Badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

 

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70, fax.: (+48 74) 646- 25-74

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu na:

„Badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020”

 

Spis treści

 1. Termin i miejsce składania ofert 2
 2. Termin i miejsce wyboru oferty. 2

III.       Opis przedmiotu zamówienia. 2

 1. Termin realizacji zamówienia. 3
 2. Sposób przygotowania oferty. 3
 3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty. 4

VII.     Warunki udziału w postepowaniu. 4

VIII.        Sposób oceny złożonych ofert 4

 

 

 

 1. Termin i miejsce składania ofert

Pisemne oferty z dopiskiem „Badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020” w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.10.2019r do godz. 11.00

 

 1. Termin i miejsce wyboru oferty

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych w terminie do dnia 02.10.2019r. Otwarcie ofert jest niejawne. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 • Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 oraz rok obrotowy 2020 i sporządzenie sprawozdań z badania przedmiotowych sprawozdań finansowych, w tym badaniu metodą pełną będą podlegać wszystkie dokumenty z następujących obszarów:
 • działalności operacyjnej,
 • pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
 • kosztów i przychodów finansowych,
 • zysków i strat nadzwyczajnych,
 • rezerw i odpisów aktualizacyjnych,
 • umów różnego rodzaju pośrednictwa,

o poziomie istotności powyżej kwoty 10.000 zł w szacunkowej ilości dokumentów ok. 1000 szt.

Szczegółowe informacje o ilości dokumentów w obszarach, które mają być zbadane metodą pełną można uzyskać pod numerem telefonu  74 646 25 70 w ciągu 5 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 1. Uczestniczenie osób, które przeprowadzą badanie sprawozdania Spółki w posiedzeniach organów Spółki (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników) dotyczących przedmiotu zamówienia.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie w postaci przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania należy zrealizować w nie później niż do dnia 15 lutego 2020 r.

Zamówienie w postaci przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i sporządzenie opinii i raportu z badania przedmiotowego sprawozdania należy zrealizować w nie później niż do dnia 15 lutego 2021 r.

 

 1. Sposób przygotowania oferty
 2. Oferta musi zawierać co najmniej:
 • nazwę firmy i jej siedzibę;
 • numer wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu;
 • informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów wraz z podaniem nr wpisów do rejestru biegłych rewidentów;
 • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 • oświadczenie o 60 – dniowym terminie związania złożoną ofertą;
 • cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszystkie koszty jakie musi ponieść oferent w wyszczególnieniem ceny za badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 oraz rok obrotowy 2020 i sporządzenie opinii i raportów z badania przedmiotowych sprawozdań;
 • określenie składu zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;
 • wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
 • wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich trzech lat oraz ewentualne dodatkowe informacje o doświadczeniu i pozycji na rynku audytorskim.

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 2. Cena ofertowa za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportami z badania sprawozdań finansowych uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta.
 3. Doświadczenie w badaniu sprawozdań spółek prawa handlowego, w szczególności spółek o podobnym profilu działalności oraz podobnej skali działalności.
 4. Skład zespołu prowadzącego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyn. Oferta i dokumenty dostarczone z ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Wykonawcę do nie wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów względem Spółki.

 

 • Warunki udziału w postępowaniu
 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.
 2. Złożenie oferty w wyznaczonym przez Spółkę miejscu i terminie.
 3. Złożenie kompletnej oferty zgodnie z wymaganiami Spółki.

 

 • Sposób oceny złożonych ofert
 1. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz niespełniające określonych w niniejszym ogłoszeniu warunków nie podlegają rozpatrzeniu na etapie oceny i porównania ofert.
 2. Oferty spełniającej warunki udziału w postępowaniu zostaną poddane ocenie pod kątem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w trakcie oceny ofert.