Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń p.poż., zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

Wałbrzych, dnia 05.03.2024 r.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie „Przeprowadzeniu przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń p.poż., zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

ADEK-POŻ Adrian Zapała
ul. Łazy 41
26-085 Miedziana Górka
NIP: 9591470793

 


 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74,
e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

 1. Opis Przedmiotu Zamówienia:
  1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z  3 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:
   • Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, hydrantów wewnętrznych, hydrantów zewnętrznych, drzwi pożarowych  oraz w przypadku potrzeby przegląd węży hydrantowych zgodnie z poniższym zestawieniem,
  2. Obiekty objęte kontrolą:
   Lp   Obiekt Zakres kontroli Termin
   1 Świebodzicki Park Przemysłowy
   ul. Wałbrzyska 38
   hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala A 4 szt. hydranty wewnętrzne DN 52  marzec 2024
   2 szt. drzwi ppoż. EI30
   Gaśnica (cenę proszę podać za szt.) 18 szt. (biurowiec + hala)
   4 szt. hydranty zewnętrzne naziemne DN 80 (w tym jeden podziemny)
   przegląd węży hydrantowych
   2 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala F 2 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 marzec 2024
   przegląd węży hydrantowych
   3 Dzierżoniowski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 17 5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52
   4 szt. drzwi ppoż. EI30
   2  szt. hydranty zewnętrzne DN80
   4 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Strefowa 19 6 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 marzec 2024
   6 szt. drzwi ppoż. EI30
   3 szt. hydranty zewnętrzne DN80
   5 Świebodzicki Park Biznesu
   ul. Strefowa 5a
   hala produkcyjno – magazynowa z częścią biurową 6 szt. hydranty wewnętrzne DN 25 (biurowiec)
   7 szt. hydranty wewnętrzne DN 52 (hala) marzec 2024
   6 szt. drzwi p.poż EI 60 (biurowiec/hala)
   1 szt. drzwi p.poż. EI 30 (kotłownia)
   1 szt. drzwi dymoszczelne (biurowiec I piętro)
   około 25 szt. gaśnic (biurowiec + hala) marzec 2024
   6 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 28A 9 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52
   4 szt. drzwi ppoż. EI30
   1 szt. hydrant zewnętrzny DN 80
   7 Wałbrzyski Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Uczniowska 34 6 szt. drzwi ppoż. EI30 lipiec 2024
   4 szt. hydranty zewnętrzne DN80
   28 szt. gaśnic (biurowiec + hala + stacja trafo)
   8 Świebodzicki Park Przemysłowy
   ul. Wałbrzyska 38
   hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – budynek socjalny przy  hali G 9 hydrantów wewnętrznych DN 52 lipiec 2024
   przegląd węży hydrantowych (w przypadku potrzeby) cena jednostkowa za szt.)
   około 57 szt. gaśnic (biurowiec + hala + przyziemie)
   9 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala G 13 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (hala) lipiec 2024
   2 szt. hydrantów wewnętrznych DN 25 (najemca MTS – hala)
   5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (przyziemie)
   9 szt. drzwi ppoż. EI60
   przegląd węży hydrantowych (w przypadku potrzeby) cena jednostkowa za szt.)
   10 hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – hala H 3 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 lipiec 2024
   1 szt. drzwi ppoż. EI 60
   2 szt. drzwi ppoż. EI30 (kotłownia i hydroforownia)
   przegląd węży hydrantowych
   11 Świdnicki Park Przemysłowy hala produkcyjno – magazynowa z częścią administracyjno – socjalną i techniczną – ul. Towarowa 30 12 szt. szt. hydranty wewnętrzne DN 52 lipiec 2024
   6 szt. hydranty wewnętrzne DN 25
   4 szt. hydranty zewnętrzne DN 100
   9 szt. drzwi ppoż. EI30
   4 szt. drzwi dymoszczelnych
   12 Stacje transformatorowe (n/N, S/N) 14 szt. gaśnic śniegowych lipiec 2024
  3. Protokół:
   Wykonawca po wykonaniu kontroli sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnej kontroli oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej, oraz informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających kontrolę.
 2. Termin wykonania zamówienia .

  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia odpowiednio:

  a)
  do 31.03.2024 r. – zakres z punktu 2.2 od 1 do 6
  b) do 20.07.2024 r. – zakres z punktu 2.2 od 7 do 12Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych.
 3. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.
  Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.
 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.
  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:Dariusz Gortych, tel. (+48) 606-179-783, dariusz.gortych@ipdevelopment.pl
  Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl
 5. Dokumenty składające się na ofertę.
  1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
  2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2
 6. Okres związania z ofertą.
  Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.
 7.  Terminy składania ofert.
  Oferty należy składać:

  1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl tytułem:

   „Przegląd urządzeń p.poż.”
   w terminie do 29 lutego 2024 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 29 lutego 2024 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.
  2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 29 lutego 2024 r. do godziny: 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

   “INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
   ul. Uczniowska 16
   58-306 Wałbrzych

   i opisana:

   Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

   „Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.”

 8. Warunki uzupełniające.

  1. Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.
  2. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.
  4. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  5. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.
 9. Wykaz Załączników i Formularzy
  1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
  2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  3. Druk oferty