Data rozpoczęcia: 2009-07-29 Data zakończenia:2009-08-27

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,
tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74, email: ipd@ipdevelopment.pl,

www.ipdevelopment.pl
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym dwustopniowym z licytacją dotyczący sprzedaży budynku biurowo-mieszkalnego wraz z wyposażeniem oraz nieruchomością gruntową, na której posadowiony jest przedmiotowy budynek.

Zdjęcie budynku biurowo - mieszkalnego w Żarowie

 

I. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

II. W skład mienia objętego przetargami wchodzą:

  1.  nieruchomość, obejmująca zabudowane działki gruntu numer 62/4 (o powierzchni 0,0280 ha) i 61 (o powierzchni 0,2051 ha) o łącznej powierzchni 0,2331 ha, położoną w Żarowie przy ul. Zamkowej 1, obręb Nr 0001 – Żarów, objętą księgą wieczystą nr KW SW1W/00019388/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy, będąca własnością Spółki,
  2. obiekt budowlany, a także pozostałe środki trwałe i inne rzeczy ruchome, to jest:

a)      budynek biurowo – mieszkalny o powierzchni użytkowej 1 043,02 m2, 3 kondygnacyjny (parter+2 piętra) z podpiwniczeniem,

b)      wyposażenie budynku biurowo-mieszkalnego (zgodnie z wykazem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Żarowie („Specyfikacja”)).

znajdujące się na nieruchomości opisanej w punkcie II. 1. powyżej.

Obiekt budowlany, a także pozostałe środki trwałe i inne rzeczy ruchome opisane w punkcie II.2. powyżej, stanowią własność Spółki.

III. Cena wywoławcza nieruchomości wraz z obiektem budowlanym, a także pozostałymi środkami trwałymi i innymi rzeczami ruchomymi opisanymi w punktach II.1. i II.2. powyżej, wynosi 2.000.000,00 zł netto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) . Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
IV. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) .Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 25.08.2009r. na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
V. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargów, zawiera Specyfikacja.
VI. Specyfikację oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w godzinach 8:00 – 15:00; ponadto treść Specyfikacji dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce Przetargi.
VII. Pisemne oferty należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 – pok. 130) w terminie do dnia 25.08.2009r. do godz. 15:00. Sposób przygotowania ofert określa „Specyfikacja”.
VIII. Przetarg dotyczący nieruchomości, obiektu budowlanego, a także pozostałych środków trwałych i innych rzeczy ruchomych opisanych w pkt. II.1. i II.2. odbędzie się w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu 27.08.2009 r. o godz. 10:00.
IX. „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odstąpić od przetargu, w tym od licytacji, w przypadku, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O odwołaniu lub unieważnieniu przetargu „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów. W tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – sprzedaż budynku biurowo – mieszkalnego w Żarowie (plik pdf, 100 KB)