Data rozpoczęcia: 2010-11-30 Data zakończenia:2010-12-17

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,
tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

 

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym

  1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami). Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.
  2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi : nieruchomość, obejmująca niezabudowane działki gruntu numer 166, 423/9, 423/11 o powierzchni 2,9998 ha, położoną w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości, obręb Nr 0005, AM 7, objętą księgą wieczystą nr 21917 prowadzoną przez Sąd Rejonowy VII Wydział Zamiejscowy w Nowej Rudzie.
  3. Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Nowa Ruda” oznaczenie w/w terenu to: 2P, 3P, 4P – tereny przemysłu nieuciążliwego.
  4. Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi 809.946 zł (słownie : osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 00/100) plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przeniesienia własności nieruchomości.
  5. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.: 80.994,6 zł (słownie : osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych, 60/100). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 7 grudnia 2010 r. do godz. 15.00 na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
  6. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości („Specyfikacja”).
  7. „Specyfikację” oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 800 – 1500 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „Specyfikacji” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.
  8. Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 – pok. 130) w terminie do dnia17.12.2010 r. do godz. 9.00. Sposób przygotowania oferty określa „Specyfikacja”.
  9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu 17.12.2010 r. o godz. 10.00.
  10. „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może unieważnić przetarg, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu – Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położónej w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości (plik .pdf 174 KB)