Data rozpoczęcia: 2008-11-29 Data zakończenia:2008-12-15

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,
tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

zaprasza do uczestnictwa w dwóch przetargach pisemnych nieograniczonych

1. W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

2. W skład mienia objętego przetargami wchodzą : 1

 1.  nieruchomość, obejmująca zabudowaną działkę gruntu numer 676/25 o powierzchni 0,6157 ha, położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57 , obręb Nr 0004, Ciernie 4, objętą księgą wieczystą nr KW 24111 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy , współudział w wysokości 50 % we własności nieruchomości, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu numer 676/26 o powierzchni 0,1340 ha, położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57 obręb Nr 0004,Ciernie 4 ,objętej księgą wieczystą nr KW 24111 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy oraz współudział w wysokości 17,66% we własności nieruchomości, obejmującej działkę drogową numer 676/15 o powierzchni 0,2706 ha, położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, obręb Nr 0004, Ciernie 4, objętej księgą wieczystą nr KW 24111 prowadzoną przez Sąd rejonowy w Świdnicy.
 2. obiekty budowlane, budowle, a także pozostałe środki trwałe i inne rzeczy ruchome, to jest:
  1. hala produkcyjna – stropów
  2. sieć wodociągowa w udziale 17,66%
  3. sieć energetyczna w udziale 17,66%
  4. sieć kanalizacyjna w udziale 17,66%
  5. drogi transportu wewnętrznego w udziale 50%
  6. ogrodzenie terenu w udziale 17,66%
  7. place utwardzone i chodniki w udziale 8,4%
  8. most żelbetonowy w udziale 17,66% i) dwie suwnice pomostoweznajdujące się na nieruchomościach opisanych w punkcie 2. 1/ powyżej.

   Obiekty budowlane, budowle, a także pozostałe środki trwałe i inne rzeczy ruchome opisane w punkcie 2.2/ od b) do i) powyżej, stanowią własność Spółki, natomiast nieruchomość opisana w punkcie 2.2/ a) powyżej stanowi własność Spółki i obciążona jest prawem pierwokupu zgodnie z art. 596 i następnymi Kodeksu cywilnego.

 3. nieruchomość, obejmująca niezabudowaną działkę gruntu numer 676/27 o powierzchni 1,3219 ha, położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57 , obręb Nr 0004, Ciernie 4, objętą księgą wieczystą nr KW 24111 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy , współudział w wysokości 50 % we własności nieruchomości, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu numer 676/26 o powierzchni 0,1340 ha, położonej w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57 obręb Nr 0004,Ciernie 4 , objętej księgą wieczystą nr KW 24111 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy oraz współudział w wysokości 37,92 % we własności nieruchomości, obejmującej działkę drogową numer 676/15 o powierzchni 0,2706 ha, położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, obręb Nr 0004, Ciernie 4, objętej księgą wieczystą nr KW 24111 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.
 4. obiekty budowlane, budowle, a także pozostałe środki trwałe i inne rzeczy ruchome, to jest :
  1. sieć wodociągowa w udziale 37,92%
  2. sieć energetyczna w udziale 37,92%
  3. sieć kanalizacyjna w udziale 37,92%
  4. drogi transportu wewnętrznego w udziale 50%
  5. ogrodzenie terenu w udziale 37,92%
  6. place utwardzone i chodniki w udziale 61,17%
  7. most żelbetonowy w udziale 37,92% znajdujące się na nieruchomościach opisanych w punkcie 2.3/ powyżej.Obiekty budowlane, budowle, a także pozostałe środki trwałe i inne rzeczy ruchome opisane w punkcie 2.4/ powyżej, stanowią własność Spółki.

3.Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świebodzice – nieruchomości zlokalizowane są na terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcyjno- przemysłową.
4. Cena wywoławcza nieruchomości, obiektów budowlanych, budowli, a także pozostałych środków trwałych i innych rzeczy ruchomych opisanych w punktach 2.1/ i 2.2/ powyżej, wynosi 712.000,00 zł ( słownie : siedemset dwanaście tysięcy złotych 00/100) . Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
5. Cena wywoławcza nieruchomości, obiektów budowlanych, budowli, a także pozostałych środków trwałych i innych rzeczy ruchomych opisanych w punktach 2.3/ i 2.4/ powyżej, wynosi 426.500,00 zł ( słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych 00/100). Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
6.Warunkiem udziału w niniejszych przetargach jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.:

 1. w odniesieniu do nieruchomości, obiektów budowlanych, budowli, a także pozostałych środków trwałych i innych rzeczy ruchomych opisanych w punktach 2.1/ i 2.2/ powyżej , tj. 71.200,00 zł(słownie : siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100) .Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 11.12.2008r. na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 2. w odniesieniu do nieruchomości, obiektów budowlanych, budowli, a także pozostałych środków trwałych i innych rzeczy ruchomych opisanych w punktach 2.3/ i 2.4/ powyżej , tj. 42.650,00 zł(słownie : czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) .Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 11.12.2008r. na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

7.Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargów, zawierają Specyfikacje Istotnych Warunków Przetargów dotyczące sprzedaży nieruchomości położonych w Świebodzicach („Specyfikacje”).
8. „Specyfikacje” oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „Specyfikacji” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.
9.Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 – pok. 130) w terminie do dnia 15.12.2008r. do godz. 15:00. Sposób przygotowania ofert określają „Specyfikacje”.
10.Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego nieruchomości, obiektów budowlanych , budowli, a także pozostałych środków trwałych i innych rzeczy ruchomych opisanych w pkt 2.1/ i 2.2/ nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu 16.12.2008 r. o godz. 10:00.
11.Rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego nieruchomości, obiektów budowlanych, budowli, a także pozostałych środków trwałych i innych rzeczy ruchomych opisanych w pkt 2.3/ i 2.4/ nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu 16.12.2008 r. o godz. 11:00.
12.„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może unieważnić przetargi, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

 

 

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 676/27 w Świebodzicach. pdf

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunkow Przetargu sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 676/25 w Świebodzicach.pdf