Zapytanie ofertowe – „Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych”.

Wałbrzych, dnia 01.02.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie realizacji usługi polegającej na –  „Opracowaniu operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

VATIS Filip Kozłowski

Ul. Kożuchowska 20 a

65-364Zielona Góra


Pytania wraz z odpowiedziami do postępowania ofertowego:

 

1. Czy posiadają Państwo PZT, na którym przedstawiono istniejącą kanalizację deszczową, obszar zlewni, oraz odbiornik wód opadowych?

Odp. Na naszej stronie, w zakładce zapytania załączona jest mapa zlewni wraz z zaznaczoną kanalizacją deszczową:

 https://www.ipdevelopment.pl/2021/01/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-operatu-wodnoprawnego-wraz-z-uzyskaniem-pozwolenia-wodnoprawnego-w-zakresie-odprowadzania-wod-opadowych-i-roztopowych-pochodzacych-z-funkcjonujac/

2. Czy w skład kanalizacji deszczowej wchodzą urządzenia oczyszczające (piaskowniki itp.)? Jeżeli tak, czy posiadają Państwo ich dokumentację techniczną i technologiczną?

Odp. W skład kanalizacji deszczowej wchodzą jedynie dwa separatory ropopochodne.

3. Czy wykonywali Państwo badania laboratoryjne odprowadzanych wód (stara decyzja tego nie wymaga, lecz czasem Inwestorzy i tak je wykonują na swoje potrzeby)?

Odp. Nie, nie wykonywaliśmy do tej pory żadnych badań laboratoryjnych.

4. Dokumentacja obejmować będzie dwie hale (z czego obecnie pozwolenie obejmuje tylko jedną halę)

Odp. Tak;

4.1. Wody odprowadzane będą, za pośrednictwem dwóch  kanalizacji deszczowej jednym, istniejącym wylotem do istniejącego rowu melioracyjnego

Odp. Wody są odprowadzane dwoma rurami o średnicy KD450; KD400 do rowu retencyjnego i dalej rurą fi 250 do przydrożnego rowu odwadniającego;

4.2. Wykonawca zamówienia otrzyma od Państwa archiwalny operat wodnoprawny wraz z ze wszystkimi załącznikami

Odp. Tak ;

5. Po czyjej stronie będą koszty związane z:

5.1. Opłatami administracyjnymi: 17,00 zł za pełnomocnictwo oraz 230,05 zł za wydanie decyzji wodnoprawnej

Odp. Opłaty po stronie Wykonawcy;

5.2. Pozyskaniem dokumentacji niezbędnej do opracowania operatu wodnoprawnego (uproszczone wypisy, mapa, MPZP itp.)?

Odp. Mapę zasadniczą w wersji elektronicznej dwg./dxf.  oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dostarcza Zamawiający (IPD Sp. z o.o.), uchwała dotycząca MPZP dostępna do pobrania na stronie urzędu;

6. Proszę o sprecyzowanie terminu zamówienia: czy w treści umowy/zlecenia będzie wyróżniony termin uzyskania decyzji wodnoprawnej?

Odp. W pkt. nr 3 zapytania ofertowego jest określony termin na opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie kompletnego wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 30.04.2021 r.; termin uzyskania decyzji jest uzależniony od Wód Polskich i nie będzie wyróżniony w umowie/zleceniu. Ale płatność za całe Zamówienie będzie rozłożone na dwie transze. Druga transza będzie płatna po uzyskaniu decyzji wodnoprawnej.


Pytania wraz z odpowiedziami do postępowania ofertowego:

1. Czy nastąpiły zmiany w zagospodarowaniu terenu od 2011 roku mające wpływ na wielkość zlewni, z której jest odprowadzana woda deszczowa?

Odp. Tak, od 2011 r. na terenie objętym operatem nastąpiła zmiana w zagospodarowaniu terenu – został wybudowany budynek przy ul. Strefowej 19 o pow. zabudowy 4.521,3 m2 wraz z terenami utwardzonymi o powierzchni 4.053,20 m2 oraz został rozbudowany obiekt przy ul. Strefowej 17 o powierzchnię  990,00 m2.

2. Czy Zamawiający przekaże poprzedni operat wodnoprawny?

Odp. Po podpisaniu zlecenia na opracowanie operatu Zamawiający udostępni wersję papierową operatu;

3. Czy Zamawiający posiada decyzję środowiskową i warunki zabudowy?

Odp. Przy realizacji przedmiotowych inwestycji decyzja środowiskowa nie była wymagana. Dla terenu objętego zamówieniem obowiązuje MPZP;

4. Czy zakup map geodezyjnych i wypisów z rejestrów gruntu leży po stronie Wykonawcy?

Odp. Zamawiający przekaże aktualną mapę zasadniczą terenu oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntu;

5. Na działce 47/3 jest rów (projektowany wg starego pozwolenia) z dwoma wylotami KD450 i KD400. Czy niniejsze postępowanie dotyczy tylko zlewni dla wylotu KD450?

Odp. Niniejsze opracowanie operatu musi obejmować zakres zlewni z dwóch wylotów KD450 i KD400.

6. Czy zamówienie map jest po stronie wykonawcy? Czy Inwestor dysponuje aktualnymi podkładami mapowymi i może je udostępnić wykonawcy do operatu wodnoprawnego?

Odp. Zamawiający dostarczy aktualną mapę zasadniczą dla terenu objętego zakresem operatu.

7. Czy opłaty za pozwolenie wodnoprawne są po stronie Wykonawcy?

Odp. Tak opłata za pozwolenie wodnoprawne jest po stronie Wykonawcy tzn. osoby odpowiedzialnej za przygotowanie operatu.


Zapytanie ofertowe – „Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz
z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych
”.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

1.1. Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

2.1. Przedmiotem Zamówienia jest:

a) Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych w zakresie określonym ustawą dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U.2017 poz. 1566;

b) Wykonanie wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

c) Złożenie wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych.

 

 

 

3. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin opracowania operatu wodnoprawnego i złożenia kompletnego wniosku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie to 30.04.2021 r.  

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania prac. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Sposób przygotowania ofert.

8.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.

8.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.

8.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.

8.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.

8.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 

9. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

9.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 29 stycznia 2021 r. do godziny 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 29 stycznia 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

9.1. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie 29 stycznia 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul . Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Na opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowej 17 i 19 w Dzierżoniowie, do istniejących urządzeń wodnych”.

10.  Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

11. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.1. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11.1. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu
  3. Załącznik nr 1 – dotychczasowe pozwolenie nr RL.6341.1.8.2011.V z dnia 11.05.2011r.
  1. Załącznik nr 2 – aktualny Plan Zagospodarowania Terenu dla z hal produkcyjno – magazynowych zlokalizowanych przy ul. Strefowa 17 oraz 19 w Dzierżoniowie.