Data rozpoczęcia: 2011-08-09 Data zakończenia:2011-08-30

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,

58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21,

tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax.: (+48 74) 646-25-74

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym, dwustopniowym z licytacją

1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami).

2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi:

1/ nieruchomości, obejmującej zabudowaną działkę gruntu numer 747/21 o powierzchni 0,0136 ha, położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, obręb Nr 0003, Śródmieście, objętej księgą wieczystą nr SW1S/00053944/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy,

2/ obiekty budowlane, budowle, a także pozostałe środki trwałe to jest:

a) Budynek portierni o pow. 101,79 m2

b) Ogrodzenie w udziale 0,26 %

c) Ogrodzenie w udziale 0,26 %

d) Oświetlenie terenu w udziale 0,26 %

e) Przewody wodociągowe w udziale 0,26 %

f) Sieć kanalizacji sanitarnej w udziale 0,26 %

g) Sieć kanalizacji sanitarnej w udziale 0,26 %

h) Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 0,26 %

i) Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 0,26 %

j) Sieć kanalizacji deszczowej w udziale 0,26 %

k) Sieć kanalizacji deszczowe w udziale 0,26 %

l) Linia kablowa energii elektrycznej NN zasilająca budynek wymieniony w pkt. a)

m) Linia kablowa energii elektrycznej SN w udziale 0,26 %

n) Linia kablowa energii elektrycznej SN w udziale 0,26 %

Obiekty budowlane, budowle, a także pozostałe środki trwałe opisane w punkcie 2.2/ powyżej, stanowią własność Spółki.

3. Zgodnie z aktualnym „Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Świebodzice” oznaczenie w/w terenu to: B.37 P/U – teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

4. Cena wywoławcza nieruchomości, obiektów budowlanych, budowli, a także pozostałych środków trwałych wynosi netto 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek od towarów i usług.

5. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj.: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2011 r. na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902 0102 5840.

6. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości zabudowanej składającej się z działki nr 747/21 położonej w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38 („Specyfikacja”).

7. „Specyfikację” oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 8.00 – 15.00 w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „Specyfikacji” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.

8. Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21 -pok. 130) w terminie do dnia 30.08.2011 r. do godz. 09.00. Sposób przygotowania oferty określa „Specyfikacja”.

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu 30.08.2011 r. o godz. 10.00.

„INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, w tym licytacji, odrzucenia wszystkich ofert – bez podania przyczyn i w tych przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza zwrotem wpłaconego wadium.

  Załączniki
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu 747-21 – plik .pdf

 

 

Załącznik nr 3 plik .pdf