Data rozpoczęcia: 2009-07-29 Data zakończenia:2009-08-25

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Spółka  z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska  21

tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74,

email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na sprzedaż niezabudowanych, uzbrojonych nieruchomości gruntowych (działek budowlanych) położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Poniatów w rejonie ulic Orkana – Beskidzka – Sosnowa, w obrębie Piaskowa Góra 7, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr SW1W/00067553/7. W tabeli przedstawiono numery działek, ich powierzchnie oraz ceny wywoławcze netto:

 

lp.

 

nr działki

 
Powierzchnia w m2

 

 

Cena wywoławcza netto

Lokalizacja nieruchomośći objętych przetargiem
1 360/2 1292    147 288,00 zł
2 360/3 1150    131 100,00 zł
3 360/4 1077    122 778,00 zł
4 360/5 1125    128 250,00 zł
5 360/6 1045    119 130,00 zł
6 360/7 1038    118 332,00 zł
7 360/8 1121    127 794,00 zł
8 360/9 1167    133 038,00 zł
9 360/10 1229    140 106,00 zł
10 360/11 1284    146 376,00 zł
11 360/12 1335    152 190,00 zł
12 360/13 2487    283 518,00 zł
13 360/22 1226    139 764,00 zł
14 360/23 1407    160 398,00 zł
15 360/25 1143    130 302,00 zł
16 360/26 1275    145 350,00 zł
17 360/27 1350    153 900,00 zł
18 360/28 1420    161 880,00 zł
19 360/29 1592    181 488,00 zł
20 360/31 1008    114 912,00 zł
21 360/32 1010    115 140,00 zł
22 360/33 1010    115 140,00 zł
23 360/34 1010    115 140,00 zł
24 360/35 1006    114 684,00 zł
25 360/36 1001    114 114,00 zł
26 360/37 1005    114 570,00 zł
27 360/38 1005    114 570,00 zł
28 360/39 1005    114 570,00 zł
29 360/40 1009    115 026,00 zł
30 360/48 1201    136 914,00 zł
31 360/49 1307    148 998,00 zł
32 360/50 1329    151 506,00 zł
33 360/51 1247    142 158,00 zł

 

 

1. Przedmiotowe nieruchomości są zlokalizowane w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/431/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 roku (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego Nr 246 z dnia 24 listopada 2006 roku pod pozycją 3660) i zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy.

2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń osób trzecich i hipotek.

3. Przedmiotowe nieruchomości są uzbrojone w następujące media techniczne: sieć energii elektrycznej z przyłączami (szafki ZK) na granicy działek (opłata przyłączeniowa jest wkalkulowana w cenę działki budowlanej), sieć wodociągową z przyłączami wyprowadzonymi do granicy działek, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami wyprowadzonymi do granicy działek, sieć gazową z przyłączami wyprowadzonymi do granicy działek, sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji teletechnicznej, sieć oświetlenia ulicznego, drogi o nawierzchni asfaltowej z wjazdem na działkę, chodniki z kostki betonowej, sieć hydrantowa.

4. Podane ceny wywoławcze są cenami netto i nie zawierają  podatku VAT. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu ustnym zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

5. Przetargi na przedmiotowe nieruchomości odbędą się w siedzibie spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  w Wałbrzychu, przy ul. Uczniowskiej 21,  w dniu 25 sierpnia  2009 r. o godzinie 10.00 na działki od nr 360/2 do 360/27   oraz o godzinie 11.00 na działki od nr 360/28 do nr 360/51.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata do dnia 21 sierpnia 2009 r. wadium w pieniądzu w wysokości 10 000 zł na konto „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.  W tytule wpłaty należy wpisać numer działki, której wadium dotyczy. Oferenci mogą wnosić wadium na więcej niż jedną z oferowanych do sprzedaży nieruchomości.

7. Oferent w dniu przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

8. Oferentom, którzy nie wygrają przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane przez nich konto, w ciągu trzech dni od daty zakończenia przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie.

9. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi do dnia 10 września 2009 r. Oferent, który wygra przetarg zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w zawiadomieniu. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaoferowanej w przetargu ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

10. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem przetargu, znajdującym się w siedzibie  „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu, pok. 130 oraz na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce „Przetargi”. Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela w „INVEST – PARK DEVELOPMENT”  Sp. z o.o. Piotr Skrent  w godzinach od 8.00  do 15.00  lub tel.(074 646 25 78).

11. Spółce przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia  przetargu bez podania przyczyn. W takim przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

Lokalizacja terenu osiedla mieszkaniowego

 

  Załączniki
 

Regulamin przetargu – I przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzychu (plik pdf, 75 KB)

 

 

Uchwała Nr LVI/431/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 roku (plik pdf, 220KB)

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały LVI/431/06 – rysunek planu miejscowego (plik jpg, 421 KB)