Badanie sprawozdań finansowych „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70, fax.: (+48 74) 646- 25-74

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu na:

„Badanie sprawozdań finansowych „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań”

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Pisemne oferty z dopiskiem „Badanie sprawozdań finansowych „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań”

 w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2017 r. do godz. 10.00

 1. Termin i miejsce wyboru oferty

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych w terminie do dnia 27 listopada 2017 r.

Otwarcie ofert jest niejawne. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań, w tym badaniu metodą pełną będą podlegać wszystkie dokumenty z następujących obszarów:

 • działalności operacyjnej,

 • pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

 • kosztów i przychodów finansowych,

 • zysków i strat nadzwyczajnych,

 • rezerw i odpisów aktualizacyjnych,

 • umów różnego rodzaju pośrednictwa,

o poziomie istotności powyżej kwoty 10.000 zł w szacunkowej ilości dokumentów ok. 1000 szt.

Szczegółowe informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną można uzyskać pod numerem telefonu 74 646 25 70 w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 1. Uczestniczenie osób, które przeprowadzą badanie sprawozdania Spółki w posiedzeniach organów Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników) dotyczących przedmiotu zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie w postaci przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania należy zrealizować w nie później niż do dnia 15 lutego 2018 r.

Zamówienie w postaci przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania należy zrealizować w nie później niż do dnia 15 lutego 2019 r.

 1. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta musi zawierać co najmniej:

 1. nazwę firmy i jej siedzibę;

 2. numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu;

 3. informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wraz z podaniem nr wpisów do rejestru biegłych rewidentów;

 4. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 5. oświadczenie o 60 – dniowym terminie związania złożoną ofertą;

 6. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent w wyszczególnieniem ceny za badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz rok obrotowy 2018
  i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań;

 7. określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

 8. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

 9. wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim.

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. Cena ofertowa za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportami z badania sprawozdań finansowych uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta.

 2. Doświadczenie w badaniu sprawozdań spółek prawa handlowego, w szczególności spółek o podobnym profilu działalności oraz podobnej skali działalności.

 3. Skład zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn. Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Wykonawcę do nie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów względem Spółki.

 1. Warunki udziału w postepowaniu
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

 2. Złożenie oferty w wyznaczonym przez Spółkę miejscu i terminie.
 3. Złożenie kompletnej oferty zgodnie z wymaganiami Spółki.

 

 1. Sposób oceny złożonych ofert
 1. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu na etapie oceny i porównania ofert.

 2. Oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu zostaną poddane ocenie pod kątem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.

 3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w trakcie oceny ofert.