Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

Wałbrzych, dnia 11.03.2021 r.

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Informujemy, iż wyniku zapytania ofertowego umieszczonego na stronie internetowej Spółki „Przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

P.P.H „JKB” Sp. Jawna

Kielar, J. Pałac , B. Wiącek,

ul .Spacerowa 13,

 58-100 Świdnica

Załączniki:

 1.  SKMBT C35321031110300

 

Zapytanie ofertowe – „Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Zamawiający

„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
tel. (+48) 74 646 25 70, e-mail: ipd@ipdevelopment.pl
www.ipdevelopment.pl

2. Opis Przedmiotu Zamówienia.

 • Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie przeglądu kotłów gazowych wraz z ich konserwacją, która powinna obejmować w szczególności:
 • Czyszczenie głównego wymiennika ciepła ,
 • Płukanie palnika kotła,
 • Czyszczenie elementów zapłonowych,
 • Kontrolę zabezpieczeń kotła,
 • Kontrolę szczelności wodnej i gazowej kotła,
 • Kontrolę naczynia wzbiorczego kotła,
 • Kontrolę mocy kotła,
 • Kontrolę filtrów kotła,
 • Kontrolę automatyki,
 • Wymianę uszczelki pokrywy komory spalania
 • Obiekty objęte kontrolą

 

Lp. Lokalizacja Dane kotła Rok produkcji kotła
1 Dzierżoniów ul. Strefowa 17 De Dietrich MCA 115 107 kW 2011
2 Dzierżoniów ul. Strefowa 19 2 X Brotje WGB 110 E 110 kW 2014
3 Świdnica ul. Towarowa 28A 4 X De Dietrich MCA 45 40 kW 2014
4 Świdnica ul. Towarowa 30 a) De Dietrich MCA 115 107 kW

b) De Dietrich C230-130 Eco130 kW

2011
5 Wałbrzych ul. Uczniowska 34 a) Viessman Vitodens 100-W Wb1b 23,70 kW

b) Termet Miniterm Turbo Gco-Dp-21-13-24/24 24 kW

c) Viessmann Vitodens 200-W WB 2b 72,6 kW

 

 

2010

6 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala G a) Viessmann Vitoplex 100 PV1 400 kW

b) Termet 25kw

2011/2018
7 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala F 2 X De Dietrich MCR/Ii 24/28 MI 23,60 kW 2010
8 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 bud. B i C 4 X Brotje WGB 28 E 28 kW 2014
9 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala A Brotje WGB 70 E 70 kW 2014
10 Świebodzice ul. Wałbrzyska 38 hala D Brotje WGB 15 E 28 kW 2011

 

2.3. Protokół

            Wykonawca po wykonaniu przeglądu sporządzi protokół, w którym umieści m.in. informacje o:

 • nazwie firmy dokonującej przeglądu,
 • dacie wykonania przeglądu,
 • wykonywanych czynnościach podczas przeglądu,
 • imię i nazwisko osoby kontrolującej,
 • informacje o posiadanych uprawnieniach osób przeprowadzających przegląd.

 

3. Termin wykonanie zamówienia.

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania Przedmiotu Zamówienia:

do 09.04.2021 r.

Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy harmonogram wykonywania przeglądów.

 

4. Wizja lokalna miejsca wykonywania robót.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonywania przeglądów. Wizję dokonuje Oferent na koszt własny, po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są:

Wojciech Kloc, tel. (+48) 74 646 25 77, wojciech.kloc@ipdevelopment.pl

Dagmara Komendera, tel.(+48) 74 6462577, dagmara.komendera@ipdevelopment.pl

6. Dokumenty składające się na ofertę.

6.1. Wypełniony formularz oferty podpisany przez Oferenta lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta – Formularz nr 1

6.2. Wypełniony formularz – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Formularz nr 2

7. Okres związania z ofertą.

Oferent związany jest swoją ofertą przez 30 dni kalendarzowych.

8. Terminy składania ofert. 

Oferty należy składać:

8.1. W formie elektronicznej, przesyłając ją na adres mailowy: oferty@ipdevelopment.pl w terminie do 08 marca 2021 r. do godziny: 10:00 w postaci spakowanej do jednego pliku archiwum .ZIP, zabezpieczonego hasłem. Hasło do pliku należy przesłać w odrębnej wiadomości e-mail w dniu 08 marca 2021 r. w godzinach: 10:10 – 10:30.

8.2. W nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółki w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16 na II piętrze w terminie do 08 marca 2021 r. do godziny 10:00. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

ul. Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

i opisana:

Oferta na wykonanie usługi pod nazwą:

„Na przeprowadzenie przeglądów wraz z konserwacją kotłów gazowych zainstalowanych na obiektach będących własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.”

9. Wybór oferenta

Najkorzystniejsza oferta to taka oferta, w której Oferent zaproponuje najniższą cenę za wykonanie Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Oferentami.

10. Warunki uzupełniające.

10.1. Wszystkie informacje zawarte w załącznikach do oferty będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania w przypadku: złożenia mniej niż dwóch ważnych ofert; gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie Zamówienia; gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja Zamówienia jest nieuzasadniona, a czego nie można było wcześniej przewidzieć.

10.3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10.4. Z tytułu unieważnienia zapytania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia.

 

Załączniki:

 1. Formularz nr 1 – Formularz oferty
 2. Formularz nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu