Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Modernizacja parku komputerowego IPD
Data publikacji: 19.07.2024

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Zamawiającego”.
Data publikacji: 18.07.2024

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Modernizacja parku komputerowego IPD
Data publikacji: 28.06.2024

Zapytanie ofertowe powtórne na realizację zadania pn. „Wykonanie zbiornika zapasu wody ppoż. na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowego zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”
Data publikacji: 22.05.2024 – powtórne zapytanie

Zapytanie ofertowe powtórne na realizację zadania pn. „Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34.”
Data publikacji: 22.05.2024

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”
Data publikacji: 13.05.2024 – zmiana lokalizacji miejsc postojowych

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie naprawy nawierzchni dróg i chodników parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”
Data publikacji: 09.05.2024

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.„Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34.”
Data publikacji: 26.04.2024

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a” – zapytanie drugie powtórne
Data publikacji: 24.04.2024

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie zbiornika zapasu wody ppoż na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowego zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”
Data publikacji: 22.04.2024 – unieważnienie postępowania

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej – raz na 5 lat, kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznych będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)”.
Data publikacji: 12.04.2024

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.
Data publikacji: 25.03.2024

apytanie ofertowe powtórne na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a”
Data publikacji: 25.03.2024

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń p.poż., zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”
Data publikacji: 13.02.2024

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego – wymiana oświetlenia podstawowego.”
Data publikacji: 24.01.2023

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych (w tym w przypadku potrzeby kalibracja detektorów) na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów §3 ust. 3”.
Data publikacji: 23.01.2023

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót instalacyjnych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego – zasilanie rezerwowe.”
Data publikacji: 30.11.2023

Zapytanie ofertowe – „Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”
Data publikacji: 10.10.2023

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a”
Data publikacji: 06.09.2023

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych na działce gruntu 114/1 w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 18.08.2023

Zapytanie ofertowe – „Realizacja kompleksowej usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”– zmiana terminu składania ofert – 01.09.2023 r
Data publikacji: 31.07.2023

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”– zmiana terminu składania ofert – 31.07.2023 r
Data publikacji: 11.07.2023

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 04.07.2023

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika zapasu wody ppoż. o pojemności użytkowej 350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowe zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”ogłoszenie powtórne
Data publikacji: 16.06.2023

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej – kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków art. 23.1.1) lit. a) i d) (Dz.U.2022.2206)”.
Data publikacji: 16.06.2023

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie pasów w klasie EI60 na elewacji budynku biurowego G w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”
Data publikacji: 30.05.2023

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zbiornika zapasu wody ppoż. o pojemności użytkowej 350m3 na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowe zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”
Data publikacji: 19.05.2023

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia, które będzie realizowane w formule projektuj i buduj dla inwestycji związanej z budową budynków mieszkalnych jednorodzinnych w technologii modułowej w Wałbrzychu.
Data publikacji: 17.05.2023

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Zamawiającego”.
Data publikacji: 12.05.2023

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń biurowych w budynku „G” zlokalizowanym w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”
Data publikacji: 11.05.2023

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji deszczowej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a”
Data publikacji: 10.05.2023

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”
Data publikacji: 05.04.2023

Zapytanie ofertowe – „Opracowanie projektu budowlanego dla przebudowy budynku położonego w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34” -zmiana terminu składania ofert – 29.03.2023 godz 10.00
Data publikacji: 03.03.2023

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń p.poż., zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”
Data publikacji: 14.01.2023

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Prace remontowo – naprawcze świetlików zlokalizowanych na dachu hali położonej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34.”
Data publikacji: 13.01.2023

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.„Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonującej hali produkcyjno – magazynowej zlokalizowanej przy ul. Towarowej 28 a w Świdnicy, do istniejących urządzeń wodnych”.
Data publikacji: 10.01.2023

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 3 ust. 3”.
Data publikacji: 15.12.2022

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej istniejącego budynku G – hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią techniczną i biurowo-socjalną położonego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38.”
Data publikacji: 28.10.2022

Zapytanie ofertowe – „Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”
Data publikacji: 21.10.2022

Zapytanie ofertowe – „Realizacja kompleksowej usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”
Data publikacji: 03.10.2022

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 08.09.2022

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”
Data publikacji: 29.08.2022

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych”
Data publikacji: 29.08.2022

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad inwestycją przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie”
Data publikacji: 28.08.2022

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie zbiornika przeciwpożarowego wraz z instalacjami i stanowiskiem czerpania wody dla hali D, hali G oraz budynku biurowego G Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, dz. nr 747/31, 750/4” – Zmiana terminu wykonania zamówienia
Data publikacji: 08.08.2022

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 25.07.2022

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż drabin pionowych włazowych na dachy obiektów zlokalizowanych w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 12.07.2022

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Prace remontowo – naprawcze na dachu hali F zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 17.06.2022

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 10.06.2022

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: „Rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”
Data publikacji: 02.06.2022

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż bramy segmentowej zewnętrznej o wymiarach szer. 350cm x wys. 450cm w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”
Data publikacji: 02.06.2022

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Zamawiającego”.
Data publikacji: 24.05.2022

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Prace remontowo – naprawcze na dachu biurowca G zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 13.05.2022

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz powiększenie istniejącego zbiornika wód opadowych dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy, dz. nr 1836”
Data publikacji: 13.05.2022

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 11.05.2022

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej przeznaczonego na 27 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o powierzchni około 338 m2 dla hali przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach, dz. nr 526”-zmiana terminu składania ofert – 25.05.2022 godz 10.00
Data publikacji: 05.05.2022

Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i techniczną oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, na działkach nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4, 51/5, 188/3  – obręb nr 5 Zachód wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej”. -zmiana terminu składania ofert – 16.05.2022 godz 12.00
Data publikacji: 08.04.2022

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 06.04.2022

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż bramy segmentowej zewnętrznej o wymiarach szer. 350cm x wys. 450cm w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”
Data publikacji: 04.04.2022

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.
Data publikacji: 25.03.2022

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją nagrzewnic oraz promienników zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 18.03.2022

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 14.03.2022

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych polegających adaptacja pomieszczeń biurowo-socjalnych w biurowcu G położonym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na potrzeby najemcy”
Data publikacji: 25.01.2022

Zapytanie ofertowe „Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 oraz na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 1 pkt. 3) dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.”
Data publikacji: 21.01.2022

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ramach usunięcia kolizji inwestycji z siecią Tauron Dystrybucja S.A. przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, dz. nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4 obręb Zachód”
Data publikacji: 18.01.2022

Zapytanie ofertowe –„Wykonanie instalacji domofonowej „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”
Data publikacji: 02.12.2021

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.
Data publikacji: 28.10.2021

Zapytanie ofertowe – „Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”
Data publikacji: 05.10.2021

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34. ”
Data publikacji: 05.10.2021

Zapytanie ofertowe – „Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”
Data publikacji: 04.10.2021

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz zaprojektowanie posadzki w budynku halowym G przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, dz. gruntu nr 747/1”
Data publikacji: 14.09.2021

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Strefowej 5A w Świebodzicach. ”
Data publikacji: 03.09.2021

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej – kontroli systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów, zgodnie z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków art. 23.1.1) lit. a) i c)”.
Data publikacji: 26.08.2021

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie pylonu reklamowego dla Inkubatora Przedsiębiorczości w Świebodzicach 58-160, przy ul. Strefowej 5a”.
Data publikacji: 25.08.2021

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w biurowcu G, który jest zlokalizowany na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”
Data publikacji: 20.08.2021

Zapytanie ofertowe – „Przebudowa pomieszczeń części administracyjno–socjalnej zakładu przemysłowego przy ul. Strefowej 19 w Dzierżoniowie dz. gruntu nr 188/3, 51/5”
Data publikacji: 30.07.2021

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych dla terenu zlokalizowanego w Dzierżoniowie – obręb 0005 Zachód.”
Data publikacji: 16.07.2021

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie ścian wydzielenia wewnętrznego w budynku inkubatora w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a.”  – zmiana terminu składania ofert
Data publikacji: 14.07.2021

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, dz. gruntu nr 90/13, 90/14, 92/8, 92/9, 114/1, 114/5”
Data publikacji: 08.07.2021

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49,5 kW do 49,9 kW w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5A, dz. gruntu nr 526”
Data publikacji: 26.05.2021

Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach 21.05.2021
Data publikacji: 21.05.2021

Wyposażenie serwerowni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach – przeczytaj wyjaśnienia do zapytania
Data publikacji: 21.05.2021

Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 20.05.2021

Zapytanie ofertowe – „Wyposażenie pomieszczeń „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”  – przeczytaj wyjaśnienia do zapytania
Data publikacji: 17.05.2021

Zapytanie ofertowe – „Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego/kuchni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”
Data publikacji: 17.05.2021

Zapytanie ofertowe – „Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”
Data publikacji: 17.05.2021

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej – raz na 5 lat, kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznych będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)”.
Data publikacji: 14.05.2021

Zapytanie ofertowe – Badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego  za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022
Data publikacji: 11.05.2021

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie mapy do celów projektowych oraz pomiarów wysokościowych dla terenu zlokalizowanego w Wałbrzychu – obręb Poniatów 10.”
Data publikacji: 01.04.2021

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.
Data publikacji: 31.03.2021

Zapytanie ofertowe – „Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej obejmująca rozdział instalacji dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego”
Data publikacji: 19.03.2021

Zapytanie ofertowe – „Wymiana uszkodzonych płyt warstwowych elewacyjnych na hali położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A będącej własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 18.03.2021

Zapytanie ofertowe – „Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, do istniejących urządzeń wodnych”.
Data publikacji: 18.03.2021

Zapytanie ofertowe – „Na realizację jednorazowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przylegających do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu.”
Data publikacji: 12.03.2021

Zapytanie ofertowe – „Czyszczenie rowu otwartego odwadniającego zlokalizowanego na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie”.
Data publikacji: 05.03.2021

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego dla budynku „F” na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”
Data publikacji: 02.03.2021

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki”.
Data publikacji: 23.02.2021

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 19.02.2021

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”
Data publikacji: 17.02.2021

Zapytanie ofertowe – „Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 oraz na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 1 pkt. 3) dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.”
Data publikacji: 22.01.2021

Zapytanie ofertowe – „Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych”.
Data publikacji: 13.01.2021

Zapytanie ofertowe – „Na wykonanie przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych”.
Data publikacji: 13.01.2021

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości niezabudowanych, położonych w Wałbrzychu, przy ul. Czereśniowej i Brzoskwiniowej (obręb 0007 Piaskowa Góra 7, nr KW SW1W/00067553/7)
Data publikacji: 13.01.2021

Zapytanie ofertowe – „Czyszczenie oraz budowa dwóch studzienek rozsączających w dnie zbiornika w Świdnicy przy ul. Towarowej 30, dz. gruntu nr 1656/3”.
Data publikacji: 16.11.2020

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.
Data publikacji: 10.11.2020

Zapytanie ofertowe – „Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”
Data publikacji: 01.10.2020

Zapytanie ofertowe – „Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVRLOPMENT” sp. z o.o.”
Data publikacji: 18.09.2020

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w przyziemiu i klatkach schodowych hali G na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”
Data publikacji: 16.09.2020

Drugie zapytanie ofertowe – Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD
Data publikacji: 15.09.2020

Opracowanie, wydruk i dostarczenie do siedziby zamawiającego folderu informacyjnego
Data publikacji: 14.09.2020

Zapytanie ofertowe – „Usuniecie dwóch szt. drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”
Data publikacji: 11.09.2020

Zapytanie ofertowe – Wykonanie szafek na wymiar w biurze IPD
Data publikacji: 04.09.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych”.
Data publikacji: 24.08.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”.
Data publikacji: 24.08.2020

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej 19.”
Data publikacji: 10.07.2020

Zapytanie ofertowe – „Remont i rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku biurowym G na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”
Data publikacji: 09.07.2020

Zapytanie ofertowe –„Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej kd500 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w trybie awarii”
Data publikacji: 29.06.2020

Zapytanie ofertowe – „Remont i rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku biurowym G na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego”
Data publikacji: 16.06.2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.
Data publikacji: 08.06.2020

Wykonanie mebli na wymiar w biurze IPD (kuchnie, szafy)
Data publikacji: 26.05.2020

Zapytanie ofertowe – „Zakup i dostawa serwera typu RACK”
Data publikacji: 22.05.2020

Zapytanie ofertowe – Zakup, dostawa i konfiguracja centrali telefonicznej
Data publikacji: 22.05.2020

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż dwóch bram ogrodzeniowych dwuskrzydłowych na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej 17-19. ”
Data publikacji: 20.05.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Data publikacji: 29.04.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usług pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Data publikacji: 29.04.2020

Zapytanie ofertowe – „Naprawa bram i doków przeładunkowych na terenie hali w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 zlokalizowanej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 20.04.2020

Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy – Przeprojektowanie i wybudowanie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. gruntu nr 93/28
Data publikacji: 17.04.2020

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie rozdziału wewnętrznej instalacji hydrantowej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na terenie Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego”
Data publikacji: 16.04.2020

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.
Data publikacji: 05.03.2020

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż pakietu akumulatorów zasilających instalację oświetlenia awaryjnego w stacji nN zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 04.03.2020

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,01 kW w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej, dz. gruntu nr 51/5; 188/3”.
Data publikacji: 10.02.2020

Zapytanie ofertowe – „Przegląd wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 10.02.2020

„Wykonanie robót budowlanych w ramach utworzenia „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”
Data publikacji: 31.01.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.
Data publikacji: 16.01.2020

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”
Data publikacji: 16.01.2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych.
Data publikacji: 20.12.2019

Zapytanie ofertowe – „Dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW”.
Data publikacji: 17.12.2019

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 10.12.2019

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – Zapytanie ofertowe – „Dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW”.
Data publikacji: 21.11.2019

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu IPD na roboty budowlane: „Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjno – usługową (inkubator przedsiębiorczości) i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych w celu utworzenia parku biznesu w Świebodzicach przy ul. Strefowej ”
Data publikacji: 19.11.2019

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.
Data publikacji: 24.10.2019

Zapytanie ofertowe – „Świadczenie usługi kwartalnych oraz rocznych przeglądów systemu SAP zainstalowanego na obiekcie w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.”
Data publikacji: 04.10.2019

Zarządzanie i rozliczanie projektu UTWORZENIE „BIZNES INKUBATORA” – PARKU BIZNESU Z INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŚWIEBODZICACH
Data publikacji: 02.10.2019

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 26.09.2019

Zapytanie ofertowe na: „Realizację usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”
Data publikacji: 19.09.2019

Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVRLOPMENT” sp. z o.o.
Data publikacji: 17.09.2019

Badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020
Data publikacji: 12.09.2019

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy pomieszczeń budynku WSSE w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16.”
Data publikacji: 03.09.2019

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 3)”
Data publikacji: 28.08.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości działki niezabudowanej gruntu nr 360/90 o powierzchni 1343 m2 położonej w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 27.08.2019

Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu nr 373 o powierzchni 1157 m2 położona w Wałbrzychu obręb nr 7 Piaskowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00067553/7 (dalej: Działka lub Nieruchomość).
Data publikacji: 26.08.2019

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie zdjęć obiektów przemysłowych, mieszkaniowych oraz działek inwestycyjnych będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”
Data publikacji: 26.07.2019

Zapytanie ofertowe – „Na wykonanie wymiany zaworów zwykłych na zawory termostatyczne na grzejnikach zlokalizowanych w biurowcu znajdującym się na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”.
Data publikacji: 05.06.2019

Zapytanie ofertowe – „Na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.”.
Data publikacji: 28.05.2019

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działki gruntu nr 751/10 i 751/11 położone w Świebodzicach oraz wykonanie drogi wewnętrznej”
Data publikacji: 17.05.2019

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowego czyszczenia separatorów ropopochodnych znajdujących się na nieruchomościach należących do Spółki”
Data publikacji: 15.05.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.
Data publikacji: 10.05.2019

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego na obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 12.04.2019

Zapytanie ofertowe na demontaż i montaż wodomierzy na hali G, przyziemiu oraz w budynku administracyjno – socjalnym na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach.
Data publikacji: 22.03.2019

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c) oraz w zakresie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)”.
Data publikacji: 05.03.2019

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej o powierzchni 2500 m2 na działce gruntu nr 751/11 położonej w Świebodzicach przy ul. Kasztanowej”
Data publikacji: 22.02.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letnich przeglądów instalacji elektrycznej na obiektach należących do Spółki.
Data publikacji: 19.02.2019

Zapytanie ofertowe na realizację okresowej usługi polegającej na uporządkowaniu chodników wraz z koszeniem poboczy przylegających do ulicy Orzechowej i Brzoskwiniowej w Wałbrzychu.
Data publikacji: 14.02.2019

Zapytanie ofertowe – „Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 25.01.2019

Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, w trybie I (pierwszego) pisemnego przetargu nieograniczonego
Data publikacji: 21.01.2019

Zapytanie ofertowe – „Rozbudowa instalacji oświetlenia awaryjnego na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”
Data publikacji: 15.01.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 ust. 2 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.
Data publikacji: 15.01.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu rocznego bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na hali na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34 Wałbrzych
Data publikacji: 09.01.2019

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie prac budowlanych w przyziemiu hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego”
Data publikacji: 18.12.2018

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie zjazdu z ulicy Kasztanowej na działkę nr. 751/11 w Świebodzicach wraz z projektem drogi wewnętrznej.”
Data publikacji: 11.12.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie prac instalacyjno-montażowych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”
Data publikacji: 30.11.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektów zlokalizowanych w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala A i F.”
Data publikacji: 22.11.2018

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Rozbudowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 07.11.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla rozbudowy obiektu w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 – Etap II”
Data publikacji: 11.10.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla rozbudowy obiektu w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 – Etap II”
Data publikacji: 11.10.2018

Zapytanie ofertowe – „Usuniecie czterech szt. drzew na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie.”
Data publikacji: 05.10.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych w budynku G zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 24.09.2018

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych, kalibracji lub wymiany detektorów na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku §3 ust. 3”.
Data publikacji: 24.09.2018

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a ), b), c)”.
Data publikacji: 20.09.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 17.09.2018

Zapytanie ofertowe – „Realizacja usługi odśnieżania na obiektach i terenach będących własnością Spółki.”
Data publikacji: 05.09.2018

Pisemny przetarg nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap II.”
Data publikacji: 21.08.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 17 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 17.08.2018

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie wewnętrznej instalacji hydrantowej do celów przeciwpożarowych, wraz z odcinkiem zewnętrznym i wpięciem do wodociągu, dla Hali A zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.
Data publikacji: 06.08.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala A.”
Data publikacji: 01.08.2018

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej hali G położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”
Data publikacji: 27.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 27.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Rozbiórka budowli murowanej i bloków betonowych zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu.”
Data publikacji: 23.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Uporządkowanie terenu zlokalizowanego w Świebodzicach przy Kasztanowej na działkach gruntu 751/6, 751/11 obręb 3 Śródmieście”
Data publikacji: 18.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem biurowo – socjalnym hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 18.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż drabin pionowych włazowych na dachy obiektów zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 13.07.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót elektrycznych na obiekcie zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 13.07.2018

Zapytanie ofertowe na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.
Data publikacji: 11.07.2018

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę na zadanie pn:. ,,Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią administracyjno – usługową (Inkubator Przedsiębiorczości) i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych w celu utworzenia Parku Biznesu w Świebodzicach przy ul. Strefowej”
Data publikacji: 20.06.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” systemu sygnalizacji pożaru (SAP) dla budynku zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 09.05.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji wentylacji grawitacyjnej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wymiany detektorów na nowe w wersji z wymiennym modułem sensora
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót elektrycznych na obiekcie zlokalizowanym w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego – hala G.”
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki , zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c).Zapytanie ofertowe – na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Data publikacji: 07.05.2018

Zapytanie ofertowe – na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
Data publikacji: 07.05.2018

Przetarg pisemny nieograniczony dwustopniowy (ofertowanie – negocjacje) – postępowanie dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap I.”
Data publikacji: 04.04.2018

Zapytanie ofertowe na złożenie oferty cenowej na „Dostawę i montaż bram segmentowych na hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 27.02.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.
Data publikacji: 15.02.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie posadzki przemysłowej na terenie hali G zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 na obszarze Świebodzickiego Parku Przemysłowego.
Data publikacji: 05.02.2018

Zapytanie ofertowe – wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego, pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej dla obiektu zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej 19 na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego oraz dla obiektu zlokalizowanego w Świdnicy przy ul. Towarowej 28A na obszarze Świdnickiego Parku Przemysłowego.”
Data publikacji: 02.02.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu bram segmentowych zewnętrznych firmy Hormann (kurierskich, dokowych) zamontowanych na obiekcie będącym własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34.
Data publikacji: 15.01.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania czynności konserwacyjnych systemu detekcji gazu- kalibracja detektorów.
Data publikacji: 10.01.2018

Zapytanie ofertowe  na wykonanie czyszczenia przewodów spalinowych oraz dymowych  , zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków § 34 dla obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.
Data publikacji: 08.01.2018