Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

Zmiana nr 1 do zapytania. Zmiana lokalizacji miejsc postojowych.


Dział Inwestycji i Rozwoju

Wałbrzych, 13 maja 2024 r.

Uproszczone zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.
„Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej w czterech lokalizacjach przeznaczonych jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, zgodnie z poniższym zakresem i warunkami:

1. Utwardzenie terenu w czterech lokalizacjach:

a) Lokalizacja nr 1: Ilość 10 miejsc postojowych – powierzchnia 125 m2

b) Lokalizacja nr 2: Ilość 10 miejsc postojowych – powierzchnia 125 m2

c) Lokalizacja nr 3: Ilość 7 miejsc postojowych – powierzchnia 125 m2

d) Lokalizacja nr 4: Ilość 8 miejsc postojowych – powierzchnia 105 m2

e) Lokalizacja nr 5: Ilość 3 miejsc postojowych – powierzchnia 105 m2

2. Rozbiórka i utylizacja istniejącego krawężnika o długości około 110 m

3. Rozbiórka wywóz i utylizacja ogrodzenia

4. Rozbiórka i utylizacja trzech nieużytkowanych słupów oświetlenia

5. Usunięcie, wywóz oraz utylizacja warstwy humusu na powierzchni około 490 m2

6. Niwelacja skarpy za ogrodzeniem

7. Korytowanie terenu (wykop, wywóz oraz utylizacja gruntu)

8. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm – około 20 cm

9. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm – około 20 cm

10. Osadzenie krawężników betonowych na ławie betonowej około 150 m

11. Wykonanie styku z istniejącą drogą o nawierzchni betonowej. Krawędzie płyt są wyszczerbione. Wymagane wykonanie poprawnego styku tych dwóch rodzajów nawierzchni

12. Wykonanie podsypki pod kostkę betonową

13. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm oraz wypełnienie fug

14. Wykonanie geodezyjnej informacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę oraz zgłoszenie zmiany do Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy

15. Wywóz oraz utylizacja odpadów

Przedmiar robót:

 1. Krawężnik do demontażu: 110 m
 2. Ogrodzenie do demontażu: 110 m
 3. Słupy oświetlenia do demontażu: 3 szt.
 4. Powierzchnia utwardzenia z kostki gr 8 cm: 490 m2
 5. Długość krawężników: 150 m

3. Termin realizacji zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 10 tygodni od podpisania Umowy/Zlecenia.

4. Miejsce wykonania zamówienia

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat świdnicki, adres: 58‑160 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 38.

5. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

6. Dostawa i rozładunek materiałów. Utylizacja odpadów

Dostawę i rozładunek materiałów i elementów zamówienia oraz wywóz oraz utylizację odpadów wykonuje Oferent na koszt własny.

7. Dokumenty składające się na ofertę

1) Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta – stanowiący załącznik nr 1 do zapytania

2) Wypełnione oświadczenie wykonawcy – stanowiące załącznik nr 2 do zapytania

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek wykonawcy.

10. Gwarancja jakości

Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące.

11. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako wykonawca indywidualny i jednocześnie jako wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.
 3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
 5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

12. Terminy i forma składania ofert

12.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w tytule wiadomości wpisując:

„Miejsca postojowe o pow. 490 m2 w Świebodzicach ul. Wałbrzyska 38”

w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w tym samym dniu w godzinach: 10:10 – 10:30.

12.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 4 czerwca 2024 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie zamówienia pod nazwą:

„Wykonanie utwardzenia terenu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni około 490 m2 dla parku przemysłowego przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach”

13. Negocjacje

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

14. Kryteria oceny oferty

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium „Cena”, które stanowi 100 pkt wagi.

Lp Oznaczenie Kryterium Waga punktowa przypisana
do poszczególnych kryteriów oceny ofert
1 A Cena 100 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji w kryterium oceny ofert:

Punkty przyznane za spełnienie kryterium oceny ofert „Cena”:

„A” = ((cena netto oferty z najniższą ceną)/(cena netto badanej oferty)) * 100 pkt

15. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (nieodrzuconych) ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania. Najkorzystniejsza oferta to oferta,  która otrzyma największą ilość punktów.

16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

17. Informacje uzupełniające

17.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

17.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

17.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

17.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

18. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Formularz oferty,
 2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Oświadczenie wykonawcy,
 3. Załącznik nr 3 – Lokalizacja utwardzeń terenu
 4. Załącznik nr 3 – PZT utwardzeń terenu
 5. Załącznik nr 4 – Dokumentacja zdjęciowa

 


Archiwum zapytania przed zmianą lokalizacji miejsc postojowych