KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z pozyskaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.o., ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000309190, NIP: 8862887034, REGON: 020686631 (dalej jako „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO”).
 2. Kontakt z osobą, która może udzielić informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, jest możliwy poprzez e-mail: ipd@ipdevelopment.pl lub pod numerem telefonu: (+48) 74 646 25 76.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas (przede wszystkim kwestie podatkowo-rachunkowe);
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas; takimi interesami są marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych w naszych systemach teleinformatycznych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków, podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, wykonywania rozliczeń finansowych, udzielania pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania, oraz realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów w szczególności: prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, sprzedaży i najmu naszych powierzchni przemysłowych, propozycji nowych produktów i usług, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, zapobiegania oszustwom, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych.
 2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, numery dowodu osobistego, numer PESEL, informacje o wykształceniu, imiona rodziców, referencje, adres IP); dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu); dot. sytuacji rodzinnej (np. stan cywilny, liczba dzieci); numer rachunku bankowego; dane zebrane podczas Pani/Pana interakcji z nami poprzez: spotkania, rozmowy osobiste, rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, e-mail; monitorowanie (monitoring na terenie obiektów przemysłowych).
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy ujawnić (udostępnić) Pani/Pana dane osobowe, mogą być organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej oraz organy wymiaru sprawiedliwości, podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu oraz inne zaufane podmioty współpracujące z nami, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, czyli przez czas trwania umowy i przedawnienia roszczeń – nie dłużej jednak niż przez 6 lat; jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – dopóki zgoda nie zostanie wycofana; a także w oparciu o obowiązek przechowywania niektórych danych na podstawie przepisów prawa – np. ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości realizacji umowy, świadczenia usługi, udziału w akcjach marketingowych – w zależności od celu, dla którego zbieramy Pani/Pana dane.
 9. W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

„Invest-Park Development” Sp. z o.o. informuje, że każdorazowy udział w zajęciach, imprezach, wydarzeniach organizowanych przez spółkę będzie związany z nieodpłatnym wykorzystaniem wizerunku i wypowiedzi zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zarejestrowanego podczas uczestnictwa w zajęciach, imprezach i wyjazdach.

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i wypowiedzi na stronie internetowej i mediach,
w celu promowania działalności spółki „Invest-Park Development” Sp. z o.o.

Informujemy Pana/Panią o prawie do wycofania zgody, które możliwe jest w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.