Dostawa i montaż zewnętrznego systemu CCTV na obiektach INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach

Spółka “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania:

„Dostawa i montaż zewnętrznego systemu CCTV na obiektach INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zewnętrznego systemu CCTV na obiektach INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach.
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zamontowania urządzeń wymienionych w tab. 1. z dostępem drogą GSM w systemie całodobowym wraz z ich podłączeniem i uruchomieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikowania zestawienia i usytuowania urządzeń wymienionych w tab. 1. jeśli będzie to korzystne dla Zamawiającego i wpłynie na podniesienie jakości usługi, która będzie świadczona w oparciu o zamontowany system. Sugerowane rozmieszczenie urządzeń przedstawia załącznik graficzny nr 1.

 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia: strona internetowa Spółki, portal Biznes Polska.

3. Tryb wyboru wykonawcy: zapytanie ofertowe.

4. Termin publikacji ogłoszenia: do 15.11.2017 r.

5. Termin realizacji zamówienia: nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Warunki udziału w postępowaniu: posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej   z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 50 000,00 zł. Niespełnienie warunku będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) 50% – cena [zł netto/miesiąc]
2) 50% – jakość świadczonej usługi. W ramach przedmiotowego kryterium, na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie, zostaną ocenione: rynkowe opinie usługobiorców, zasoby przewidziane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz termin realizacji.

8. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami, należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem, opisanej:

Oferta „Dostawa i montaż zewnętrznego systemu CCTV na obiektach INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

9. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10.00, dnia 15.11.2017 r. 

10. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, I piętro, sekretariat Spółki ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych o godz. 10.30, dnia 15.11.2017 r.

11. Osoby do kontaktu: Marcin Bernat, tel. 74 646 2572

12. Pozostałe postanowienia:
1) Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
2) Po zakończeniu analizy i oceny złożonych ofert, Zamawiający może podjąć decyzję o przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia i treści postępowania, a także możliwość unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn.
4) Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5) Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn. Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Wykonawcę do nie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów względem Spółki.

 

Załączniki:
1. Rozmieszczenie urządzeń
2. Zapytanie ofertowe
3. Formularz oferty