Data rozpoczęcia: 2009-11-03 Data zakończenia:2009-11-20
„INVEST – PARK DEVELOPMENT”Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306), ul. Uczniowska 21
tel.: ( + 48 74 ) 646 25 70, fax: ( + 48 74 ) 646 25 74,

email: ipd@ipdevelopment.pl, www.ipdevelopment.pl

ogłasza przetargi ustne nieograniczone (licytacje) na sprzedaż niezabudowanych, nieruchomości gruntowych (działek budowlanych) położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Poniatów w rejonie ulic Orkana – Beskidzka – Sosnowa, w obrębie Piaskowa Góra 7, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona księga wieczysta nr SW1W/00067553/7. W tabeli przedstawiono numery działek, ich powierzchnie oraz ceny wywoławcze netto:

 

lp. nr działki
Powierzchnia w m2
Cena wywoławcza netto Mapka sprzedawanych działek budowlanych
1 360/2 1292 147 288,00 zł
2 360/3 1150 131 100,00 zł
3 360/4 1077 122 778,00 zł
4 360/5 1125 128 250,00 zł
5 360/6 1045 119 130,00 zł
6 360/13 2487 283 518,00 zł
7 360/22 1226 139 764,00 zł
8 360/23 1407 160 398,00 zł
9 360/25 1143 130 302,00 zł
10 360/26 1275 145 350,00 zł
11 360/27 1350 153 900,00 zł
12 360/28 1420 161 880,00 zł
13 360/29 1592 181 488,00 zł
14 360/31 1008 114 912,00 zł
15 360/32 1010 115 140,00 zł
16 360/33 1010 115 140,00 zł
17 360/34 1010 115 140,00 zł
18 360/35 1006 114 684,00 zł
19 360/36 1001 114 114,00 zł
20 360/37 1005 114 570,00 zł
21 360/39 1005 114 570,00 zł
22 360/40 1009 115 026,00 zł
23 360/48 1201 136 914,00 zł
24 360/49 1307 148 998,00 zł
25 360/50 1329 151 506,00 zł
26 360/51 1247 142 158,00 zł

 

 

1. Przedmiotowe nieruchomości są zlokalizowane w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/431/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 roku (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 246 z dnia 24 listopada 2006 roku pod pozycją 3660) i zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy.

2. Przedmiotowe nieruchomości są wolne od obciążeń osób trzecich i hipotek.

3. Przedmiotowe nieruchomości są uzbrojone w następujące media techniczne: sieć energii elektrycznej z przyłączami (szafki ZK) na granicy działek (opłata przyłączeniowa jest wkalkulowana w cenę działki budowlanej), sieć wodociągową z przyłączami wyprowadzonymi do granicy działek, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami wyprowadzonymi do granicy działek, sieć gazową z przyłączami wyprowadzonymi do granicy działek. Przedmiotowe nieruchomości graniczą z drogami o nawierzchni asfaltowej z wjazdami, chodnikami z kostki betonowej, siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji teletechnicznej, siecią oświetlenia ulicznego, siecią hydrantową.

4. Podane ceny wywoławcze są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu ustnym zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.

5. Przetargi na przedmiotowe nieruchomości odbędą się w siedzibie spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, przy ul. Uczniowskiej 21, w dniu 20 listopada 2009 r. o godzinie 10.00 na działki od nr 360/2 do 360/27 oraz o godzinie 11.00 na działki od nr 360/28 do nr 360/51.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata do dnia 18 listopada 2009 r. wadium w pieniądzu w wysokości 10 000 zł na konto „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzychnr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840. W tytule wpłaty należy wpisać numer działki, której wadium dotyczy.Oferenci mogą wnosić wadium na więcej niż jedną z oferowanych do sprzedaży nieruchomości.

7. Oferent w dniu przetargu winien posiadać dowód wpłaty wadium.

8. Oferentom, którzy nie wygrają przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane przez nich konto, w ciągu trzech dni od daty zakończenia przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie.

9. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie określonym w Regulaminie sprzedaży – nie później jednak niż w okresie 90 dni od daty zatwierdzenia wyników przetargu. Oferent, który wygra przetarg zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy sprzedaży w zawiadomieniu. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaoferowanej w przetargu ceny nabycia przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

10. Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem przetargu, znajdującym się w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu, pok. 130 oraz na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w zakładce „Przetargi”. Szczegółowych informacji związanych z przetargiem udziela w „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. Piotr Skrent oraz Mariusz Fedoruk w godzinach od 8.00 do 15.00 lub tel.(074 646 25 78, 074 646 25 76).

11. Spółce przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. W takim przypadku oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. poza zwrotem wpłaconego wadium.

 

Lokalizacja terenu osiedla mieszkaniowego

 

  Załączniki
 

1-Piętro Model (1).pdf

 

 

1-Piętro Model (1).pdf

 

 

1-Piętro Model (1).pdf

 

 

Regulamin przetargu – II przetarg ustny nieograniczony sprzedaż nieruchomości położonych w Wałbrzychu (plik pdf, 69 KB)

 

 

Uchwała Nr LVI/431/06 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 września 2006 roku (plik pdf, 220KB)

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały LVI/431/06 – rysunek planu miejscowego (plik jpg, 421 KB)