Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż dwóch bram ogrodzeniowych dwuskrzydłowych na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej 17-19. ”

Zapytanie ofertowe – „Dostawa i montaż dwóch bram ogrodzeniowych dwuskrzydłowych na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej 17-19. ”

1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i montaż dwóch bram dwuskrzydłowych ogrodzeniowych otwieranych ręcznie.

Zakres prac:

– wykopy pod fundamenty słupów raz z utylizacją urobku,

– wykonanie fundamentów betonowych pod słupy wraz z montażem słupów (montaż słupów w terenie zielonym),

– montaż kompletnych bram dwuskrzydłowych,

– po stronie Zleceniobiorcy jest dostarczenie wszystkich materiałów m.in. beton, elementy montażowe a także koszty transportu,

– lokalizacja bram została pokazana w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

– okres gwarancji na wykonane prace i dostarczone urządzenia 24 miesiące.  

Specyfikacja bram:

– brama uchylna o szerokości 7 m zamykana na kłódkę + zamek z kluczem, dwa pochwyty – 2 kpl.,

– słupki ogrodzeniowe (bramowe) z profili 120 mm x 120 mm – 2 kpl. (4 szt.),

– wysokość bramy dostosowana do ogrodzenia  o wysokość 1,73 m, nie mniejsza niż 1,60 m (ogrodzenie będzie wykonywane w późniejszym terminie),

– wszystkie elementy ocynkowane

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 6 tygodni od podpisania umowy/zlecenia z Zamawiającym.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję lokalną dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. 791 147 666, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Robert Strzelecki, tel. 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 04.06.2020 r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Dostawa i montaż dwóch bram dwuskrzydłowych na obszarze Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Strefowej 17-19. ”

 

10. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka, w której oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zakresu zapytania ofertowego.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku:

11.2.1. złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
11.2.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
11.2.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

11.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

12. Wykaz Załączników i Formularzy

    1. Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie.
    2. Formularz nr 2 – Formularz Oferty.
    3. Załącznik nr 1 – Lokalizacja bram