Data rozpoczęcia: 2011-10-06 Data zakończenia:2011-10-28

 Tekst ujednolicony po sprostowaniu:

 

INVEST– PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 

 

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, 

 

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74 

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym, dwustopniowym z licytacją

  1. W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, wydane zgodnie m. in. z ustawą z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.12.2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548).
  2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość, wraz z wjazdem od ul. Orkana, obejmująca poniżej wymienione, działki gruntu, położone w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i Orkana:

L.p.

Numer działki

Nr KW prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Powierzchnia (ha)

Obręb ewidencyjny

1

110/10

SW1W/00067550/6

0,0231

10

Poniatów

2

104/10

SW1W/00067559/9

0,3184

10

Poniatów

3

110/5

SW1W/00067550/6

0,1082

10

Poniatów

4

104/13

SW1W/00067559/9

1,2075

10

Poniatów

5

20/1

SW1W/00067554/4

0,0313

24

Poniatów

6

19/3

SW1W/00067554/4

0,0490

24

Poniatów

7

8/11

SW1W/00067556/8

0,9149

24

Poniatów

8

6/13

SW1W/00067556/8

0,6358

24

Poniatów

9

7/12

SW1W/00067556/8

0,0210

24

Poniatów

10

18/3

SW1W/00067554/4

0,0234

24

Poniatów

11

41/1

SW1W/00067554/4

0,0140

24

Poniatów

12

15/3

SW1W/00067554/4

0,0119

24

Poniatów

13

20/4

SW1W/00067554/4

0,3816

24

Poniatów

14

39/6

SW1W/00067554/4

1,1851

24

Poniatów

15

39/10

SW1W/00067554/4

2,4774

24

Poniatów

16

44/6

SW1W/00067554/4

0,1747

24

Poniatów

17

8/5

SW1W/00067556/8

3,4643

24

Poniatów

18

6/5

SW1W/00067556/8

1,8491

24

Poniatów

19

7/5

SW1W/00067556/8

0,0972

24

Poniatów

20

41/2

SW1W/00067554/4

0,0050

24

Poniatów

21

45

SW1W/00067554/4

0,0575

24

Poniatów

22

47

SW1W/00067554/4

0,0435

24

Poniatów

23

15/4

SW1W/00067554/4

0,0659

24

Poniatów

24

46

SW1W/00067554/4

2,0706

24

Poniatów

25

39/5

SW1W/00067554/4

5,4328

24

Poniatów

26

44/8

SW1W/00067554/4

1,4214

24

Poniatów

27

49

SW1W/00040559/4

1,6652

24

Poniatów

28

48

SW1W/00022645/2

1,7800

24

Poniatów

 

Suma

 

25,5298

   

zwaną dalej „Nieruchomością”.

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu, działki wymienione w pkt.2 ppkt. 1) – 4), położone są na terenie obszaru oznaczonego w w/w planie symbolami: 7.4 PP, 7.4.1 Z/P, 7.4 P/P, 7.8 PP, 7.7.1 Z/P i KL ½.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu, działki wymienione w pkt. 2 ppkt. 5) – 28), położone są na terenie obszaru oznaczonego w w/w planie symbolami: 7.4 PP, 7.4A. 7.4.2 Z/P, 7.8 PP, 7.8.1 Z/P, KL 1/2 i 7.4 P/P.

5. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi netto łącznie 9.599.000,00 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) plus należny podatek od towarów i usług.

6. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.: 959.900,00 zł (słownie:dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 26 października 2011 r. na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

7. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i Orkana („SIWP”).

8. SIWP” oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „SIWP” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.

9. Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 – pok. 130) w terminie do dnia 28.10.2011 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania oferty określa „SIWP”.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu 28.10.2011 r. o godz. 10.00.

11. INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg, w tym licytację, odrzucić wszystkie oferty – bez podania przyczyn i w takich przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

12. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.).

 

Treść sprostowania:

 „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

Sprostowanie zaproszenia do uczestnictwa w przetargu, które ukazało się w dniu 06.10.2011 r. w dzienniku Polska Gazeta Wrocławska. W zaproszeniu wprowadza się następujące zmiany:

  1. Wstęp otrzymuje brzmienie: „INVEST – PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74, zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym, dwustopniowym z licytacją.
  2. Punkt nr 1 otrzymuje brzmienie: „W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, wydane zgodnie m. in. z ustawą z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.12.2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548).
  3. Dodaje się punkt nr 12 w brzmieniu: „W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.).”
  4. Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

 

Treść ogłoszenia przed sprostowaniem (opublikowana w dzienniku Polska Gazeta Wrocławska w dniu 06.10.2011 r.)

„INVEST– PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

 zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym, dwustopniowym z licytacją

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami).
  2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość, wraz z wjazdem od ul. Orkana, obejmująca poniżej wymienione, działki gruntu, położone w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i Orkana:

L.p.

Numer działki

Nr KW prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Powierzchnia (ha)

Obręb ewidencyjny

1

110/10

SW1W/00067550/6

0,0231

10

Poniatów

2

104/10

SW1W/00067559/9

0,3184

10

Poniatów

3

110/5

SW1W/00067550/6

0,1082

10

Poniatów

4

104/13

SW1W/00067559/9

1,2075

10

Poniatów

5

20/1

SW1W/00067554/4

0,0313

24

Poniatów

6

19/3

SW1W/00067554/4

0,0490

24

Poniatów

7

8/11

SW1W/00067556/8

0,9149

24

Poniatów

8

6/13

SW1W/00067556/8

0,6358

24

Poniatów

9

7/12

SW1W/00067556/8

0,0210

24

Poniatów

10

18/3

SW1W/00067554/4

0,0234

24

Poniatów

11

41/1

SW1W/00067554/4

0,0140

24

Poniatów

12

15/3

SW1W/00067554/4

0,0119

24

Poniatów

13

20/4

SW1W/00067554/4

0,3816

24

Poniatów

14

39/6

SW1W/00067554/4

1,1851

24

Poniatów

15

39/10

SW1W/00067554/4

2,4774

24

Poniatów

16

44/6

SW1W/00067554/4

0,1747

24

Poniatów

17

8/5

SW1W/00067556/8

3,4643

24

Poniatów

18

6/5

SW1W/00067556/8

1,8491

24

Poniatów

19

7/5

SW1W/00067556/8

0,0972

24

Poniatów

20

41/2

SW1W/00067554/4

0,0050

24

Poniatów

21

45

SW1W/00067554/4

0,0575

24

Poniatów

22

47

SW1W/00067554/4

0,0435

24

Poniatów

23

15/4

SW1W/00067554/4

0,0659

24

Poniatów

24

46

SW1W/00067554/4

2,0706

24

Poniatów

25

39/5

SW1W/00067554/4

5,4328

24

Poniatów

26

44/8

SW1W/00067554/4

1,4214

24

Poniatów

27

49

SW1W/00040559/4

1,6652

24

Poniatów

28

48

SW1W/00022645/2

1,7800

24

Poniatów

 

Suma

 

25,5298

   zwaną dalej „Nieruchomością”.

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu, działki wymienione w pkt.2 ppkt. 1) – 4), położone są na terenie obszaru oznaczonego w w/w planie symbolami: 7.4 PP, 7.4.1 Z/P, 7.4 P/P, 7.8 PP, 7.7.1 Z/P i KL ½.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu, działki wymienione w pkt. 2 ppkt. 5) – 28), położone są na terenie obszaru oznaczonego w w/w planie symbolami: 7.4 PP, 7.4A. 7.4.2 Z/P, 7.8 PP, 7.8.1 Z/P, KL 1/2 i 7.4 P/P.

5. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi netto łącznie 9.599.000,00 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) plus należny podatek od towarów i usług.

6. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.: 959.900,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 26 października 2011 r. na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

7. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i Orkana („SIWP”).

8. „SIWP” oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „SIWP” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.

9. Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 – pok. 130) w terminie do dnia 28.10.2011 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania oferty określa „SIWP”.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu 28.10.2011 r. o godz. 10.00.

11. „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg, w tym licytację, odrzucić wszystkie oferty – bez podania przyczyn i w takich przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (plik .pdf)