Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13.

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Informuję, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki w sprawie Przeprowadzenie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów § 3 ust. 2, 4 oraz Rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych § 10 ust. 13. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

MONEKS” Krzysztof Sadowski
Grodziszcze 8
58-112 Grodziszcze

Załącznik


  1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający:

INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, fax. (+48) 74 646 25 74, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

  1. Opis Przedmiotu Zamówienia:

a) Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z § 3 ust. 2, Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz zgodnie z § 10 ust. 13 Rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych tj.:

– Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych hydrantów wewnętrznych, węży hydrantowych, hydrantów zewnętrznych, drzwi pożarowych oraz urządzeń oddymiających (klapy).

– Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic, w razie potrzeby uzupełnienia proszka gaśniczego lub dostawa nowej gaśnicy.

– Wykonawca po dokonanym przeglądzie umieści informację: o nazwie firmy dokonującej kontroli, datę wykonania, datę następnego przeglądu oraz imię i nazwisko osoby kontrolującej.

– Obiekt objęty kontrolą:

Lp. Obiekt Zakres kontroli
1 Wałbrzych ul. Południowa 3 3 hydranty wewnętrzne DN 52

2 szt. hydrant zewnętrzny DN 80

2 Wałbrzych ul. Uczniowska 34 5 szt. drzwi ppoż. EI30

4 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

3 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 (budynek socjalny przy hali G 9 hydrantów wewnętrznych DN 52 wraz z wężami hydrantowymi

3 klapy oddymiające

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

4 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala G 15 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (hala)

5 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52 (przyziemie)

9 szt. drzwi ppoż. EI60

5 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – budynek A 2 szt. drzwi ppoż. EI30

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 – hala H 3 szt. hydrantów wewnętrznych DN 52

1 szt. drzwi ppoż. EI 60

2 szt. drzwi ppoż. EI30 (kotłownia i hydroforownia)

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

7 Dzierżoniów Ul. Strefowa 17 4 szt. drzwi ppoż. EI30

2 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

8 Dzierżoniów Ul. Strefowa 19 6 szt. drzwi ppoż. EI30

3 szt. hydranty zewnętrzne DN80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

9 Świdnica ul. Towarowa 28A 4 szt. drzwi ppoż. EI30

1 szt. hydrant zewnętrzny DN 80

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

10 Świdnica Ul. Towarowa 30 6 szt. drzwi ppoż. EI30

6 szt. klap oddymiających (cześć dobudowana)

Gaśnice (cenę netto (PLN) proszę podać za szt.)

  1. Termin wykonanie zamówienia .

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia: do 15.07.2019 r.

  1. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania czyszczenia. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl
Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

  1. Dokumenty składające się na ofertę.

7.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1
7.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

  1. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

  1. Terminy składania ofert. 

Oferty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego: „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, (w sekretariacie na I piętrze), lub w formie skanu prosimy przesłać na adres e-mailowy ipd@ipdevelopment.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2019r. do godziny 10.00.

  1. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

  1. Warunki uzupełniające.

11.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

11.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

11.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

11.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

Załączniki:

1. Formularz nr 1 – Formularz oferty

2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu