Data rozpoczęcia: 2009-09-09 Data zakończenia:2009-09-28

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

                  58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

 

zaprasza do uczestnictwa w  przetargu pisemnym  nieograniczonym

 

  1. W przetargu mogą uczestniczyć  osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy  winien legitymować się  pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.
  2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi :

 

1/ nieruchomość  obejmująca zabudowaną  działkę gruntu numer 747/26 o powierzchni 1,0711 ha, położoną w Świebodzicach  przy ul. Wałbrzyskiej 38 , obręb Nr 0003, Śródmieście 3,  objętą księgą wieczystą  nr SW1S/00053944/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w  Świdnicy    oraz współudział w wysokości 21,91 % we własności nieruchomości, obejmującej  działkę drogową numer 747/31 o powierzchni 1,0711 ha, położoną w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, obręb Nr 0003, Śródmieście 3, objętej księgą wieczystą nr SW1S/00053944/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

2/  obiekty budowlane, budowle,  a także pozostałe środki trwałe,  to jest :

a)      Budynek przemysłowy o pow. użytkowej 770 m2,

b)      Budynek biurowy o pow. użytkowej 257 m2,

c)      Budynek magazynowy o pow. użytkowej 66,7 m2,

d)      Wiata magazynowa o pow. użytkowej 315 m2,

e)      Wiata magazynowa o pow. użytkowej 240 m2,

f)       Wiata stalowa o pow. użytkowej 315 m2,

g)      Drogi wewnętrzne w udziale 21,91%

h)      Ogrodzenie w udziale 21,91 %

i)        Ogrodzenie w udziale 21,91 %

j)        Oświetlenie terenu w udziale 21,91 %

k)      Przewody wodociągowe w udziale 21,91 %

l)        Sieć kanalizacji sanitarnej  w udziale 21,91 %

m)    Sieć kanalizacji sanitarnej w udziale 21,91 %

n)      Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 21,91 %

o)      Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 21,91 %

p)      Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 21,91 %

q)      Sieć kanalizacji deszczowe w udziale 21,91 %

r)       Linia kablowa NN zasilająca obiekty budowlane wymienione w pkt. a, b, c, d, e, f

s)       Linia kablowa SN w udziale 21,91 %

t)        Linia kablowa SN w udziale 21,91 %

 

3/  Obiekty budowlane, budowle, a także pozostałe środki trwałe opisane   w punkcie 2.2/ powyżej, stanowią własność Spółki,

3. Zgodnie z aktualnym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Świebodzice”         oznaczenie w/w terenu to: B.37 P/U – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości, obiektów budowlanych, budowli, a także pozostałych środków trwałych wynosi 1.050.000 zł (słownie : jeden milion pięćdziesiąt tysięcy, 00/100). Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

5. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.: 105.000  zł  (słownie : sto pięć tysięcy  złotych, 00/100). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 24 września 2009 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

6. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 („Specyfikacja”).

7. „Specyfikację” oraz szczegółowe informacje  dotyczące  powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 800 – 1500 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „Specyfikacji” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.

8.Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 – pok. 130)  w terminie do dnia28.09.2009 r. do godz. 9.00. Sposób przygotowania oferty określa  „Specyfikacja”.

9.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu  28.09.2009 r. o godz. 1000.

10. „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może unieważnić przetarg, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – sprzedaż nieruchomości składającej się m.in. z działki 747/26, położonej w Świebodzicach przy ul Wałbrzyskiej 38 (plik . pdf)