Data rozpoczęcia: 2008-09-24 Data zakończenia:2008-11-24

Poniższe ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 10.11.2008 r. w dzienniku Polska Gazeta Wrocławska

„INVEST – PARK DEVELOPMENT”

Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.
  2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość (niezabudowana, wolna od obciążeń i zobowiązań) o łącznej powierzchni 2,9998 ha, położona w mieście Nowa Ruda, obręb Nr 0005, 5-Nowa Ruda, arkusze mapy 5 oraz 7,( tereny zurbanizowane Bp), obejmująca działki gruntu: nr 166 o powierzchni 1,8899 ha; nr 423/9 o powierzchni 0,1379 ha oraz nr 423/11 o powierzchni 0,9720 ha ,będąca własnością „ INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., dla której Księgę Wieczystą nr 21917 prowadzi Sąd Rejonowy w Kłodzku („Nieruchomość”).
  3. Zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu nieuciążliwego w Nowej Rudzie zatwierdzonego Uchwałą nr 28/IV/98 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 1998 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.06.1999 r. (Dz. U. W. D. Nr 15, poz. 692), Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 2P,3P i 4P (o przeznaczeniu opisanym jako teren przemysłu nieuciążliwego).
  4. Cena wywoławcza „Nieruchomości”, wynosi 752.000,00 zł netto (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) . Do wylicytowanej ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
  5. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 75.200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych) .Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 21.11.2008r. na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  6. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowej Rudzie („Specyfikacja”).
  7. „Specyfikację” oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 800 – 1500 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „Specyfikacji” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.
  8. Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 – pok. 130) w terminie do dnia 24.11.2008r. do godz. 15.00.Sposób przygotowania ofert określa „Specyfikacja”.
  9. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu 25.11.2008 r. o godz. 1000.
  10. „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może unieważnić przetarg, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  Załączniki
Nie dodano dokumentów.