Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych – utwardzenie gruntu o powierzchni ok. 781 m2 w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 34 na terenie Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego.

Data rozpoczęcia: 2015-08-18

Data zakończenia:2015-09-01

Spółka „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na wykonanie terenu utwardzonego na działce Wałbrzyskiego Parku Przemysłowego przy ul. Uczniowskiej 34 zgodnie z załączoną mapką poglądową.

Zakres Prac obejmuje:

1) Zebranie humusu o miąższości 30-40 cm i rozplantowanie go na sąsiedniej działce wskazanej przez Inwestora;

2) Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o grubości 20-30 cm;

Przed ułożeniem warstwy konstrukcyjnej należy sprawdzić czy podłoże gruntowe spełnia parametr G1 (wtórny moduł odkształcenia E2>= 100 MPa).

Na przedmiotowej nieruchomości w 2006r. zostały wykonane prace makroniwelacyjne, zgodnie z dokumentacją powykonawczą bezpośrednio pod warstwą humusu znajduje się warstwa gruntu rodzimego o module E2>100 MPa.

3) Ułożenie i zagęszczenie mieszanki żwirowej (lub innego kruszywa zatwierdzonego przez Inwestora) o grubości 10 cm;

4) Demontaż krawężnika i ponowne go ułożenie „na płasko” na długości ok. 8 mb.

 

Swoją ofertę należy podpisać, zeskanować i przesłać na adres email: wojciech.kloc@ipdevelopment.pl w terminie do 01.09.2015 r. do godziny 10.00 lub złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie wszystkich robót, a także termin realizacji zadania (preferowany termin wykonania w/w prac do końca września 2015r.)

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. W ty celu proszę o kontakt pod numerem telefonu tel. 74 646 25 77.

 

Załącznik

mapka poglądowa – parking