Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Invest-Park Development Sp. z o.o. V kadencji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Invest-Park Development Sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała Pana Pawła Kurtasza na Prezesa Zarządu Spółki V kadencji.

 


 

Rada Nadzorcza „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, działając na podstawie § 19 ust.2 Umowy spółki oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 64/2019 z dnia 28.06.2019 roku, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu.

Kandydatem na stanowisko członka zarządu może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 • spełnia inne niż wymienione w punkcie od 1 do 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Kandydatem  na stanowisko członka zarządu nie może być osoba, która spełnia  przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim , poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

Ważne informacje

Pisemne zgłoszenia kandydatów /dalej: zgłoszenia/ będą przyjmowane w siedzibie Spółki,
w sekretariacie (I piętro) pod adresem: 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 /dalej: siedziba Spółki/ w terminie do dnia 15.07.2019 do godz. 9.45, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500. Zgłoszenia można również doręczyć osobiście lub przesłać pocztą (do godz. 9.45 ostatniego dnia terminu, decyduje data i godzina doręczenia przesyłki) na adres siedziby Spółki w zaklejonej kopercie z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”.

Zgłoszenie powinno zawierać

 • życiorys (CV) oraz list motywacyjny, zawierające m.in. adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej,
 • oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy, tj. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy, zaświadczenia o niezakończonych okresach zatrudnienia lub inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe, (odpisy dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego),
 • wypełniony w całości i podpisany kwestionariusz, zawierający oświadczenia kandydata oraz inne informacje niezbędne do jego oceny w toku postępowania kwalifikacyjnego wraz
  z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzulą informacyjną –  wzór kwestionariusza wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz  klauzulą informacyjną stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 • kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 roku dołączają pisemne oświadczenie, że złożyli Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii:  
 • oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (tj.Dz. U. z 2019 poz. 430, z późn. zm.)

albo

 • informację o uprzednim złożeniu oświadczenie lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 15.07.2019 o godz. 10.00

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki zawarte w ogłoszeniu, będą przeprowadzane w siedzibie Spółki w dniu 15.07.2019 o godz. 11.00. Niestawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą:

 • wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
 • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
 • doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce prawa handlowego,
 • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej.

W okresie od 01.07.2019 do 12.07.2019 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 
w siedzibie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16, 58-306 Wałbrzych, kandydatom udostępniane będą następujące dokumenty dotyczące działalności Spółki:

 • Umowa Spółki,
 • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
 • opinia i raport biegłego rewidenta za 2018 rok,
 • sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Rada Nadzorcza, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, opublikuje jego wyniki na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydatów.

 

Załączniki: