Zapytanie ofertowe – „Usuniecie dwóch szt. drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”

Zapytanie ofertowe – „Usuniecie dwóch szt. drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest:

a) Usunięcie dwóch drzew rosnących przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie (działka nr 61 obręb Żarów): Graby pospolite o obwodach pni 67 i 94 cm – zgodnie z Decyzją Burmistrza Miasta Żarowa z dnia 03 września 2020 r. (nr GKiI.6131.10.2020 stanowiącą załącznik nr 1) w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew.

W zakresie Oferenta jest:

– zabezpieczenie/wygrodzenie terenu;

– usunięcie karpiny;

– zagospodarować powstałe drewno;

– uporządkować teren po zakończeniu prac w tym zahumusować i obsiać trawą.

b) Wykonanie cięć korekcyjno – pielęgnacyjnych szpaleru grabów pospolitych nr 1 – 16, oraz leszczyny sp. nr 29 wskazanych na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

W zakresie Oferenta jest:

– zabezpieczenie/wygrodzenie terenu;

– wykonanie cięć korekcyjno – pielęgnacyjnych w ilości 16 szt. (od nr 1 do nr 16) oraz leszczyny nr 29;

– zagospodarować powstałe gałęzie;

– uporządkować teren po zakończeniu prac.

3. Termin wykonanie zamówienia .

a) Rozpoczęcie realizacji: od dnia przekazania zlecenia nie wcześniej niż przed 15 października 2020 roku;

b) Zakończenie realizacji: do ustalenia z Zamawiającym jednak nie później niż do 15 grudnia 2020 roku.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel.(+48)74 646 25 77, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1.Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

a) w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 24 września 2020 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 24 września 2020 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

b) w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Usuniecie dwóch szt. drzew oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych na placu przy budynku znajdującym się przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”

 

10. Wybór oferenta.

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Załącznik nr 1 – Decyzja
  2. Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny
  3. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
  4. Formularz nr 2 – Formularz oferty