Zapytanie ofertowe powtórne na realizację zadania pn. „Wykonanie zbiornika zapasu wody ppoż. na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowego zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

  INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl

 2. Opis Przedmiotu Zamówienia
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano – instalacyjno – montażowych dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (załącznik nr 1), obejmujących w szczególności:

  1. Geodezyjne wytyczenie zbiornika, przyłączy i niezbędnej infrastruktury;
  2. Wykopy i prace ziemne;
  3. Wykonanie podbudowy pod fundament żelbetowy;
  4. Wykonanie fundamentu żelbetowego pod posadowienie zbiornika;
  5. Wykonanie zatoki z kostki betonowej dla samochodów pożarniczych;
  6. Prace instalacyjne elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne;
  7. Prace montażowe;
  8. Dostawę i montaż urządzeń (pompy itp.);
  9. Wykonanie system monitoringu zbiornika przy pomocy GSM;
  10. Rozruchy, uruchomienia, sprawdzenia itp. wraz z protokołami;
  11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
  12. Utylizację wszelkich odpadów powstałych w toku wykonywania robót w tym nadmiaru urobku z wykopów.
 3. Termin wykonania zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: nie później niż do 30.11.2024 r.
 4. Miejsce wykonania zamówienia
  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-160 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38.
 5. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;
  2. Wypełniony formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.
  3. Wypełniony formularz nr 3 – Doświadczenie.
 6. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 7. Cena oraz waluta oferty
  Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy. 
 8. Gwarancja jakości
  Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 3 lata.
 9.  Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 10. Sposób przygotowania oferty
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.
  2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 11. Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

  „Zbiornik ppoż. Świebodzice”

  w terminie do 28 czerwca 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 28 czerwca 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

  lub

  W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 28 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

  “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych

  i opisana:

  Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:
  „Zbiornik ppoż. Świebodzice” 

 12. Negocjacje
  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

  Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

  Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 80 pkt
  2 B Doświadczenie 20 pkt

  Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 80 pkt

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Doświadczenie”:

  Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery zrealizowane usługi, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

  B= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej zrealizowanych usług

  B= 15 punktów za udokumentowanie 3 zrealizowanych usług

  B= 10 punktów za udokumentowanie 2 zrealizowanych usług

  B= 5 punktów za udokumentowanie 1 zrealizowanej usługi

  B= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnej usługi

  Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

  P= A + B

  gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 14. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
  3. Wypełniony formularz – Doświadczenie – Formularz nr 3
  4. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.
  5. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.
 15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami. 

  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

  Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

  Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

 16. Warunki uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   3. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 17. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
  3. Formularz nr 3 – Doświadczenie
  4. Załącznik nr 1 –Dokumentacja projektowa

 

Zapytanie ofertowe powtórne na realizację zadania pn. „Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34.”

Dział Inwestycji i Rozwoju

Wałbrzych dnia 22.05.2024 r.

Zapytanie ofertowe powtórne na realizację zadania pn.
„Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34.”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót instalacyjno – budowlano na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34, zgodnie z załącznikiem nr 1 – koncepcja wykonania robót, obejmujących w szczególności:

a) Wykonanie prac ziemnych (wykopy, zasypki, obsypki itp.);

b) Prace instalacyjne w zakresie wykonania nowego wodociągu z rur HDPE160 i HDPE110 zgrzewanego elektrooporowo;

c) Odkopanie i demontaż fragmentu starej sieci wodociągowej i w jej miejscu ułożenie nowej sieci wodociągowej z rur HDPE160 i HDPE110 zgrzewanej elektrooporowo;

d) Wymiana dwóch istniejących zasuw hydrantowych;

e) W terenach utwardzonych wykonanie sieci poprzez wykop otwarty z odtworzeniem warstw podbudowy (m.in. stabilizacja) i warstwy wierzchniej z kostki betonowej;

f) W terenach zielonych przewrócenie stanu pierwotnego wraz z zasianiem trawy i ew. uzupełnieniem humusem;

g) Wykonanie próby szczelności itp. wraz z protokołami;

h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz przekazanie dla zamawiającego pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wszystkich połączeń zgrzewanych na sieci wodociągowej;

i) Utylizację wszelkich odpadów powstałych w toku wykonywania robót w tym nadmiaru urobku z wykopów;

j) Prace porządkowe.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: nie później niż do 31.07.2024 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat wałbrzyski, miasto Wałbrzych adres: 58‑306 Wałbrzych ul. Uczniowska 34.

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;

5.2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

5.3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.

5.4. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

8. Gwarancja jakości

8.1 Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez usterek i wad

8.2 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.

8.3 Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

10. Sposób przygotowania oferty

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11.Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Przebudowa wodociągu WPP”

w terminie do 03 czerwca 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 03 czerwca 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 lub

11.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 03 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul .Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34.”

 

12. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

15. Warunki uzupełniające.

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
  • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 1 –Koncepcja wykonania robót

 

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

Zmiana nr 1 do zapytania. Zmiana lokalizacji miejsc postojowych.


Dział Inwestycji i Rozwoju

Wałbrzych, 13 maja 2024 r.

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
„Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej w czterech lokalizacjach przeznaczonych jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

1. Utwardzenie terenu w czterech lokalizacjach:

a) Lokalizacja nr 1: Ilość 10 miejsc postojowych – powierzchnia 125 m2

b) Lokalizacja nr 2: Ilość 10 miejsc postojowych – powierzchnia 125 m2

c) Lokalizacja nr 3: Ilość 7 miejsc postojowych – powierzchnia 125 m2

d) Lokalizacja nr 4: Ilość 8 miejsc postojowych – powierzchnia 105 m2

e) Lokalizacja nr 5: Ilość 3 miejsc postojowych – powierzchnia 105 m2

2. Rozbiórka i utylizacja istniejącego krawężnika o długości około 110 m

3. Rozbiórka wywóz i utylizacja ogrodzenia

4. Rozbiórka i utylizacja trzech nieużytkowanych słupów oświetlenia

5. Usunięcie, wywóz oraz utylizacja warstwy humusu na powierzchni około 490 m2

6. Niwelacja skarpy za ogrodzeniem

7. Korytowanie terenu (wykop, wywóz oraz utylizacja gruntu)

8. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm – około 20 cm

9. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm – około 20 cm

10. Osadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej około 150 m

11. Wykonanie styku z istniejącą drogą o nawierzchni betonowej. Krawędzie płyt są wyszczerbione. Wymagane wykonanie poprawnego styku tych dwóch rodzajów nawierzchni

12. Wykonanie podsypki pod kostkę betonową

13. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm oraz wypełnienie fug

14. Wykonanie geodezyjnej informacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę oraz zgłoszenie zmiany do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy

15. Wywóz oraz utylizacja odpadów

Przedmiar robót:

 1. Krawężnik do demontażu: 110 m
 2. Ogrodzenie do demontażu: 110 m
 3. Słupy oświetlenia do demontażu: 3 szt.
 4. Powierzchnia utwardzenia z kostki gr 8 cm: 490 m2
 5. Długość krawężników: 150 m

3. Termin realizacji zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 10 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

6. Dostawa i rozładunek materiałów. Utylizacja odpadów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia oraz wywóz oraz utylizację odpadów wykonuje Oferent na koszt własny.

7. Dokumenty składające się na ofertę

1) Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania

2) Wypełnione oświadczenie wykonawcy – stanowiące załącznik nr 2 do zapytania

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

10. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące.

11. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
 3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
 5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

12. Terminy i forma składania ofert

12.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w tytule wiadomości wpisując:

„Miejsca postojowe o pow. 490 m2 w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38”

w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w tym samym dniu w godzinach: 10:10 – 10:30.

12.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

13. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

14. Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

15. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

17. Informacje uzupełniające

17.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

17.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

17.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

17.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

18. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 3 – Lokalizacja utwardzeń terenu
 4. Załącznik nr 3 – PZT utwardzeń terenu
 5. Załącznik nr 4 – Dokumentacja zdjęciowa

 


Archiwum zapytania przed zmianą lokalizacji miejsc postojowych

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie naprawy nawierzchni dróg i chodników parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie naprawy nawierzchni dróg i chodników parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

  • Frezowanie i wykucie istniejącej nawierzchni żelbetowej o gr. 80 mm
  • Przygotowanie podbudowy (w lokalizacjach, gdzie wystąpi konieczność usunięcia luźnych i klawiszujących płyt)
  • Wycięcie i przygotowanie krawędzi
  • Regulacja i montaż włazów studni
  • Oczyszczenie powierzchni
  • Rozłożenie lepiszcza – emulsji asfaltowej o odpowiedniej temperaturze
  • Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 80 mm (masa na gorąco) wraz z posypką wierzchnią, drobnoziarnistym sypkim materiałem dla zapobieżenia przyklejaniu się gorącej masy zalewowej do opon samochodowych i szybkiego oddania do ruchu wykonanego odcinka
  • Zagęszczenie warstwy nawierzchni walcem
  • Uszczelnienie spoin roboczych bitumiczną masą zalewową na gorąco
  • Wywóz oraz utylizacja odpadów 

   Formuła kalkulacji ceny oferty:

   Powierzchnia  . . . . . . . . . . . [m2]  x  Cena jednostkowa netto . . . . . . . . . . . . . . [zł/m2]
   + Ilość włazów . . . . . . . . . . [szt.]  x  Cena montażu włazu netto . . . . . . . . . . . . . . . [zł/szt.]
   =  Cena oferty netto . . . . . . . . . . . . . [zł]  (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  złotych 0/100) plus należny podatek VAT

   Rozliczenie zamówienia wykonane zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robót (powierzchni oraz ilości włazów) w toku odbioru robót oraz zostanie ujęte w protokole odbioru robót.

   Przedmiar robót:

   • Powierzchnia miejsc do naprawy: 290,14 m2
   • Ilość włazów do regulacji i montażu: 15 włazów
   Przedmiar naprawy nawierzchni w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38
   Nr Wymiary Powierzchnia Ilość włazów Uwagi
   A B
   m m szt.
   1 3,1 3,4 10,54 1
   2 2,4 6,1 14,64 1
   3 0,6 3,1 1,86
   4 1,0 4,1 4,10 1
   5 1,8 8,5 15,30 2
   6 1,0 2,5 2,50
   7 3,9 13,6 53,04 2
   8 3,6 5,0 18,00 1
   9 1,1 1,6 1,76
   10 2,4 13,0 31,20 1
   11 1,1 1,9 2,09 chodnik
   12 0,7 3,1 2,17 1 chodnik
   13 1,5 1,5 2,25 studnia w chodniku
   14 2,0 2,3 4,60 chodnik
   15 0,7 2,5 1,75 chodnik
   16 0,8 0,8 0,64
   17 1,5 2,5 3,75 chodnik
   18 0,6 2,5 1,50
   19 1,0 4,0 4,00 1 chodnik
   20 1,1 2,4 2,64 chodnik
   21 3,0 5,8 17,40
   22 1,3 8,4 10,92 1
   23 2,2 3,0 6,60
   24 1,0 1,1 1,10 1
   25 3,4 4,0 13,60
   26 1,0 1,8 1,80
   27 1,5 12,1 18,15
   28 3,2 6,8 21,76 1
   29 3,2 6,4 20,48 1
   290,14 15
 1. Termin realizacji zamówienia
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 9 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.
 2. Miejsce wykonania zamówienia
  Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58-160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38.
 3. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 4. Dostawa i rozładunek materiałów. Utylizacja odpadów
  Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia oraz wywóz oraz utylizację odpadów wykonuje Oferent na koszt własny.
 5.  Dokumenty składające się na ofertę
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania
  2. Wypełnione oświadczenie wykonawcy – stanowiące załącznik nr 2 do zapytania
 6. Okres związania ofertą
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 7. Cena oraz waluta oferty
  Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.
 8. Gwarancja jakości
  Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące
 9. Sposób przygotowania oferty
  1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania
  2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
  3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
 10. Terminy i forma składania ofert
  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w tytule wiadomości wpisując:

   „Naprawa nawierzchni Świebodzice ul. Wałbrzyska 38”

   w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w tym samym dniu w godzinach: 10:10 – 10:30.

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

   ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą:

   „Wykonanie napraw nawierzchni dróg i chodników parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

 11. Negocjacje
  Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 12. Kryteria oceny oferty
  Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi

  Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

  Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

 13. Wybór oferenta
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.
 14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

  Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

  Dagmara Komendera, tel. (+48) 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 15. Informacje uzupełniające
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 16. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
  3. Załącznik nr 3 – Lokalizacja miejsc naprawy dróg i chodników
  4. Załącznik nr 4 – Dokumentacja zdjęciowa

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.„Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34.”

Wałbrzych 21.05.2024 r.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
“INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. o.o. uprzejmi informuje o nieważnieniu zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy
ul. Uczniowskiej 34.” zgodnie z pkt. 15 przedmiotowego zapytania.

Dział Inwestycji i Rozwoju
Wałbrzych dnia 26.04.2024 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót instalacyjno – budowlano na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego ul. Uczniowska 34, zgodnie z załącznikiem nr 1 – koncepcja wykonania robót, obejmujących w szczególności:

a) Wykonanie prac ziemnych (wykopy, zasypki, obsypki itp.);

b) Prace instalacyjne w zakresie wykonania nowego wodociągu z rur HDPE160 i HDPE110 zgrzewanego elektrooporowo;

c) Odkopanie i demontaż fragmentu starej sieci wodociągowej i w jej miejscu ułożenie nowej sieci wodociągowej z rur HDPE160 i HDPE110 zgrzewanej elektrooporowo;

d) Wymiana dwóch istniejących zasuw hydrantowych;

e) W terenach utwardzonych wykonanie sieci poprzez wykop otwarty z odtworzeniem warstw podbudowy (m.in. stabilizacja) i warstwy wierzchniej z kostki betonowej;

f) W terenach zielonych przewrócenie stanu pierwotnego wraz z zasianiem trawy i ew. uzupełnieniem humusem;

g) Wykonanie próby szczelności itp. wraz z protokołami;

h) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz przekazanie dla zamawiającego pomiarów sytuacyjno-wysokościowych wszystkich połączeń zgrzewanych na sieci wodociągowej;

i) Utylizację wszelkich odpadów powstałych w toku wykonywania robót w tym nadmiaru urobku z wykopów;

j) Prace porządkowe.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: nie później niż do 15.07.2024 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat wałbrzyski, miasto Wałbrzych adres: 58‑306 Wałbrzych ul. Uczniowska 34.

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;

5.2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

5.3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.

5.4. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

8. Gwarancja jakości

8.1 Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez usterek i wad

8.2 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.

8.3 Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

10. Sposób przygotowania oferty

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Przebudowa wodociągu WPP”

w terminie do 13 maja 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 13 maja 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 lub

11.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 13 maja 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

Przebudowa fragmentu sieci wodociągowej na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34.”

12. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

15. Warunki uzupełniające.

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
  • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 1 – Koncepcja wykonania robót

Pytanie nr 1

Zwracamy się z zapytaniem do niniejszego postępowania:

Jakie jest ciśnienie robocze wodociągu, a w związku z tym, jaka jest przewidziana technologia łączenia rur (łączenie przez kształtki elektrooporowe, łączenie doczołowe)?

W wypadku, gdyby ciśnienie robocze było wysokie, czy są wskazani producenci kształtek wysokiej jakości (np. stosowane przez WPWiK Frialen, Fischer) dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania?

 

Odp. 1

Ciśnienie robocze na wodociągu to ok. 8 bar. Technologia przewidziana do wykonania wodociągu to zgrzewanie elektrooporowe poprzez kształtki.

Zmawiający nie określa producentów kształtek ani innych materiałów. Wybór producenta materiałów leży po stronie oferenta z uwzględnieniem warunków technicznych na sieci wodociągowej.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a” – zapytanie drugie powtórne

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano – instalacyjnych dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Strefowa 5a zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (załącznik nr 1), obejmujących w szczególności:

a) Geodezyjne wytyczenie przyłącza;

b) Wykonanie prac ziemnych (wykopy, zasypki, obsypki itp.);

c) Prace instalacyjne elektryczne w tym wykonanie zasilania i sterowania pomp;

d) Prace instalacyjne montażowe;

e) Dostawę i montaż urządzeń (pompy itp.);

f) Rozruchy, uruchomienia, sprawdzenia itp. wraz z protokołami;

g) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

h) Utylizację wszelkich odpadów powstałych w toku wykonywania robót w tym nadmiaru urobku z wykopów.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: nie później niż do 30.07.2024 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice ul. Strefowa 5a.

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;

5.2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

5.3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.

5.4. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

8. Gwarancja jakości

8.1 Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez usterek i wad

8.2 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.

8.3 Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

10. Sposób przygotowania oferty

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Przyłącze KD Świebodzice”

w terminie do 09 maja 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 09 maja 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 lub

11.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 09 maja 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a”

12. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

15. Warunki uzupełniające.

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
  • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 1 –Dokumentacja projektowa

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie zbiornika zapasu wody ppoż na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowego zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”

Wałbrzych 29.05.2024 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

“INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. o.o. uprzejmi informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie zbiornika zapasu wody ppoż na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowego zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38” zgodnie z pkt. 16 przedmiotowego zapytania.

 


Dział Inwestycji i Rozwoju

     Wałbrzych dnia 19.04.2024 r.

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
„Wykonanie zbiornika zapasu wody ppoż na potrzeby Świebodzickiego Parku Przemysłowego zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano – instalacyjno – montażowych dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (załącznik nr 1), obejmujących w szczególności:

a) Geodezyjne wytyczenie zbiornika, przyłączy i niezbędnej infrastruktury;

b) Wykopy i prace ziemne;

c) Wykonanie podbudowy pod fundament żelbetowy;

d) Wykonanie fundamentu żelbetowego pod posadowienie zbiornika;

e) Wykonanie zatoki z kostki betonowej dla samochodów pożarniczych;

f) Prace instalacyjne elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne;

g) Prace montażowe;

h) Dostawę i montaż urządzeń (pompy itp.);

i) Wykonanie system monitoringu zbiornika przy pomocy GSM;

j) Rozruchy, uruchomienia, sprawdzenia itp. wraz z protokołami;

k) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

l) Utylizację wszelkich odpadów powstałych w toku wykonywania robót w tym nadmiaru urobku z wykopów.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: nie później niż do 30.09.2024 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38.

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;

5.2. Wypełniony formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

5.3. Wypełniony formularz nr 3 – Doświadczenie.

 

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

8. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 3 lata.

9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

10 . Sposób przygotowania oferty

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Zbiornik ppoż. Świebodzice”

w terminie do 10 maja 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 10 maja 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 lub

11.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 10 maja 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Zbiornik ppoż. Świebodzice”

12. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 80 pkt
2 B Doświadczenie 20 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 80 pkt

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Doświadczenie”:

Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery zrealizowane usługi, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

B= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej zrealizowanych usług

B= 15 punktów za udokumentowanie 3 zrealizowanych usług

B= 10 punktów za udokumentowanie 2 zrealizowanych usług

B= 5 punktów za udokumentowanie 1 zrealizowanej usługi

B= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnej usługi

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= A + B

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

14. Dokumenty składające się na ofertę.

14.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

14.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

14.3. Wypełniony formularz – Doświadczenie – Formularz nr 3

14.4. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.

14.5. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

16. Warunki uzupełniające.

a) Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
  • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

c) Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

d) Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

17. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy
 3. Formularz nr 3 – Doświadczenie
 4. Załącznik nr 1 –Dokumentacja projektowa

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej – raz na 5 lat, kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznych będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)”.

Wałbrzych, dnia 24.04.2024 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Przeprowadzenie okresowej – raz na 5 lat, kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznych  będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

ELEKTRO-OM

Ul. Bohaterów Warszawy 47/3

28-100 Busko-Zdrój


Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej – raz na 5 lat, kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznych będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2)”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Prawa Budowlanego w zakresie kontroli pięcioletniej, polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W zakres kontroli należy uwzględnić wykonanie badania termowizyjnego rozdzielni elektrycznych z wykorzystaniem kamery termowizyjnej.

2.2. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, który powinien zawierać co najmniej  zgodnie z art. 62a Prawa Budowlanego:

a) datę przeprowadzenia kontroli;

b) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

c) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

d) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

e) zakres kontroli;

f) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

g) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

h) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

i) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli;

j) oraz zdjęcie z kamery termowizyjnej sprawdzanych rozdzielnic nN.

2.3. Obiekty podlegające kontroli:

lp. Obiekt powierzchnia zabudowy (m2)
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A 4758,00
2 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 4521,30
3 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 1770,89
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C 621,55
5 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  socjalną i techniczną – hala D 421,81
6 hala magazynowa z częścią  socjalną – hala E 553,60

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 23.06.2024 r.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonać wizję lokalną w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. (+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – Przeglądy 5letnie elektryczne”

w terminie do 22 kwietnia 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 22 kwietnia 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 22 kwietnia 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Przeprowadzenie okresowej – raz na 5 lat, kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznych  będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 2).

9. Warunki uzupełniające.

9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

10. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 3. Załącznik nr 1 – protokoły

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.

Wałbrzych, dnia 15.04.2024

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie
internetowej Spółki w sprawie
„ Przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
NNM Management Investments
Prosta Spółka Akcyjna
ul. Księcia Janusza Mazowieckiego nr 20 A
92-419 Łódź
NIP: 796629536

 


Data: 26.03.2024 r.

 

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie:

2.1.1. okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c) Prawa Budowlanego polegający na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2.1.2. okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2) Prawa Budowlanego:

w zakresie okresowej pięcioletniej kontroli sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, bez badania instalacji elektrycznej (odrębne zlecenie);

2.1.3 oraz okresowej kontroli zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3) Prawa Budowlanego.

2.2. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, który powinien zawierać co najmniej  zgodnie z art. 62a Prawa Budowlanego:

a) datę przeprowadzenia kontroli;

b) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

c) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

d) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

e) zakres kontroli;

f) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

g) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

h) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

i) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

2.3. Zawiadomienie PINB:

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie złożenia zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane.

2.4. Obiekty podlegające kontroli:

lp. Obiekt powierzchnia zabudowy (m2) instalacje zakres kontroli
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 8083,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A 4758,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 2
– art. 62 ust. 1 pkt. 3
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 2354,06 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 4521,30 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 2
– art. 62 ust. 1 pkt. 3
5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 6200,23 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 1770,89 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C 621,55 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  socjalną i techniczną – hala D 421,81 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
9 hala magazynowa z częścią  socjalną – hala E 553,60 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
10 hala produkcyjno – magazynowa z częścią  administracyjno – socjalną – hala F 790,42 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
11 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G 7753,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3
12 budynek administracyjno – socjalny przy hali G 1430,00 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                        – gazowa;  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
13 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 1989,41 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
14 budynek magazynowy – bunkier 104-75 52,00  wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
15 budynek magazynowy – bunkier 104-80 52,00 wentylacja grawitacyjna  – art. 62 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a), b), c)
16 Świebodzicki Park Biznesu hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną
ul. Strefowa 5a
4941,38 wentylacja grawitacyjna i mechaniczna;                                       – gazowa;                                               – separator ropopochodny  – art. 62 ust. 1 pkt. 3

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

a) do 24.05.2024 r. (dotyczy wszystkich obiektów wskazanych w tabeli z pkt. 2.4);

b) do 15.11.2024 r. (dotyczy obiektów kolejno lp. 1, 2, 3, 4, 5, 11 i 16 z tabeli w pkt. 2.4)

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania kontroli.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. (+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Oferta – Przeglądy budowlane”

w terminie do 09 kwietnia 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 09 kwietnia 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 09 kwietnia 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul.  Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

Na przeprowadzenie okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów będących własnością Spółki, zgodnie z Prawem Budowlanym art. 62 ust. 1 punkt 1) ppkt. a), b), c), zgodnie z art.62 ust. 1 punkt 2) oraz zgodnie z art. 62 ust. 1 punkt 3)”.

9. Warunki uzupełniające.

9.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

9.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

9.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

10. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

Zapytanie ofertowe powtórne na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a”

Wałbrzych 22.04.2024 r.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


“INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. o.o. uprzejmi informuje o nieważnieniu zapytania ofertowego powtórnego na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu
zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a” zgodnie z pkt. 15 przedmiotowego zapytania.

 


Dział Inwestycji i Rozwoju

       Wałbrzych dnia 22.03.2024 r.

Zapytanie ofertowe powtórne na realizację zadania pn.
„Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano – instalacyjnych dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Strefowa 5a zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (załącznik nr 1), obejmujących w szczególności:

a) Geodezyjne wytyczenie przyłącza;

b) Wykonanie prac ziemnych (wykopy, zasypki, obsypki itp.);

c) Prace instalacyjne elektryczne w tym wykonanie zasilania i sterowania pomp;

d) Prace instalacyjne montażowe;

e) Dostawę i montaż urządzeń (pompy itp.);

f) Rozruchy, uruchomienia, sprawdzenia itp. wraz z protokołami;

g) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;

h) Utylizację wszelkich odpadów powstałych w toku wykonywania robót w tym nadmiaru urobku z wykopów.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: nie później niż do 30.06.2024 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice ul. Strefowa 5a.

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;

5.2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

5.3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.

5.4. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

 

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

8. Gwarancja jakości

8.1 Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez usterek i wad

8.2 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.

8.3 Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

 

9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

10. Sposób przygotowania oferty

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Przyłącze KD Świebodzice”

w terminie do 09 kwietnia 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 09 kwietnia 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 lub

11.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 09 kwietnia 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a”

12. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

15. Warunki uzupełniające.

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
  • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 1 –Dokumentacja projektowa