Data rozpoczęcia: 2011-10-12 Data zakończenia:2011-10-28

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

Sprostowanie zaproszenia do uczestnictwa w przetargu, które ukazało się w dniu 06.10.2011 r. w dzienniku Polska Gazeta Wrocławska. W zaproszeniu wprowadza się następujące zmiany:

  1. Wstęp otrzymuje brzmienie: „INVEST – PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74, zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym, dwustopniowym z licytacją.
  2. Punkt nr 1 otrzymuje brzmienie: „W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, wydane zgodnie m. in. z ustawą z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.12.2008r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548).
  3. Dodaje się punkt nr 12 w brzmieniu: „W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje: Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST – PARK” Sp. z o.o. – zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.).”
  4. Pozostałe punkty pozostają bez zmian.

Ujednolicona treść ogłoszenia o przetargu (po sprostowaniu)

  Załączniki
 

Zaktualizowana Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu (plik .pdf)