Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego/kuchni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach

 

ZAMAWIAJĄCY

 

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

Uczniowska 16

58 – 306 Wałbrzych

tel.: (+48) 74 646 2570, fax.: (+48) 74 646 2574

e-mail: ipd@ipdevelopment.pl

www.ipdevelopment.pl

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Marcin Bernat, tel. 74 646 2572, marcin.bernat@ipdevelopment.pl

Agnieszka Jaroszewska, tel. 74 646 2572, agnieszka.jaroszewska@ipdevelopment.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem wyposażenia pomieszczenia gospodarczego/kuchni (oznaczonego na rzucie nr 1.22) obiektu „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach” przy ul. Strefowej 5A w  Świebodzicach (58-160) wraz z wykonaniem wizualizacji pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego.

Dla wskazanego pomieszczenia należy zachować kolorystykę jednolitą w odcieniach czerni, szarości, estetyczny biznesowy wygląd z wyłączeniem jasnych kolorów. Użyte materiały muszą być wodoodporne i niebrudzące.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć propozycje aranżacji powierzchni w formie wizualizacji wraz z ofertą.

 

Pomieszczenie 1.22 – pomieszczenie gospodarcze/kuchnia – Zamawiający oczekuje propozycji aranżacji powierzchni w formie wizualizacji. Aranżacja musi uwzględniać przeznaczenie pomieszczenia. Przewidywane wyposażenie powinno uwzględniać m.in. szafki kuchenne stojące z blatami, szafki wiszące, zlewozmywak jednokomorowy, stół jadalniany dla 4 osób i 4 krzesła.

 

Załącznik:

1. Zaproszenie do składania ofertzmiana (25.05.2021)

2. Rzut pomieszczenia

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do dnia 28.05.2021 r. do godz. 12:00:

  1. w formie pisemnej na adres Spółki „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, II piętro w  zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na „Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego/kuchni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

„Nie otwierać przed dniem 28.05.2021 r., godz. 12:30”

            lub

formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać oddzielnym mailem w dniu 28.05.2021 r. w godzinach: 12:10 – 12:29. W tytułach maila należy podać: Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego/kuchni „Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.