Badanie sprawozdania finansowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

ul. Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70, fax.: (+48 74) 646- 25-74

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu na:

Badanie sprawozdania finansowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania”

 

Pisemne oferty z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o. za rok 2017 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania” w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.00 dnia 20.10. 2017 r.

 1. Od biegłego rewidenta Spółka oczekuje, w szczególności:

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

  2.  Przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, w tym badaniu metodą pełną będą podlegać wszystkie dokumenty z następujących obszarów:

  – działalności operacyjnej,

  – pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

  – kosztów i przychodów finansowych,

  – zysków i strat nadzwyczajnych,

  – rezerw i odpisów aktualizacyjnych,

  – umów różnego rodzaju pośrednictwa,

o poziomie istotności powyżej kwoty 10.000 zł w szacunkowej ilości dokumentów ok. 1000 szt.

Szczegółowe informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną można uzyskać pod numerem telefonu 74 646 25 70 w ciągu 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

3.  Uczestniczenia w posiedzeniach organów Spółki dotyczących przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 lutego 2018 r.

3. Sposób przygotowania oferty. Oferta musi zawierać co najmniej:

1. Informacje o oferencie (określenie firmy i siedziby, forma prowadzenia działalności, wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, liczba zatrudnionych biegłych rewidentów). 

2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. 

3. Oświadczenie o 60 – dniowym terminie związania złożoną ofertą.

4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent.

5. Określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego. 

7. Wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim.

4. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki w terminie do 5 dni od dnia składania ofert.

5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Cena ofertowa za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportami z badania sprawozdania finansowego uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta.

2) Doświadczenie w badaniu sprawozdań spółek o podobnym profilu działalności oraz o podobnej skali działalności tj. przychody, itp.

3) Liczba zatrudnionych biegłych rewidentów.

4) Wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn. Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Wykonawcę do nie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów względem Zamawiającego.

 

1. Warunki udziału w postepowaniu.

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

2) Złożenie oferty w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

3) Złożenie kompletnej oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) Cena ofertowa za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportami z badania sprawozdania finansowego uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta.

2) Doświadczenie w badaniu sprawozdań spółek o podobnym profilu działalności oraz o podobnej skali działalności tj. przychody, itp.

3) Liczba zatrudnionych biegłych rewidentów.

4) Wartość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC.

3. Sposób oceny złożonych ofert.

1) Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu nie będą rozpatrywane na etapie oceny i porównania ofert.

2) Oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu zostaną poddane ocenie pod kątem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.

3) Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w trakcie oceny ofert.