Data rozpoczęcia: 2009-09-10 Data zakończenia:2009-09-29

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

                  58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

 

zaprasza do uczestnictwa w  przetargu pisemnym  nieograniczonym

 

1.     W przetargu mogą uczestniczyć  osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późniejszymi zmianami). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy  winien legitymować się  pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

2.     W skład mienia objętego przetargiem wchodzi :

1. nieruchomość obejmująca: zabudowaną  działkę gruntu numer 747/11 o powierzchni 0,0233 ha, położoną w Świebodzicach  przy ul. Wałbrzyskiej 38 , obręb Nr 0003, Śródmieście 3,  objętą księgą wieczystą  nr SW1S/00053944/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w  Świdnicy, działkę gruntu 747/29 o powierzchni 0,0462 ha, położoną w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, obręb Nr 0003 Śródmieście 3, objętą księgą wieczystą nr SW1S/00053944/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy  oraz współudziału w wysokości 0,44 % we własności nieruchomości, obejmującej  działkę drogową numer 747/31( powstałą w wyniku podziału 747/23) o powierzchni  1,0711 ha, położoną w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, obręb Nr 0003, Śródmieście 3, objętej księgą wieczystą nr SW1S/00053944/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

 

2.  obiekty budowlanych, budowle a także pozostałe środki  trwałe,  to jest :

a)      Budynek przemysłowy o powierzchni użytkowej 155,5 m2

b)      Drogi wewnętrzne w udziale 0,44 %

c)      Ogrodzenie w udziale 0,44  %

d)      Ogrodzenie w udziale 0,44  %

e)      Oświetlenie terenu w udziale 0,44 %

f)       Przewody wodociągowe w udziale 0,44 %

g)      Sieć kanalizacji sanitarnej  w udziale 0,44 %

h)      Sieć kanalizacji sanitarnej w udziale 0,44 %

i)        Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 0,44 %

j)        Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 0,44 %

k)      Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 0,44 %

l)        Sieć kanalizacji deszczowe w udziale 0,44 %

m)    Linia kablowa energii elektrycznej NN zasilająca budynek wymieniony w pkt. a,

n)      Linia kablowa energii elektrycznej SN w udziale 0,44 %

o)      Linia kablowa energii elektrycznej SN w udziale 0,44 %

 

3/  Obiekty budowlane, budowle, a także pozostałe środki trwałe opisane   w punkcie 2.2/, stanowią własność Spółki,

3.Zgodnie z aktualnym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Świebodzice” oznaczenie w/w terenu to: B.37 P/U – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości, obiektów budowlanych, budowli, a także pozostałych środków trwałych wynosi 50.000,00zł (słownie :  pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

5. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.: 5.000  zł  (słownie :  pięć tysięcy złotych, 00/100). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 25.09.2009 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

6. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 („Specyfikacja”).

7. „Specyfikację” oraz szczegółowe informacje  dotyczące  powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 800 – 1500 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „Specyfikacji” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.

8.Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 – pok. 130)  w terminie do dnia29.09.2009r. do godz. 9.00. Sposób przygotowania oferty określa  „Specyfikacja”.

9.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu  29.09.2009 r. o godz. 1000.

10. „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może unieważnić przetarg, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  Załączniki
Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – sprzedaż nieruchomości składającej się m.in. z działki 747/11, położonej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 (plik . pdf)