Data rozpoczęcia: 2009-09-08 Data zakończenia:2009-09-23
 „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,                  58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

 

zaprasza do uczestnictwa w  przetargu pisemnym  nieograniczonym

 

1. W przetargu mogą uczestniczyć  osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy  winien legitymować się  pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi:

1/  nieruchomość składająca się z następujących działek gruntu:

Nr działki Jedn. ewidencyjna Adres Nr Księgi Wieczystej Pow.
747/1 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00019876/3 0,7690 ha
747/7 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0352 ha
747/8 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0475 ha
747/9 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0387 ha
747/10 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0233 ha
747/11 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0233 ha
747/12 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0124 ha
747/14 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 1,5395 ha
747/15 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0572 ha
747/16 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,2732 ha
747/18 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,1350 ha
747/19 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,1596 ha
747/20 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0670 ha
747/21 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0136 ha
747/24 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,1469 ha
747/25 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,3540 ha
747/26 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 1,1489 ha
747/27 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,1343 ha
747/28 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0955 ha
747/29 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,0462 ha
747/30 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 0,1209 ha
747/31 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00053944/1 1,0711 ha
750/3 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00023105/9 0,1000 ha
750/4 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00023105/9 0,1578 ha
750/5 Świebodzice Ul. Wałbrzyska 38 SW1S/00023105/9 0,0708 ha
Łączna powierzchnia 6,6409 ha

 

2/  budynki, budowle,  a także pozostałe środki trwałe  opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu

3/  Obiekty budowlane, budowle, a także pozostałe środki trwałe opisane   w punkcie 2.2/ powyżej, stanowią własność Spółki,

3.Zgodnie z aktualnym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Świebodzice” oznaczenie w/w terenu to: B.37 P/U – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości, obiektów budowlanych, budowli, a także pozostałych środków trwałych wynosi 10.473.000,00zł (słownie : dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) . Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

5.Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.: 1.047.300  zł  (słownie : jeden milion, czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych, 00/100). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 21.09.2009 r. na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

6.Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 („Specyfikacja”).

7. „Specyfikację” oraz szczegółowe informacje  dotyczące  powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 800 – 1500 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „Specyfikacji” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.

8.Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 – pok. 130)  w terminie do dnia23.09.2009r. do godz. 9.00.Sposób przygotowania oferty określa  „Specyfikacja”.

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu  23.09.2009 r. o godz. 1000.

10.„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może unieważnić przetarg, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – sprzedaż nieruchomości położonych w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 (plik . pdf)