Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach 21.05.2021

 

Zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert Zamawiający udostępnia informacje o  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte i cenach zawartych w ofertach.

 

Lp

Nazwa/ imię i nazwisko

Siedziba/adres prowadzonej działalności

Cena oferty

[zł netto]

1

AVprojekt Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 76 

54-060 Wrocław

28 489,00

 

 

 Pytania i odpowiedzi:

  1. Pyt: W ogłoszonym przez Państwa postępowaniu na „Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” występuje rozbieżność co do przedmiotu zamówienia w pkt II postępowania (Opis przedmiotu zamówienia) i w tabeli Załącznika nr 1 (Formularz oferty). Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia w pkt 1 tabeli formularza oferty jest projektor Epson EB-L200F z zestawem montażowym do sufitu podwieszanego

          Odp: W formularzu ofertowym błędnie podano nazwę urządzenia – prawidłowa to Epson EB-L200F. Formularz został poprawiony – link poniżej.

 

ZAMAWIAJĄCY

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń obiektu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) urządzeń wskazanych w zaproszeniu do składania ofert.

Załącznik:

1. Zaproszenie do składania ofert zmiana 26.05.2021

2. Rzuty pomieszczeń

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00:

  • w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Wyposażenie multimedialne „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Nie otwierać przed dniem 28.05.2021 r., godz. 12:30

lub

  • w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 28.05.2021 r. w godzinach: 12:05 – 12:29.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.