Zapytanie ofertowe na demontaż i montaż wodomierzy na hali G, przyziemiu oraz w budynku administracyjno – socjalnym na terenie Świebodzickiego Parku Przemysłowego ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie demontażu starych i montażu nowych wodomierzy – ilość 14 szt.

lp.

rodzaj

ilość

lokalizacja

1

1/2 cala mały, poziomo

1

przyziemie pom. -1.4

2

1/2 cala mały, pion

1

przyziemie pom. -1.6

3

1/2 cala mały, pion

1

przyziemie pom. -1.12

4

1/2 cala mały, pion

1

przyziemie pom. -1.20

5

1/2 cala mały

1

przyziemie pom. -1.15

6

1/2 cala

1

hala G, AluCast, pom. Za odlewnią

7

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 22-21

8

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 21-20

9

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 19-18

10

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 17-16

11

 1/2 cala mały, pion

1

 Parter, oś między 14-13

12

 duży

1

 Parter, przychodnia

13

1/2 cala

1

I piętro, oś między 20-21

14

1/2 cala

1

II piętro, oś miedzy 20-21

 

Do zadań wykonawcy należy:

– demontaż starych wodomierzy,
– dostawa oraz montaż nowych,
– plombowanie,
– sprawdzenie szczelności połączeń,
– dostarczenie protokołów.

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 20 dni od daty otrzymania zlecenia.

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy dagmara.komendera@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.04.2019 r. do godziny 10.00

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.
10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
3. Rzut hali