Informacja o udzieleniu zamówienia

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania, którego przedmiotem jest:

„Przeprowadzanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Załącznik:
Informacja o udzieleniu zamówienia