Zapytanie ofertowe „Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 2 oraz na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 1 pkt. 3) dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.”

Zapytanie ofertowe –

„Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 2

oraz

na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 34 ust. 1 pkt. 3)

dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych w lutym 2022r., zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 34 ust. 2;

b) wykonanie, w lutym 2022r. i w sierpniu 2022r., czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 34 ust. 1 pkt 3);
dla poniższych obiektów będących własnością IPD Sp. z o.o.

2.2. Obiekty podlegające czyszczenia:

lp. Obiekt Ilość kotłów gazowych
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 2 szt.
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A 4 szt.
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 1 szt.
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 2 szt.
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 3 szt.
7 Żarów Budynek mieszkalny z częścią biurową – Zamkowa 1 1 szt.
8 Świebodzicki Park Przemysłowy
ul. Wałbrzyska 38
hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 1 szt.
9 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C 4 szt.
10 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  socjalną i techniczną – hala D 1 szt.
12 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  administracyjno – socjalną – hala F 2 szt.
13 budynek administracyjno – socjalny przy hali G 1 szt.
hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G (najemca MTS) 1 szt.

 

14 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 1 szt.
15 Świebodzicki Park Biznesu
ul. Strefowa 5a
hala produkcyjno – magazynowa z częścią biurową 1 szt.

 

2.3. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu czyszczenia sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej czyszczenia, datę wykonania, datę następnego czyszczenia oraz imię i nazwisko osoby czyszczącej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających czyszczenia.

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia odpowiednio:

a) do 02.2022 r. – zakres z punktu 2.1 a)

b) do 28.02.2022 r. – zakres z punktu 2.1 b)

c) do 08.2022 r. – zakres z punktu 2.1 b)

 

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania czyszczenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania prac.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

    • 6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
    • 6.1. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Czyszczenie przewodów went. i spalinowych”

w terminie do 04 lutego 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 04 lutego 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 04 lutego 2022 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Na wykonanie czyszczenia przewodów wentylacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 2

oraz na okresową obsługę czyszczenia przewodów spalinowych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  § 34 ust. 1 pkt. 3)  dla obiektów będących własnością IPD Sp. Z o.o.”

9. Warunki uzupełniające.

9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

10.1. Wykaz Załączników i Formularzy

10.1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,

10.2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Pisemny przetarg nieograniczony dotyczący sprzedaży Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, obręb 0006 Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 5/1, 6, 7/3, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/5, 23/6, 24/9 o łącznej pow. 5,8444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00017452/1. Teren niezabudowany, przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową, której właścicielem jest „Invest-Park Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu,

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

OGŁASZA

 PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 dotyczący sprzedaży

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, obręb 0006 Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 5/1, 6, 7/3, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/5, 23/6, 24/9 o łącznej pow. 5,8444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00017452/1. Teren niezabudowany, przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową, której właścicielem jest „Invest-Park Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.

 

Data składania ofert: od 18 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

Data zakończenia (data otwarcia ofert) 21 lutego 2022 r.

 

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70

email: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, obręb 0006 Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o numerach: 5/1, 6, 7/3, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/5, 23/6, 24/9 o łącznej pow. 5,8444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00017452/1.
  2. Teren niezabudowany, w skład którego wchodzą działki o pow. od 0,0446 ha do 1,3058 ha o zróżnicowanych kształtach oraz drogi nieurządzone o pow. od 0,0281 ha do 0,1344 ha (dalej: Nieruchomość ).
  3. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów niezabudowanych, od strony północno-wschodniej w sąsiedztwie asfaltowej ścieżki rowerowej i drogi wojewódzkiej relacji Nowa Ruda – Wałbrzych. Na południe od Nieruchomości zlokalizowane jest osiedle domków jednorodzinnych. Wjazd na teren Nieruchomości realizowany jest z drogi asfaltowej, przez ścieżkę rowerową, biegnącą równolegle do drogi wojewódzkiej.

W pobliżu Nieruchomości znajdują się atrakcje turystyczne i widokowe, m.in. Góra Wszystkich Świętych z wieżą widokową, Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej, Góra Świętej Anny z wieżą widokową.

Przez działki nr 5/1, 6 i 7/3, równolegle do drogi krajowej przebiegają sieci infrastruktury, tj. wodociąg i sieć telekomunikacyjna.

  1. Zbycie Nieruchomości jako składników aktywów trwałych wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii wynikających z Umowy Spółki.
  2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
  3. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 387/XLVII/14 z dnia 09 kwietnia 2014 r. przeznaczone są dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług, występujących zarówno razem, jak i osobno. Wymienione w ust. 1 działki w miejscowym planie oznaczone są symbolem 1MNU
  4. Nieruchomości wolne są od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie są przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jego rozporządzaniu.
  5. Dział III i IV księgi wieczystej nr SW2K/00017452/1 żadnych wpisów nie zawiera.

II. CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2 922 200,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście 00/100) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj.
    146 110,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 21 lutego 2022 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.
  3. W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG – Nieruchomość w Nowej Rudzie.

IV. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce PRZETARGI/OGŁOSZENIA – OGŁOSZENIA SPRZEDAŻOWE oraz   na stronie portalu: www.biznes-polska.pl. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  • członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
  • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
  • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółk
  2. Oferta powinna być złożona w terminie do 21 lutego 2022 r. do godz.10:00.
  3. Oznaczenie koperty: „Pisemny przetarg nieograniczony – Nieruchomość w Nowej Rudzie”.
  4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą decydujące znaczenie ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  5. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
  6. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
  7. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  8. W przypadku złożenia przez kilku oferentów takiej samej ceny nabycia, która okazała się najkorzystniejsza, Komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny tylko dla tych oferentów.

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie ofert) w dniu 21 lutego 2022 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro), o godz. 10:30.

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

  1. Spółka ma prawo w każdym czasie zamknąć przetarg bez dokonania wyboru i bez podania przyczyn.
  2. Spółka może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.
  3. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
  4. O zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów.
  5. W związku z odwołaniem lub zamknięciem przetargu bez dokonania wyboru oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., poza roszczeniem o zwrot wpłaconego wadium.

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

Oferta sprzedaży nieruchomość gruntowa niezabudowanej zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, o łącznej pow. 5,8444 ha, Teren przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową.

Wałbrzych, 18.01.2022 r.

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
z siedzibą w Wałbrzychu,

Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

(dalej Spółka)

 

OGŁASZA

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 dotyczący sprzedaży

 

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, obręb 0006 Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 5/1, 6, 7/3, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/5, 23/6, 24/9 o łącznej pow. 5,8444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00017452/1. Teren niezabudowany, przeznaczany pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową, której właścicielem jest „Invest-Park Development” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych.

 

Data składania ofert: od 18 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r.

Data zakończenia (data otwarcia ofert) 21 lutego 2022 r.

 

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. (+48) 74 646-25-70

email: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

 

I. OZNACZENIE I OPIS NIERUCHOMOŚCI

  1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Nowej Rudzie przy ul. Słupieckiej, obręb 0006 Słupiec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  o numerach: 5/1, 6, 7/3, 19/1, 20, 21/1, 21/2, 22/3, 22/5, 23/6, 24/9 o łącznej pow. 5,8444 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW2K/00017452/1.
  2. Teren niezabudowany, w skład którego wchodzą działki o pow. od 0,0446 ha do 1,3058 ha o zróżnicowanych kształtach oraz drogi nieurządzone o pow. od 0,0281 ha do 0,1344 ha (dalej: Nieruchomość ).
  3. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów niezabudowanych, od strony północno-wschodniej w sąsiedztwie asfaltowej ścieżki rowerowej i drogi wojewódzkiej relacji Nowa Ruda – Wałbrzych. Na południe od Nieruchomości zlokalizowane jest osiedle domków jednorodzinnych. Wjazd na teren Nieruchomości realizowany jest z drogi asfaltowej, przez ścieżkę rowerową, biegnącą równolegle do drogi wojewódzkiej.

W pobliżu Nieruchomości znajdują się atrakcje turystyczne i widokowe, m.in. Góra Wszystkich Świętych z wieżą widokową, Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej, Góra Świętej Anny z wieżą widokową.

Przez działki nr 5/1, 6 i 7/3, równolegle do drogi krajowej przebiegają sieci infrastruktury, tj. wodociąg i sieć telekomunikacyjna.

  1. Zbycie Nieruchomości jako składników aktywów trwałych wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii wynikających z Umowy Spółki.
  2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.
  3. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ustalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 387/XLVII/14 z dnia 09 kwietnia 2014 r. przeznaczone są dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług, występujących zarówno razem, jak i osobno. Wymienione w ust. 1 działki w miejscowym planie oznaczone są symbolem
  4. Nieruchomości wolne są od wszelkich praw i roszczeń osób trzecich i nie są przedmiotem toczącego się postępowania sądowego, ani postępowania administracyjnego i nie zachodzą ograniczenia w jego rozporządzaniu.
  5. Dział III i IV księgi wieczystej nr SW2K/00017452/1 żadnych wpisów nie zawiera.

 

II. CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 2 922 200,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwieście 00/100) netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

 

III. WADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj.
    146 110,00 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 21 lutego 2022 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.
  3. W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG – Nieruchomość w Nowej Rudzie.

 

IV.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce PRZETARGI/OGŁOSZENIA – OGŁOSZENIA SPRZEDAŻOWE oraz   na stronie portalu: www.biznes-polska.pl. Oferent może obejrzeć Nieruchomość przed złożeniem oferty po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką terminu oględzin.

W razie sprzeczności pomiędzy niniejszym ogłoszeniem a Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu pierwszeństwo ma Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu.

 

V. UCZESTNICTWO W PRZETARGU

  1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą wadium w wysokości, terminie i w sposób określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków przetargu.
  2. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  • członkowie zarządu Spółki i jej organu nadzorującego;
  • podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
  • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3;
  • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółk
  2. Oferta powinna być złożona w terminie do 21 lutego 2022 r. do godz.10:00.
  3. Oznaczenie koperty: „Pisemny przetarg nieograniczony – Nieruchomość w Nowej Rudzie”.
  4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą decydujące znaczenie ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.
  5. Oferta złożona po terminie lub niezabezpieczona w sposób opisany powyżej, zostanie zwrócona bez rozpatrywania, po rozstrzygnięciu przetargu.
  6. Szczegółowy sposób przygotowania oferty określa SIWP.
  7. Złożona w ramach niniejszego przetargu oferta jest wiążąca przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  8. W przypadku złożenia przez kilku oferentów takiej samej ceny nabycia, która okazała się najkorzystniejsza, Komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny tylko dla tych oferentów.

 

VII. KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

 

VIII. TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU

Przetarg odbędzie się (otwarcie ofert) w dniu 21 lutego 2022 r. w siedzibie Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- II piętro), o godz. 10:30.

 

IX. ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU

  1. Spółka ma prawo w każdym czasie zamknąć przetarg bez dokonania wyboru i bez podania przyczyn.
  2. Spółka może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.
  3. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
  4. O zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów.
  5. W związku z odwołaniem lub zamknięciem przetargu bez dokonania wyboru oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., poza roszczeniem o zwrot wpłaconego wadium.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu wraz z załącznikami.

 

 

Zapytanie ofertowe – „Zaprojektowanie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ramach usunięcia kolizji inwestycji z siecią Tauron Dystrybucja S.A. przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, dz. nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4 obręb Zachód”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ramach usunięcia kolizji planowanej inwestycji z siecią Tauron Dystrybucja S.A. przy ul. Strefowej w Dzierżoniowie, dz. nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4 obręb Zachód, zgodnie z poniższym zakresem:

a) Wykonanie szczegółowych oględzin nieruchomości, istniejącej oraz projektowanej trasy sieci,

b) Wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci zgodnie z warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. (Załącznik nr 3) oraz koncepcją usunięcia kolizji (Załącznik nr 4),

c) Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych jeżeli wystąpi taka konieczność,

d) Uzgodnienie projektu z Tauron Dystrybucja S.A.,

e) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia,

f) Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę,

g) Zamawiający posiada mapę do celów projektowych (Załącznik nr 5),

h) Zamawiający udzieli wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego,

 

3. Termin wykonania zamówienia

Oferent w formularzu oferty zaoferuje najkrótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia od podpisania umowy lub zlecenia z Zamawiającym pozwalający na rzetelne wykonanie  zamówienia.

4. Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Lokalizacja obiektu objętego zamówieniem: woj. Dolnośląskie, powiat dzierżoniowski, adres: 58‑200 Dzierżoniów, ul. Strefowa, dz. nr 47/3, 48/2, 49/3, 50, 51/4 obręb Zachód.

5. Wizja lokalna przedmiotu zamówienia

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej nieruchomości i obiektu objętego zamówieniem. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o oferencie – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby umocowane do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich na rachunek wykonawcy.

10. Sposób przygotowania ofert

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim

11. Terminy składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: jacek.lipicki@ipdevelopment.pl w terminie do 31 stycznia 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci wiadomości e-mail zawierającej zeskanowane dokumenty podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta.

12. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to oferta o najniższej cenie.

Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie

Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 – Warunkami technicznymi usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 4 – Koncepcja usunięcia kolizji

Załącznik nr 5 – Mapa do celów projektowych

Zapytanie ofertowe –„Wykonanie instalacji domofonowej „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

 

 

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

Zapytanie ofertowe –„Wykonanie instalacji domofonowej „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

 

  1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń domofonowych wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury kablowej w obiekcie „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) wg specyfikacji:

Zadanie nr 1 – dostęp do budynku

  1. Rodzaj urządzeń: domofony bezsłuchawkowe w ilościach:

– panele zewnętrzne – 3 szt.

– panele wewnętrzne – 17 szt.

  1. Możliwość przypisania na panelu zewnętrznym minimum 30 pozycji wywoływanych użytkowników;
  2. Montaż przy panelach zewnętrznych tabliczek informacyjnych z nazwami podmiotów, identyfikujące poszczególne numery z możliwością późniejszej zmiany nazw użytkowników;
  3. Montaż w drzwi zewnętrznych (dwie sztuki) elektrozamków i w przypadku konieczności połączenia ich z instalacją przeciwpożarową znajdującą się na obiekcie;
  4. Możliwość odblokowywania drzwi zewnętrznych w biurowcu (2 szt.) za pomocą:

– paneli wewnętrznych,
– kodu wpisywanego na panelu zewnętrznym,
– przy zastosowaniu karty / pastylki
– mechanicznie za pomocą standardowych zamków w drzwiach.

  1. Możliwość odblokowania kołowrotka przy portierni za pomocą paneli wew.
  2. Wraz z zamówieniem dostarczone zostaną skonfigurowane karty / pastylki w ilości 50 szt.
  3. Za pomocą panelu wew. znajdujący się w portierni będzie możliwość łączenia się z pozostałymi panelami wew. w biurowcu

 

Zadanie nr 2 – dostęp do sali konferencyjnej

  1. Urządzenia:

– kaseta zewnętrzna z czytnikiem kart / pastylek.

  1. Montaż elektrozamka w drzwiach wejściowych do salki konferencyjnej.
  2. Możliwość ustawienia blokady drzwi w pozycji zablokowanej lub odblokowanej.
  3. Możliwość zdalnego zarządzania blokadą drzwi.

 

  1. Zamówienie uzupełniające

Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, dotyczącego Przedmiotu Umowy.

 

  1. Termin wykonanie zamówienia.

Umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania należy zrealizować w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

 

  1. Terminy składania ofert.

Oferty należy składać:

W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

Wykonanie instalacji domofonowej „Biznes Inkubatora”,

w terminie do 13 grudnia 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 13 grudnia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 

lub

 

W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 13 grudnia 2021 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

 

i opisana:

Oferta na: „Wykonanie instalacji domofonowej „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

(„Nie otwierać przed dniem 13.12.2021 r., godz. 10:40”)

 

  1. Termin otwarcia ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2021 r. o godz. 10:40 w siedzibie Spółki.

 

  1. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana

do poszczególnych kryteriów oceny ofert

1 C Cena 100 pkt

 

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

[C] = ((cena oferty z najniższą ceną)/(cena badanej oferty)) * 100 pkt

 Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się spośród oferentów, którzy złożyli w przewidzianym terminie ofertę spełniającą wymagania określone w niniejszym zapytaniu.

 

Informacja:

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn. Oferta i dokumenty dostarczone wraz z ofertą nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Wykonawcę do niewnoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów względem Spółki.

 

  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Grzegorz Kogut, tel. (+48) 74 646 25 72, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 

  1. Dokumenty składające się na ofertę:
    • Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – stanowiący załącznik
    • Wypełnione oświadczenie wykonawcy – stanowiące załącznik

 

  1. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w zakresie:

  • zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
  • uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
  • zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

  1. Informacje uzupełniające.
    • Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
    • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
    • Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

  1. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz oferty z oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  2. Rzut parteru z rozmieszczeniem urządzeń domofonowych
  3. Rzut pierwszego piętra z rozmieszczeniem urządzeń domofonowych
  4. Rzuty z przebieg tras kablowych
  5. PZT
  6. Zapytanie

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków 3 ust. 3;

2.2. Obiekty objęte kontrolą:

Lp. Obiekt Zakres kontroli Urządzenie
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 a)Kontrola;

b)Kalibracja  modułu sensora (detektora)/wymiana – jeśli zachodzi taka konieczność,

c) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

– centrala MD-X.ZA24/2 – szt. 1 (hala str. prawa)

– centrala MD-8.A – 1 szt.  (hala str. lewa)

– centrala MD-16.A – 1 szt.  (hala główna)

– centrala MD-2.Z/A – 1 szt.  (dwie kotłownie)

– sygnalizator SL-32 – szt. 8

– detektor DG-14.EN/M – szt. 5 (hala str. prawa)

– detektor DEX/F12 – szt. 5 (hala str. lewa)

– detektor DEX/F12 – szt. 13 (hala główna)

– detektor DEX/F12 – szt. 2 (dwie kotłownie)

2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A a)Kontrola;

b)Wymiana  modułu sensora (detektora) – jeśli zachodzi taka konieczność

c) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

 

 

– centrala Alkaster CS-4x – szt. 5

– sterownik STZ-08 – szt. 5

– sygnalizator SOA-08 – szt. 5

– detektor – Alkaster DEM-08W – szt. 17

3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 a)Kontrola;

b)Kalibracja  modułu sensora (detektora)/wymiana

c) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

– centrala MD-8z – szt. 1

– sygnalizator SL-21 – szt. 1

– detektor – DEX/F4 – szt. 5 szt.

4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 a)Kontrola;

b)Kalibracja  modułu sensora (detektora)/wymiana

c) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

 

– centrala MD-2.z – szt. 6

– centrala MD-4.z – szt. 2

– sygnalizator SL-32 – szt. 8

– detektor DEX/F4 – szt. 18 szt.

5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 a)Kontrola;

b)Wymiana modułu sensora (detektora) – jeśli zachodzi taka konieczność

c) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

 

– centrala Alkaster CS-8X – szt. 4

– sygnalizator SOA-08 – szt. 4

– detektor Alkaster DEM-08W – szt. 16

6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G (główna hala i kotłownia) a)Kontrola;

b)Kalibracja  modułu sensora (detektora)/wymiana

c) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

 

– centrala CS4X – szt. 2 (hala główna)

– centrala CS8X – szt. 1 (hala główna)

– centrala MD-2.z – szt. 1 (kotłownia)

– sygnalizator SOA-08 – szt. 2 (hala główna)

– sygnalizator SL-32 – szt. 1(kotłownia)

– detektor DEX/F4 – szt. 1 (kotłownia)
– detektor DEM-08W – szt. 14 (hala główna)

7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A a)Kontrola;

b)Kalibracja  modułu sensora (detektora)/wymiana

c) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

 

– centrala MD-2.z – szt. 1

– centrala MD-4.z – szt. 2

– sygnalizator SL-32 – szt. 3

– detector DEX/F4 – szt. 9

8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H a)Kontrola;

b)Kalibracja  modułu sensora (detektora)/wymiana

c) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

 

– centrala MDP-8 – szt. 1

– sterownik K-8P – szt. 1

– sygnalizator SL-32 – szt. 1

– detektor – DEX-12N2F – szt. 4

2.3. Uwaga:

a) Podczas kontroli należy zweryfikować stan pakietów akumulatorów w każdej centrali. Jeśli zajdzie konieczność ich wymiany z uwagi na zużycie lub koniec terminu użytkowania zgodnie z DTR należy to uwzględnić w ofercie, podając kwotę jednostkową za wymianę pakietu akumulatorów (zgodnie z formularzem oferty – Załącznik nr 1);

b) Dla urządzeń firmy Alkaster, jeśli zajdzie taka konieczność, należy uwzględnić wymianę modułów sensorów na nowe z okresem ważności kalibracji 36 miesięcy (+/- jeden miesiąc). W ofercie należy wskazać kwotę jednostkową za wymianę modułu sensora (zgodnie z formularzem oferty – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

c) W przypadku urządzeń firmy Gazex, dopuszczalna jest kalibracja modułów sensorów na miejscu. Do oferty należy dołączyć stosowny certyfikat zaświadczający o posiadaniu statusu autoryzowanego serwisu Gazex.

d) Rozliczenie za wykonane prace nastąpi powykonawczo w oparciu o faktyczną ilość wymienionych/skalibrowanych detektorów oraz wymienionych pakietów akumulatorów.

2.4. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli, dacie następnej kontroli, imię i nazwisko osoby kontrolującej oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę. Lokalizacji obiektu na którym będzie przeprowadzana kontrola. Ponadto protokół powinien zawierać zestawienie elementów przeprowadzonego przeglądu (centrala – typ, nr fabryczny, głowica – typ , nr fabryczny, nazwę gazu którym wykonano test, wartości stężenia, wskazywania głowicy, wynik próby).

3. Cena zamówienia

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie:

a) Okresowej kontroli systemu detekcji gazu na obiektach Spółki;

b) Niezbędne czynności konserwacyjne systemu detekcji gazu;

c) Pracę podnośnika lub rusztowania. Poza Świebodzickim Parkiem Przemysłowym Zamawiający nie zapewnia podnośnika lub rusztowania. W Świebodzicach Zamawiający udostępni podnośnik nożycowy wraz z operatorem.

4. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:
do 30.12.2021 r.

5. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

5.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Kontrola detekcji gazu”,

w terminie do 15 listopada 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 15 listopada 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

5.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 15 listopada 2021 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków §3 ust. 3”.

 

6. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 90% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 90, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,9

gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) dotychczasowe doświadczenie – 10% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 10, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery zrealizowane usługi, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 10 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej zrealizowanych usług

Pd= 7,5 punktów za udokumentowanie 3 zrealizowanych usług

Pd= 5 punktów za udokumentowanie 2 zrealizowanych usług

Pd= 2,5 punktu za udokumentowanie 1 zrealizowanej usługi

Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnej usługi

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia obliczona na podstawie poniższego wzoru:

P= P+ Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty,

Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Warunek konieczny wzięcia udziału w postępowaniu to załączenie do oferty stosownego dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu autoryzowanego serwisu Gazex.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców.

7.  Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

8. Dokumenty składające się na ofertę.

8.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – stanowiący załącznik nr 1

8.2. Wypełnione oświadczenie wykonawcy – stanowiące załącznik nr 2

9. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

10. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

11. Informacje uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Oferta na pracy na stanowisko specjalista ds. zarządzania nieruchomościami do działu inwestycji i rozwoju

INVEST-PARK DEVELOMPENT ” SP. Z O. O.

POSZUKUJE

SPECJALISTY DS. ZARZADZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

DO DZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU

Miejsce pracy: Wałbrzych

Wymagania

  • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • Wykształcenie wyższe, mile widziane techniczne budowlane;
  • Wiedza i umiejętności techniczne z zakresu obsługi eksploatacyjnej obiektów budowlanych;
  • Umiejętność pracy zespołowej;
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
  • Samodzielności i dobrej organizacja pracy;
  • Znajomość programów środowiska Windows w tym Word, Excel, PowerPoint;
  • Prawo jazdy kat. B.;
  • Gotowość do podejmowania podróży służbowych;
  • Uprawnienia budowalne oraz znajomość programu AutoCad będą dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

  • Nadzorowanie i czuwanie nad prawidłowym utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości;
  • Przygotowywanie projektów umów na roboty budowlane, analiza ofert na roboty budowlane;
  • Dokumentowanie na bieżąco wszelkich działań, awarii, prac naprawczych, przeglądów i protokołów prac budowlanych;
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów;
  • Koordynowanie pracami firm i zespołów podwykonawczych odpowiedzialnych za techniczne utrzymanie nieruchomości;
  • Zarządzanie dokumentacją z zakresu utrzymania i planowanych inwestycji;
  • Organizowanie przeglądów technicznych i kontroli obiektów budowlanych;
  • Nadzór nad projektami inwestycyjnymi.

Oferujemy

  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • Atrakcyjne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy;
  • Udział w ciekawych projektach;
  • Długofalową współpracę z doświadczonym zespołem;
  • Dużą samodzielność i swobodę pracy;
  • Opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aktualnego CV na adres: ipd@ipdevelopment.pl z tytułem maila: Rekrutacja – Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w CV oraz w innych przekazanych przeze mnie materiałach rekrutacyjnych na potrzeby tej oraz przyszłych rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o. podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, innych niż te, które pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla potrzeb rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zapytanie ofertowe – „Roczna obsługa stacji  nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”

Zapytanie ofertowe – „Roczna obsługa stacji  nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

2.1.1. Roczna obsługa stacji nN, sN oraz transformatorów znajdujących się na terenie obiektów będących własnością Spółki, obejmująca kwartalne przeglądy/oględziny stacji. Z ww. czynności należy sporządzić stosowne protokoły podpisane przez uprawnione osoby.

W ramach kwartalnych przeglądów/oględzin Oferent będzie wykonywał również drobne naprawy do 5 punktów elektrycznych (punkt oświetlenia, punkt pojedynczego gniazda elektrycznego czy punkt włącznika) na obiektach będących własnością Zamawiającego. Niezbędny materiał w celu wykonania drobnych prac po stronie Zamawiającego.

2.1.2. Zestawienie obiektów objętych obsługą znajduje się poniżej:

lp. Obiekt Rodzaj stacji
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
4 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
5 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C Rozdzielnia nN
6 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala D Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora

 

2.1.3. W przypadku wystąpienia awarii typu „ciężkiego” (powodującej konieczność wyłączenia zasilania obiektu) sporządzenie stosownego protokołu z określeniem przyczyn awarii, określenie sposobu usunięcia awarii, przedstawienie oferty usunięcia awarii oraz gotowość do rozpoczęcia usuwania awarii – w terminie do 24h od zgłoszenia Zamawiającego.

Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia usterek/awarii leży po stronie Zamawiającego. Oferta wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

2.1.4. W przypadku wystąpienia usterek i awarii typu „lekkiego” (niepowodujących konieczności wyłączania zasilania obiektu) naprawa oraz usunięcie usterki przez Oferenta podczas kwartalnych przeglądów i oględzin stacji w cenie ofertowej. Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia usterek/awarii leży po stronie Zamawiającego.

 

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz w instrukcjach współpracy ruchowej (załącznik nr 3).

Okresowe badanie sprzętu dielektrycznego będącego na wyposażeniu stacji SN leżą po stronie Zamawiającego.

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania prac. Umowa o współpracy będzie obowiązywała dwanaście miesięcy od daty jej podpisania z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. 791147666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Arkadiusz Kawałko, tel.605 615 503, arkadiusz.kawalko@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Załącznik nr 1

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

8.1. Ofertę należy złożyć:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl, zatytułowaną: „Roczna obsługa stacji” do dnia: 25.10.2021 do godziny: 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 25.10.2021 w godzinach: 12:10 – 12:30.

Lub

b) w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro – sekretariat Spółki, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 210.2021 r. do godziny 12.00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta powinny być zaadresowane na adres Zamawiającego:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul .Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Roczna obsługa stacji  nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

                       (Nie otwierać przed dniem: 25.10.2021 r. godz. 12.10)

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 80% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 80, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,8

       gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) dotychczasowe doświadczenie – 20% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery zrealizowane usługi, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej zrealizowanych usług

Pd= 15 punktów za udokumentowanie 3 zrealizowanych usług

Pd= 10 punktów za udokumentowanie 2 zrealizowanych usług

Pd= 5 punktów za udokumentowanie 1 zrealizowanej usługi

Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnej usługi

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= Pc + Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

10. Z udziału w zapytaniu wykluczeni zostaną Oferenci:

10.1. w odniesieniu do których wszczęto postępowanie o ogłoszeniu upadłości lub których upadłość ogłoszono, wszczęto postępowanie naprawcze, likwidację.

10.2. którzy nie spełniają warunku posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym zapytaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zapis w dokumentach rejestrowych Oferenta potwierdzający, że Oferent prowadzi działalność w zakresie zgodnym z zapytaniem.

10.3. którzy nie spełniają warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zapis w dokumentach rejestrowych Oferenta potwierdzający, że Oferent prowadzi działalność minimum trzy lata.

 

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako   poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty;
  2. Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres oględzin i przeglądów stacji objętych zapytaniem ofertowym;
  3. Załączniki nr 3 – Dokumentacje techniczno-ruchowe stacji;
  4. Załącznik nr 4 – Przykładowy protokół z przeglądów/oględzin;

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34. ”

Zapytanie ofertowe – Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy
ul. Uczniowskiej 34.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie ogrodzenia wokół instalacji fotowoltaicznej wraz z furtką wejściową, zgodnie z poniższym zakresem:

Zakres prac:

– wykopy pod fundamenty słupków wraz z utylizacją urobku,

– wykonanie fundamentów betonowych pod słupki wraz z montażem słupków (montaż słupków w terenie zielonym),

– montaż kompletnego ogrodzenia panelowego o długości ok. 160 mb, rozliczenie prac nastąpi powykonawczo, w oparciu o faktyczną ilość metrów bieżących wykonanego ogrodzenia,

– montaż furtki wejściowej,

– po stronie Zleceniobiorcy jest dostarczenie wszystkich materiałów a także koszty transportu i utylizacji.

Specyfikacja ogrodzenia:

– ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokości ok. 2,03 m (bez podmurówki), lokalizacja ogrodzenia została pokazana w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

– średnica drutu ogrodzeniowego min. fi 4,0; oczko proste 50 mm x 200 mm, oczko małe 50 mm x 50 mm,

– słupki ogrodzeniowe z profili o wymiarach min. 40 mm x 60 mm zagłębione w fundamencie na min. 700 mm (głębokość fundamentu min. 800mm),

– furtka wejściowa o szerokości 1,0 m, zamykana na klucz + klamka, dostosowana do ogrodzenia o wysokości ok.2,03 m (lokalizacja furtki do uzgodnienia z zamawiającym),

– wszystkie w/w elementy ocynkowane.

Gwarancja:

– okres gwarancji na wykonane prace: 24 miesiące.

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 8 tygodni od podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

9.1. w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl zatytułowaną: „Ogrodzenie WPP” do dnia: 25.10.2021 r. do godziny: 12:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 25.10.2021 r. w godzinach: 12:10 – 12:30.

lub

9.2. w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.: 
„Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34. ”

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zakresu zapytania ofertowego.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,
11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Formularz nr 1 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
  3. Załącznik nr 1 – Lokalizacja ogrodzenia

Zapytanie ofertowe – „Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”                        

Zapytanie ofertowe – „Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

a) Odśnieżanie terenów utwardzonych:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość
1 Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 droga dojazdowa do hali około 1400 m2;
droga wokół hali, place manewrowe około 5800 m2;
parking około 740 m2;
chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca około 550 m2;
2 Świebodzicki Park Przemysłowy a) Hala A przy ul. Wałbrzyskiej 38
b) Hala B i C przy ul. Wałbrzyskiej 38
c) Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38
d) Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38
e) Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38

f)  Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38
h)Hala H przy ul. Wałbrzyskiej 38

drogi około 7975 m2;
parkingi, place manewrowe około 4683 m2;
chodniki wraz z strefą wejściową do biurowców około 752 m2;
3 Inkubator Hala przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach drogi wewnętrzne, place manewrowe około 3953 m2;
parkingi około 706 m2;
chodniki około 270 m2;

b) Odśnieżanie dachów:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość
1 Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 dach hali + biurowca + budynek techniczny (membrana PCV) około 8080 m2;
2 Dzierżoniowski Park Przemysłowy Hala przy ul. Strefowa 19 dach hali + biurowca (membrana PCV) około 2000 m2
3 Wałbrzyski Park Przemysłowy Hala przy ul. Uczniowska 34 dach hali + biurowca + budynku technicznego ( membrana PCV) około 5600 m2
4 Świebodzicki Park Przemysłowy Hala A przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali A ( membrana PCV) około 1700 m2;
5 Hala B i C przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali B + C ( membrana PCV, papa) około 650 m2;
6 Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali D ( membrana PCV) około 400 m2
7 Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali E (membrana PCV, papa) około 550 m2;
8 Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali F ( papa) około 850 m2;
9 Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali G (membrana) około 7600 m2
10 Hala H przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali H (membrana)

 

około 1800 m2
11 Inkubator Hala Inkubator przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach Dach hali (membrana) około 5800 m2

3. Cena zamówienia.

Prosimy o wycenę poszczególnych lokalizacji osobno, ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.

  1. ODŚNIEŻANIE TERENÓW UTWARDZONYCH – Cena ryczałtowa za miesiąc – załącznik nr 1 – wzór Umowy;
  2. ODŚNIEŻANIE DACHÓW – Cena za jednorazową usługę oraz cena za gotowość – załącznik nr 2 – wzór Umowy.

4. Termin wykonanie zamówienia.

Okres realizacji usługi: od podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 15 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. kom.691-324-666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel.(+48)74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;

7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 2.

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Sposób przygotowania ofert.

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

10. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

10.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl – tytułem „Odśnieżanie” w terminie do 22 października 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 22 października 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

10.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”    

 

11. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

12. Warunki uzupełniające.

12.1.  Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.2.  Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

a) złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,

b) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,

c) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

13. Wykaz Załączników i Formularzy

13.1 Formularz nr 1 – Formularz oferty,

13.2 Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

13.3 Załącznik nr 1 – Wzór umowy na odśnieżanie terenów,

13.4 Załącznik nr 2 – Wzór umowy na odśnieżanie dachów,

13.5 Załącznik nr 3 – Mapy z zaznaczonymi zakresami.