I Pisemny przetarg nieograniczony jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ działki gruntu nr 676/23, o powierzchni 0,0669 ha, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

 

I  Pisemny przetarg  nieograniczony  jednostopniowy

 dotyczący sprzedaży nieruchomości:

 

1/ działki gruntu nr 676/23, o powierzchni 0,0669 ha, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1S/00024111/1,stanowiącej własność Spółki;

 

2/ Udziału wynoszącego 1485/100000, o powierzchni 0,0040 ha, we współwłasności nieruchomości, obejmującej Działkę Drogową nr 676/15 o powierzchni 0,2706 ha na której „INVEST -PARK DEVELOPMENT” sp. Z o.o. posiada udział wynoszący 6700/100000, obręb Ciernie-4, Położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00068247/3;

  

Wraz z przynależnymi udziałami w:

 sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, ogrodzeniu terenu, moście żelbetonowym, drogach transportu wewnętrznego – w udziale wynoszącym 1,48% oraz placach utwardzonych i chodnikach – w udziale wynoszącym 1,02%.

 

Data rozpoczęcia: 2017-07-17
Data zakończenia: 2017-08-07

 

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym  – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej wymienionych, stanowiących własność Spółki, zwanych dalej „nieruchomość”.

1/ OPIS NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość  niezabudowana – droga  . Zakup nieruchomości jest trwale związany z zakupem części działki drogowej nr 676/15, powierzchnia przeliczona na podstawie  udziałów przypadających do działki Nr 676/23- 0,0040 ha.

2/ PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚC

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice , zatwierdzone Uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach a dnia 16 lutego 2012 r., dla niniejszej nieruchomości przewiduje: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi; 16 059,00 zł  (słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych ), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto,  tj. 803,00 zł ( słownie: osiemset trzy złote, 00 groszy).

 2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia  07 sierpnia 2017 r.  na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nr  02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ  W ŚWIEBODZICACH -08 sierpnia 2017.

5/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

6/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

7/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/  Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 07 sierpnia 2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony, – jednostopniowy –  08 sierpnia 2017r.

 3/  Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 

8/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU ,

08 sierpnia  2017 r w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/  Ogłoszeni o przetargu

2/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu 

3/ Załącznik nr 1 – Wzór oferty

4/ Załącznik nr 2 – SIWP