Na podstawie umowy o dofinansowanie nr PRDS.01.03.04-02-0001/18-00 z dnia 25.11.2019 r. w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowację”, Działanie nr 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”, Poddziałanie nr 1.3.4 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW”, schemat nr 1.3 B „Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, realizuje INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2019-09-20

Data zakończenia realizacji projektu: 2021-08-30

 

Całkowita wartość projektu: 173 133 843,43 PLN

Wartość dofinansowania: 8 776 359,04 PLN

Cel główny: zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP na terenie Gminy Świebodzice – pobudzanie i promowanie lokalnej przedsiębiorczości, kreowanie i zapewnienie warunków do powstawania i rozwoju mikro, małych i średnich firm, w szczególności działających w branżach wskazanych w RSI.

 

 

Ogłoszenie przetargu 31.01.2020:

wykonanie-robot-budowlanych-w-ramach-utworzenia-biznes-inkubatora-parku-biznesu-z-inkubatorem-przedsiebiorczosci-w-swiebodzicach