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B, wraz z udziałem wynoszącym 312/10000 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki gruntu numer 1372/2, na której budynek ten jest posadowiony objęte księgą wieczystą nr SW1D/00049360/8,  zwanych  dalej „Lokalem”.
 2. Udziału wynoszącego 1249/90000 w działce gruntu nr 1372/3 o powierzchni 0,0240 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1D/00049433/1, zwanego dalej „Udziałem”, na której urządzony jest plac zabaw.
 3. Udziału w wysokości 496/10000 we współwłasności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, objętym księgą wieczystą nr SW1D/00049361/5, uprawniającego do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 2 (dwa) o powierzchni 15,67 m2 wraz z udziałem w wysokości 130/10000 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki 1372/2 na której budynek ten jest posadowiony objęte księgą wieczystą nr SW1D/00049360/8 zwanego dalej „ Miejscem postojowym”.Dalej łącznie nazwanymi „Przedmiotem przetargu”.

Data składania ofert: od 4 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r.
Data zakończenia :    20 września 2021 r.

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

 

I. OZNACZENIE I OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

1.Samodzielny Lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego przy ulicy Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, oznaczony numerem 17 (siedemnaście), złożony następujących pomieszczeń: holu, łazienki, WC, komunikacji, salonu, 2 pokoi, o łącznej powierzchni mieszkalnej 65,94  m2 (liczonej wg. Normy PN-ISO 9836:1997) oraz komórki lokatorskiej oznaczonej numerem 17 o powierzchni 2,63 m2, przynależnej do tego lokalu  , położonej w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B, wraz z udziałem wynoszącym 312/10000 we wspólnych częściach i urządzeniach budynku oraz w prawie własności działki gruntu numer 1372/2, na której budynek ten jest posadowiony, objęte księgą wieczystą nr SW1D/00049360/8.

Lokal mieszkalny o jednorodnej funkcji mieszkalnej, rozkładowy, dostęp do poszczególnych pomieszczeń z przedpokoju, lokal posiada balkon.

Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną (brak opraw oświetleniowych), gazową grzewczą (piec dwufunkcyjny) , instalację teletechniczną oraz wentylację grawitacyjną.

Elementy wykończenia:

Tynki i okładziny ścienne– tynki gipsowe malowane farbami emulsyjnymi w stanie przeciętnym w pokojach oraz złym w przedpokoju (brak powłok malarskich na części powierzchni), w przedpokoju sufit podwieszany , częściowo uszkodzony, w łazience płytki ceramiczne na ok. 50% powierzchni, w kuchni , na wysokości ciągów roboczych, płytki w stanie przeciętnym, miejscowe pęknięcia ścian.

Podłogi i posadzki – w pokojach panel podłogowy, znaczne uszkodzenia widoczne w łazience i kuchni płytki  ceramiczne w stanie przeciętnym, w przedpokoju płytki ceramiczne w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa– okna PCV do regulacji , zwłaszcza w salonie, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, brak drzwi wewnętrznych oraz ościeżnic.

Biały montaż– umywalka i muszla sedesowa w łazience, pozostałych brak.

 Lokal mieszkalny wymaga przeprowadzenia prac remontowych przez przyszłego właściciela.

Dokumentacja fotograficzna stanowi uzupełnienie do opisu lokalu mieszkalnego .

Opis lokalu mieszkalnego wraz z planem pomieszczeń stanowi Załącznik nr 1.

Komórka lokatorska przynależna do lokalu mieszkalnego  oznaczona numerem 17 o powierzchni 2,63 mpołożona w pomieszczeniu oznaczonym jako Piwnica, strefa B, jest w stanie dobrym.

Plan komórki stanowi Załącznik nr 2.

W części wspólnej widoczne liczne zacieki z wody opadowej na balkonach, na ścianie nad wjazdem do garażu liczne pęknięcia wyprawy elewacyjnej przy otworach okiennych, odpadający tynk na stopniach przy wejściu do budynku, skorodowane elementy stalowe konstrukcji schodów wejściowych do budynku,

 

 1. Udział w wysokości 1249/90000 we własności działki gruntu nr 1372/3, obręb Dolny o powierzchni 0,0240 ha, zwany dalej „Udziałem”, na której urządzony jest plac zabaw), przy czym Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Udziału wyżej opisanego przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 tj. z dnia 2018.01.15).

 

 1. Udział w wysokości 496/10000 we współwłasności lokalu niemieszkalnego – podziemnego garażu wielostanowiskowego ( Parkingu) uprawnia do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 2 (dwa) o powierzchni 15,67 m2 .Wjazd i wyjazd z Parkingu i Miejsca postojowego jest zapewniony poprzez wspólny, podziemny układ komunikacyjny, wybudowany dla wszystkich miejsc postojowych.

Pomieszczenie Parkingu znajduje się w typowym standardzie wykończeniowym charakterystycznym dla pomieszczeń garażowych, z automatyczną bramą wjazdową. Brak klucza do otwierania i zamykania bramy garażowej. Do miejsca postojowego przyporządkowane jest pomieszczenie na rowery zamykane drzwiami przesuwnymi. Na 12 stanowiskach garażowych posadzka ma wgłębienia i nierówności utrudniające spływ wody do kratki ściekowej. Plan Miejsca postojowego stanowi Załącznik nr 3.

 1. Budynek mieszkalny, o którym mowa w ust. 1 powyżej, o powierzchni 2198,50 m2 posadowiony jest na nieruchomości opisanej w ust. 8, działce gruntu nr 1372/2 (dalej jako „Budynek”). Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie do przechowywania wózków dziecięcych. Przy budynku znajdują się naziemne miejsca parkingowe dla właścicieli lokali mieszkalnych.
 2. Zbycie Lokalu, Udziału i Miejsca postojowego wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 5 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
 4. Spółka jest współwłaścicielem nieruchomości – działki gruntu nr 1372/2 o powierzchni 0,2964 ha oraz działki gruntu nr 1372/3 o powierzchni 0,0240 ha, położonych w Dzierżoniowie, obręb Dolny, dla których Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi księgi wieczyste nr SW1D/00049360/8, i nr SW1D/00049433/1 zwanych dalej „Nieruchomością” oraz współwłaścicielem lokalu użytkowego stanowiącego podziemny parking wielostanowiskowy, położony w Budynku przy ul. Lawendowej 1 w Dzierżoniowie, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą SW1D/00049361/5, zwany dalej „Parkingiem”.
 5. Prawo własności do Nieruchomości, działek gruntu o numerach 1372/2 i 1372/3 nabyła od Gminy miejskiej Dzierżoniów na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 15 czerwca 2009 roku.
 6. W księdze wieczystej KW nr SW1D/00049360/8 wpisane są: ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością tj. służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/2 (objętą KW SW1D/00045423/0) w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/1 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 1372/1 (objętej KW SW1D/0004936/8), oraz ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością tj. służebność gruntowa w postaci przejścia i przejazdu przez działkę nr 1372/2 (objętą KW SW1D/00045423/0) w celu dostępu do drogi publicznej z działki nr 1372/3 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 1372/3 (objętej KW SW1D/00049360/8).
 7. W księdze wieczystej KW nr SW1D/00049433/1 brak wpisanych roszczeń i ograniczeń, a zapisy działu IV księgi wieczystej nie dotyczą Udziału.
 8. W księdze wieczystej KW nr SW1D/00049361/5 brak wpisanych roszczeń i ograniczeń , a zapisy działu IV księgi wieczystej nie dotyczą Miejsca postojowego.

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

 1. Cena wywoławcza zakupu Przedmiotu przetargu wynosi 328.504,00 zł netto (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset cztery złote 00/100), przy czym: 

a) 92,335% ceny wywoławczej  przypada na cenę zakupu  Lokalu,

b) 0,055% ceny wywoławczej przypada na  cenę  zakupu  Udziału,

c) 7,61%  ceny wywoławczej przypada na cenę zakupu Miejsca postojowego.

          2. Sprzedaż Lokalu  oraz Miejsca postojowego   nie jest opodatkowana podatkiem VAT.   

     Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

     Sprzedaż Udziału jest opodatkowana podatkiem  VAT- 23%.

 1. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Przedmiotu przetargu  ponosi kupujący.
 1. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.
 2. Cena wywoławcza uwzględnia stan techniczny Przedmiotu przetargu, znany Kupującemu przed przystąpieniem do procedury przetargowej.

III. WADIUM

 1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj. 16 425,20 zł   (słownie: szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 20/100).
 2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium za udział w przetargu dot. sprzedaży Lokalu nr 17 ul. Lawendowa 1 w Dzierżoniowie”.
 4. Uczestnik przetargu zobowiązany jest załączyć do oferty dowód wniesienia wadium

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Lokalu można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe oraz na stronie www.biznespolska.pl. Oferent może obejrzeć Przedmiot przetargu  w terminie wyznaczonym na składanie ofert, po uprzednim ustaleniu ze Spółką terminu dokonania oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

1) członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki w terminie do dnia 20 września 2021r., do godz.10:00.
 2. Oznaczenie koperty: „Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony – Lokal nr 17, ul. Lawendowa 1 w Dzierżoniowie”.
 3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
 4. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
 5. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W  przypadku obecności wszystkich oferentów w chwili otwarcia ofert, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji. W przypadku licytacji, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za  najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie i ocena ofert) w dniu 20 września 2021 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu może odstąpić od przetargu w dowolnym czasie, bez wyłaniania zwycięzcy, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.
 2. Dokumentacja zdjęciowa