Zapytanie ofertowe – „Zakup i dostawa serwera typu RACK”

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 16

tel.: (+ 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74

 e-mail: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

 

Zapytanie ofertowe – „Zakup i dostawa serwera typu RACK”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Urządzenie o parametrach nie gorszych niż:

 

  Produkt Szt.
Procesor Intel® Xeon® procesor E-2124 4/4 Cores/Threads 3.30 8M Cache LGA1151

1

Płyta główna X11SCM-F Motherboard

1

Obudowa SuperChassis 813MFTQC-350CB2

1

Radiator Heatsink 1U

1

Kieszeń Black Hot-swap Gen-4 2.5” to 3.5” HDD tray

2

Osłona 1U I/O Shield for X11SCM-F with EMI Gasket

1

Dysk Micron 5300 PRO 960GB 2.5 Non-SED Enterprise Solid State Dri

2

Pamięć 16GB DDR4-2666 2Rx8 ECC UDIMM

2

System Microsoft OEM Win Svr Standard 2019 PL x64 16Core

1

System Windows Server CAL 2019 Polish 5 Clt Device CAL

1

 

 1. Data zapytania: 22.05.2020
 2. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.
 3. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni po dostarczeniu zamówienia.
 4. Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
 5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

100% – cena zł netto

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej:

Oferta na „Zakup i dostawę serwera typu RACK”

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00, dnia 01.06.2020 r. 13:00, dnia 05.06.2020 r.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych o godz. 10:30, dnia 01.06.2020 r.13:30, dnia 05.06.2020 r.

 1. Osoby do kontaktu:

Grzegorz Kogut, tel. 74 646 2576

 

 1. Pozostałe postanowienia:
 • Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione     bez rozpatrzenia.
 • Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
 • Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

Załączniki:

1. Zapytanie Ofertowe Serwer Rack

2. Formularz Ofertowy Serwer Rack

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr1
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na dostawę serwera typu RACK bardzo prosimy o informację dotyczącą gwarancji/serwisu.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający wymaga aby gwarancja na oferowane urządzenie (serwer i dyski) wynosiła co najmniej 36 miesięcy.
W przypadku awarii w okresie gwarancji:

 1. Dysku: będzie dostarczony dysk o nie gorszych parametrach, bez konieczności odsyłania uszkodzonego dysku.
 2. Serwera: wizyta serwisu nastąpi nie później niż na następny dzień roboczy od zgłoszenia awarii

W związku ze zmianami w zapytaniu wydłużony zostaje również termin składania ofert do dnia 05.06.2020 do godziny 13:00, natomiast otwarcie nastąpi 05.06.2020 o godzinie 13:30

 

Wyniki postępowania:

Do realizacji zamówienia wybrana została firma: Bizserver Sp. z o.o.; Albatrosów 1; 30-716 Kraków