Zapytanie ofertowe – „Dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW”.

17 grudnia 2019

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

            Informujemy, iż postępowanie którego przedmiotem jest „Dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW” zostaje unieważnione.

 


 

19 listopada 2019

Zapytanie ofertowe – „Dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego
„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczych dla instalacji fotowoltaicznej o mocy od 49 kW do 49,9 kW, zgodnie z poniższym zakresem:

Moduły fotowoltaiczne

a) Łączna moc modułów fotowoltaicznych od 49 kW do 49,9 kW

b) Maksymalne wymiary modułu: 1680 x 1010 x 45 mm

c) Maksymalna waga modułu: 20,0 kg

d) Rodzaj ogniwa: polikrystaliczne

e) Przednia powłoka: szkło hartowane, wysoce przepuszczalne, niska zawartość żelaza, gr. min. 3,0 mm

f) Rama: anodowane aluminium

g)Minimalna wydajność modułu: 17,0 %

h) Minimalna moc modułu: 275W

i) Minimum 12 letnia gwarancja produktu

j) 25 letnia gwarancja na linową pracę modułów instalacji:

   • Minimalnie 97% mocy znamionowej w ciągu pierwszego roku. Następnie spadek o maks. 0.7% na rok
   • Przynajmniej 90.0% mocy znamionowej po 10 latach
   • Przynajmniej 80.0% mocy znamionowej po 25 latach

Falowniki

k) Łączna moc falowników: dostosowana do mocy instalacji fotowoltaicznej. Łączna moc znamionowa falowników nie powinna być niższa a niżeli 80% mocy modułów fotowoltaicznych

l) Ilość falowników: jeden falownik na grupę modułów na podkonstrukcji

m)Rodzaj falowników: beztransformatorowy

Podkonstrukcja modułów

n) Kąt nachylenia podkonstrukcji: 30 stopni

o) Materiał: Stal ocynkowana ogniowo / Stal nierdzewna / Stal z powłoką Magnelis / Aluminium

p) Zakotwienie konstrukcji: konstrukcja wbijana, wiercona lub na fundamencie żelbetowym

q) Elementy konstrukcyjne, połączenia oraz zakotwienie powinny być zaprojektowane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane oraz powinny być dostosowane do obciążeń środowiskowych występujących w lokalizacji montażu (I strefa obciążenia śniegiem, III strefa obciążenia wiatrem) oraz warunków gruntowo-wodnych. Dokumentacja geotechniczna stanowi Załącznik nr 3 do zapytania.

r) Oferta powinna uwzględniać komplet akcesoriów montażowych, kotew i łączników.

Koncepcja rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych

s) Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na terenie przeznaczonym pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną

t) Teren przeznaczony pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną oznaczono w Załączniku nr 4 do zapytania

u) Elementy instalacji fotowoltaicznej należy rozmieścić z zachowaniem skrajni nie mniejszej niż 2.0 m od krawężnika drogowego oraz granic nieruchomości

v) Moduły fotowoltaiczne należy rozmieścić z zachowaniem południowego ustawienia

w) Moduły fotowoltaiczne należy rozmieścić w sposób niepowodujący ich zacieniania

x) Wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na terenie inwestycji przygotowany przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do zapytania. Zamawiający dopuszcza inne warianty rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych.

Oferta powinna zawierać rysunek zestawczo-montażowy konstrukcji oraz zestawienie wszystkich oferowanych elementów, urządzeń oraz akcesoriów i łączników.

Moduły fotowoltaiczne falowniki oraz podkonstrukcja muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa oraz norm jakościowych, niezbędne do wbudowania tych elementów na terytorium Polski, jak również posiadać wszelkie wymagane polskim prawem certyfikaty.

3. Termin wykonania zamówienia

Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy Przedmiotu Zamówienia: do 23 grudnia 2019 r.

4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia

Oferta powinna uwzględniać koszty dostawy przedmiotu zamówienia. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: woj. Dolnośląskie, powiat Dzierżoniowski, adres: 58-200 Dzierżoniów, ul. Strefowa 17.

5. Rozładunek

Rozładunek przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy odbędzie się na koszt Zamawiającego.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Jacek Lipicki, tel. (+48) 537 980 908, jacek.lipicki@ipdevelopment.pl

Robert Strzelecki, tel. (+48) 690 804 208, robert.strzelecki@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę

7.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1

7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

7.3. Techniczny opis urządzeń będących przedmiotem oferty, zawierający w szczególności:

   • nazwę producenta
   • markę model i typ
   • opis parametrów technicznych

7.4. Szczegółowych warunków gwarancji wraz z wymaganiami jej utrzymania

8. Okres związania ofertą

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

9. Cena oraz waluta oferty

Walutą oferty jest złoty polski [PLN] i w tej walucie Oferent musi wycenić przedmiot zamówienia. Oferta powinna uwzględniać cenę netto za dostawę przedmiotu zamówienia. Rozliczenie i zapłata dokonywana będzie w złotych polskich [PLN] na rachunek dostawcy.

10. Sposób przygotowania ofert

10.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postępowania.

10.2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent nie może składać oferty na to zamówienie jako dostawca indywidualny i jednocześnie jako dostawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami.

10.3. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta. Zaleca się aby wszystkie strony oferty ponumerować i parafować przez osoby podpisujące ofertę.

10.4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

10.5. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

10.6. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

10.7. Dopuszczalne jest złożenie oferty w dwóch lub większej ilości wariantów dla urządzeń różnych producentów, modeli i typu.

11. Terminy składania ofert

11.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze lub za pośrednictwem poczty), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 10.00.

11.2. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

 

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

 

Oferta na wykonanie usługi pn.:

„Dostawie krystalicznych fotowoltaicznych modułów krzemowych, trójfazowych beztransformatorowych falowników oraz konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy około 49 kW”

11.3. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwróci bez otwierania niezwłocznie po zakończeniu.

12. Wybór oferenta

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejsza oferta to oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

13. Warunki uzupełniające

13.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

13.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

13.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

13.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia. 

14. Wykaz Załączników i Formularzy

  1. Załącznik nr 1 – Formularz nr 1 – Informacje o Oferencie
  2. Załącznik nr 2 – Formularz nr 2 – Formularz Oferty
  3. Załącznik nr 3 – Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowych
  4. Załącznik nr 4 – Plan zagospodarowania terenu z oznaczeniem terenu przeznaczonego pod zabudowę instalacją fotowoltaiczną
  5. Załącznik nr 5 – Wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych