II Pisemny przetarg nieograniczony łączny jednostopniowy dotyczący sprzedaży nieruchomości: 1/ sprzedaży działki gruntu nr 676/20, o powierzchni 0,1476 ha, zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym wraz o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16, 58-306 WAŁBRZYCH

OGŁASZA

 

II  Pisemny przetarg  nieograniczony łączny jednostopniowy

 dotyczący sprzedaży nieruchomości:

1/ sprzedaży  działki gruntu nr 676/20, o powierzchni 0,1476 ha, zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym wraz  o powierzchni użytkowej 585,8 m2, położonej w Świebodzicach, Obręb 0004 Ciernie, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1S/00024111/1

2/ Udziału wynoszącego 3277/100000, o powierzchni 0,0089 ha, we współwłasności nieruchomości, obejmującej Działkę Drogową nr 676/15 o powierzchni 0,2706 ha na której „INVEST -PARK DEVELOPMENT” sp. Z o.o. posiada udział wynoszący 6700/100000, obręb Ciernie-4, Położoną w Świebodzicach przy ul. Świdnickiej 57, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00068247/3;

Wraz z przynależnymi udziałami w:

 sieci wodociągowej, sieci energetycznej, sieci kanalizacyjnej, ogrodzeniu terenu, moście żelbetonowym, drogach transportu wewnętrznego – w udziale wynoszącym 3,28% oraz placach utwardzonych i chodnikach – w udziale wynoszącym 2,26%

Data rozpoczęcia: 2017-07-17
Data zakończenia: 2017-08-03

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu ,

58-306 Wałbrzych ,ul. Uczniowska 16 ,

Tel. ( +48) 74 664-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w II pisemnym przetargu nieograniczonym łącznym – jednostopniowym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości wyżej wymienionych, stanowiących własność Spółki, zwanych dalej „nieruchomość”.

1/ OPIS NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość zabudowana. Parterowa hala nie podpiwniczona, wykonana w konstrukcji szkieletowej żelbetowej prefabrykowanej, ze ścianami osłonowymi murowanymi z cegły ceramicznej, pokryta połacią dachową jednospadową, kryta papą. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Posadzki lastrykowe i betonowe pokryte płytkami PCW. Okna stalowe, pojedynczo szklone, drzwi drewniane płycinowe. Wrota dwuskrzydłowe stalowe. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Kat. III.

Zakup nieruchomości zabudowanej jest trwale związany z zakupem części działki drogowej nr 676/15 , powierzchnia przeliczona na podstawie  udziałów przypadających do działki Nr 676/20 na której znajduje się nieruchomość zabudowana oraz udziały w infrastrukturze towarzyszącej.

2/ Obecnemu Najemcy, w stosunku do nieruchomości opisanej w pkt. 1. 1/, wynajmowanej od Spółki na podstawie Umowy Najmu , przysługuje prawo pierwokupu.

3/ Zgodnie z zapisami w kwestii pierwokupu, z przedmiotowej nieruchomości objętej niniejszym przetargiem wyłączone są  środki ruchome będące własnością dotychczasowego Najemcy.

2/ PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice , zatwierdzone Uchwałą Nr XX/111/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach a dnia 16 lutego 2012 r., dla niniejszej nieruchomości przewiduje: tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

3/ CENA WYWOŁAWCZA

1/ Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 247 811,15 zł  (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset jedenaście złotych i piętnaście groszy), netto plus podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

4/ VADIUM

1/ Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 5 % ceny wywoławczej netto  tj.  12 391,00 zł  ( słownie; dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych,00 groszy

 2/ Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia  03 sierpnia 2017 r.  na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych  nr  02 1020 5095 0000 5902 0102 5840, przy czym liczy się data wpływu na konto Spółki.

3/ W tytule wpłaty proszę wpisać: DOTYCZY: PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANĄ W ŚWIEBODZICACH- 04  Sierpnia  2017r.

5/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia- Ogłoszenia sprzedażowe.

6/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne , prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167,poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

7/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1/  Pisemną ofertę należy składać w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro)w terminie do dnia 03 sierpnia 2017 r. do godz.15:00.

2/ Oznaczenie koperty: II pisemny przetarg nieograniczony, łączny- jednostopniowy –  04 sierpnia  2017r.

 3/  Sposób przygotowania oferty określa SIWP.

8/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

1/ Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę, wyższą od ceny wywoławczej.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 04 sierpnia  2017 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT „ W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10,00

 

9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

1/INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. , czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium

9/ ZAŁĄCZNIKI.

1/ Ogłoszenie o przetargu 1

2/ Ogłoszenie o przetargu 2

3/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu 1

4/ Specyfikacja istotnych warunków przetargu 2

5/ Załącznik nr 1 – Wzór oferty