Data rozpoczęcia: 2010-03-09 Data zakończenia:2010-03-30

 

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
 
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,
 
tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74
 zaprasza do uczestnictwa w  przetargu pisemnym nieograniczonym
  1. W przetargu mogą uczestniczyć  osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity  Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy  winien legitymować się  pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.
  2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi:

 

1/ nieruchomość, obejmująca zabudowaną  działkę gruntu numer 747/16 o powierzchni 0,2732 ha, położoną w Świebodzicach  przy ul. Wałbrzyskiej 38, obręb Nr 0003, Śródmieście 3,  objętą księgą wieczystą  nr SW1S/00053944/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w  Świdnicy.

2/ obiekty budowlane, budowle, to jest:

a)      Budynek hali parterowej oraz budynek socjalno – biurowy o powierzchni użytkowej 1656 m2,
b)      Drogi wewnętrzne w udziale 5,21 %
c)       Ogrodzenie w udziale 5,21 %
d)      Ogrodzenie w udziale 5,21 %
e)      Oświetlenie terenu w udziale 5,21  %
f)       Przewody wodociągowe w udziale 5,21 %
g)      Sieć kanalizacji sanitarnej  w udziale 5,21 %
h)      Sieć kanalizacji sanitarnej w udziale 5,21  %
i)        Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 5,21  %
j)        Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 5,21 %
k)      Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 5,21 %
l)        Sieć kanalizacji deszczowe w udziale 5,21 %
m)    Linia kablowa energii elektrycznej NN zasilająca budynek wymieniony w pkt. a
n)      Linia kablowa energii elektrycznej SN w udziale 5,21 %
o)      Linia kablowa energii elektrycznej SN w udziale 5,21 %

Obiekty budowlane, budowle, a także pozostałe środki trwałe opisane   w punkcie 2.2/ powyżej, stanowią własność Spółki, nieruchomość opisana w pkt. 2.1 obciążona jest prawem pierwokupu zgodnie z art.596 i następnymi kodeksu cywilnego.
3/ Nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę gruntu numer 750/5 o powierzchni 0,0708 ha położoną w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, obręb Nr 0003, Śródmieście 3,  objęta księgą wieczystą nr SW1S/00023105/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świdnicy.

4/ Obiekty budowlane, budowle,  a także pozostałe środki trwałe,  to jest:

a)      Drogi wewnętrzne w udziale 1,35 %
b)      Ogrodzenie w udziale 1,35 %
c)       Ogrodzenie w udziale 1,35 %
d)      Oświetlenie terenu w udziale 1,35 %
e)      Przewody wodociągowe w udziale 1,35 %
f)       Sieć kanalizacji sanitarnej  w udziale 1,35 %
g)      Sieć kanalizacji sanitarnej w udziale 1,35  %
h)      Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 1,35  %
i)        Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 1,35  %
j)        Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 1,35 %
k)      Sieć kanalizacji deszczowe w udziale 1,35 %
l)        Linia kablowa energii elektrycznej SN w udziale 1,35 %
m)    Linia kablowa energii elektrycznej SN w udziale 1.35 %

Obiekty budowlane, budowle opisane   w punkcie 2.4/ powyżej, stanowią własność Spółki.

 1. Zgodnie z aktualnym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Świebodzice” oznaczenie w/w terenu to: B.37 P/U – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości, obiektów budowlanych, budowli, a także pozostałych środków trwałych wynosi 635.000 zł (słownie : sześćset trzydzieści pięć tysięcy  00/100).
 3. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.  w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.: 63.500  zł  (słownie : sześćdziesiąt trzy   tysiące   pięćset złotych, 00/100). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 26 marca 2010 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 4. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 („Specyfikacja”).
 5. „Specyfikację” oraz szczegółowe informacje  dotyczące  powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 800 – 1500 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „Specyfikacji” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.
 6. Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 -pok. 130)  w terminie do dnia 30.03.2010 r. do godz. 9.00. Sposób przygotowania oferty określa  „Specyfikacja”.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu  30.03.2010 r. o godz. 10.00.
 8. „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może unieważnić przetarg, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – sprzedaż nieruchomości zabudowanej – działka nr 747/16 oraz sprzedaży działki niezabudowanej 750/5, położonych w Świebodzicach przy ulicy Wałbrzyskiej 38 (plik pdf – 83 KB)