I Pisemny przetarg nieograniczony łączny jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych: 1/ działki gruntu nr 1377/1, o powierzchni 33.121 m2; 2/ działki gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2; 3/ działki gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160 m2, położonych w Dzierżoniowie, Obręb nr 3, woj. Dolnośląskie

Data rozpoczęcia: 2017-07-10
Data zakończenia: 2017-07-24

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w I pisemnym przetargu nieograniczonym łącznym – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowych wyżej wymienionych, stanowiących własność Spółki, zwanych dalej „nieruchomość”.

1/ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ działka gruntu nr 1377/1 , o powierzchni 33.121 m2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 Dolny , dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych , prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00045423/0,

2/ działka gruntu nr 1372/1, o powierzchni 6.040 m2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 0003 Dolny, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1D/00045423/0.

3/ działka gruntu nr 1372/3, o powierzchni 160m 2 , położonej w Dzierżoniowie, Obręb nr 3 dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr SW1D/00049433/1.

 2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ( Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XXXI/190/08 z dnia 06 października 2008 r., Dz.Urz. Woj. Doln. Z 2008 r., nr 303, poz.3500) przeznaczonych pod „zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem jednorodzinnej i towarzyszącą funkcja usługową”.

2/ Gminie Miejskiej Dzierżoniów w stosunku do Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity Dz. U. z 2015r. nr 1774 z późn. zm.

 3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 3 439 609,00 zł ( słownie : trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych,00 groszy), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

 4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto tj.

171 980,45 zł ( słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 45/100);

2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 21 lipca 2017 r. na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ W DZIERŻONIOWIE– LIPIEC 2017.

 4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

 5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

 6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/ Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: I pisemny przetarg nieograniczony, łączny- jednostopniowy – 24 lipca 2017r.

3/ Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

 7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LIPCA 2017 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/ „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Ogłoszenie o przetargu

2/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu

3/ Załącznik nr 1 – Wzór oferty