Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń p.poż., zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74,
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z  3 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:
   • Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, drzwi pożarowych  oraz w przypadku potrzeby przegląd węży hydrantowych zgodnie z poniższym zestawieniem,
  2. Obiekty objęte kontrolą:
   Lp   Obiekt Zakres kontroli Termin
   1 Świebodzicki Park Przemysłowy
   ul. Wałbrzyska 38
   hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 4 szt. hydranty wewnętrzne DN 52  marzec 2024
   2 szt. drzwi ppoż. EI30
   Gaśnica (cenę proszę podać za szt.) 18 szt. (biurowiec + hala)
   4 szt. hydranty zewnętrzne naziemne DN 80 (w tym jeden podziemny)
   przegląd węży hydrantowych
   2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala F 2 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 marzec 2024
   przegląd węży hydrantowych
   3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17 5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52
   4 szt. drzwi ppoż. EI30
   2  szt. hydranty zewnętrzne DN80
   4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19 6 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2024
   6 szt. drzwi ppoż. EI30
   3 szt. hydranty zewnętrzne DN80
   5 Świebodzicki Park Biznesu
   ul. Strefowa 5a
   hala produkcyjno – magazynowa z częścią biurową 6 szt. hydranty wewnętrzne DN 25 (biurowiec)
   7 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 (hala) marzec 2024
   6 szt. drzwi p.poż EI 60 (biurowiec/hala)
   1 szt. drzwi p.poż. EI 30 (kotłownia)
   1 szt. drzwi dymoszczelne (biurowiec I piętro)
   około 25 szt. gaśnic (biurowiec + hala) marzec 2024
   6 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A 9 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52
   4 szt. drzwi ppoż. EI30
   1 szt. hydrant zewnętrzny DN 80
   7 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Uczniowska 34 6 szt. drzwi ppoż. EI30 lipiec 2024
   4 szt. hydranty zewnętrzne DN80
   28 szt. gaśnic (biurowiec + hala + stacja trafo)
   8 Świebodzicki Park Przemysłowy
   ul. Wałbrzyska 38
   hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – budynek socjalny przy  hali G 9 hydrantów wewnętrznych DN 52 lipiec 2024
   przegląd węży hydrantowych (w przypadku potrzeby) cena jednostkowa za szt.)
   około 57 szt. gaśnic (biurowiec + hala + przyziemie)
   9 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G 13 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (hala) lipiec 2024
   2 szt. hydrantów wewnętrznych DN 25 (najemca MTS – hala)
   5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (przyziemie)
   9 szt. drzwi ppoż. EI60
   przegląd węży hydrantowych (w przypadku potrzeby) cena jednostkowa za szt.)
   10 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 3 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 lipiec 2024
   1 szt. drzwi ppoż. EI 60
   2 szt. drzwi ppoż. EI30 (kotłownia i hydroforownia)
   przegląd węży hydrantowych
   11 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30 12 szt. szt. hydranty wewnętrzne DN 52 lipiec 2024
   6 szt. hydranty wewnętrzne DN 25
   4 szt. hydranty zewnętrzne DN 100
   9 szt. drzwi ppoż. EI30
   4 szt. drzwi dymoszczelnych
   12 Stacje transformatorowe (n/N, S/N) 14 szt. gaśnic śniegowych lipiec 2024
  3. Protokół:
   Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę.
 2. Termin wykonania zamówienia .

  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia odpowiednio:

  a)
  do 31.03.2024 r. – zakres z punktu 2.2 od 1 do 6
  b) do 20.07.2024 r. – zakres z punktu 2.2 od 7 do 12

  Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych.

 3. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

  Dariusz Gortych, tel. (+48) 606-179-783, dariusz.gortych@ipdevelopment.pl
  Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 5. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
 6. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 7.  Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

   „Przegląd urządzeń p.poż.”
    

   w terminie do 29 lutego 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 29 lutego 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 29 lutego 2024 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

 8. Warunki uzupełniające.

  1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 9. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3. Druk oferty

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego – wymiana oświetlenia podstawowego.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70,

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych w budynku zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, przy uwzględnieniu następujących prac i założeń:

a) Demontaż istniejących opraw oświetlenia podstawowego i przekazanie ich Zamawiającemu (utylizacja opraw po stronie Zamawiającego);

b) Dostawa i montaż nowych opraw LED (zaakceptowanych przez Zamawiającego). Do oferty należy dołączyć kartę katalogową proponowanych opraw wraz z obliczeniami;

c) Ilość opraw obecnie zamontowana na hali 63 szt. (oprawy świetlówkowe). Preferowana wymiana w stosunku 1:1 tak, aby uzyskać natężenie minimum 300 lux i równomierność oświetlenia. Wysokość montażu opraw 4,50 m. Wymiary hali: 112,50 m x 25 m;

d) Zamawiający do wykonania prac udostępni podnośnik nożycowy;

e) Po zakończeniu prac należy wykonać niezbędne próby, sprawdzenia i pomiary przez upoważnione osoby.

Oferent na podstawie w/w wymienionych punktów oraz wizji lokalnej musi przywidzieć wszelkie koszty i prace związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia, jednak nie później niż do 15.03.2023r.

4. Termin i forma składania ofert. 

Oferty należy składać:

4.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu”

w terminie do 02 lutego 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 02 lutego 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

lub

4.2. W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 02 lutego 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu.”

5. Kryteria oceny ofert.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

 

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Wojciech Kloc, tel. (+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7.3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.

7.4. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

7.5. Karta katalogowa proponowanych opraw wraz z obliczeniami.

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

10.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.

10.2. Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

10.3. Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez usterek i wad

 

11. Informacje uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

  • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
  • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
  • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

„INVEST-PARK DEVELOMPENT ” SP. Z O. O. W związku z planowanym przekazaniem do eksploatacji nowo wybudowanej hali magazynowo – produkcyjnej znajdującej się w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej „INVEST-PARK DEVELOMPENT ” SP. Z O. O. POSZUKUJE Pracownika działu technicznego/Konserwatora Główne miejsce pracy: Dzierżoniów Sporadyczne miejsce pracy: inne obiekty Spółki zlokalizowane w Świdnicy, Świebodzicach i Wałbrzychu Wymiar czasu pracy: ½ Etatu

W związku z planowanym przekazaniem do eksploatacji nowo wybudowanej hali
magazynowo – produkcyjnej znajdującej się w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej
„INVEST-PARK DEVELOMPENT ” SP. Z O. O.
POSZUKUJE
Pracownika działu technicznego/Konserwatora
Główne miejsce pracy: Dzierżoniów
Sporadyczne miejsce pracy: inne obiekty Spółki zlokalizowane w Świdnicy,
Świebodzicach i Wałbrzychu
Wymiar czasu pracy: ½ Etatu

 

Wymagania

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych („złota rączka”);
 • Umiejętność wykonywania drobnych prac budowlanych (np.: szpachlowanie,
 • malowanie, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej),
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,
 • Brak przeciw wskazań do pracy na wysokościach powyżej 3 m,
  Prawo jazdy kategorii B niezbędne w celu sprawnej komunikacji między obiektami
  Spółki (Dzierżoniów, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych)

Zakres obowiązków

 • Bieżąca konserwacja i naprawa instalacji oraz urządzeń technicznych znajdujących się
 • na obiektach Spółki;
 • Utrzymanie obiektów budowlanych w bardzo dobrym stanie technicznym;
 • Odśnieżanie chodników i terenów utwardzonych na obszarach należących do Spółki;
 • Koszenie terenów zielonych na obszarach należących do Spółki;
 • Wykonywanie drobnych prac remontowo-budowlanych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, ½ Etatu;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy;
 • Dużą samodzielność i swobodę pracy;
 • Niezbędne narzędzia i materiały do wykonywania pracy;
 • Opiekę medyczną.

Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o przesłanie aktualnego CV na adres:
ipd@ipdevelopment.pl z tytułem maila: Rekrutacja – Pracownik działu
technicznego/Konserwator
Prosimy o dopisanie następujących klauzul: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w CV oraz w innych przekazanych przeze mnie materiałach  rekrutacyjnych na potrzeby tej oraz przyszłych rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o. o. podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych, innych niż te, które pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla potrzeb rekrutacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Zapytanie ofertowe – „Przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych (w tym w przypadku potrzeby kalibracja detektorów) na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów §3 ust. 3”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 3 ust. 3;

2.2. Obiekty objęte kontrolą:

 

Lp. Obiekt Zakres kontroli Urządzenie
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 a)Kontrola;

b) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

– centrala MDD 256/T – szt. 1 (hala str. prawa)

– centrala MD-8.A – 1 szt.  (hala str. lewa)

– centrala MD-16.A – 1 szt.  (hala główna)

– centrala MD-2.Z/A – 1 szt.  (dwie kotłownie)

– sygnalizator SL-32 – szt. 5

– sygnalizator SL-21 – szt. 1 (stara kotłownia)

– detektor DG-14.EN/M MS-14 EG– szt. 5 (hala str. prawa)

– detektor DEX/F4-C MS 12N2F – szt. 5 (hala str. lewa)

– detektor DEX/F4-C MS 12N2F – szt. 13 (hala główna)

– detektor DEX/F4 MS-12/N2F – szt. 1 (stara kotłownia)

– detektor DEX/F4-C MS-12/N2 – szt. 1 (nowa kotłownia)

2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A a)Kontrola;

b)Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

– centrala Alkaster CS-4x – szt. 5

– sygnalizator SOA-08 – szt. 5

– detektor – Alkaster DEM-08W – szt. 17

3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 17 a)Kontrola;

b) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

– centrala MD-8z – szt. 1 (stara hala)

– centrala CS2X – szt. 1 (nowa hala)

– sygnalizator SL-21 – szt. 1(stara hala)

– sygnalizator SOA-84M – szt. 1 (nowa hala)

– detektor – DEX/F4 – szt. 5 szt. (stara hala)

– detektor Alkaster DEM 08W- 4 szt. (dobudowana hala)

4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 a)Kontrola;

b) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

– centrala MD-2.z – szt. 6

– centrala MD-4.z – szt. 2

– sygnalizator SL-32 – szt. 8

– detektor DEX/F4 – szt. 18 szt.

5 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 a)Kontrola;

b) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

– centrala Alkaster CS-8X – szt. 1

– centrala Alkaster CS-4X – szt. 3

– sygnalizator SOA-08 – szt. 4

– detektor Alkaster DEM-08W – szt. 16

6 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G (główna hala i kotłownia) a)Kontrola;

b) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

 

– centrala CS4X – szt. 2 (hala główna)

– centrala CS8X – szt. 1 (hala główna)

– sygnalizator SOA-08 – szt. 2 (hala główna)

– detektor Alkaster DEM-08W – szt. 14 (hala główna) (w tym 3 szt. detektorów selektywnych)

– centrala MD-2.z – szt. 1 (kotłownia)

– sygnalizator SL-32 – szt. 1(kotłownia)

– detektor DEM 08W – szt. 1 (kotłownia)

7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A a)Kontrola;

b) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

– centrala MD-2.z – szt. 1

– centrala MD-4.z – szt. 2

– sygnalizator SL-32 – szt. 3

– detektor DEX/F4 MS-12/N2F – szt. 9

8 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H a)Kontrola;

b) Wymiana pakietu akumulatorów – jeśli zachodzi taka konieczność

 – centrala MD-8.ZM– szt. 1

– sygnalizator SL-32 – szt. 2

– detektor – DEX-F4-C MS-12NF2 – szt. 4

– detektor – DEX-F4-C MS-12NF2 – szt. 1 (kotłownia)

 

2.3. Uwaga:

a) Podczas kontroli należy zweryfikować stan pakietów akumulatorów w każdej centrali. Jeśli zajdzie konieczność ich wymiany z uwagi na zużycie lub koniec terminu użytkowania zgodnie z DTR należy to uwzględnić w ofercie, podając kwotę jednostkową za wymianę pakietu akumulatorów (zgodnie z formularzem oferty – Załącznik nr 1);

b) Rozliczenie za wykonane prace nastąpi powykonawczo w oparciu o faktyczną ilość wymienionych pakietów akumulatorów.

2.4. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o: nazwie firmy dokonującej kontroli, dacie wykonania kontroli, dacie następnej kontroli, imię i nazwisko osoby kontrolującej oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę. Lokalizacji obiektu na którym będzie przeprowadzana kontrola. Ponadto protokół powinien zawierać zestawienie elementów przeprowadzonego przeglądu (centrala – typ, nr fabryczny, głowica – typ , nr fabryczny, nazwę gazu którym wykonano test, wartości stężenia, wskazywania głowicy, wynik próby).

3. Cena zamówienia

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie:

a) Okresowej kontroli systemu detekcji gazu na obiektach Spółki;

b) Niezbędne czynności konserwacyjne systemu detekcji gazu;

c) Pracę podnośnika lub rusztowania. Poza Świebodzickim Parkiem Przemysłowym Zamawiający nie zapewnia podnośnika lub rusztowania. W Świebodzicach Zamawiający udostępni podnośnik nożycowy wraz z operatorem. Cena pracy podnośnika powinna być podana osobno.

4. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 22.03.2024 r.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania kontroli. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

9.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Kontrola detekcji gazu”,

w terminie do 01 luty 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 01 luty 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

9.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 01 luty 2024 do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

 

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością Spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów §3 ust. 3”.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

11. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót instalacyjnych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego – zasilanie rezerwowe.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70,

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, obejmujących w szczególności:

 1. Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej;
 2. Dostawa i montaż rozdzielnicy R.REZ z układem SZR;
 3. Wykonanie tras z drabin kablowych;
 4. Wykonanie odpowiednich przeróbek w stacji nN;
 5. Odtworzenie wewnątrz pomieszczenia rozdzielni nN powłok malarskich/tynkarskich po wykonanych przejściach przez ściany zewnętrzne;
 6. utylizacja materiałów powstałych w toku wykonywanych prac;
 7. Wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, rozruchów itp. wraz z protokołami;
 8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w zakresie prac wykonywanych na terenach zewnętrznych + płyta fundamentowa pod agregat;
 9. wyłączenie zasilania obiektu w energię elektryczną w celu realizacji prac może nastąpić po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym. Przedmiotowe wyłączenie może być realizowane tylko w weekendy

Oferent na podstawie załączonej dokumentacji oraz wizji lokalnej musi przywidzieć wszelkie koszty i prace związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

UWAGA: zakres zapytania nie obejmuje:

– dostawy i montażu agregatu

– wykonania płyty fundamentowej pod agregat (płyta została już wykonana)

– zakresu związanego ze stacjami ładowania (zasilania stacji ładowania, rozdzielnicy RŁ, tras kablowych w tym zakresie).

 

3. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia, jednak nie później niż do 29.02.2023r.

 

4. Termin i forma składania ofert.

Oferty należy składać:

4.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Wykonanie robót instalacyjnych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu – zasilanie rezerwowe”

w terminie do 08 grudnia 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 08 grudnia 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

lub

4.2. W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 08 grudnia 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie robót instalacyjnych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu – zasilanie rezerwowe.”

 

5. Kryteria oceny ofert.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena

100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Wojciech Kloc, tel. (+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

 

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7.3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.

7.4. Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

10.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

10.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.

10.2. Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.

10.3. Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez usterek i wad

 

11.  Informacje uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

· złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;

· gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;

· gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

12.  Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu

3. Załącznik nr 1:

a) Dokumentacja projektowa

Zapytanie ofertowe – „Roczna obsługa stacji nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.”

Wałbrzych, dnia 17.11.2023 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki „Roczna obsługa stacji  nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o.” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Energo-Przem

Przemysław Witkowski;
Powstańców Śląskich 6;

49-340 Lewin Brzeski


 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest roczna obsługa stacji nN, sN oraz transformatorów znajdujących się na terenie obiektów będących własnością Spółki, obejmująca kwartalne przeglądy/oględziny stacji.

2.2. Zestawienie obiektów objętych obsługą:

lp. Obiekt Rodzaj stacji
1 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 30 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Towarowa 28 A Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Strefowa 19 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
4 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną  – ul. Uczniowska 34 Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
5 Świebodzicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala B i C Rozdzielnia nN
6 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala D Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
7 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora
8 Biznes Inkubator Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną ul. Strefowa 5a Rozdzielnia nN, Rozdzielnia SN, komora transformatora

 

2.3. Protokół:

Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.4. W ramach Przedmiotu Zamówienia:

a) Oferent będzie zobowiązany również do drobnych napraw do 5 punktów elektrycznych (punkt oświetlenia, punkt pojedynczego gniazda elektrycznego czy punkt włącznika) na obiektach będących własnością Zamawiającego. Niezbędny materiał w celu wykonania drobnych prac po stronie Zamawiającego.

b) W przypadku wystąpienia awarii typu „ciężkiego” (powodującej konieczność wyłączenia zasilania obiektu) sporządzenie stosownego protokołu z określeniem przyczyn awarii, określenie sposobu usunięcia awarii, przedstawienie oferty usunięcia awarii oraz gotowość do rozpoczęcia usuwania awarii – w terminie do 24h od zgłoszenia Zamawiającego.

c) Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia usterek/awarii leży po stronie Zamawiającego. Oferta wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

d) W przypadku wystąpienia usterek i awarii typu „lekkiego” (niepowodujących konieczności wyłączania zasilania obiektu) naprawa oraz usunięcie usterki przez Oferenta podczas kwartalnych przeglądów i oględzin stacji w cenie ofertowej. Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia usterek/awarii leży po stronie Zamawiającego.

Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz w instrukcjach współpracy ruchowej (załącznik nr 3).

Okresowe badanie sprzętu dielektrycznego będącego na wyposażeniu stacji SN leżą po stronie Zamawiającego.

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania prac. Umowa o współpracy będzie obowiązywała dwanaście miesięcy od daty jej podpisania z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Grzegorz Kogut, tel. 793 224 666, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

Arkadiusz Kawałko, tel. 605 615 503, arkadiusz.kawalko@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Ofertę należy złożyć:

 • 8.1. w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl, zatytułowaną: „Roczna obsługa stacji”

do dnia: 27.10.2023 do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 27.10.2023 w godzinach: 10:10 – 10:30.

 • 8.2. lub w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro – sekretariat Spółki, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.10.2023 r. do godziny 10.00. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperta powinny być zaadresowane na adres Zamawiającego:

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul .Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Roczna obsługa stacji  nN, sN i transformatorowych dla obiektów będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

                       

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent otrzyma największą ilość punktów wyliczanych według poniższego wzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

a) cena – 80% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 80, otrzyma oferta o najniższej cenie. Kolejnym ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym wzorem.

Pc= (najniższa cena spośród badanych ofert / cena badanej oferty)x100x0,8

       gdzie: Pc – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za cenę

b) dotychczasowe doświadczenie – 20% wagi:

Maksymalną liczbę punktów: 20, otrzyma oferta (lub oferty), w której Oferent wykaże i udokumentuje co najmniej cztery zrealizowane usługi, spełniające kryteria określone w niniejszym zapytaniu. Punktacja za doświadczenie będzie przyznawana w następujący sposób:

Pd= 20 punktów za udokumentowanie 4 lub więcej zrealizowanych usług

Pd= 15 punktów za udokumentowanie 3 zrealizowanych usług

Pd= 10 punktów za udokumentowanie 2 zrealizowanych usług

Pd= 5 punktów za udokumentowanie 1 zrealizowanej usługi

Pd= 0 punktów za nieudokumentowanie żadnej usługi

 

gdzie: Pd – oznacza liczbę punktów dla badanej oferty za doświadczenie

Łączna liczba punktów za ofertę będzie wyliczona wg wzoru:

P= Pc + Pd

gdzie: P – oznacza łączną liczbę punktów dla badanej oferty.

 

10 Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego w zakresie:

10.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

10.2. uprawnień do prowadzenia określnej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

10.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

10.4. zdolności technicznej i zawodowej.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postepowaniu.

11. Informacje uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Załączniki:

12.1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

12.2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

12.3. Załącznik nr 1 – Przykładowy protokół z przeglądów/oględzin;

12.4. Załącznik nr 2 – Szczegółowy zakres oględzin i przeglądów stacji objętych zapytaniem ofertowym;

12.5. Załącznik nr 3 – Dokumentacje techniczno-ruchowe stacji;

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a”

Dział Inwestycji i Rozwoju

Wałbrzych dnia 04.09.2023 r.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
„Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano – instalacyjnych dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach ul. Strefowa 5a zgodnie z załączoną dokumentacją projektową (załącznik nr 1), obejmujących w szczególności:

 1. Geodezyjne wytyczenie przyłącza;
 2. Wykonanie prac ziemnych (wykopy, zasypki, obsypki itp.);
 3. Prace instalacyjne elektryczne;
 4. Prace instalacyjne montażowe;
 5. Dostawę i montaż urządzeń (pompy itp.);
 6. Rozruchy, uruchomienia, sprawdzenia itp. wraz z protokołami;
 7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
 8. Utylizację wszelkich odpadów powstałych w toku wykonywania robót w tym nadmiaru urobku z wykopów.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: nie później niż do 31.12.2023 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice ul. Strefowa 5a.

5. Dokumenty składające się na ofertę.

5.1. Wypełniony formularz nr 1 – Formularz oferty;

5.2. Wypełnione formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy.

6. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

8. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 2 lata.

9. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

10. Sposób przygotowania oferty

10.1.Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Przyłącze KD Świebodzice”

w terminie do 26 września 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 26 września 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

lub

11.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 26 września 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z odcinkiem tłocznym dla obiektu zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 5a”

12. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Kryteria oceny oferty oraz informacje o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Wybór oferenta.

Głównym kryterium oceny ofert jest kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel.(+48) 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

15. Warunki uzupełniające.

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

15.3. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;

15.4. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;

15.5. gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.6. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.7. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych na działce gruntu 114/1 w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

Wałbrzych, dnia 15.09.2023 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie

internetowej Spółki „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego”,

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Usługi Remontowo – Budowlane
Krzysztof Stelmach
Tąpadła 36
58-124 Marcinowice

Kryteria oceny ofert z zgodnie z zapytaniem pkt. 5:

Lp. Nazwa oferenta Ilość uzyskanych punktów
1 Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Stelmach z/s w Tąpadłach 100,00
2 Expert Krzysztof Kuźma Doradztwo Gospodarcze i Techniczne z/s w Mokronosie Górnym 97,50
3 ZM Elektryk Mariusz Złotnik z/s w Żorach 95,61
4 BUDMAX BIS SP. Z O.O. z/s w Boguszowie-Gorcach & RAWO TECHNIK Sp. cywilna Agnieszka Boroń, Wojciech Pączka z/s w Wałbrzychu 94,29

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70,

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych na działce gruntu 114/1 położonej w Wałbrzychu przy
ul. Uczniowskiej 34, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, obejmujących w szczególności:

  1. Opracowanie projektu wykonawczego;
  2. Zarejestrowanie dziennika budowy i złożenie do PINB zawiadomienia o rozpoczęciu budowy;
  3. Zapewnienie nadzoru kierownika budowy;
  4. Wykonanie robót rozbiórkowych;
  5. Wykonanie fundamentów;
  6. Montaż konstrukcji wiat;
  7. Wykonanie instalacji oświetleniowej;
  8. Wykonanie odwodnienia dachów wiat;
  9. Montaż odboi zewnętrznych;
  10. Odtworzenie terenów utwardzonych;
  11. Prace porządkowe;
  12. Uzyskanie od PINB zgody na użytkowanie wiat.

 

UWAGA: Załączone przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Oferent na podstawie specyfikacji technicznej, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej musi przywidzieć wszelkie koszty i prace związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia, jednak nie później niż do 28.02.2024r.

 

 1. Termin i forma składania ofert. 

Oferty należy składać:

 • W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pltytułem:

„Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych w Wałbrzychu”

w terminie do 01 września 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 01 września 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 

lub

 

 • W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 01 września 2023 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Wykonanie robót budowlano-montażowo-instalacyjnych w Wałbrzychu.”

 

 1. Kryteria oceny ofert.

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

 

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel. (+48) 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

 

 1. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
  3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.
  4. Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.
  5. Referencje/protokół potwierdzający wykonanie w okresie od 01.01.2020r. do 15.08.2023r., co najmniej jednej zakończonej i rozliczonej inwestycji o wartości  min. 400 000,00 zł netto związanej z posadowieniem obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej.

 

 1. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

 1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
  1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wynikuzapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.
  2. Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.
  3. Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcyod daty odbioru końcowego bez usterek i wad

 

 1. Informacje uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 1:
  1. Specyfikacja techniczna
  2. Projekt budowlany
  3. Przedmiary robót
  4. Projekt umowy

Zapytanie ofertowe – „Realizacja kompleksowej usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert: 1 września 2023 r. do godziny 10:00

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:
  a) Usługa odśnieżania terenów utwardzonych zgodnie z tabelą nr 1, na warunkach i obowiązkach:
 • odśnieżanie mechaniczne i ręczne (w razie potrzeby) wraz ze zwalczaniem skutków gołoledzi poprzez posypanie śliskiej nawierzchni piaskiem/solą;
 • obowiązkiem oferenta będzie monitorowanie warunków atmosferycznych, przekazanie zgłoszenia o potrzebie interwencji do Zamawiającego (dopuszczalna forma: telefoniczna, sms, e-mail), wykonanie usługi odśnieżania po akceptacji zgłoszenia (dopuszczalna forma: telefoniczna, sms, e-mail);
 • lub na każdorazowe zgłoszenie przez Zamawiającego o potrzebie podjęcia interwencji usługi odśnieżaniu  oferent będzie zobowiązany do rozpoczęcia prac mających na celu wykonanie Zlecenia  w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia i ich zakończenia w ciągu 4 godzin lub/i zakończenia do godziny 6:00 rano w przypadku intensywnych opadów w nocy;

Tabela nr 1:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość [m2] Termin obowiązywania umowy
1 Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 droga dojazdowa do hali około 1400 m2; 15.12.2022 – 15.03.2023
droga wokół hali, place manewrowe około 5800 m2;
parking około 740 m2;
chodniki wraz ze schodami i strefą wejściową do biurowca około 550 m2;
2 Świebodzicki Park Przemysłowy a) Hala A przy ul. Wałbrzyskiej 38 drogi około 7975 m2; 15.12.2022 – 15.03.2023
b) Hala B i C przy ul. Wałbrzyskiej 38
c) Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38
d) Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38
e) Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38
f)  Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 parkingi, place manewrowe około 4683 m2;
h)Hala H przy ul. Wałbrzyskiej 38 chodniki wraz z strefą wejściową do biurowców około 752 m2;
3 Świebodzicki Park Biznesu „Inkubator” Hala przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach drogi wewnętrzne, place manewrowe około 3953 m2; 15.12.2022 – 15.03.2023
parkingi około 706 m2;
chodniki około 270 m2;
4 Wałbrzyski Park Przemysłowy Hala przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu drogi wewnętrzne, place manewrowe, doki około 9270 m2; 01.12.2022 – 15.03.2023
parkingi około 1643 m2;
chodniki około 250 m2;
5 Osiedle Tęczowe Osiedle przy ul. Orzechowa i Brzoskwiniowa drogi około 4459 m2 01.12.2022 – 15.03.2023
chodniki około 4134 m2

 

b) Usługa odśnieżania dachów obiektów zgodnie z tabelą nr 2, na warunkach:

 • odśnieżanie dachów pokrytych membraną PCV;
 • oferent  będzie zobowiązany do rozpoczęcia prac mających wykonanie Zlecenia w ciągu min. 6 do max. 8 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia i ich zakończenia w ciągu 24 godzin;
 • w wyjątkowych sytuacjach, w przypadku niestandardowych opadów tj. przekraczających 0,5m/24h, będzie możliwość wydłużenia czasu zakończenia odśnieżania;
 • oferent każdorazowo z odśnieżania dachów będzie zobowiązany do sporządzenia raportu z przeprowadzonych prac;

Tabela nr 2:

Lp. Obszar Obiekt Zakres Ilość [m2]
1 Świdnicki Park Przemysłowy Hala przy ul. Towarowa 30 dach hali + biurowca + budynek techniczny (membrana PCV) około 8080
2 Dzierżoniowski Park Przemysłowy Hala przy ul. Strefowa 19 dach hali + biurowca (membrana PCV) około 2000
3 Wałbrzyski Park Przemysłowy Hala przy ul. Uczniowska 34 dach hali + biurowca + budynku technicznego ( membrana PCV) około 5600
4 Świebodzicki Park Przemysłowy Hala A przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali A (membrana PCV) około 1700
5 Hala B i C przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali B + C (membrana PCV, papa) około 650
6 Hala D przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali D (membrana PCV) około 400
7 Hala E przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali E (membrana PCV, papa) około 550
8 Hala F przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali F ( papa) około 850
9 Hala G przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali G (membrana) około 7600
10 Hala H przy ul. Wałbrzyskiej 38 dach hali H (membrana) około 1800
11 Świebodzicki Park Biznesu „Inkubator” Hala Inkubator przy ul. Strefowej 5a w Świebodzicach Dach hali (membrana) około 5800

 

 1. Okres realizacji Zamówienia
  3.1. Dla terenów utwardzonych
  a) Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia skierowania pierwszego zlecenia do Oferenta, ale nie wcześniej niż:
  – od 15.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 1 ,2 ,3 Tabela nr 1;
  – od 01.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 4 i 5 Tabela nr 1;
  b) W przypadku potrzeby odśnieżania po za terminem wskazanym powyżej obowiązuje stawka za jednorazowe odśnieżanie.
  3.2. Dla dachów.
  a) Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od 15.12.2023 r. do 15.03.2024 r.
 2. Cena zamówienia.

Prosimy o wycenę poszczególnych lokalizacji osobno, ponieważ Spółka dopuszcza możliwość zlecenia prac na poszczególnych obiektach różnym oferentom.

a) ODŚNIEŻANIE TERENÓW UTWARDZONYCH – załącznik nr 1 – wzór Umowy;

 • Cena ryczałtowa za miesiąc w okresie obowiązywania umowy (tj. od dnia skierowania pierwszego zlecenia do Oferenta, ale nie wcześniej niż od 15.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 1 ,2 ,3 Tabela nr 1 oraz od 01.12.2023 r. do dnia 15.03.2024 r. – pkt. 4 i 5 Tabela nr 1 );
 • Cena za jednorazowe zlecenie odśnieżania terenów utwardzonych po za w/w terminami;

b) ODŚNIEŻANIE DACHÓW – załącznik nr 2 – wzór Umowy

 • Cena za gotowość do podjęcia się usługi odśnieżania dachów w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, kwota jednorazowa za czas związania umową w okresie od 15.12.2023 r. do 15.03.2024 r.;
 • Cena za jednorazową usługę odśnieżania dachów w przypadku takiej potrzeby;
 1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera, tel. 691-324-666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Grzegorz Kogut, tel. (+48)74 646 25 72, grzegorz.kogut@ipdevelopment.pl

 1. Dokumenty składające się na ofertę.
  7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1;
  7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz 2.
 2. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 1. Sposób przygotowania ofert.
  9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
  9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
  9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
  9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
  9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 2. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

„Odśnieżanie”

w terminie do 25 sierpnia 2023 r. 01 września 2023 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 25 sierpnia 2023 r. 01 września 2023 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

 • W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Realizacja usługi odśnieżania dachów oraz terenów utwardzonych na obiektach i obszarach będących własnością Spółki.”                                                                                                                                                            

 

 1. Warunki uzupełniające.
  11.1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  11.2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  11.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  11.4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  11.5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

 1. Wykaz Załączników i Formularzy
  12.1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
  12.2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
  12.3. Załącznik nr 1 – Wzór umowy na odśnieżanie terenów,
  12.4. Załącznik nr 2 – Wzór umowy na odśnieżanie dachów,
  12.5. Załącznik nr 3 – Mapy z zaznaczonymi zakresami.

 

Zapytanie ofertowe – „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na obszarze Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.”

Uwaga:

Zmiana terminu składania ofert: 31 lipca 2023 r. do godziny 10:00

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
  ul. Uczniowska 16
  58-306 Wałbrzych
  tel. (+48) 74 646 25 70,e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
  www.ipdevelopment.pl 
 2. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie prac budowlano-instalacyjnych w budynku zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, obejmujących w szczególności:

  1. Wykonanie robót rozbiórkowych;
  2. Wykonanie nowych wydzieleń funkcjonalno-użytkowych;
  3. Wykonanie prac tynkarskich i malarskich;
  4. Wykonanie okładzin podłogowych i ściennych;
  5. Wykonanie sufitów podwieszanych;
  6. Montaż stolarki;
  7. Montaż bram zewnętrznych;
  8. Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, ogrzewczej;
  9. Wykonanie prac instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej;
  10. Wykonanie niezbędnych prób i sprawdzeń;
  11. Prace porządkowe.UWAGA: Załączone przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Oferent na podstawie specyfikacji technicznej, projektu budowlanego oraz wizji lokalnej musi przywidzieć wszelkie koszty i prace związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia.
  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do ustalenia, jednak nie później niż do 31.12.2023r.
 4. Termin i forma składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:„Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu” w terminie do 26 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 26 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 w godzinach: 10:10 – 10:30.lub
  2. W wersji papierowej w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 26 lipca 2023 r. 31 lipca 2023 do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie zlokalizowanym w Wałbrzychu.”

 5. Kryteria oceny ofert.
  Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

  Lp. Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
  do poszczególnych kryteriów oceny ofert
  1 A Cena 100 pkt

   

  Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

  Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

  „A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:
  Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl
  Dagmara Komendera, tel. (+48) 691 324 666, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
 7. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
  3. Aktualny odpis/wydruk z KRS lub CEIDG, lub inny dokument potwierdzający możliwość wykonywania usług przewidzianych w tym zapytaniu ofertowym.
  4. Kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy.
  5. Referencje/protokół potwierdzający wykonanie w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2023 r., co najmniej jednej zakończonej i rozliczonej budowy/przebudowy/remontu obiektu kubaturowego, gdzie powierzchnia użytkowa wynosiła min. 500 m2lub zadanie było o wartości  min. 500 000,00 zł netto;
 8. Okres związania ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 9. Wybór oferenta
  Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
 10. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
  1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku zapytania ofertowego o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej (ceny oferty łącznie z podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w dniu składania ofert) podanej w Formularzu oferty. Walutę zabezpieczenia stanowi złoty polski.
  2. Zamawiający zatrzyma z wynagrodzenia Wykonawcy (Oferenta) zabezpieczenie należytego wykonania umowy na czas trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady.
  3. Wykonawca (Oferent) udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego bez usterek i wad
 11. Informacje uzupełniające.
  1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:
   • złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert;
   • gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia;
   • gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 12. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 13. Załączniki
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
  3. Załącznik nr 1:
   1. Specyfikacja techniczna
   2. Projekt budowlany
   3. Przedmiary robót
  4. Załącznik nr 2:
   1. Projekt umowy

 

Pytania i odpowiedzi:

Data: 25.07.2023 r

Pytanie nr 1. Proszę o potwierdzenie, że w I etapie nie mamy wyceniać robót zewnętrznych. Mówiliście Państwo o tym na spotkaniu.

Odp. nr 1. Roboty budowlane zewnętrzne (m.in.: wiaty, dodatkowo tereny utwardzone, zabezpieczenia przy lampach i hydrantach) nie są objęte przedmiotowym postępowaniem. Prace te będą realizowane w II etapie. W ofercie proszę uwzględnić natomiast: malowanie części elewacji nad wejściem głównym – kolor czerwony, lampy led na wysięgniku w dwóch dokach (rampach przeładunkowych), numeracja bram (6szt).

 

Pytanie nr 2. Proszę o podanie rodzaju, mocy i producenta wallboxów chyba, że zakup i dostawa tych urządzeń nie wchodzą zakres.

Odp nr 2. Wallboxy zostaną dostarczone i zamontowane przez Najemcę.

 

Pytanie nr 3. Proszę o doprecyzowanie jakie prace należy ująć przy wycenie przygotowanie miejsc ładowania samochodów elektrycznych. Jakie zasilanie, którędy poprowadzone i czy coś jeszcze dodatkowo należy przewidzieć.

Odp nr 3. Oferent powinien przewidzieć kabel + rozdzielkę. Miejsce ładowania aut elektrycznych zostanie wskazane przez najemcę. Proszę przyjąć do wyceny, że będą one się znajdować w odległości do 15m od elewacji budynku.

 

Pytanie nr 4. Czy wyposażenie meblowe recepcji też wchodzi w zakres prac. Jeżeli tak to proszę o dokładny opis mebli wraz z ich ilością oraz przykładowymi zdjęciami.

Odp nr 4. Zabudowa meblowa w recepcji zostanie dostarczona i zamontowana przez Najemcę, nie wchodzi w zakres zapytania.

 

Pytanie nr 5. Proszę o informację czy zakres prac wynikający z dokumentacji branży sanitarnej a dotyczący wewnętrznej instalacji wodociągowej jest do wykonanie w całym zakresie. Zgodnie z wizją lokalną instalacja wodociągowa jest na obiekcie wykonana i wymaga drobnych przekładek.

Czy należy skalkulować całość zakresu wynikającego z dokumentacji branży sanitarnej dotyczącego wewnętrznej instalacji wodociągowej ?

Odp nr 5. Proszę w ofercie uwzględnić wymianę instalacji wodociągowej zgodnie z projektem branży sanitarnej. Po konsultacjach ustaliliśmy, że istniejące instalacje wodociągowe (rury stalowe) są w złym stanie i należy je wymienić na pexalpex.

 

Pytanie nr 6. Proszę o informacje czy poniższy zakres prac występuje w postępowaniu ofertowym na remont hali DPD.

Specyfikacja Techniczna rozdział BHP-P.POŻ

 • Obciążenie ogniowe wg planowanej ilości materiałów – po zapytaniu Najemcy. W każdym przypadku należy jednak przyjąć Gęstość obciążenia ogniowego nie mniejszą niż 500 MJ/m2 .
 • Wyposażenie obiektu w: hydranty; gaśnice; tablice kierunkowe, piktogramy.
 • System sygnalizacji pożaru. Powiadomienia jednostki PSP; Administratora i Najemcy.
 • Punktowe czujki dymowe na hali, połączone z sygnalizacją alarmową.
 • Wyposażenie obiektu w instalacje i sprzęt PPOŻ zgodnie z projektem budowlanym i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz wszystkimi obowiązującymi normami w tym zakresie.
 • Sygnalizacja alarmowa ”pożar w budynku”, ręczny ostrzegacz pożarowy przy każdym wyjściu ewakuacyjnym. Sygnał alarmowy słyszalny we wszystkich pomieszczeniach na obiekcie.
 • Przygotowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu

Odp nr 6. Powyższy zakres prac nie jest objęty postępowaniem.

 

Pytanie nr 7. Proszę o informację czy w ofercie w branży elektrycznej należy uwzględnić poniższe punkty wynikające z specyfikacji technicznej:

-Przygotowanie przyłącza na elewacji do podłączenia agregatu prądotwórczego ze sterowaniem ręcznym (przełącznik sieć / zero/ agregat). Miejsce pod agregat utwardzone, lokalizacja do uzgodnienia z Najemcą
-W pomieszczeniu rozdzielni głównej nn kompensacja mocy biernej (pojemnościowej i indukcyjnej) o odpowiedniej mocy z min. 5 stopniami załączenia. Montaż baterii kompensacyjnych w 2-im miesiącu najmu po dostosowaniu do rzeczywistego zużycia energii.
-Słupy oświetleniowe zabezpieczone odbojnikami autostradowymi.
-Weryfikacja stanu technicznego oświetlenia zewnętrznego; w razie potrzeby wymiana uszkodzonych lub przepalonych źródeł światła
-Zewnętrzne oświetlenie kontrolowane przez zegar połączony z fotokomórką, możliwość włączania ręcznego
Ładowanie aut Elektrycznych

Po stronie Wynajmującego:

-Przygotowanie instalacji z wprowadzeniem okablowania pomiędzy rozdzielnią – punktem wpięcia okablowania ładowarek a punktami zasilania
-Przygotowanie dedykowanej rozdzielni elektrycznej do wpięcia instalacji zasilania ładowarek z możliwością rozbudowy o kolejne 2 ładowarki
-Uwzględnienie uzgodnionej mocy instalacji w bilansie energetycznym obiektu i agregatu

Odp nr 7. Do wyceny proszę przyjąć jedynie zakres:

Ładowanie aut elektrycznych

„- Przygotowanie instalacji z wprowadzeniem okablowania pomiędzy rozdzielnią – punktem wpięcia okablowania ładowarek a punktami zasilania
-Przygotowanie dedykowanej rozdzielni elektrycznej do wpięcia instalacji zasilania ładowarek z możliwością rozbudowy o kolejne 2 ładowarki”

Miejsce ładowania aut elektrycznych zostanie wskazane przez najemcę. Proszę przyjąć do wyceny, że będą one się znajdować w odległości do 15m od elewacji budynku.

Pozostały zakres prac będzie objęty osobnym postępowaniem.

 

Pytanie nr 8. Prace nie uwzględnione w projekcje ale znajdujące się w specyfikacji

Odp nr 8. Wykaz prac nie ujętych w projekcie, ale przewidzianych do wykonania zgodnie z Specyfikacją Techniczną:

 1. Montaż destryfikatorów – po 2 szt. na promiennik – łącznie 16 szt. destryfikatorów -Montaż destratyfikatorów– z termostatem, sterowane automatycznie, regulowana temperatura uruchomienia , z możliwością odłączenia. Produkt Sonninger lub podobny
 2. Montaż instalacji detekcji gazu w kotłowni połączona z zaworem MAG;
 3. Do przebudowy istniejące pomieszczenie recepcji (w projekcie brak rysunku);
 4. Przygotowanie instalacji pod montaż wallboxów – ładowanie aut elektrycznych Miejsce ładowania aut elektrycznych zostanie wskazane przez najemcę. Proszę przyjąć do wyceny, że będą one się znajdować w odległości do 15m od elewacji budynku.
 5. Zabezpieczenie krawędzi otworów, które będą wykonywane w ścianie rozdzielającej hale.

 

Data: 26.07.2023 r

Pytanie nr 9. Belki drewniane odbojnic zabezpieczających z jakiego mają być drewna i jakość wykonania: tarcica czy suszone, heblowane czy po cięciu, impregnowane czy surowe?

Odp nr 9. Belki w odbojnicach należy wykonać z drewna suszonego, heblowanego i impregnowanego.

 

Pytanie nr 10. Kątowniki stalowe zabezpieczające narożniki nowo wybitych otworów pomiędzy halami czy kątownik zimnogięty 50x50x1500 wystarczy czy inny?

Odp nr 10. Otwory w ścianie oddzielenia (14 szt.) należy zabezpieczyć ceownikiem stalowym zimnogiętym na szerokość muru (24 cm) dyblowanym do bloczka na wysokość 1 m.

Powyżej 1 m. światło otworu wykończyć np. poprzez tynkowanie.

 

Pytanie nr 11. Bramy przemysłowe uruchamiane z klawisza centrali czy piloty, bramy wpięte w system ppoż, lampy ostrzegawcze, semafory

Odp nr 11. Bramy przemysłowe uruchamiane elektrycznie z klawisza centrali. Brak podłączenia do systemu ppoż., brak lamp, semaforów i pilota. Jeden panel przeszklony. Preferowany producent Hormann. Kolor bram i obróbek blacharskich taki jak w bramach istniejących.