I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 439, o powierzchni 1707 m2 położonej w Świdnicy, Obręb Zawiszów

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

 

I  Pisemny przetarg  nieograniczony  jednostopniowy

 dotyczący sprzedaży nieruchomości:

 

1/ działki gruntu nr 439, o powierzchni 1707 m2  położonej w Świdnicy , Obręb Zawiszów dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1S/00074566/0, stanowiącej własność Spółki;

 

Data rozpoczęcia: 2017-07-13
Data zakończenia: 2017-07-31

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym  – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej wymienionej, stanowiących własność Spółki, zwanej dalej „nieruchomość”.

 

1/ OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość niezabudowana – działka gruntu o nr 439 położona w Świdnicy, przy ulicy Bolesława Krzywoustego. Działka zlokalizowana w obrębie domów wielorodzinnych, terenów zielonych i w pobliżu infrastruktury drogowej

2/ PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość niezabudowana – działka gruntu o nr 439 położona jest na obszarze na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Zawiszów , zatwierdzonego przez Radę Miejska w Świdnicy uchwałą nr XIII/153/03 nr 26 z dnia 10 .02. 2004; poz. 468.

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi; 153 630,00 zł/ netto   (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych, 00 groszy), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto, tj. tj. 7 682,00 zł        ( słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote, 00 groszy).

 2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia  31 lipca 2017 r.  na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nr  02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ  W Świdnicy  -01 sierpnia  2017.

5/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

6/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

7/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/  Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony, – jednostopniowy –  01 sierpnia 2017r.

 3/  Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

8/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 01 sierpnia 2017 r w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Ogłoszenie o przetargu;

2/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

3/  Załącznik nr 1 – Wzór oferty

4/  Załącznik nr 2- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla działki 439 – obr.  2 Zawiszów przy ul. B. Krzywoustego W Świdnicy