Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych, kalibracji lub wymiany detektorów na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku §3 ust. 3”.

Wałbrzych, dnia 27.11.2018 r

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie przeprowadzenia okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych, kalibracji lub wymiany detektorów na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku §3 ust. 3., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Zakład Elektroniki i Automatyki Explomer Piotr Merta
Ul. K. Łowińskiego 54
31-752 Kraków

Załącznik

 


 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul.
Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia:

Zakres usługi obejmuje :

 1. Zakres okresowej kontroli zgodny z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku §3 ust. 3, polegający na sprawdzeniu stanu technicznego systemu detekcji gazu;

 2. Wykonanie kalibracji detektorów nieposiadających wymiennego modułu sensora powinny być kalibrowane u Producenta lub

 3. Wymiana na nowe z wymiennym modułem sensora z datą ważności kalibracji nie starszą niż 1 miesiąc;

 4. Zamawiający nie zapewnia podnośnika lub rusztowania;

 5. Obiekty objęte kontrolą:

 1. Świdnicki Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

zakres

uwagi

1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30 kontrola
2 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A kontrola
 1. Dzierżoniowski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

zakres

uwaga

1 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19 kontrola Kalibracja lub wymiana
2 Hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17 kontrola Kalibracja lub wymiana
 1. Wałbrzyski Park Przemysłowy

Lp.

Obiekt

zakres

uwaga

1 Hala produkcyjno – wraz z częścią socjalną i budynkiem technicznym – ul. Uczniowska 34 kontrola

 

 1. Świebodzicki Park Przemysłowy ul. Wałbrzyska 38 w Świebodzicach

Lp.

Obiekt

zakres

uwaga

1 Hala produkcyjna – budynek G (kotłowania) kontrola Kalibracja lub wymiana
2 Hala produkcyjno – magazynowa – A kontrola Kalibracja lub wymiana

  

3. Cena zamówienia.

Oferta powinna uwzględniać cenę netto za wykonanie:

 1. Kontroli na obiektach Spółki;
 2. Kalibrację detektorów, które tego będą wymagały;
 3. Wymianę obecnych detektorów na nowe;
 4. Pracę z podnośnika lub rusztowania.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót i dokonać pomiarów z natury. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny.

5. Termin wykonanie zamówienia.

  1. rozpoczęcie realizacji: – od dnia przekazania zlecenia
  2. zakończenie realizacji – do ustalenia jednak nie później niż do 15 grudnia 2018r.

6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48)74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera,tel.(+48)74 646 25 77, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

7. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz – informacje o ofercie – Formularz nr 1
7.2. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 2

 

8. Okres związania ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

 

9. Sposób przygotowania ofert.

9.1. Oferenci winni sporządzić ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego postepowania.
9.2. Oferta winna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Oferenta.
9.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w 1 egzemplarzu.
9.4. Dokumenty oraz załączniki dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub ustanowionego przez Oferenta Pełnomocnika.
9.5. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9.6. Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w terminie do 15.10.2018r. do godziny 12.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty . Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pn.:

Na przeprowadzenie okresowej kontroli systemu detekcji gazu wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych, kalibracji lub wymiany detektorów na halach produkcyjno – magazynowych będących własnością spółki zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku §3 ust. 3”.

 

10. Terminy składania ofert. 

Oferty należy przesłać na adres Spółki lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2018r.  do godziny 12.00.

11. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

 

12. Warunki uzupełniające.

12.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

12.1.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania
w przypadku złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert,
12.1.2. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia,
12.1.3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć,

12.2. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12.3. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

13. Wykaz Załączników i Formularzy

 1. Formularz nr 1 – Informacje o oferencie
 2. Formularz nr 2 – Formularz oferty