Data rozpoczęcia: 2011-08-09 Data zakończenia:2011-08-29

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym, dwustopniowym z licytacją

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami).
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość, wraz z wjazdem od ul. Orkana, obejmująca poniżej wymienione, niezabudowane i ukształtowane, zgodnie z dokumentacją określoną w punkcie I.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i Orkana, działki gruntu, położone w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i Orkana:
L.p. Numer działki Nr KW prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Powierzchnia (ha) Obręb ewidencyjny
1) 110/10 SW1W/00067550/6 0,0231 10 Poniatów
2) 104/10 SW1W/00067559/9 0,3184 10 Poniatów
3) 110/5 SW1W/00067550/6 0,1082 10 Poniatów
4) 104/13 SW1W/00067559/9 1,2075 10 Poniatów
5) 20/1 SW1W/00067554/4 0,0313 24 Poniatów
6) 19/3 SW1W/00067554/4 0,0490 24 Poniatów
7) 8/11 SW1W/00067556/8 0,9149 24 Poniatów
8) 6/13 SW1W/00067556/8 0,6358 24 Poniatów
9) 7/12 SW1W/00067556/8 0,0210 24 Poniatów
10) 18/3 SW1W/00067554/4 0,0234 24 Poniatów
11) 41/1 SW1W/00067554/4 0,0140 24 Poniatów
12) 15/3 SW1W/00067554/4 0,0119 24 Poniatów
13) 20/4 SW1W/00067554/4 0,3816 24 Poniatów
14) 39/6 SW1W/00067554/4 1,1851 24 Poniatów
15) 39/10 SW1W/00067554/4 2,4774 24 Poniatów
16) 44/6 SW1W/00067554/4 0,1747 24 Poniatów
17) 8/5 SW1W/00067556/8 3,4643 24 Poniatów
18) 6/5 SW1W/00067556/8 1,8491 24 Poniatów
19) 7/5 SW1W/00067556/8 0,0972 24 Poniatów
20) 41/2 SW1W/00067554/4 0,0050 24 Poniatów
21) 45 SW1W/00067554/4 0,0575 24 Poniatów
22) 47 SW1W/00067554/4 0,0435 24 Poniatów
23) 15/4 SW1W/00067554/4 0,0659 24 Poniatów
24) 46 SW1W/00067554/4 2,0706 24 Poniatów
25) 39/5 SW1W/00067554/4 5,4328 24 Poniatów
26) 44/8 SW1W/00067554/4 1,4214 24 Poniatów
27) 49 SW1W/00040559/4 1,6652 24 Poniatów
28) 48 SW1W/00022645/2 1,7800 24 Poniatów
  Suma   25,5298    

zwaną dalej „Nieruchomością”.

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu, działki wymienione w pkt.2 ppkt. 1) – 4), położone są na terenie obszaru oznaczonego w w/w planie symbolami: 7.4 PP, 7.4.1 Z/P, 7.4 P/P, 7.8 PP, 7.7.1 Z/P i KL ½.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu, działki wymienione w pkt. 2 ppkt. 5) – 28), położone są na terenie obszaru oznaczonego w w/w planie symbolami: 7.4 PP, 7.4A. 7.4.2 Z/P, 7.8 PP, 7.8.1 Z/P, KL 1/2 i 7.4 P/P.
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi netto łącznie 9.599.539,00 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych) plus należny podatek od towarów i usług.
 4. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.: 959.953,90 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 90/100). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2011 r. na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.
 5. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i Orkana („SIWP”).
 6. „SIWP” oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „SIWP” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.
 7. Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 – pok. 130) w terminie do dnia 29.08.2011 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania oferty określa „SIWP”.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu 29.08.2011 r. o godz. 10.00.
 9. „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg, w tym licytację, odrzucić wszystkie oferty – bez podania przyczyn i w takich przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.
Załączniki
 
 1. Załącznik nr 3 Decyzja TOŚ.6540.4/2011 (w formacie .pdf)
 2. Załącznik nr 3 Projekt prac geologicznych dla określenia warunków geotechniczno – inżynierskich projektowanego zagospodarowania terenów przemysłowych w obszarze funkcjonowania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pomiędzy ul. Uczniowską a Orkana – od strony drogi powiatowej nr 3396D, zatwierdzonym Decyzją Starosty Wałbrzyskiego nr TOŚ.6540. 4/2011 z dnia 17.05.2011 (w formacie .pdf)
 3. Załącznik nr 4 Decyzja TOŚ.6540.4a/2011 (w formacie .pdf)
 4. Załącznik nr 4 Aneks do projektu prac geologicznych zatwierdzonego Decyzją Starosty Wałbrzyskiego nr TOŚ.6540. 4/2011 z dnia 17.05.2011 – Projekt robót ziemnych i towarzyszących (odwodnienie) przy prowadzeniu badań geologiczno – inżynierskich zatwierdzony decyzją TOŚ.6540.4a/2011 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 05.07.2011 r. (pliki formacie .pdf i .doc skompresowane w formacie .zip)
 5. Załącznik nr 5 Decyzja wjazd od ul. Orkana, w formacie .pdf
 6. Załącznik nr 5 Projekt wjazdu od ul. Orkana, (pliki w formacie .pdf skompresowane w formacie .zip)
  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i Orkana (plik .pdf)

 

 

zestawienie znakow rpo kolor.jpg