Oferta sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej (hala produkcyjno-magazynowa) przy ul. Południowej 3 w Wałbrzychu, w trybie II (drugiego) pisemnego przetargu nieograniczonego

§1.  Przedmiot przetargu

na który składają się:

1/ działka ew. nr 4/7, o powierzchni 5 386 m2, położona w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3. 
2/ hala magazynowo- produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni użytkowej 1619,10 m2. 

Data rozpoczęcia: 2019-09-26
Data zakończenia: 2019-10-14

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,

Tel. ( +48) 74 646-25-70; fax ( + 48) 74 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl www.ipdevelopment.pl

zaprasza do uczestniczenia w II pisemnym przetargu nieograniczonym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości zabudowanej , wyżej wymienionej, stanowiącej własność Spółki, zwanej dalej „Nieruchomość” lub ‘Przedmiot przetargu”

 

1/ OPIS NIERUCHOMOSCI  ZABUDOWANEJ

Hala magazynowo -produkcyjna z zapleczem socjalnym o powierzchni 1619,10 m2 usytuowana na działce o nr. ew.  4/7, o powierzchni 5386 m2, położonej w Wałbrzychu, Obręb nr 0033 Podgórze, AM1, na ulicy Południowej 3, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr SW1W/00023001/3.

2/ OPIS I PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

1/ Hala położona jest w południowej części Wałbrzycha, na obszarze zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, zapewniony bardzo dobry zjazd z drogi krajowej nr 35 (ulicy gen. Wł. Sikorskiego bezpośrednio w ulicę Moniuszki, dojazd do hali, ok 300m.

2/ Działka, na której posadowiona jest Hala ma kształt regularny, teren płaski, obszar wolny od zabudowy, zagospodarowany na miejsca parkingowe, ciągi komunikacyjne. Całość ogrodzona.

3/ Hala to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dwuspadowym dachem, wybudowany w konstrukcji stalowej w 1998 roku.

4/ Na powierzchnię użytkową budynku (1619,10 m 2) składają się pomieszczenia usługowe, magazynowe, biurowe oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne.

5/ Długość hali: 40 m, szerokość 40 m, wysokość hali w najwyższym punkcie: 3,5 m do 4,5 m.

5/ W rejonie lokalizacji Hali znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, gazowej, telefonu.

6/ Dla działki 4/7 Obręb nr 33 Podgórze przy ulicy Południowej 3 w Wałbrzychu, na której usytuowana jest Hala nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu. Wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wałbrzycha teren położony jest na terenie oznaczonym I 3.1- Zabudowa staromiejska.

7/ Obecnie obiekt jest nieużytkowany i nie jest przedmiotem umów zobowiązaniowych.

8/ W dniu 19.09.2019 zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalaniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy ul. Południowej w Wałbrzychu”.

9/ Zbycie Nieruchomości wymaga uzyskania przez Spółkę zgód i/lub opinii organów lub podmiotów wskazanych w umowie Spółki.

10/ Zarząd Spółki jest zobowiązany do uzyskania zgód i/lub opinii, o których mowa w ust. 9 powyżej przed wszczęciem postępowania i/lub po jego zakończeniu.

3/ CENA WYWOŁAWCZA

  1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). Sprzedaż Nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem VAT. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
  2. Wszelkie podatki, opłaty, koszty notarialne oraz inne koszty związane z nabyciem Nieruchomości ponosi kupujący.
  3. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej, może być równa bądź wyższa.

4/ VADIUM

  1. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz Spółki w wysokości 5 % ceny wywoławczej, tj. 45 000,00 n zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/00).
  2. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu złożenia oferty na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  3. W tytule wpłaty należy wpisać: „Wadium Hala Południowa –Wałbrzych”.

4/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

1/ Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące oferowanej nieruchomości można uzyskać codziennie, oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Ogłoszenia – Ogłoszenia sprzedażowe, www.biznespolska.pl  oraz w siedzibie Spółki.

5/ UCZESTNICTWO W PRZETARGU

1/ W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

6/ SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

  1. Pisemną ofertę należy składać bądź to osobiście w trwale zamkniętej kopercie w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16- I piętro) lub wysyłając pocztą na adres siedziby Spółki, w terminie do dnia 14  października  2019 r. do godz. 10,00.
  2. Oznaczenie koperty: „II pisemny przetarg nieograniczony – Hala Południowa –Wałbrzych”.
  3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym Spółka ofertę faktycznie otrzymała. W przypadku wysłania oferty pocztą istotne znaczenia ma dzień doręczenia przesyłki przez operatora pocztowego, a nie dzień nadania przesyłki.

7/ KRYTERIUM OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wyłącznie zaoferowana cena. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która zawiera najwyższą cenę.

8/ TERMIN CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU.

 PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 października 2019 r. w SIEDZIBIE SPÓŁKI

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  W WAŁBRZYCHU, UL. UCZNIOWSKA 16,

O GODZ. 10: 30

 9/ ODSTĄPIENIE OD PRZETARGU.

  1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, bez podawania przyczyn.
  2. Organizator przetargu może odwołać przetarg w każdym czasie, niezwłocznie podając stosowną informację poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Spółki.

W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

 10/ ZAŁĄCZNIKI. 

1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu
2. Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
3. Załącznik nr 2- Formularz informacyjny dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych
4. Dokumentacja zdjęciowa