Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz powiększenie istniejącego zbiornika wód opadowych dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy, dz. nr 1836”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz powiększenie istniejącego zbiornika wód opadowych dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy, dz. nr 1836, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

1) Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej kd400 o długości około 87 mb z rur 400×11.7 PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 – ML. Podsypka, obsypka oraz zasypka rury pospółką;

2) Wpięcie do istniejącej studzienki Skd1, przebudowa kinety, zaślepienie istniejącego odpływu kd400 ze studzienki;

3) Wykonanie studzienki betonowej Skd2 dn1000 wraz z kinetą przelotową w terenie zielonym;

4) Wykonanie wylotu kanalizacji kd400 do zbiornika;

5) Przebudowa istniejącego zbiornika. Powiększenie zbiornika o dodatkową objętość. Wykonanie wlotu kanalizacji do zbiornika. Uwarstwienie ścian zbiornika:

  • Płyta ażurowa betonowa lub z tworzywa;
  • Warstwa wyrównawcza – podsypka;
  • Warstwa zabezpieczająca – geowłóknina min. 500 g/m2;
  • Warstwa izolacyjna – geomembrana PEHD 2mm;
  • Warstwa zabezpieczająca – geowłóknina min. 500 g/m2;
  • Warstwa wyrównawcza – podsypka;
  • Grunt rodzimy;

6) Parametry istniejącego zbiornika:

  • Powierzchnia dna: około 31,0 m2
  • Powierzchnia naziomu: 64,2 m2
  • Głębokość: około 2,8 m
  • Pojemność całkowita: 115,1 m3

7) Parametry zbiornika po rozbudowie:

  • Powierzchnia dna: około 115,5 m2
  • Powierzchnia naziomu: 178,2 m2
  • Głębokość: około 2,8 m
  • Pojemność całkowita: 378,8 m3

8) Demontaż istniejącego ogrodzenia i furtki o długości około 25 mb i przełożenie ogrodzenia. Wykonanie dodatkowego ogrodzenia w ilości około 27 mb;

9) Wywóz oraz utylizacja gruntu powstałego z wykopów;

10) Odtworzenie terenów zielonych z wykorzystaniem humusu istniejącego oraz humusu z dowozu. Zasiew oraz pielęgnacja wzrostu trawy do pierwszego koszenia;

11) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłoszenie do Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy;

12) Wykonanie i przekazanie dwóch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej;

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 30 sierpnia 2022 r.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑100 Świdnica, ul. Towarowa 30, dz. nr 1836.

5. Dostawa i rozładunek materiałów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia dokonuje Oferent na koszt własny.

6. Dokumenty składające się na ofertę

1) Wypełniony Formularz nr 1 – Formularz oferty

2) Wypełniony Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy

7. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

9. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy.

10. Sposób przygotowania oferty

1) Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania

2) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

3) Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

5) Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

11. Terminy składania ofert

11.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

„Kanalizacja deszczowa ‑ Świdnica”

w terminie do 1 czerwca 2022 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 1 czerwca 2022 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

11.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 1 czerwca 2022 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej oraz powiększenie istniejącego zbiornika wód opadowych dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Towarowej 30 w Świdnicy, dz. nr 1836”

12. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

13. Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

15. Warunki uzupełniające

15.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

15.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

15.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

16. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 1 – PZT instalacji kanalizacji deszczowej.
 4. Załącznik nr 2 – Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza