Wyposażenie pomieszczeń „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

 

Zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert Zamawiający udostępnia informacje o  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte i cenach zawartych w ofertach.

 

Lp

Nazwa/ imię i nazwisko

Siedziba/adres prowadzonej działalności

Cena oferty

[zł netto]

1

Sigma Sp. z o.o.

ul. Niemodlińska 87

45-864 Opole

29 822,00

 

 

Wyjaśnienia do zapytania:

Informujemy, że zamawiający przewiduję następującą maksymalną ilość osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach:

Pomieszczenie 1.261 – sala konferencyjna – 29 osób
Pomieszczenie 1.262 – open space – 18 osób
Pomieszczenie 1.24 – sala spotkań biznesowych duża – 12 osób
Pomieszczenie 1.19 – sala spotkań biznesowych mała – 6 osób

 

ZAMAWIAJĄCY

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Marcin Bernat, tel. 74 646 2572, marcin.bernat@ipdevelopment.pl

Agnieszka Jaroszewska, tel. 74 646 2572, agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń obiektu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) wraz z wykonaniem wizualizacji wyposażanych pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

 

Załącznik:

1. Zaproszenie do składania ofertzmiana (25.05.2021)

2. Rzut pomieszczeń

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00:

1. w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na „Wyposażenie pomieszczeń „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Nie otwierać przed dniem 28.05.2021 r., godz. 12:30

            lub

2. w formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 28.05.2021 r. w godzinach: 12:10 – 12:29. W tytułach maila należy podać: Wyposażenie pomieszczeń „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.